Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Oktober 2019

25. oktober 2019

Tržne operacije

Podaljšanje dvostranskega dogovora o valutnih zamenjavah med ECB in kitajsko centralno banko

Svet ECB je 18. septembra 2019 odobril dodatno podaljšanje dvostranskega dogovora o valutnih zamenjavah med ECB in kitajsko centralno banko za obdobje treh let, do 8. oktobra 2022. Dogovor o zamenjavi znaša največ 350 milijard kitajskih renminbijev in 45 milijard EUR. Sporočilo za javnost je bilo po končanem postopku podpisovanja izdano na spletni strani ECB.

Ponovna vzporedba kratkoročnih bonitetnih ocen agencije Fitch z usklajeno lestvico bonitetnih ocen Eurosistema

Svet ECB je 4. oktobra 2019 odobril ponovno vzporedbo kratkoročnih bonitetnih ocen agencije Fitch »F1« in »F3« s stopnjo kreditne kvalitete 3 na usklajeni lestvici bonitetnih ocen Eurosistema. Ta ponovna vzporedba izhaja iz rezultatov rednega pregleda vzporejanja bonitetnih ocen zunanjih bonitetnih institucij z usklajeno lestvico bonitetnih ocen Eurosistema, katerega cilj je zagotoviti, da se kot zavarovanje s premoženjem sprejemajo samo sredstva visoke kreditne kakovosti. Ponovna vzporedba bo začela veljati 1. novembra 2019.

Sklep ECB o obrestovanju imetij presežnih rezerv in nekaterih vlog

Svet ECB je 15. oktobra 2019 sprejel Sklep ECB/2019/31 o obrestovanju imetij presežnih rezerv in nekaterih vlog (prenovitev). Sklep pravno izvaja dvostopenjski sistem obrestovanja rezervnih imetij, ki ga je Svet ECB odobril kot del celovitega svežnja nestandardnih ukrepov denarne politike, najavljenega 12. septembra 2019. Sklep, ki bo veljal od sedmega obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv v letu 2019, ki se začne 30. oktobra 2019, je na voljo na spletnem mestu ECB.

Tehnični parametri za ponovno izvajanje neto nakupov v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev

Svet ECB je 23. oktobra 2019 potrdil, da se glavne značilnosti programa nakupa vrednostnih papirjev večinoma ne bodo spremenile, ko se bodo neto nakupi začeli ponovno izvajati.

Zlasti bo razporeditev nakupov po jurisdikcijah, primernih za nakupe v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja, na podlagi stanja kupljenih vrednostnih papirjev še naprej odvisna od deleža posameznih nacionalnih centralnih bank v kapitalskem ključu ECB, kot se s časom spreminja. Poleg tega se bodo odplačila glavnice v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja praviloma ponovno investirala v jurisdikciji, v kateri se odplačujejo. Kot v preteklosti bo ponovno investiranje v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja razporejeno čez vse leto, da se zagotovi redna in uravnotežena prisotnost na trgu. Svet ECB je poleg tega sklenil, da bo nakupe tržnih dolžniških vrednostnih papirjev, ki jih izdajo mednarodne organizacije in večstranske razvojne banke, izvajalo manj nacionalnih centralnih bank, da se poenostavi njihovo izvajanje in zaščiti delovanje trga.

Pri programih nakupa vrednostnih papirjev zasebnega sektorja ostaja vodilno načelo za nakupe tržna kapitalizacija, merila primernosti pa se ne spremenijo.

Tržna infrastruktura in plačila

Sprememba smernice o sistemu TARGET2

Svet ECB je 4. oktobra 2019 sprejel Smernico ECB/2019/30 o spremembi Smernice ECB/2012/27 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2). Spremenjena smernica zajema zahteve, povezane s tehnično izdajo 2019, ki bo uvedena novembra 2019, zlasti z izboljšavo rešitve za izredne razmere, ter uvedbo zahteve, da morajo udeleženci predložiti dokazilo o izpolnjevanju načel za varnost končnih točk sistema TARGET2. Spremenjena smernica, ki bo začela veljati 17. novembra 2019, je na voljo na spletnem mestu ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o dodatnih makrobonitetnih instrumentih za stanovanjska hipotekarna posojila v Luksemburgu

Svet ECB je 27. septembra 2019 Mnenje CON/2019/34 sprejel na zahtevo luksemburškega ministrstva za finance.

Upravljanje in vodenje

Začasni predsednik Odbora za informacijsko tehnologijo

Svet ECB je 7. oktobra 2019 namestnika generalnega direktorja generalnega direktorata Informacijski sistemi ECB Magija Clavéja imenoval za začasnega predsednika Odbora za informacijsko tehnologijo za obdobje od 1. oktobra 2019 do konca marca 2020.

Spremembe Pogojev za zaposlitev v Evropski centralni banki

Svet ECB je 9. oktobra 2019 sprejel Sklep ECB/2019/NP30 o spremembi Pogojev za zaposlitev v Evropski centralni banki glede podrazdelkov plačnih razponov in dodatnih meril za izbor ter Sklep ECB/2019/NP31 o spremembi Priloge IIa k Pogojem za zaposlitev v Evropski centralni banki. Sklepa o spremembi krepita okvir ECB o poklicnem usmerjanju in zlasti uvajata mobilnost kot dodatno merilo za izbor pri napredovanju, podrazdelke znotraj plačnih razponov, da se omogoči napredovanje znotraj plačnih razponov, ter spodbude za izboljšanje zadržanja udeležencev programa za diplomante. Sklepa o spremembi sta začela veljati 10. oktobra 2019, Pogoji za zaposlitev pa so objavljeni na spletnem mestu ECB.

Mnenje Sveta ECB o priporočilu Sveta o imenovanju člana Izvršilnega odbora ECB

Svet ECB je 23. oktobra 2019 Mnenje CON/2019/35 sprejel na zahtevo predsednika Evropskega sveta. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB.

Statistika

Sprememba Uredbe ECB o statistiki denarnih trgov

Svet ECB je 27. septembra 2019 sprejel Uredbo ECB/2019/29 o spremembi Uredbe (EU) št. 1333/2014 o statistiki denarnih trgov. Uredba o spremembi, ki dopolnjuje Prilogo IV o minimalnih standardih, ki jih mora uporabljati dejanska poročevalska populacija, je na voljo na spletnem mestu ECB.

Bančni nadzor

Prednostne naloge enotnega mehanizma nadzora in ocena tveganj za leto 2020

Svet ECB 30. septembra 2019 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da objavi povzetek prednostnih nalog enotnega mehanizma nadzora in povzetek ocene tveganj za leto 2020. Povzetka sta objavljena na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Rezultati nadzorniškega stresnega testa 2019

Svet ECB 2. oktobra 2019 ni ugovarjal poročilu, ki ga je pripravil Nadzorni odbor, o skupnih rezultatih likvidnostnega stresnega testa 2019. Zaključek poročila je, da ima velika večina bank pod neposrednim nadzorom ECB na splošno dober likvidnostni položaj, kljub temu pa nekatere ranljivosti zahtevajo nadaljnjo pozornost. S tem povezano sporočilo za javnost je bilo skupaj z rezultati testa nato objavljeno na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Nov postopek za priznanje pogodbenih sporazumov o pobotu v skladu s členi 295 do 298 CRR

Svet ECB 2. oktobra 2019 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora o uvedbi novega postopka, ki ga bo ECB uporabljala za priznanje pogodbenih sporazumov o pobotu v skladu s členi 295 do 298 uredbe o kapitalskih zahtevah (CRR). Novi postopek, o katerem so bile obveščene vse pomembne institucije in je pojasnjen v dopisu, objavljenem v razdelku „Letters to banks“ na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru, se bo uporabljal od 10. novembra 2019.

Sklepi ECB o pomembnosti nadzorovanih kreditnih institucij

Svet ECB 7., 10. in 24. oktobra 2019 ni ugovarjal predlogom Nadzornega odbora, da spremeni status pomembnosti nekaterih nadzorovanih kreditnih institucij. Seznam nadzorovanih subjektov se redno posodablja in je objavljen na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije