Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Toukokuu 2019

Markkinaoperaatiot

Muutoksia eurojärjestelmän rahapolitiikan ohjausjärjestelmään

EKP:n neuvosto hyväksyi 10.5.2019 muutoksia eroalueen rahapolitiikan ohjausjärjestelmän keskeisiin säädöksiin: se antoi suuntaviivat EKP/2019/11, joilla muutetaan eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta annettuja suuntaviivoja (EU) 2015/510; suuntaviivat EKP/2019/12, joilla muutetaan eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta annettuja suuntaviivoja (EU) 2016/65; ja suuntaviivat EKP/2019/13, joilla muutetaan eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annettuja suuntaviivoja EKP/2014/31. Niitä aletaan soveltaa 5.8.2019. Muutossuuntaviivat ja niistä tarkemmin kertova lehdistötiedote on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Rahoitusjärjestelmän vakaus ja valvonta

Rahoitusjärjestelmän vakautta käsittelevä selonteko – toukokuu 2019

EKP:n neuvosto hyväksyi 22.5.2019 julkaistavaksi toukokuun 2019 selonteon rahoitusjärjestelmän vakaudesta (”Financial Stability Review – May 2019”). Selonteossa tarkastellaan euroalueen rahoitusjärjestelmän heikkouksia ja tärkeimpiä rahoitusvakautta uhkaavia riskitekijöitä sekä analysoidaan kattavasti rahoitusjärjestelmän kykyä selviytyä häiriöistä. Tämänkertaisessa selonteossa on kolme erikoisartikkelia, jotka käsittelevät ilmastonmuutoksen synnyttämiä rahoitusvakausriskejä, uusia tapoja mallintaa häiriöiden leviämisriskiä euroalueen pankkisektorilla ja sitä, kuinka makrotaloustilanteen muutokset voivat näkyä makrovakauspoliittisissa toimissa. Selonteko julkaistaan EKP:n verkkosivuilla 29.5.2019.

Markkinainfrastruktuuri ja maksut

Vähittäismaksualan digitalisaation vaikutukset eurojärjestelmän rooliin toiminnan edistäjänä

EKP:n neuvosto tutustui 10.5.2019 eurojärjestelmän/EKPJ:n markkinainfrastruktuuri- ja maksujärjestelmäkomitean laatimaan selvitykseen vähittäismaksualan digitalisaation vaikutuksista eurojärjestelmän rooliin toiminnan edistäjänä ja antoi luvan julkaista sen EKP:n verkkosivuilla. Selvityksessä todetaan, että koska eurooppalainen vähittäismaksuympäristö muuttuu teknologisten innovaatioiden, sääntelyuudistusten ja arjen jatkuvan digitalisoitumisen myötä, myös eurojärjestelmän on tarkistettava lähtökohtiaan näiden muutosten arvioinnissa ja niihin vastaamisessa Tarkoituksena ei kuitenkaan ole luoda eurojärjestelmälle uutta roolia vaan tarkistaa sen nykyistä roolia toiminnan edistäjänä sen mandaatin rajoissa. Selvitys julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

Julkinen kuuleminen mahdollisesta velkainstrumenttien liikkeeseenlaskua koskevasta eurojärjestelmän hankkeesta

EKP:n neuvosto antoi 22.5.2019 luvan käynnistää julkisen markkinoiden kuulemisen mahdollisesta eurojärjestelmän hankkeesta, jolla luotaisiin EU:n laajuinen mekanismi velkapapereiden liikkeeseenlaskua ja merkintää varten. Kuusiviikkoisessa kuulemisessa pyydetään kannanottoja useilta eri sidosryhmiltä (muun muassa liikkeeseenlaskijoilta ja sijoittajilta). Tarkoituksena on selvittää, miksi EU:ssa ei tällä hetkellä ole muiden valuutta-alueiden tapaan neutraalia ja yhtenäistä velkapapereiden liikkeeseenlasku- ja merkintäkanavaa, joka kattaisi koko EU:n yhtenä kotimaan markkinana. Kuulemisessa myös kartoitetaan, onko tällaisille palveluille liiketaloudellisia perusteita ja mikä rooli eurojärjestelmällä voisi olla. Eurojärjestelmä päättää saadun palautteen perusteella, mihin jatkotoimiin se mahdollisesti ryhtyy mandaattinsa rajoissa tukeakseen sellaisen rahoitusmarkkinainfrastruktuuripalvelun kehittämistä, joka mahdollistaisi euromääräisten velkainstrumenttien yhtenäisen liikkeeseenlaskun ja merkinnän koko EU:ssa. Eurojärjestelmä ottaa huomioon kaikki asiaan liittyvät oikeudelliset ja lainsäädännölliset sekä sääntelynäkökohdat. Lisätietoa julkisesta kuulemisesta julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto lobbauksesta Tšekissä

EKP:n neuvosto antoi 11.4.2019 Tšekin oikeusministerin pyynnöstä lausunnon CON/2019/15.

EKP:n lausunto Bulgarian osallistumisesta yhteiseen kriisinratkaisumekanismiin

EKP:n neuvosto antoi 17.4.2019 Bulgarian valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2019/16.

EKP:n lausunto verkko- ja tietoturvasta KyproksessaEKP:n neuvosto antoi 2.5.2019 Kyproksen digitaalisen turvallisuuden viranomaisen pyynnöstä lausunnon CON/2019/17.

EKP:n lausunto pankkien rahoitusvarojen verotuksesta sekä kulutusluottosopimusten vertailukorosta Romaniassa

EKP:n neuvosto antoi 10.5.2019 Romanian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2019/18.

EKP:n lausunto Portugalin finanssivalvontajärjestelmän muuttamisesta

EKP:n neuvosto antoi 21.5.2019 Portugalin valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2019/19.

Hallinto ja valvonta

Eurojärjestelmän hankintatoimiston vuosikertomus vuodelta 2018, hankintasuunnitelma vuodelle 2019 ja toiminnan jatkaminen

EKP:n neuvosto tutustui 26.4.2019 Eurojärjestelmän hankintatoimiston vuoden 2018 vuosikertomukseen ja hyväksyi päivitetyn hankintasuunnitelman vuodelle 2019. Vuosikertomuksessa arvioidaan, että hankintatoimistosta aiheutui sen keskuspankkijäsenille 12,7 miljoonan euron nettomääräinen taloudellinen hyöty vuonna 2018. Tähänastisten kahden viisivuotiskauden myönteisten tulosten valossa EKP:n neuvosto päätti tehdä hankintatoimistosta pysyvän. Jokaisella jäsenorganisaatiolla on kuitenkin mahdollisuus myös jättäytyä hankintojen ulkopuolelle.

Tilastot

Vuoden 2018 laaturaportit tilastotiedoista

EKP:n neuvosto hyväksyi 26.4.2019 vuoden 2018 laaturaportit seuraavista tilastoista, jotka EKP kerää, kokoaa ja jakaa euroalueen kansallisten keskuspankkien avustuksella: euroalueen rahatalous- ja rahoitusmarkkinatilastot, euroalueen ja kansalliset neljännesvuosittaiset rahoitustasetilastot sekä euroalueen ja kansalliset maksutasetilastot ja ulkomaista varallisuusasemaa koskevat tilastot. Laaturaportit on laadittu EKPJ:n tilastoinnin laatujärjestelmän mukaisesti ja tiiviissä yhteistyössä eurojärjestelmän/EKPJ:n tilastokomitean kanssa. Laaturaportit ovat saatavilla EKP:n verkkosivuilla.

Kansainvälinen ja eurooppalainen yhteistyö

Euron kansainvälisen aseman tarkastelu

EKP:n neuvosto hyväksyi 22.5.2019 julkaistavaksi kahdeksannentoista euron kansainvälistä asemaa koskevan vuosikatsauksen, jossa tarkastellaan, miten euroalueen ulkopuolella olevat käyttävät euroa. Katsaus ja sitä koskeva lehdistötiedote julkaistaan EKP:n verkkosivuilla 13.6.2019.

Pankkivalvonta

EKP:n päätös vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä vuonna 2019

EKP:n neuvosto antoi 18.4.2019 päätöksen EKP/2019/10 vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä vuonna 2019. Asetuksen (EU) N:o 1163/2014 (EKP/2014/41) artiklan 9 kohdan 2 nojalla vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärän tulisi kattaa EKP:lle asianomaisena valvontamaksukautena valvontatehtävistä koituvat menot mutta ei ylittää niitä. Vuoden 2019 valvontamaksujen kokonaismäärä on 576 miljoonaa euroa. Päätös ja sitä koskeva lehdistötiedote ovat luettavissa EKP:n pankkivalvontasivuilla.

EKP:n päätökset valvottavien yhteisöjen merkittävyydestä

EKP:n neuvosto jätti 18.4., 30.4. ja 2.5.2019 vastustamatta valvontaelimen päätösluonnoksia eräiden valvottavien luottolaitosten merkittävyysluokan muuttamisesta. Laitosten merkittävyys arvioidaan vuosittain, ja arvioinnin tulokset julkistetaan EKP:n pankkivalvontasivuilla (ks. 14.12.2018 julkaistu lehdistötiedote). Luetteloa valvottavista laitoksista päivitetään arviointien pohjalta säännöllisesti, ja se on niin ikään nähtävissä EKP:n pankkivalvontasivuilla.

Päivitetty menetelmäkuvaus vähemmän merkittäviä laitoksia koskevasta valvojan arviointiprosessista

EKP:n neuvosto jätti 3.5.2019 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta julkaista päivitetty menetelmäkuvaus vähemmän merkittäviä laitoksia koskevasta valvojan arviointiprosessista. Kuvaus on luettavissa EKP:n pankkivalvontasivuilla.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle