Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

май 2019 г.

Пазарни операции

Актуализация на Общата документация

На 10 май 2019 г. Управителният съвет прие Насоки ЕЦБ/2019/11 за изменение на Насоки (ЕС) 2015/510 относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата, Насоки ЕЦБ/2019/12 за изменение на Насоки (ЕС) 2016/65 относно дисконтиранията при оценяването при прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата и Насоки ЕЦБ/2019/13 за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/31 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения. Тези насоки, които съставляват основната част на правната рамка за прилагането на паричната политика в еврозоната, ще се прилагат от 5 август 2019 г. Изменящите правни актове и прессъобщение по темата, в което се обясняват въведените с тези правни актове промени, са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Финансова стабилност и надзор

Преглед на финансовата стабилност – май 2019 г.

На 22 май 2019 г. Управителният съвет одобри публикуването на „Преглед на финансовата стабилност – май 2019 г.“, в който се разглеждат основните източници на риск и уязвимост за стабилността на финансовата система в еврозоната и се представя задълбочен анализ на капацитета на финансовата система на еврозоната да абсорбира сътресения. В този брой се съдържат три статии, посветени на рисковете за финансовата стабилност, които произтичат от климатичните промени, на нови начини за моделиране на риска от верижно разпространение в банковия сектор на еврозоната и на това как мерките на макропруденциалната политика могат да бъдат повлияни от промените в макроикономическите условия. Прегледът ще бъде публикуван на уебсайта на ЕЦБ на 29 май 2019 г.

Пазарна инфраструктура и плащания

Последици от цифровизацията при плащанията на дребно за ролята на Евросистемата като катализатор

На 10 май 2019 г. Управителният съвет взе предвид доклада, изготвен от Комитета на Евросистемата/ЕСЦБ за пазарна инфраструктура и плащания, относно последиците от цифровизацията при плащанията на дребно за ролята на Евросистемата като катализатор и одобри публикуването му на уебсайта на ЕЦБ. Заключението в доклада, който скоро ще бъде публикуван на уебсайта на ЕЦБ, е, че с оглед на промените, които засягат плащанията на дребно в Европа в резултат от навлизащите технологични иновации, нормативните реформи и нарастващата цифровизация в ежедневието на хората, е необходимо да се развие позицията на Евросистемата при оценката на тези промени и реакцията спрямо тях. Тази ревизирана позиция обаче не предполага нова роля за Евросистемата, а по-скоро приспособяване на сегашната ѝ роля на катализатор в рамките на установения ѝ мандат.

Пазарна консултация по евентуална инициатива на Евросистемата във връзка с европейско разпространение на дългови инструменти

На 22 май 2019 г. Управителният съвет одобри обявяването на шестседмична пазарна консултация по евентуална инициатива на Евросистемата по отношение на европейски механизъм за емитиране и първоначално разпространение на дългови ценни книжа в Европейския съюз. Публичната консултация приканва широк кръг заинтересовани лица включително емитенти и инвеститори, да изпратят коментарите си, като целта е да се анализират причините, поради които, за разлика от други валутни зони, в момента не съществува общоевропейски, неутрален и хармонизиран канал за емитирането и първоначалното разпространение на дългови ценни книжа, който да обхваща Европейския съюз като единен вътрешен пазар. Друга цел е да се установят потенциалните бизнес основания за подобни услуги и каква роля би могла да изпълнява Евросистемата в тази връзка. Евросистемата ще разгледа получените коментари, за да определи евентуални последващи действия в съответствие с мандата си да подпомогне развитието на инфраструктурна услуга на финансовия пазар, която би позволила хармонизирано емитиране и разпространение на деноминирани в евро дългови инструменти в Европейския съюз. При това Евросистемата ще вземе предвид всички релевантни правни, регулаторни и законови фактори. Документът, въз основа на който ще бъде обявена пазарната консултация, ще бъде публикуван скоро на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно лобирането в Чешката република

На 11 април 2019 г. Управителният съвет прие Становище CON/2019/15 по искане на министъра на правосъдието на Чешката република.

Становище на ЕЦБ относно участието на България в Единния механизъм за преструктуриране

На 17 април 2019 г. Управителният съвет прие Становище CON/2019/16 по искане на министъра на финансите на България.

Становище на ЕЦБ относно сигурността на мрежовите и информационните системи в Република КипърНа 2 май 2019 г. Управителният съвет прие Становище CON/2019/17 по искане на Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας (службата за цифрова сигурност) на Република Кипър.

Становище на ЕЦБ относно данъка върху финансовите активи на банките и бенчмарка за лихвените проценти за договорите за потребителски кредити в Румъния

На 10 май 2019 г. Управителният съвет прие Становище CON/2019/18 по искане на Ministerul Finanțelor Publice (министерството на държавните финанси на Румъния).

Становище на ЕЦБ относно преразглеждането на правната рамка на португалската система за финансов надзор

На 21 май 2019 г. Управителният съвет прие Становище CON/2019/19 по искане на министъра на финансите на Португалия.

Административно управление

Годишен доклад за 2018 г. и план за обществените поръчки и приемствеността за 2019 г. на Службата за координиране на обществените поръчки на Евросистемата (EPCO)

На 26 април 2019 г. Управителният съвет взе под внимание годишния доклад за 2018 г. на Службата за координиране на обществените поръчки на Евросистемата и одобри актуализирания ѝ план за обществени поръчки през 2019 г. Според доклада през 2018 г. очакваната нетна финансова полза за централните банки – членки на EPCO възлиза на 12,7 млн. евро. С оглед на положителните резултати през изминалите два петгодишни мандата Управителният съвет реши да направи тази служба постоянна, като всяка участваща институция да има възможност да упражни право на отказ от участие.

Статистика

Доклади за качеството на статистическите данни за 2018 г.

На 26 април 2019 г. Управителният съвет одобри публикуването на докладите за 2018 г. относно качеството на паричната и финансовата статистика за еврозоната, относно тримесечните финансови отчети на еврозоната и националните отчети и относно статистиката на платежните баланси на еврозоната и националните платежни баланси и на международните инвестиционни позиции. Тези доклади, изготвени в тясно сътрудничество с Комитета на Евросистемата/ЕСЦБ по статистика, предоставят информация за качеството на европейската статистика, която ЕЦБ събира, съставя и разпространява с помощта на националните централни банки от еврозоната. Те са съставени в съответствие с Рамката на ЕСЦБ за качество на статистиката. Публикувани са на уебсайта на ЕЦБ.

Международно и европейско сътрудничество

Осемнадесети годишен преглед на международната роля на еврото

На 22 май 2019 г. Управителният съвет одобри публикуването на осемнадесетия годишен преглед на международната роля на еврото, в който се разглеждат тенденциите в употребата на еврото от резиденти извън еврозоната. Докладът и прессъобщение по темата ще бъдат публикувани на уебсайта на ЕЦБ на 13 юни 2019 г.

Банков надзор

Решение на ЕЦБ относно общата сума на годишните надзорни такси за 2019 година

На 18 април 2019 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2019/10 относно общата сума на годишните надзорни такси за 2019 година. В съответствие с член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1163/2014 (ЕЦБ/2014/41) общата сума на начисляваните годишните надзорни такси следва да покрива, но без да надхвърля, направените от ЕЦБ разноски, свързани с надзорните ѝ задачи, през съответния период на таксуване. Общата сума за 2019 г., която ще бъде начислена във вид на надзорни такси, възлиза на 576 млн. евро. Решението и прессъобщение по темата са публикувани на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

Решения на ЕЦБ относно значимостта на поднадзорните кредитни институции

На 18 и 30 април и 2 май 2019 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложения на Надзорния съвет за промяна на значимостта на определени поднадзорни кредитни институции. Списъкът на поднадзорните лица се актуализира редовно и е наличен на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор. Провежда се също така годишен преглед на значимостта на кредитните институции и резултатът от него се оповестява (вижте прессъобщението по темата, публикувано на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор на 14 декември 2018 г.)

Актуализирана ПНПО брошура за по-малко значимите институции, 2018 г.

На 3 май 2019 г. Управителният съвет не предяви възражение срещу предложение на Надзорния съвет да публикува актуализираната брошура за методологията за процеса по надзорен преглед и оценка (ПНПО) за по-малко значимите институции. Брошурата е налична на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите