Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Οκτώβριος 2019

25 Οκτωβρίου 2019

Δραστηριότητες αγορών

Παράταση της διμερούς συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων μεταξύ της ΕΚΤ και της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε περαιτέρω παράταση της διμερούς συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων μεταξύ της ΕΚΤ και της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας για τρία έτη, έως τις 8 Οκτωβρίου 2022. Το μέγιστο μέγεθος αυτής της συμφωνίας ανταλλαγής είναι 350 δισεκ. γιουάν Κίνας και 45 δισεκ. ευρώ. Σχετικό δελτίο Τύπου δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής.

Εκ νέου αντιστοίχιση των βραχυπρόθεσμων πιστοληπτικών διαβαθμίσεων της Fitch με την εναρμονισμένη κλίμακα πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος

Στις 4 Οκτωβρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την εκ νέου αντιστοίχιση των βραχυπρόθεσμων πιστοληπτικών διαβαθμίσεων «F1» και «F3» της Fitch με τη βαθμίδα «Credit Quality Step 3» της εναρμονισμένης κλίμακας πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος. Αυτή η αντιστοίχιση έγινε με βάση το αποτέλεσμα της τακτικής αξιολόγησης όσον αφορά τις αντιστοιχίσεις των πιστοληπτικών διαβαθμίσεων εξωτερικών οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας με την εναρμονισμένη κλίμακα πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος. Σκοπός της αξιολόγησης είναι να διασφαλίζεται ότι μόνο στοιχεία ενεργητικού υψηλής πιστωτικής ποιότητας γίνονται αποδεκτά ως εξασφαλίσεις. Η νέα αντιστοίχιση θα τεθεί σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 2019.

Απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με τον εκτοκισμό των πλεοναζόντων αποθεματικών και ορισμένων καταθέσεων

Στις 15 Οκτωβρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση EΚΤ/2019/31 σχετικά με τον εκτοκισμό των πλεοναζόντων αποθεματικών και ορισμένων καταθέσεων (αναδιατύπωση). Η απόφαση θέτει νομικά σε εφαρμογή το σύστημα δύο βαθμίδων για τον εκτοκισμό των πλεοναζόντων αποθεματικών το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στο πλαίσιο της συνολικής δέσμης μη συμβατικών μέτρων νομισματικής πολιτικής που ανακοινώθηκαν στις 12 Σεπτεμβρίου 2019. Η απόφαση, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από την έβδομη περίοδο τήρησης ελάχιστων αποθεματικών του 2019 που αρχίζει στις 30 Οκτωβρίου 2019, είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Τεχνικές παράμετροι για την επανέναρξη των καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του APP

Στις 23 Οκτωβρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme - APP) θα παραμείνουν ως επί το πλείστον αμετάβλητα όταν θα ξεκινήσει πάλι η διενέργεια καθαρών αγορών.

Πιο συγκεκριμένα, η κατανομή των αγορών τίτλων στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα (public sector purchase programme - PSPP) μεταξύ των επιλέξιμων χωρών θα εξακολουθήσει να καθορίζεται, με βάση τα υπόλοιπα των διακρατούμενων τίτλων, σύμφωνα με τα αντίστοιχα μερίδια συμμετοχής των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ, όπως τροποποιούνται με την πάροδο του χρόνου. Επιπροσθέτως, τα ποσά κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του PSPP θα επανεπενδύονται κανονικά στη χώρα στην οποία γίνονται οι αποπληρωμές. Όπως και στο παρελθόν, οι επανεπενδύσεις στο πλαίσιο του PSPP θα κατανέμονται στη διάρκεια του έτους προκειμένου να επιτυγχάνεται μια τακτική και ισορροπημένη παρουσία στις αγορές. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης ότι οι αγορές εμπορεύσιμων χρεογράφων που εκδίδουν διεθνείς οργανισμοί και πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες θα διενεργούνται από μικρότερο αριθμό εθνικών κεντρικών τραπεζών με σκοπό την απλοποίηση της εφαρμογής και την προστασία της λειτουργίας της αγοράς.

Σε ό,τι αφορά τα προγράμματα αγοράς τίτλων του ιδιωτικού τομέα, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς θα εξακολουθήσει να αποτελεί τη βασική αρχή για τη διενέργεια αγορών και δεν θα υπάρξουν μεταβολές στα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Υποδομές της αγοράς και πληρωμές

Τροποποίηση της κατευθυντήριας γραμμής για το TARGET2

Στις 4 Οκτωβρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2019/30 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2012/27 σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2). Η τροποποιητική κατευθυντήρια γραμμή καλύπτει απαιτήσεις που συνδέονται με την τεχνική έκδοση του 2019 η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή τον Νοέμβριο του 2019, ιδίως τη βελτιωμένη λειτουργία έκτακτης ανάγκης, και θεσπίζει την απαίτηση οι συμμετέχοντες να βεβαιώνουν την τήρηση των αρχών ασφαλείας τερματικών σημείων του TARGET2. Η τροποποιητική κατευθυντήρια γραμμή, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 17 Νοεμβρίου 2019, είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πρόσθετα μακροπροληπτικά εργαλεία αναφορικά με ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια στο Λουξεμβούργο

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2019/34, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών του Λουξεμβούργου.

Εταιρική διακυβέρνηση

Προσωρινός πρόεδρος της Επιτροπής Πληροφορικής

Στις 7 Οκτωβρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Magi Clavé, Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Πληροφοριακών Συστημάτων της ΕΚΤ, προσωρινό πρόεδρο της Επιτροπής Πληροφορικής. Ο διορισμός του ισχύει από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως το τέλος Μαρτίου του 2020.

Τροποποιήσεις των όρων απασχόλησης του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Στις 9 Οκτωβρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2019/NP30 που τροποποιεί τους όρους απασχόλησης του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όσον αφορά τις υποδιαιρέσεις των μισθολογικών κλιμακίων και πρόσθετα κριτήρια επιλογής καθώς και την απόφαση ΕΚΤ/2019/NP31 που τροποποιεί το παράρτημα IIα των όρων απασχόλησης του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτές οι τροποποιητικές αποφάσεις ενισχύουν το πλαίσιο της ΕΚΤ για τη διαχείριση ταλέντου και θεσπίζουν, πιο συγκεκριμένα, την κινητικότητα ως πρόσθετο κριτήριο επιλογής για προαγωγή, τις υποδιαιρέσεις εντός των μισθολογικών κλιμακίων με σκοπό τις προαγωγές εντός αυτών καθώς και κίνητρα για την παραμονή στην ΕΚΤ των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα Πτυχιούχων. Οι τροποποιητικές αποφάσεις τέθηκαν σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου 2019 και οι όροι απασχόλησης είναι διαθέσιμοι στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναφορικά με σύσταση του Συμβουλίου για τον διορισμό μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Στις 23 Οκτωβρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2019/35, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Στατιστικά στοιχεία

Τροποποίηση του κανονισμού της ΕΚΤ σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία χρηματαγορών

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό ΕΚΤ/2019/29 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία χρηματαγορών. Ο τροποποιητικός κανονισμός, με τον οποίο βελτιώνεται το παράρτημα IV σχετικά με τα ελάχιστα πρότυπα που πρέπει να εφαρμόζονται από τον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων, είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Τραπεζική εποπτεία

Εποπτικές προτεραιότητες του ΕΕΜ και αξιολόγηση του ΕΕΜ όσον αφορά τους κινδύνους για το 2020

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση στην πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου για δημοσίευση περιλήψεων σχετικά με τις εποπτικές προτεραιότητες του ΕΕΜ και την αξιολόγηση του ΕΕΜ όσον αφορά τους κινδύνους για το 2020. Οι περιλήψεις είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Αποτελέσματα της εποπτικής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2019

Στις 2 Οκτωβρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση στην έκθεση που εκπόνησε το Εποπτικό Συμβούλιο σχετικά με τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2019 για τη ρευστότητα. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έκθεσης, οι περισσότερες τράπεζες υπό την άμεση εποπτεία της ΕΚΤ έχουν συνολικά άνετες θέσεις ρευστότητας παρά τη διαπίστωση κάποιων ευπαθειών στις οποίες πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή. Σχετικό δελτίο Τύπου, μαζί με τα αποτελέσματα, δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Νέα διαδικασία για την αναγνώριση συμφωνιών συμβατικού συμψηφισμού κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 295 έως 298 του CRR

Στις 2 Οκτωβρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου για τη θέσπιση νέας διαδικασίας που θα εφαρμόζει η ΕΚΤ όσον αφορά την αναγνώριση συμφωνιών συμβατικού συμψηφισμού κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 295 έως 298 του κανονισμού σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (Capital Requirements Regulation – CRR). Η νέα διαδικασία, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλα τα σημαντικά ιδρύματα και αποσαφηνίζεται σε επιστολή που δημοσιεύθηκε στην ενότητα «Letters to Banks» (Επιστολές προς τις τράπεζες) του δικτυακού τόπου της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία, θα τεθεί σε ισχύ από τις 10 Νοεμβρίου 2019.

Αποφάσεις της ΕΚΤ σχετικά με τη σημασία εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων

Στις 7, 10 και 24 Οκτωβρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε προτάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου για μεταβολή της σημασίας ορισμένων εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων. Ο κατάλογος των εποπτευόμενων οντοτήτων επικαιροποιείται σε τακτική βάση και δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου