Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2019. gada oktobris

2019. gada 25. oktobrī

Tirgus operācijas

Pagarināts divpusējais valūtas mijmaiņas darījums starp ECB un Ķīnas Tautas banku

Padome 2019. gada 18. septembrī apstiprināja, ka vēl uz trim gadiem (līdz 2022. gada 8. oktobrim) tiek pagarināts divpusējais valūtas mijmaiņas darījums starp ECB un Ķīnas Tautas banku. Šā valūtas mijmaiņas darījuma maksimālais apjoms ir 350 mljrd. Ķīnas renminbi un 45 mljrd. euro. Pēc darījuma parakstīšanas procesa beigām ECB interneta vietnē tika publicēts attiecīgs paziņojums presei.

Pārskatīta Fitch īstermiņa reitingu atbilstība Eurosistēmas saskaņoto reitingu skalai

Padome 2019. gada 4. oktobrī apstiprināja Fitch īstermiņa reitingu "F1" un "F3" sasaistes korekcijas, nosakot, ka tagad tie atbilst 3. kredītspējas līmenim Eurosistēmas saskaņoto reitingu skalā. Šīs korekcijas ieviestas ārējo kredītnovērtējuma iestāžu reitingu un Eurosistēmas saskaņoto reitingu skalas sasaistes regulārās pārskatīšanas rezultātā. Šīs sasaistes mērķis ir nodrošināt, ka tikai augstas kredītkvalitātes aktīvi tiek pieņemti kā nodrošinājums. Korekcijas stāsies spēkā 2019. gada 1. novembrī.

ECB lēmums par virsrezervju turējumu un noteiktu noguldījumu atlīdzību

Padome 2019. gada 15. oktobrī pieņēma Lēmumu ECB/2019/31 par virsrezervju turējumu un noteiktu noguldījumu atlīdzību (pārstrādāta versija). Lēmumā juridiski ieviesta divu līmeņu virsrezervju turējumu atlīdzības sistēma, ko Padome apstiprināja 2019. gada 12. septembrī publiskotā plašā nestandarta monetārās politikas pasākumu kopuma ietvaros. Lēmums, kas stāsies spēkā ar 2019. gada septīto rezervju prasību izpildes periodu, kurš sākas 2019. gada 30. oktobrī, pieejams ECB interneta vietnē.

AIP ietvaros īstenoto neto aktīvu iegāžu atsākšanas tehniskie parametri

Padome 2019. gada 23. oktobrī apstiprināja, ka, atsākot aktīvu iegādes, aktīvu iegādes programmas (AIP) galvenās iezīmes lielākoties saglabāsies nemainīgas.

Konkrēti, valsts sektora vērtspapīru iegādes programmas (VSVIP) ietvaros veikto iegāžu izvietojumu atbilstošajās valstīs joprojām noteiks uz atlikumu pamata atbilstoši attiecīgo nacionālo centrālo banku daļām ECB kapitāla parakstīšanas atslēgā, kurā laika gaitā veikti grozījumi. Turklāt VSVIP pamatsummas maksājumi tiks atkārtoti ieguldīti tajā valstī, kurā veikta atmaksa. Līdzīgi kā iepriekš, atkārtoti ieguldījumi VSVIP ietvaros tiks sadalīti gada garumā, lai nodrošinātu regulāru un sabalansētu dalību tirgū. Padome arī pieņēma lēmumu, ka starptautisku organizāciju un daudzpusējo attīstības banku emitētu tirgojamo parāda vērtspapīru iegādes veiks mazāks nacionālo centrālo banku skaits, lai vienkāršotu īstenošanu un aizsargātu tirgus funkcionēšanu.

Privātā sektora aktīvu iegādes programmām iegāžu noteicošais princips joprojām būs tirgus kapitalizācija, un netiks mainīti atbilstības kritēriji.

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

TARGET2 pamatnostādnes grozījumi

Padome 2019. gada 4. oktobrī pieņēma Pamatnostādni ECB/2019/30, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2012/27 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2). Pamatnostādnē, ar kuru tiek izdarīti grozījumi, noteiktas prasības saistībā ar 2019. gada tehnisko izlaidi, kas tiks ieviesta 2019. gada novembrī, proti, ārkārtas risinājumu uzlabojumi, kā arī ieviesta prasība dalībniekiem nodrošināt apliecinājumu, ka ievēroti TARGET2 galalietotāju drošības principi. Pamatnostādne, ar kuru tiek izdarīti grozījumi, kas tiks piemērota ar 2019. gada 17. novembri, pieejama ECB interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par mājokļu hipotēku makroprudenciālās uzraudzības instrumentiem Luksemburgā

Padome 2019. gada 27. septembrī pieņēma Atzinumu CON/2019/34 pēc Luksemburgas Finanšu ministrijas lūguma.

Korporatīvā vadība

Informācijas tehnoloģiju komitejas pagaidu priekšsēdētājs

Padome 2019. gada 7. oktobrī iecēla ECB Informācijas sistēmu ģenerāldirektorāta ģenerāldirektora vietnieku Mahī Klavē (Magi Clavé) par Informācijas tehnoloģiju komitejas pagaidu priekšsēdētāju (spēkā no 2019. gada 1. oktobra līdz 2020. gada marta beigām).

Eiropas Centrālās bankas darbinieku nodarbināšanas kārtības grozījumi

Padome 2019. gada 9. oktobrī pieņēma Lēmumu ECB/2019/NP30, ar ko groza Eiropas Centrālās bankas darbinieku nodarbināšanas kārtību attiecībā uz algu kategoriju apakšiedalījumiem un papildu atlases kritērijiem, kā arī Lēmumu ECB/2019/MP31, ar ko groza Eiropas Centrālās bankas darbinieku nodarbināšanas kārtības IIa pielikumu. Lēmumi, ar kuriem tiek izdarīti grozījumi, uzlabo ECB talantu pārvaldības sistēmu un konkrēti nosaka mobilitāti kā papildu atlases kritēriju paaugstināšanai amatā, ievieš algu kategoriju apakšiedalījumu, lai varētu veikt paaugstināšanu amatā algu kategoriju ietvaros, kā arī nāk klajā ar iniciatīvām, lai mazinātu Absolventu programmas dalībnieku aizplūšanu. Lēmumi, ar kuriem tiek izdarīti grozījumi un kuri stājās spēkā 2019. gada 10. oktobrī, kā arī nodarbināšanas kārtība pieejama ECB interneta vietnē.

Eiropas Centrālās bankas Padomes atzinums par Padomes ieteikumu par Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšanu

Padome 2019. gada 23. oktobrī pieņēma Atzinumu CON/2019/35 pēc Eiropadomes prezidenta lūguma. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

Statistika

Grozījumi ECB regulā par naudas tirgu statistiku

Padome 2019. gada 27. septembrī pieņēma Regulu ECB/2019/29, ar ko groza Regulu (ES) ECB/1333/2014 par naudas tirgu statistiku. Regula, kurā veikti uzlabojumi IV pielikumā attiecībā uz obligātajiem standartiem, kas jāpiemēro faktiskajiem pārskatu sniedzējiem, pieejama ECB interneta vietnē.

Banku uzraudzība

VUM uzraudzības prioritātes un VUM risku novērtējums 2020. gadam

Padome 2019. gada 30. septembrī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu publicēt VUM uzraudzības prioritāšu kopsavilkumu un VUM risku novērtējuma kopsavilkumu 2020. gadam. Kopsavilkumi pieejami ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

2019. gada uzraudzības stresa testa rezultāti

Padome 2019. gada 2. oktobrī neiebilda pret Uzraudzības valdes sagatavoto pārskatu par 2019. gadā veiktā likviditātes stresa testa apkopotajiem rezultātiem. Pārskatā secināts, ka lielākajai daļai tiešā ECB uzraudzībā esošo banku ir pietiekamas likviditātes pozīcijas, neraugoties uz dažiem ievainojamības faktoriem, kam nepieciešams veltīt turpmāku uzmanību. Attiecīgs paziņojums presei un rezultāti pēc tam tika publicēti ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

Jauns savstarpējo prasījumu līgumiskā ieskaita līgumu atzīšanas process saskaņā ar CRR 295.–298. pantu

Padome 2019. gada 2. oktobrī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu izveidot jaunu procesu, ko ECB piemēro savstarpējo prasījumu līgumiskā ieskaita līgumu atzīšanai saskaņā ar Kapitāla prasību regulas (CRR) 295.–298. pantu. Jaunais process, kas tika darīts zināms visām nozīmīgajām iestādēm un izskaidrots vēstulē, kas publicēta ECB banku uzraudzībai veltītās interneta vietnes sadaļā "Vēstules bankām", stāsies spēkā ar 2019. gada 10. novembri.

ECB lēmumi par uzraudzīto kredītiestāžu nozīmīgumu

Padome 2019. gada 7., 10. un 24. oktobrī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumiem attiecībā uz dažu uzraudzīto kredītiestāžu nozīmīguma statusa maiņu. Uzraudzīto iestāžu saraksts tiek regulāri atjaunināts un publicēts ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem