Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Lokakuu 2019

25.10.2019

Markkinaoperaatiot

Jatkoa EKP:n ja Kiinan keskuspankin kahdenväliselle valuuttaswapjärjestelylle

EKP:n neuvosto hyväksyi 18.9.2019 EKP:n ja Kiinan keskuspankin kahdenvälisen valuuttaswapjärjestelyn voimassaolon jatkamisen kolmella vuodella 8.10.2022 saakka. Järjestelyssä voidaan tehdä valuutanvaihtosopimuksia enintään 350 miljardin Kiinan renminbin ja 45 miljardin euron arvosta. Järjestelyä koskevan sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen EKP:n verkkosivuilla julkaistiin aiheesta lehdistötiedote.

Fitchin lyhyen aikavälin luottoluokitusten sijoittuminen eurojärjestelmän yhdenmukaistetulla luokitusasteikolla

EKP:n neuvosto hyväksyi 4.10.2019 tarkistuksen, jonka mukaan Fitchin lyhyen aikavälin luokitukset F1 ja F3 sijoittuvat jatkossa eurojärjestelmän yhdenmukaistetun luokitusasteikon luokkaan 3. Tarkistus perustuu ulkoisten luottoluokituslaitosten antamien luokitusten ja eurojärjestelmän yhdenmukaistetun luokitusasteikon keskinäisen vastaavuuden säännöllisen arvioinnin tuloksiin. Säännöllisellä arvioinnilla varmistetaan, että vakuuksiksi hyväksytään ainoastaan hyvän luottoluokituksen saaneita omaisuuseriä. Tarkistus tulee voimaan 1.11.2019.

EKP:n päätös varantovelvoitteen ylittävien talletusten ja tiettyjen muiden talletusten koroista

EKP:n neuvosto antoi 15.10.2019 uudelleen laaditun päätöksen EKP/2019/31 varantovelvoitteen ylittävistä talletuksista ja tietyistä muista talletuksista maksettavista koroista. Päätöksellä otetaan käyttöön kaksiportainen korko varantovelvoitteen ylittäville talletuksille, kuten EKP:n neuvosto ilmoitti 12.9.2019 osana laajoja epätavanomaisia rahapoliittisia toimenpiteitä. Päätöstä sovelletaan vuoden 2019 seitsemännestä vähimmäisvarantojen pitoajanjaksosta eli 30.10.2019 lähtien, ja se on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Uudelleen aloitettavien ostojen tekniset parametrit omaisuuserien osto-ohjelmassa

EKP:n neuvosto vahvisti 23.10.2019, että omaisuuserien osto-ohjelma pysyy pääpiirteiltään entisellään, kun ostot aloitetaan uudelleen.

Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelman maakohtaiset ostokiintiöt määräytyvät edelleen sen mukaan, mikä kunkin kansallisen keskuspankin maksama osuus EKP:n pääomasta kulloinkin on. Lisäksi julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien erääntyessä takaisin maksettava pääoma sijoitetaan uudelleen siinä massa, jossa takaisinmaksu suoritetaan. Kuten ennenkin, uudelleensijoituksia tehdään markkinoilla säännöllisesti ja tasapuolisesti pitkin vuotta. Ohjelman toteutuksen yksinkertaistamiseksi ja markkinoiden toiminnan turvaamiseksi EKP:n neuvosto päätti myös, että aiempaa harvempi keskuspankki ostaa kansainvälisten organisaatioiden ja kansainvälisten kehityspankkien liikkeeseen laskemia jälkimarkkinakelpoisia velkapapereita.

Yksityissektorin velkapapereiden osto-ohjelmissa tehtävien ostojen jakautumisen pääkriteerinä on edelleen markkina-arvo, eikä ohjelman kelpoisuusehtoja ole muutettu.

Markkinainfrastruktuuri ja maksut

Muutoksia TARGET2-suuntaviivoihin

EKP:n neuvosto antoi 4.10.2019 suuntaviivat EKP/2019/30, joilla muutetaan Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) annettuja suuntaviivoja EKP/2012/27. Muutokset koskevat marraskuussa 2019 käyttöön otettavaan järjestelmäversioon liittyviä vaatimuksia, etenkin parannuksia varamenettelyyn. Lisäksi osallistujat velvoitetaan osoittamaan, että ne noudattavat TARGET2-päätelaitteiden tietoturvaperiaatteita. Muutossuuntaviivoja aletaan soveltaa 17.11.2019, ja ne on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto asuntolainoihin sovellettavista uusista makrovakausvälineistä Luxemburgissa

EKP:n neuvosto antoi 27.9.2019 Luxemburgin valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2019/34.

Hallinto ja valvonta

Tietotekniikkakomitealle väliaikainen puheenjohtaja

EKP:n neuvosto nimitti 7.10.2019 EKP:n tietotekniikan pääosaston varajohtajan Magi Clavén tietotekniikkakomitean väliaikaiseksi puheenjohtajaksi ajalle 1.10.2019–31.3.2020.

Muutoksia EKP:n henkilöstön palvelussuhteen ehtoihin

EKP:n neuvosto antoi 9.10.2019 päätöksen EKP/2019/NP30 EKP:n henkilöstön palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta palkkaluokkien alaluokittelun sekä lisävalintaperusteiden osalta ja päätöksen EKP/2019/NP31 EKP:n henkilöstön palvelussuhteen ehtojen liitteen II a muuttamisesta. Muutoksilla parannetaan henkilöstön osaamisen hallintaa EKP:ssä ja lisätään henkilökierto ylennyksen yhteydessä käytettäviin valintaperusteisiin. Lisäksi otetaan käyttöön palkkaluokkien alaluokkia, jotka mahdollistavat ylennykset palkkaluokkien sisällä, ja kannustimia, jotta yhä useampi jatko-opiskelijaohjelmaan osallistuva jäisi EKP:hen. Päätökset tulivat voimaan 10.10.2019, ja muutetut palvelussuhteen ehdot on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n neuvoston lausunto EKP:n johtokunnan jäsenen nimittämistä koskevasta neuvoston suosituksesta

EKP:n neuvosto antoi 23.10.2019 Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan pyynnöstä lausunnon CON/2019/35. Aiheesta kertova lehdistötiedote on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Tilastot

Muutoksia EKP:n rahamarkkinatilastoasetukseen

EKP:n neuvosto antoi 27.9.2019 asetuksen EKP/2019/29, jolla muutetaan rahamarkkinatilastoista annettua asetusta (EU) N:o 1333/2014. Muutoksilla täydennetään varsinaiseen tiedonantajien joukkoon sovellettavia liitteen IV vähimmäisvaatimuksia. Muutosasetus on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Pankkivalvonta

Yhteisen valvontamekanismin valvontaprioriteetit ja riskiarvio vuodelle 2020

EKP:n neuvosto jätti 30.9.2019 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta julkaista yhteisen valvontamekanismin vuoden 2020 valvontaprioriteetit ja riskiarvio tiivistelminä. Tiivistelmät ovat luettavissa EKP:n pankkivalvontasivuilla.

Vuoden 2019 stressitestien tulokset

EKP:n neuvosto jätti 2.10.2019 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta julkaista raportti maksuvalmiutta koskevan vuoden 2019 stressitestin kokonaistuloksista. Raportissa todetaan, että useimpien EKP:n suorassa valvonnassa olevien pankkien maksuvalmius on kaiken kaikkiaan hyvä, mutta joihinkin heikkouksiin on vielä puututtava. Tulosraportti ja aihetta käsittelevä lehdistötiedote on julkaistu EKP:n pankkivalvontasivuilla.

Uusi menettely vakavaraisuusasetuksen artiklojen 295–298 mukaiseen nettoutussopimusten hyväksyntään

EKP:n neuvosto jätti 2.10.2019 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta uudesta menettelystä, jota EKP alkaa soveltaa vakavaraisuusasetuksen artiklojen 295–298 mukaisessa nettoutussopimusten hyväksynnässä. Uudesta menettelystä on tiedotettu kaikille merkittäville laitoksille, ja sitä koskeva kirje on julkaistu EKP:n pankkivalvontasivujen osiossa ”Letters to banks”. Menettelyä aletaan soveltaa 10.11.2019.

EKP:n päätökset valvottavien luottolaitosten merkittävyydestä

EKP:n neuvosto jätti 7.10, 10.10 ja 24.10.2019 vastustamatta valvontaelimen päätösluonnoksia eräiden valvottavien luottolaitosten merkittävyysluokan muuttamisesta. Muutokset otetaan huomioon EKP:n pankkivalvontasivuilla olevissa valvottavien luottolaitosten luetteloissa niiden seuraavan päivityksen yhteydessä.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle