Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Oktober 2019

25 oktober 2019

Marknadsoperationer

Förlängning av det bilaterala valutaswappavtalet mellan ECB och Kinas folkbank

Den 18 september 2019 godkände ECB-rådet en ytterligare förlängning på tre år av det bilaterala valutaswappavtalet mellan ECB och Kinas folkbank till den 8 oktober 2022. Detta swappavtals maximala storlek är 350 miljarder kinesiska renminbin och 45 miljarder euro. Ett pressmeddelande om detta publicerades på ECB:s webbplats efter fullbordandet av underteckningsprocessen.

Omklassificering av Fitch kortfristiga kreditvärderingar till Eurosystemets harmoniserade kreditvärderingsskala

Den 4 oktober 2019 godkände ECB-rådet omklassificeringen av Fitch kortfristiga kreditvärderingar ”F1” och ”F3” till kreditkvalitetssteg 3 i Eurosystemets harmoniserade kreditvärderingsskala. Denna omklassificering beror på resultatet från den regelbundna utvärderingen av externa kreditvärderingsinstituts rating till Eurosystemets harmoniserade kreditvärderingsskala, som strävar till att säkra att endast tillgångar av hög kvalitet accepteras som säkerhet. Omklassificeringen träder i kraft den 1 november 2019.

ECB:s beslut om förräntningen av innehav av överskottsreserver och viss inlåning

Den 15 oktober 2019 antog ECB-rådet beslut ECB/2019/31 om förräntningen av innehav av överskottsreserver och viss inlåning (omarbetning). Beslutet implementerar det tvåledade systemet för förräntningen av överskottslikviditet som godkänts av ECB-rådet som en del av det omfattande paketet av okonventionella penningpolitiska åtgärder som tillkännagavs den 12 september 2019. Beslutet, som gäller från den sjunde uppfyllandeperioden 2019, inleds den 30 oktober 2019 och finns tillgängligt på ECB:s webbplats.

Tekniska parametrar för återupptagande av nettotillgångsköp under APP-programmet

Den 23 oktober 2019 bekräftade ECB-rådet att de viktigaste egenskaperna i programmet för köp av tillgångar (APP) i stort sett kommer att vara oförändrade när nettoköpen åter startas.

Framför allt kommer fördelningen av köpen mellan jurisdiktioner inom ramen för programmet för köp av den offentliga sektorns tillgångar (PSPP) även fortsättningsvis att styras, baserat på stockarna, av den respektive nationella centralbankens aktuellt gällande vikt i fördelningsnyckeln för teckning av ECB:s kapital. Vidare kommer inlösta kapitalbelopp på värdepapper som har köpts inom ramen för PSPP normalt att återinvesteras inom den jurisdiktion där återbetalningarna görs. Som tidigare kommer PSPP-återinvesteringar att fördelas över året för att möjliggöra en regelbunden och balanserad marknadsnärvaro. ECB-rådet beslutade också att köp av omsättningsbara skuldförbindelser utfärdade av internationella organisationer och multilaterala utvecklingsbanker kommer att göras av färre nationella centralbanker för att förenkla implementering och skydda marknadens funktion.

Vad gäller programmen för köp inom den privata sektorn kommer marknadskapitalisering även fortsättningsvis att utgöra den ledande principen för köp och inga ändringar av godtagbarhetskriterierna görs.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

Ändring av TARGET2-riktlinje

Den 4 oktober 2019 antog ECB-rådet riktlinjen ECB/2019/30 om ändring av riktlinje ECB/2012/27 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2). Med den ändrade riktlinjen täcks krav kopplade till den tekniska release som kommer att introduceras i november 2019, särskilt utvecklingen av beredskapslösningen och införandet av ett krav för deltagare att tillhandahålla bevis på efterlevnad av TARGET2-slutpunktssäkerhetsprinciper. Den ändrade riktlinjen kommer att gälla fr.o.m. den 17 november 2019, och finns tillgänglig på ECB:s webbplats.

Råd om lagstiftning

ECB:s yttrande om ytterligare verktyg för makrotillsynen avseende bostadslån i Luxemburg

Den 27 september 2019 antog ECB-rådet yttrande CON/2019/34 på begäran av Luxemburgs finansministerium.

Organisationsstyrning

Interimsordförande för IT-kommittén

Den 7 oktober 2019 utnämnde ECB-rådet Magi Clavé, vice generaldirektör för Generaldirektoratet för informationssystem, som interimsordförande för IT-kommittén från den 1 oktober 2019 till slutet av mars 2020.

Ändringar av anställningsvillkoren för Europeiska centralbankens personal

Den 9 oktober 2019 antog ECB-rådet beslut ECB/2019/NP30 om ändring av anställningsvillkoren för Europeiska centralbankens personal vad gäller uppdelningen av lönegrupper och ytterligare urvalskriterier och beslut ECB/2019/NP31 om ändring av bilaga II a till anställningsvillkoren för Europeiska centralbankens personal. Besluten om ändring förbättrar ECB:s talanghanteringsram och inför särskilt mobilitet som ett ytterligare urvalskriterium för befordran, underenheter inom löneband för att möjliggöra befordringar inom löneband, och incitament för att förstärka bibehållandet av deltagare i doktorandprogram. Besluten om ändring trädde i kraft den 10 oktober 2019 och anställningsvillkoren finns tillgängliga på ECB:s webbplats.

ECB-rådets yttrande om en rekommendation från rådet rörande utnämningen av en direktionsledamot i Europeiska centralbanken

Den 23 oktober 2019 antog ECB-rådet yttrande CON/2019/35 på begäran av Europeiska rådets ordförande. Ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats.

Statistik

Ändring av ECB:s förordning om penningmarknadsstatistik

Den 27 september 2019 antog ECB-rådet förordning ECB/2019/29 om ändring av förordning (EU) nr 1333/2014 om penningmarknadsstatistik. Förordningen om ändring, som framhäver bilaga IV gällande de minimistandarder som ska tillämpas av den faktiska rapporteringspopulationen, finns tillgänglig på ECB:s webbplats.

Banktillsyn

SSM:s tillsynsprioriteringar och SSM:s riskbedömning för 2020

Den 30 september 2019 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att publicera en sammanfattning av SSM:s tillsynsprioriteringar och SSM:s riskbedömning för 2020. Sammanfattningarna finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Resultat av tillsynsstresstestet 2019

Den 2 oktober 2019 hade ECB-rådet inga invändningar mot tillsynsnämndens rapport om de aggregerade resultaten av likviditetsstresstestet som genomfördes 2019. Rapportens slutsats är att den stora majoriteten av bankerna som står under ECB:s direkta tillsyn överlag har goda likviditetspositioner trots vissa sårbarheter som kräver fortsatt uppmärksamhet. Ett pressmeddelande om detta publicerades på ECB:s webbplats för banktillsyn tillsammans med resultaten.

Ny process för godkännande av nettningsavtal enligt artiklarna 295 till 298 i kapitalkravsförordningen.

Den 2 oktober 2019 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att inrätta en ny process att tillämpas av ECB för erkännande av nettningsavtal enligt artiklarna 295 till 298 i kapitalkravsförordningen. Den nya processen, om vilken samtliga betydande institut informerades och som beskrivs i ett brev som publicerades i ”brev till banker”-avsnittet på ECB:s webbplats för banktillsyn, kommer att träda i kraft den 10 november 2019.

ECB:s beslut om status som betydande tillsynsobjekt för kreditinstitut

Den 7, 10 och 24 oktober 2019 hade ECB-rådet inga invändningar mot förslagen från tillsynsnämnden att ändra statusen för vissa kreditinstitut under tillsyn. Listan över enheter under tillsyn uppdateras regelbundet och finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media