Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Oktoober 2019

25. oktoober 2019

Turuoperatsioonid

EKP ja Hiina keskpanga vahelise kahepoolse välisvaluuta vahetustehingute kokkuleppe pikendamine

18. septembril 2019 kiitis EKP nõukogu heaks EKP ja Hiina keskpanga vahelise kahepoolse välisvaluuta vahetustehingute kokkuleppe pikendamise kolme aasta võrra kuni 8. oktoobrini 2022. Vahetustehingute kokkuleppe maksimaalne maht on 350 miljardit Hiina jüaani ja 45 miljardit eurot. Sellekohane pressiteade avaldati EKP veebilehel pärast kokkuleppe allkirjastamist.

Reitinguagentuuri Fitch lühiajaliste reitingute ümberkaardistamine eurosüsteemi ühtlustatud reitinguskaalal

4. oktoobril 2019 kiitis EKP nõukogu heaks reitinguagentuuri Fitch lühiajaliste reitingute F1 ja F3 vastavuse eurosüsteemi ühtlustatud reitinguskaala krediidikvaliteedi astmele 3. Ümberkaardistamisel lähtuti väliste reitinguagentuuride reitingute ja eurosüsteemi ühtlustatud reitinguskaala vastavuse korralise kontrollimise tulemustest. Selle eesmärk on tagada, et tagatisena aktsepteeritakse ainult kõrge krediidikvaliteediga varasid. Uus kord jõustub 1. novembril 2019.

EKP otsus ülemääraste reservide ja teatavate hoiuste tasustamise kohta

15. oktoobril 2019 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2019/31 ülemääraste reservide ja teatavate hoiuste tasustamise kohta (uuesti sõnastatud). Otsusega jõustatakse ülemäärastelt reservidelt makstavate intresside kaheastmeline süsteem, mille EKP nõukogu kiitis heaks 12. septembril 2019 teatavaks tehtud ulatuslike mittestandardsete rahapoliitiliste meetmete raames. Otsust hakatakse kohaldama alates 2019. aasta seitsmendast arvestusperioodist, mis algab 30. oktoobril 2019. Otsus on kättesaadav EKP veebilehel.

Varaostukava raames tehtavate netovaraostude jätkamise tehnilised parameetrid

23. oktoobril 2019 kinnitas EKP nõukogu, et netovaraostude taasalustamisel jäävad varaostukava põhitegurid üldjoontes muutumatuks.

Eelkõige jätkatakse avaliku sektori väärtpaberite ostukava raames ostude jaotamist kõigi kõlblike riikide vahel lähtuvalt asjaomase riigi keskpanga osast EKP kapitali märkimise aluses, võttes arvesse aja jooksul tehtavaid muudatusi. Ühtlasi reinvesteeritakse avaliku sektori väärtpaberite ostukava raames tehtud ostude põhiosa tagasimaksed riikidesse, kus tagasimaksed tehakse. Nii nagu varem, jaotatakse ostukava raames tehtavate tagasimaksete reinvesteeringud aasta peale, et need jaguneksid turul korrapäraselt ja tasakaalustatult. Peale selle otsustas EKP nõukogu, et rahvusvaheliste organisatsioonide ja mitmepoolsete arengupankade emiteeritavaid turukõlblikke võlaväärtpabereid hakkab ostma väiksem arv keskpanku, et hõlbustada ostukava rakendamist ja kaitsta turu toimimist.

Erasektori ostukavade puhul lähtutakse ostude tegemisel endiselt turukapitalisatsioonist ja kõlblikkuskriteeriumeid ei muudeta.

Turuinfrastruktuur ja maksed

TARGET2 suunise muudatused

4. oktoobril 2019 võttis EKP nõukogu vastu suunise EKP/2019/30, millega muudetakse suunist EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta. Muudetud suunises käsitletakse nõudeid, mis on seotud süsteemi 2019. aasta tehnilise uuendusega alates 2019. aasta novembrist. Eelkõige puudutavad need eriolukorralahenduste tõhustamist ja osalistele kehtestatavat nõuet tõendada TARGET2 lõppsüsteemi turvapõhimõtete järgimist. Muudetud suunist hakatakse kohaldama alates 17. novembrist 2019 ning see on kättesaadav EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus täiendavate makrotasandi usaldatavusjärelevalve meetmete kohta seoses eluaseme hüpoteekidega Luksemburgis

27. septembril 2019 võttis EKP nõukogu Luksemburgi rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2019/34.

Üldjuhtimine

Infotehnoloogia komitee esimehe kohusetäitja

7. oktoobril 2019 nimetas EKP nõukogu infotehnoloogia komitee esimehe kohusetäitjaks EKP infosüsteemide peadirektoraadi asepeadirektori Magi Clavé. Tema ametiaeg algas 1. oktoobril 2019 ja kestab kuni 2020. aasta märtsi lõpuni.

Euroopa Keskpanga personali töölepingutingimuste muudatused

9. oktoobril 2019 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2019/NP30, millega muudetakse Euroopa Keskpanga personali töölepingutingimusi palgagruppide alajaotuste ja täiendavate valikukriteeriumide osas, ning otsuse EKP/2019/NP31, millega muudetakse Euroopa Keskpanga personali töölepingutingimuste lisa IIa. Muudetud otsustega tõhustatakse EKP personaliarenduse raamistikku, seatakse ametikõrgenduse täiendavaks valikukriteeriumiks tööalane liikuvus, luuakse palgagrupisisesed alajaotused, mis võimaldavad grupisisest edutamist, ning parandatakse stiimuleid jätkuõpingute programmis osalejate töölevõtmiseks. Muudetud otsused jõustusid 10. oktoobril 2019 ja personali töölepingutingimused on kättesaadavad EKP veebilehel.

Euroopa Keskpanga nõukogu arvamus seoses nõukogu soovitusega Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta

23. oktoobril 2019 võttis EKP nõukogu Euroopa Ülemkogu eesistuja taotlusel vastu arvamuse CON/2019/35. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

Statistika

Rahaturgude statistikat käsitleva EKP määruse muudatused

27. septembril 2019 võttis EKP nõukogu vastu määruse EKP/2019/29, millega muudetakse määrust (EL) nr 1333/2014 rahaturgude statistika kohta. Muudetud määrusega tõhustatakse IV lisa seoses andmeesitajate tegelikule üldkogumile kehtivate miinimumstandarditega. Määrus on avaldatud EKP veebilehel.

Pangandusjärelevalve

Ühtse järelevalvemehhanismi 2020. aasta järelevalveprioriteedid ja riskihinnang

30. septembril 2019 otsustas EKP nõukogu mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule avaldada ühtse järelevalvemehhanismi 2020. aasta järelevalveprioriteetide ja riskihinnangu kokkuvõtted. Need on kättesaadavad EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

2019. aasta järelevalvealase stressitesti tulemused

2. oktoobril 2019 otsustas EKP nõukogu mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu koostatud aruandele 2019. aasta likviidsuse stressitesti koondtulemuste kohta. Aruandes järeldatakse, et enamiku EKP otsese järelevalve alla kuuluvate pankade likviidsuspositsioon on üldjoontes soodne, kuigi mõningase haavatavusega tuleb siiski veel tegeleda. Sellekohane pressiteade koos stressitesti tulemustega on avaldatud EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Lepingujärgsete tasaarvestuskokkulepete aktsepteerimise uus menetlus kooskõlas kapitalinõuete määruse artiklitega 295–298

2. oktoobril 2019 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule kehtestada uus EKP menetlus lepingujärgsete tasaarvestuskokkulepete aktsepteerimiseks kooskõlas kapitalinõuete määruse artiklitega 295–298. Uut menetlust, mida hakatakse kohaldama alates 10. novembrist 2019, selgitati kõigile olulistele krediidiasutustele sellekohases kirjas, mis on avaldatud EKP pangandusjärelevalve veebilehe rubriigis „Letters to banks”.

EKP otsused järelevalve alla kuuluvate krediidiasutuste olulisuse kohta

7., 10. ja 24. oktoobril 2019 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekutele teatavate järelevalvealuste krediidiasutuste olulisuse staatuse muutmise kohta. Järelevalve alla kuuluvate üksuste nimekirja ajakohastatakse korrapäraselt ja see on avaldatud EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid