Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Październik 2019

25 października 2019

Operacje rynkowe

Przedłużenie dwustronnej walutowej linii swapowej między EBC a Ludowym Bankiem Chin

18 września 2019 Rada Prezesów wyraziła zgodę na kolejne przedłużenie dwustronnej linii swapowej na parze walutowej między EBC a Ludowym Bankiem Chin o trzy lata, do 8 października 2022. Górny pułap tej linii wynosi 350 mld renminbi i 45 mld euro. Komunikat prasowy w tej sprawie ukazał się na stronie internetowej EBC po zakończeniu procedury podpisywania umowy.

Zmiana przyporządkowania krótkoterminowych ratingów agencji Fitch do zharmonizowanej skali ratingowej Eurosystemu

4 października 2019 Rada Prezesów zgodziła się na przyporządkowanie krótkoterminowych ratingów agencji Fitch „F1” i „F3” do 3. stopnia jakości kredytowej w zharmonizowanej skali ratingowej Eurosystemu. Zmiana została wprowadzona na podstawie wyników regularnego przeglądu przyporządkowania ratingów zewnętrznych agencji oceniających jakość kredytową do skali Eurosystemu, tak aby jako zabezpieczenie były dopuszczane jedynie aktywa o wysokiej jakości kredytowej. Nowe przyporządkowanie będzie obowiązywać od 1 listopada 2019.

Decyzja EBC w sprawie oprocentowania nadwyżek rezerw oraz niektórych depozytów

15 października 2019 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2019/31 w sprawie oprocentowania nadwyżek rezerw oraz niektórych depozytów (wersja przekształcona). Stanowi ona implementację prawną dwupoziomowego systemu oprocentowania nadwyżek rezerw zatwierdzonego przez Radę Prezesów w ramach kompleksowego pakietu niestandardowych środków polityki pieniężnej ogłoszonego 12 września 2019. Przyjęta decyzja, która będzie obowiązywać od siódmego okresu utrzymywania rezerwy, rozpoczynającego się 30 października 2019, jest dostępna na stronie internetowej EBC.

Parametry techniczne wznowienia zakupów netto aktywów w ramach programu APP

23 października Rada Prezesów potwierdziła, że główne parametry programu skupu aktywów (APP) po wznowieniu zakupów netto w większości pozostaną niezmienione.

W szczególności limity zakupów dla poszczególnych jurysdykcji w ramach programu skupu papierów sektora publicznego (PSPP), określane w odniesieniu do stanów, nadal będzie się ustalać według aktualnie obowiązujących udziałów krajowych banków centralnych w kluczu kapitałowym EBC. Ponadto spłaty kapitału w ramach programu PSPP będą zwykle reinwestowane w jurysdykcji, w której dokonano spłaty. Tak jak dotychczas, reinwestycje w ramach programu PSPP zostaną rozłożone w czasie w ciągu całego roku, aby zapewnić regularną i zrównoważoną obecność na rynku. Rada Prezesów postanowiła także zmniejszyć liczbę krajowych banków centralnych, które będą prowadzić skup rynkowych papierów wartościowych wyemitowanych przez instytucje międzynarodowe i wielostronne banki rozwoju, aby uprościć jego realizację i chronić funkcjonowanie rynku.

Jeśli chodzi o programy skupu aktywów sektora prywatnego, głównym kryterium zakupów nadal będzie kapitalizacja rynkowa i nie zmienią się warunki dopuszczenia do programu.

Infrastruktura rynku i płatności

Zmiana wytycznych dotyczących TARGET2

4 października 2019 Rada Prezesów przyjęła wytyczne EBC/2019/30 zmieniające wytyczne EBC/2012/27 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2). Przyjęte wytyczne obejmują wymogi związane z wersją zawierającą zmiany techniczne, która zostanie wprowadzona w listopadzie 2019, w szczególności z ulepszeniem rozwiązania awaryjnego, a także wymóg, aby uczestnicy przedstawiali potwierdzenie, że przestrzegają zasad TARGET2 dotyczących ochrony punktów końcowych. Przyjęte wytyczne, które będą obowiązywać od 17 listopada 2019, są dostępne na stronie internetowej EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie dodatkowych narzędzi makroostrożnościowych dotyczących mieszkaniowych kredytów hipotecznych w Luksemburgu

27 września 2019 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2019/34 na wniosek Ministerstwa Finansów Luksemburga.

Zarządzanie wewnętrzne

Tymczasowy przewodniczący Komitetu ds. Informatyki

7 października 2019 decyzją Rady Prezesów Magi Clavé, zastępca dyrektora generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Systemów Informatycznych w EBC, został z dniem 1 października 2019 mianowany tymczasowym przewodniczącym Komitetu ds. Informatyki do końca marca 2020.

Zmiany warunków zatrudnienia pracowników Europejskiego Banku Centralnego

9 października 2019 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2019/NP30 zmieniającą warunki zatrudnienia pracowników Europejskiego Banku Centralnego w odniesieniu do podziałów grup zaszeregowania oraz decyzję EBC/2019/NP31 zmieniającą załącznik IIa do warunków zatrudnienia pracowników Europejskiego Banku Centralnego. Przyjęte decyzje wzmacniają system zarządzania rozwojem potencjału zawodowego pracowników EBC. W szczególności wprowadzono: zasadę, że dodatkowym kryterium awansu będzie mobilność zawodowa, dodatkowe podziały grup zaszeregowania dla umożliwienia awansu w ramach grupy oraz bodźce mające zachęcić uczestników programu dla absolwentów studiów magisterskich do pozostania w EBC. Decyzje weszły w życie 10 października 2019. Warunki zatrudnienia są dostępne na stronie internetowej EBC.

Opinia Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania nowego członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

23 października 2019 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2019/35 na wniosek przewodniczącego Rady Europejskiej. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Statystyka

Zmiana rozporządzenia EBC w sprawie statystyki rynków pieniężnych

27 września 2019 Rada Prezesów przyjęła rozporządzenie EBC/2019/29 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1333/2014 w sprawie statystyki rynków pieniężnych. Przyjęte rozporządzenie, w którym rozszerzono minimalne wymogi obowiązujące rzeczywistą populację sprawozdawczą określone w załączniku IV, jest dostępne na stronie internetowej EBC.

Nadzór bankowy

Priorytety nadzorcze SSM i ocena ryzyka w SSM na rok 2020

30 września 2019 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o opublikowanie syntezy priorytetów nadzorczych SSM i syntezy oceny ryzyka w SSM na rok 2020. Oba dokumenty są dostępne na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Wyniki nadzorczego testu warunków skrajnych przeprowadzonego w roku 2019

2 października 2019 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec przedstawionego przez Radę ds. Nadzoru raportu o zbiorczych wynikach testu warunków skrajnych w zakresie płynności za rok 2019. W raporcie stwierdzono, że sytuacja płynnościowa przeważającej większości banków objętych bezpośrednim nadzorem EBC jest ogólnie bezpieczna, mimo pewnych słabości wymagających dalszej uwagi. Komunikat prasowy w tej sprawie został następnie opublikowany wraz z wynikami testu na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Nowa procedura uznawania umów o kompensowaniu zobowiązań na mocy art. 295–298 rozporządzenia CRR

2 października 2019 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o ustanowienie nowej procedury na potrzeby uznawania przez EBC umów o kompensowaniu zobowiązań na mocy art. 295–298 rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych (CRR). Ta procedura, o której powiadomiono wszystkie instytucje istotne i którą wyjaśniono w piśmie opublikowanym na stronie internetowej nadzoru bankowego EBC w części „Letters to banks”, będzie obowiązywać od 10 listopada 2019.

Decyzje EBC w sprawie istotności nadzorowanych instytucji kredytowych

7, 10 i 24 października 2019 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosków Rady ds. Nadzoru o zmianę statusu istotnościowego niektórych nadzorowanych instytucji kredytowych. Lista nadzorowanych podmiotów jest regularnie aktualizowana i ogłaszana na stronie internetowej Nadzoru Bankowego EBC.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami