Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2019 m. spalio mėn.

2019 m. spalio 25 d.

Rinkos operacijos

Pratęstas ECB ir Kinijos liaudies banko dvišalis susitarimas dėl valiutų apsikeitimo

2019 m. rugsėjo 18 d. Valdančioji taryba patvirtino sprendimą dar trejiems metams – iki 2022 m. spalio 8 d. – pratęsti ECB ir Kinijos liaudies banko dvišalį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo. Šiame susitarime numatytos ne didesnės kaip 350 mlrd. Kinijos ženminbi juanių ir 45 mlrd. eurų sumos. Užbaigus pasirašymo procedūrą, ECB interneto svetainėje paskelbtas pranešimas spaudai šiuo klausimu.

„Fitch“ trumpalaikio skolinimosi reitingų klasifikacijos pagal Eurosistemos suderintą reitingų skalę pakeitimas

2019 m. spalio 4 d. Valdančioji taryba patvirtino sprendimą pakeisti „Fitch“ agentūros teikiamų trumpalaikio skolinimosi reitingų F1 ir F3 klasifikaciją Eurosistemos suderintoje reitingų skalėje – priskirti juos prie kredito kokybės 3 žingsnio. Klasifikaciją nuspręsta pakeisti atlikus eilinę išorinių kredito rizikos vertinimo institucijų reitingų klasifikacijos pagal Eurosistemos suderintą reitingų skalę peržiūrą, kuri vykdoma siekiant užtikrinti, kad įkaitu būtų priimamas tik aukštos kredito kokybės turtas. Pakeitimas įsigalios 2019 m. lapkričio 1 d.

ECB sprendimas dėl atlyginimo už laikomą atsargų perteklių ir tam tikrus indėlius

2019 m. spalio 15 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2019/31 dėl atlyginimo už laikomą atsargų perteklių ir tam tikrus indėlius (nauja redakcija). Sprendimu teisiškai įgyvendinama dviejų pakopų atlyginimo už laikomas perteklines atsargas sistema, kurią Valdančioji taryba patvirtino kartu su visu 2019 m. rugsėjo 12 d. paskelbtu nestandartinių politikos priemonių paketu. Sprendimas paskelbtas ECB interneto svetainėje ir įsigalios nuo septintojo 2019 m. atsargų laikymo laikotarpio, prasidedančio 2019 m. spalio 30 d.

Atnaujintų grynųjų turto pirkimų pagal TPP techniniai parametrai

2019 m. spalio 23 d. Valdančioji taryba patvirtino, kad atnaujinus grynuosius pirkimus pagal turto pirkimo programą (TPP) pagrindiniai programos parametrai iš esmės nesikeis.

Visų pirma, pirkimai pagal viešojo sektoriaus pirkimo programą (VSPP) tarp tinkamų jurisdikcijų ir toliau bus paskirstomi pagal portfelį ir pagal tuo metu galiojančias atitinkamų nacionalinių centrinių bankų pasirašytas dalis ECB kapitalo pasirašymo rakte. Be to, pagrindinės sumos, gautos išpirkus pagal VSPP įsigytus vertybinius popierius, paprastai bus reinvestuojamos toje jurisdikcijoje, kurioje vertybiniai popieriai buvo išpirkti. Kaip ir anksčiau, šios reinvesticijos bus paskirstomos per metus, kad dalyvavimas rinkoje būtų tolygus ir subalansuotas. Valdančioji taryba taip pat nusprendė, kad tarptautinių organizacijų ir daugiašalių plėtros bankų išleistų apyvartinių skolos vertybinių popierių pirkimus vykdys mažiau nacionalinių centrinių bankų, taip siekiant supaprastinti įgyvendinimą ir apsaugoti rinkos veikimą.

Pagrindinis principas, kuriuo bus vadovaujamasi vykdant privačiojo sektoriaus pirkimo programas, ir toliau bus rinkos kapitalizacija, o tinkamumo kriterijai nesikeis.

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

Gairės, kuriomis iš dalies keičiamos TARGET2 gairės

2019 m. spalio 4 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires ECB/2019/30, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/27 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2). Naujosiose gairėse išdėstyti reikalavimai, susiję su 2019 m. technine versija, kuri bus pradėta naudoti 2019 m. lapkričio mėn., visų pirma, sustiprintos nuostatos dėl sprendimų nenumatytais atvejais ir įvestas reikalavimas, kad dalyviai pateiktų įrodymų, jog laikosi TARGET2 galutinių taškų saugumo reikalavimų. Naujosios gairės įsigalios 2019 m. lapkričio 17 d. Jos paskelbtos ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl papildomų makroprudencinių priemonių būsto paskoloms Liuksemburge

2019 m. rugsėjo 27 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2019/34 Liuksemburgo finansų ministerijos prašymu.

ECB valdymas

Laikinasis Informacinių technologijų komiteto pirmininkas

2019 m. spalio 7 d. Valdančioji taryba paskyrė ECB Informacinių sistemų generalinio direktorato generalinio direktoriaus pavaduotoją Magi Clavé laikinuoju Informacinių technologijų komiteto pirmininku. Šias pareigas jis eis nuo 2019 m. spalio 1 d. iki 2020 m. kovo pab.

Europos Centrinio Banko personalo įdarbinimo sąlygų pakeitimai

2019 m. spalio 9 d. Valdančioji taryba priėmė sprendimą ECB/2019/NP30, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Centrinio Banko personalo įdarbinimo sąlygos dėl atlyginimo kategorijų pogrupių ir papildomų atrankos kriterijų, ir Sprendimą ECB/2019/NP31, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Centrinio Banko personalo įdarbinimo sąlygų IIa priedas. Sprendimais dėl pakeitimų sustiprinta ECB talentų valdymo sistema, o konkrečiau: atrankos kriterijai, taikomi svarstant darbuotojo paaukštinimo klausimą, papildyti nauju – judumo darbe – kriterijumi; atlyginimo kategorijos suskirstytos į pogrupius, kad būtų galima didinti atlyginimą kategorijų ribose, ir numatytos paskatos, kad kuo daugiau Absolventų programos dalyvių liktų dirbti ECB. Abu sprendimai įsigaliojo 2019 m. spalio 10 d. Įdarbinimo sąlygos paskelbtos ECB interneto svetainėje.

Europos Centrinio Banko valdančiosios tarybos nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimo

2019 m. spalio 23 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2019/35 Europos Vadovų Tarybos pirmininko prašymu. ECB interneto svetainėje paskelbtas spaudos pranešimas šiuo klausimu.

Statistika

ECB reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas dėl pinigų rinkos statistikos

2019 m. rugsėjo 27 d. Valdančioji taryba priėmė Reglamentą ECB/2019/29, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1333/2014 dėl pinigų rinkos statistikos. Naujuoju reglamentu papildytos IV priedo dėl būtinųjų standartų, kuriuos turi taikyti faktinė atskaitingoji visuma, nuostatos. Jis paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Bankų priežiūra

2020 m. BPM priežiūros prioritetai ir BPM rizikos vertinimas

2019 m. rugsėjo 30 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui paskelbti 2020 m. BPM priežiūros prioritetų ir BPM rizikos vertinimo santraukas. Santraukos paskelbtos bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

2019 m. testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai

2019 m. spalio 2 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos parengtai ataskaitai, kurioje apibendrinami 2019 m. vykdyto likvidumo testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai. Ataskaitoje daroma išvada, kad didžiosios daugumos ECB tiesiogiai prižiūrimų bankų likvidumo pozicijos apskritai yra saugios, nors tam tikrų pažeidžiamų sričių yra ir joms reikia skirti daugiau dėmesio. Pranešimas spaudai apie tai kartu su testavimo rezultatais paskelbtas bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

Nauja sutartinių užskaitų sutarčių pripažinimo pagal KRR 295–298 straipsnius tvarka

2019 m. spalio 2 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui įdiegti naują tvarką, kurią ECB taikys sutartinių užskaitų sutarčių pripažinimui pagal Kapitalo reikalavimų reglamento (KRR) 295–298 straipsnius. Apie naująją tvarką pranešta visoms svarbioms įstaigoms. Laiškas įstaigoms, kuriame ji išaiškinta, paskelbtas bankų priežiūrai skirtos ECB interneto svetainės skiltyje Letters to banks. Naujoji tvarka įsigalios 2019 m. lapkričio 10 d.

ECB sprendimai dėl prižiūrimų kredito įstaigų svarbos

2019 m. spalio 7, 10 ir 24 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymams dėl tam tikrų prižiūrimų kredito įstaigų svarbos statuso pakeitimo. Reguliariai atnaujinamas prižiūrimų įstaigų sąrašas skelbiamas bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai