Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Október 2019

25. októbra 2019

Operácie na trhu

Predĺženie dvojstrannej devízovej swapovej dohody medzi ECB a People’s Bank of China

Dňa 18. septembra 2019 Rada guvernérov schválila ďalšie predĺženie dvojstrannej devízovej swapovej dohody medzi ECB a People’s Bank of China o tri roky do 8. októbra 2022. Maximálny objem tejto dohody predstavuje 350 mld. čínskych renminbi a 45 mld. €. Súvisiaca tlačová správa bola po ukončení procesu podpisovania zverejnená na internetovej stránke ECB.

Zmena priradenia krátkodobých ratingov spoločnosti Fitch k stupňom harmonizovanej ratingovej stupnice Eurosystému

Dňa 4. októbra 2019 Rada guvernérov schválila zmenu priradenia krátkodobých ratingov spoločnosti Fitch „F1“ a „F3“ k tretiemu stupňu kreditnej kvality harmonizovanej ratingovej stupnice Eurosystému. Táto zmena je výsledkom pravidelnej revízie priradenia ratingov externých inštitúcií hodnotiacich kreditné riziko k stupňom harmonizovanej ratingovej stupnice Eurosystému, ktorá zabezpečuje, aby sa ako kolaterál akceptovali len aktíva vysokej kreditnej kvality. Zmena priradenia nadobudne účinnosť 1. novembra 2019.

Rozhodnutie ECB o úročení prebytočných rezerv a niektorých vkladov

Dňa 15. októbra 2019 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2019/31 o úročení prebytočných rezerv a niektorých vkladov (prepracované znenie). Rozhodnutie právne implementuje dvojstupňový systém úročenia rezerv, ktorý Rada guvernérov schválila v rámci komplexného súboru neštandardných opatrení menovej politiky oznámených 12. septembra 2019. Rozhodnutie, ktoré sa začne uplatňovať v siedmom udržiavacom období povinných minimálnych rezerv v roku 2019 od 30. októbra 2019, je k dispozícii na internetovej stránke ECB..

Technické parametre obnovenia čistých nákupov aktív v rámci programu nákupu aktív

Dňa 23. októbra 2019 Rada guvernérov potvrdila, že pri opätovnom spustení čistých nákupov zostanú hlavné aspekty programu nákupu aktív prevažne nezmenené.

Predovšetkým platí, že alokácia nákupov v jednotlivých jurisdikciách akceptovateľných v rámci programu nákupu aktív verejného sektora (public sector purchase programme – PSPP) sa bude v objemovom vyjadrení i naďalej riadiť aktuálnymi podielmi jednotlivých národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania ECB. Splatená istina z cenných papierov nakúpených v rámci programu PSPP sa bude navyše spravidla reinvestovať v jurisdikcii, v ktorej sa splátky uskutočnili. Tak ako doteraz budú reinvestície v rámci programu PSPP počas roka rozložené tak, aby bola zabezpečená pravidelná a vyrovnaná prítomnosť na trhu. Rada guvernérov zároveň rozhodla, že nákupy obchodovateľných dlhových cenných papierov vydaných medzinárodnými organizáciami a multilaterálnymi rozvojovými bankami bude v záujme zjednodušenia implementácie a ochrany fungovania trhu uskutočňovať menší počet národných centrálnych bánk.

V prípade programov nákupu aktív súkromného sektora bude aj naďalej hlavnou zásadou trhová kapitalizácia, pričom kritériá akceptovateľnosti zostávajú nezmenené.

Trhová infraštruktúra a platobný styk

Zmena usmernenia o TARGET2

Dňa 4. októbra 2019 Rada guvernérov prijala usmernenie ECB/2019/30, ktorým sa mení usmernenie ECB/2012/27 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET2). Nové usmernenie stanovuje požiadavky spojené s technickou aktualizáciou, ktorá bude zavedená v novembri 2019, predovšetkým v súvislosti s optimalizáciou núdzového riešenia, a zavádza tiež povinnosť účastníkov preukázať dodržanie zásad bezpečnosti koncových bodov systému TARGET2. Nové usmernenie, ktoré nadobudne účinnosť 17. novembra 2019, je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k dodatočným makroprudenciálnym nástrojom, ktoré sa týkajú hypotekárnych úverov na nehnuteľnosti na bývanie v Luxembursku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2019/34 dňa 27. septembra 2019 na žiadosť luxemburského ministerstva financií.

Správa a riadenie

Dočasný predseda Výboru pre informačné technológie

Dňa 7. októbra 2019 Rada guvernérov vymenovala Magiho Clavého, zástupcu generálneho riaditeľa generálneho riaditeľstva ECB pre informačné systémy, za dočasného predsedu Výboru pre informačné technológie, a to s účinnosťou od 1. októbra 2019 do konca marca 2020.

Zmena podmienok zamestnávania zamestnancov Európskej centrálnej banky

Dňa 9. októbra 2019 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2019/NP30, ktorým sa menia podmienky zamestnávania zamestnancov Európskej centrálnej banky, pokiaľ ide o ďalšie členenie platových tried a doplňujúce kritériá výberu, a rozhodnutie ECB/2019/NP31, ktorým sa mení príloha IIa k podmienkam zamestnávania zamestnancov Európskej centrálnej banky. Nové rozhodnutia optimalizujú rámec riadenia a rozvoja ľudských zdrojov ECB a predovšetkým zavádzajú mobilitu ako doplňujúce kritérium postupu, ďalšie členenie platových tried s cieľom umožniť postup v rámci platovej triedy, ako aj stimuly na udržanie účastníkov absolventského programu. Nové rozhodnutia nadobudli účinnosť 10. októbra 2019; podmienky zamestnávania sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanovisko Rady guvernérov Európskej centrálnej banky k odporúčaniu Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2019/35 dňa 23. októbra 2019 na žiadosť predsedu Európskej rady. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Štatistika

Zmena nariadenia ECB o štatistike peňažných trhov

Dňa 27. septembra 2019 Rada guvernérov prijala nariadenie ECB/2019/29, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1333/2014 o štatistike peňažných trhov. Nové nariadenie, ktoré dopĺňa prílohu IV o minimálnych štandardoch aktuálnej spravodajskej skupiny, je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Bankový dohľad

Priority dohľadu SSM a hodnotenie rizík SSM na rok 2020

Dňa 30. septembra 2019 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad zverejniť súhrn priorít dohľadu SSM a súhrn hodnotenia rizík SSM na rok 2020. Príslušné dokumenty sú k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Výsledky záťažového testu z roku 2019

Dňa 2. októbra 2019 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti správe Rady pre dohľad o súhrnných výsledkoch likviditného záťažového testu z roku 2019. Podľa záverov správy prevažná väčšina bánk pod priamym dohľadom ECB celkovo disponuje dostatočnou likviditou, hoci boli zistené aj určité nedostatky, ktoré si vyžadujú ďalšiu pozornosť. Súvisiaca tlačová správa bola spolu s výsledkami zverejnená na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Nový proces v súvislosti s uznávaním dohôd o vzájomnom započítavaní v zmysle článkov 295 až 298 nariadenia o kapitálových požiadavkách

Dňa 2. októbra 2019 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad stanoviť nový proces, ktorý bude ECB uplatňovať v súvislosti s uznávaním dohôd o vzájomnom započítavaní v zmysle článkov 295 až 298 nariadenia o kapitálových požiadavkách. Nový proces, ktorý bol oznámený všetkým významným inštitúciám a podrobnejšie opísaný v oznámení zverejnenom v sekcii „Letters to banks“ na internetovej stránke bankového dohľadu ECB, sa bude uplatňovať od 10. novembra 2019.

Rozhodnutia ECB o významnosti dohliadaných úverových inštitúcií

Dňa 7., 10. a 24. októbra 2019 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhom Rady pre dohľad zmeniť status významnosti určitých dohliadaných úverových inštitúcií. Zoznam dohliadaných subjektov sa pravidelne aktualizuje a zverejňuje na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá