SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Oktober 2019

25. oktober 2019

Markedsoperationer

Forlængelse af den bilaterale valutaswapaftale mellem ECB og People's Bank of China

Den 18. september 2019 godkendte Styrelsesrådet endnu en forlængelse af den bilaterale valutaswapaftale mellem ECB og People's Bank of China på tre år indtil 8. oktober 2022. Swapaftalen har et loft på 350 mia. kinesiske renminbi og 45 mia. euro. En pressemeddelelse i tilknytning hertil blev offentliggjort på ECB's websted, efter at swapaftalen var blevet underskrevet.

Omplacering af Fitch’s korfristede ratings, således at de stemmer overens med Eurosystemets harmoniserede ratingskala

Den 4. oktober 2019 godkendte Styrelsesrådet en omplacering af Fitch's kortfristede ratings "F1" og "F3", således at de stemmer overens med kreditkvalitetstrin 3 på Eurosystemets harmoniserede ratingskala. Dette sker som følge af resultatet af den regelmæssige gennemgang af placeringen af eksterne kreditvurderingsinstitutters ratings i forhold til Eurosystemets harmoniserede ratingskala, som har til formål at sikre, at kun aktiver af høj kreditkvalitet accepteres som sikkerhed. Omplaceringen træder i kraft 1. november 2019.

ECB's afgørelse om forrentning af beholdninger af overskudsreserver og visse indlån

Den 15. oktober 2019 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2019/31 om forrentning af beholdninger af overskudsreserver og visse indlån (omarbejdning). Med denne afgørelse implementeres det todelte system til forrentning af overskudsreserver, som Styrelsesrådet godkendte som en del af den omfattende pakke af ekstraordinære pengepolitiske foranstaltninger, der blev annonceret 12. september 2019. Afgørelsen, der gælder fra den syvende reservekravsperiode i 2019, der begynder 30. oktober 2019, findes på ECB's websted.

Tekniske parametre for genoptagelsen af nettoopkøb af aktiver under APP

Den 23. oktober 2019 bekræftede Styrelsesrådet, at hovedtrækkene ved opkøbsprogrammet APP er stort set uændrede, når nettoopkøbene genoptages.

Navnlig vil fordelingen af opkøb under PSSP (programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor) på godkendte jurisdiktioner fortsat tage udgangspunkt, for så vidt angår beholdninger, i fordelingsnøglen for de respektive nationale centralbankers kapitalindskud i ECB, som ændret over tid. Endvidere vil indfrielser af hovedstolen under PSPP normalt blive geninvesteret i den jurisdiktion, hvor tilbagebetalingerne er foretaget. Som det også var tilfældet tidligere, vil geninvesteringerne inden for PSPP blive fordelt hen over året for at give mulighed for en regelmæssig og afbalanceret tilstedeværelse på markedet. For at forenkle gennemførelsen og beskytte markedets funktion besluttede Styrelsesrådet desuden, at opkøbene af omsættelige gældsværdipapirer udstedt af internationale organisationer og multilaterale udviklingsbanker udføres af færre nationale centralbanker.

Hvad angår opkøbsprogrammerne inden for den private sektor, vil princippet om markedskapitalisering fortsat ligge til grund for opkøbene, og godkendelseskriterierne ændres ikke.

Markedsinfrastruktur og betalinger

Ændring af retningslinjen om Target2

Den 4. oktober 2019 vedtog Styrelsesrådet retningslinje ECB/2019/30 om ændring af retningslinje ECB/2012/27 om Target2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system). Den ændrede retningslinje dækker krav i forbindelse med den tekniske opdatering i 2019, som bliver gennemført i november 2019, især forbedringen af nødprocedureløsningen samt indførelsen af et krav om, at deltagerne dokumenterer, at de overholder principperne for Target2’s endpoint-sikkerhed. Den ændrede retningslinje, som gælder fra 17. november 2019, findes på ECB's websted.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om yderligere makroprudentielle værktøjer for realkreditlån i Luxembourg

Den 27. september 2019 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2019/34 på anmodning af Luxembourgs finansministerium.

Corporate governance

Midlertidig formand for IT-komitéen

Den 7. oktober 2019 udpegede Styrelsesrådet Magi Clavé, vicegeneraldirektør i ECB's Generaldirektorat for Informationssystemer, som midlertidig formand for IT-komitéen med virkning fra 1. oktober 2019 indtil udgangen af marts 2020.

Ændringer af ansættelsesvilkårene for ansatte i Den Europæiske Centralbank

Den 9. oktober 2019 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2019/NP30 om ændring af ansættelsesvilkårene for ansatte i Den Europæiske Centralbank, hvad angår underinddelinger af lønklasser og yderligere udvælgelseskriterier, og afgørelse ECB/2019/NP31 om ændring af bilag IIa til ansættelsesvilkårene for ansatte i Den Europæiske Centralbank. De ændrede afgørelser forbedrer ECB's rammer for talentstyring og indfører bl.a. mobilitet som et yderligere udvælgelseskriterie i forbindelse med forfremmelser, underinddelinger af lønklasser, som gør det muligt at foretage forfremmelser inden for lønklasser, samt incitamenter til at fastholde tidligere deltagere i ECB's Graduate Programme. De ændrede afgørelser trådte i kraft 10. oktober 2019, og ansættelsesvilkårene findes på ECB’s websted.

Udtalelse fra Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem til Direktionen for Den Europæiske Centralbank

Den 23. oktober 2019 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2019/35 på anmodning af formanden for Det Europæiske Råd. Der findes en pressemeddelelse om dette på ECB’s websted.

Statistik

Ændring af ECB's forordning om pengemarkedsstatistik

Den 27. september 2019 vedtog Styrelsesrådet forordning ECB/2019/29 om ændring af forordning (EU) nr. 1333/2014 om pengemarkedsstatistik. Den ændrede forordning, som udvider bilag IV om de minimumsstandarder, der skal anvendes af den faktiske rapporteringspopulation, findes på ECB's websted.

Banktilsyn

SSM's tilsynsprioriteter og risikovurdering for 2020

Den 30. september 2019 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at offentliggøre sammendrag af SSM's tilsynsprioriteter og risikovurdering for 2020. Sammendragene findes på ECB's banktilsynswebsted.

Resultater af stresstesten, der indgik i tilsynet i 2019

Den 2. oktober 2019 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod den rapport, som Tilsynsrådet havde udarbejdet om de samlede resultater af likviditetsstresstesten, der blev gennemført i 2019. Rapporten konkluderer, at langt de fleste banker, som ECB fører direkte tilsyn med, generelt har en komfortabel likviditetsstilling trods visse sårbarheder, som kræver yderligere opmærksomhed. Efterfølgende blev en pressemeddelelse i tilknytning hertil offentliggjort – sammen med resultaterne – på ECB's banktilsynswebsted.

Ny procedure ved godkendelse af aftaler om netting i henhold til artikel 295 til 298 i CRR

Den 2. oktober 2019 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at indføre en ny procedure, som ECB skal følge i forbindelse med godkendelsen af aftaler om netting i henhold til artikel 295-298 i kapitalkravsforordningen (CRR). Den nye procedure, som blev meddelt alle signifikante institutter og forklaret i et brev, der er offentliggjort i afsnittet "letters to banks" på ECB's banktilsynswebsted, gælder fra 10. november 2019.

ECB-afgørelser om signifikansen af kreditinstitutter under tilsyn

Den 7., 10. og 24. oktober 2019 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at ændre signifikansstatus for visse kreditinstitutter under tilsyn. Fortegnelsen over enheder under tilsyn opdateres regelmæssigt. Den er offentliggjort på ECB's banktilsynswebsted.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt