Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Maj 2019

Operacje rynkowe

Aktualizacja „dokumentacji ogólnej”

10 maja 2019 Rada Prezesów przyjęła wytyczne EBC/2019/11 zmieniające wytyczne (UE) 2015/510 w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu, wytyczne EBC/2019/12 zmieniające wytyczne (UE) 2016/65 w sprawie redukcji wartości w wycenie stosowanych przy implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu oraz wytyczne EBC/2019/13 zmieniające wytyczne EBC/2014/31 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń. Przyjęte wytyczne, które stanowią znaczną część ram prawnych realizacji polityki pieniężnej strefy euro, zaczną obowiązywać 5 sierpnia 2019. Akty zmieniające wraz z komunikatem prasowym, w którym wyjaśniono wprowadzone nimi zmiany, są dostępne na stronie internetowej EBC.

Stabilność finansowa i nadzór finansowy

Przegląd stabilności finansowej – maj 2019

22 maja 2019 Rada Prezesów zatwierdziła publikację raportu Financial Stability Review – May 2019, który przedstawia główne źródła ryzyka dla stabilności systemu finansowego strefy euro i słabości tego systemu oraz kompleksową analizę jego odporności na szoki. Obecne wydanie zawiera trzy artykuły tematyczne dotyczące zagrożeń dla stabilności finansowej wynikających ze zmian klimatycznych, nowych metod modelowania ryzyka rozprzestrzeniania się problemów w sektorze bankowym strefy euro oraz możliwych sposobów uwzględniania zmian warunków makroekonomicznych przy określaniu reakcji polityki makroostrożnościowej. Raport zostanie opublikowany na stronie internetowej EBC 29 maja 2019.

Infrastruktura rynku i płatności

Skutki cyfryzacji płatności detalicznych dla pełnionej przez Eurosystemu funkcji katalizatora

10 maja 2019 Rada Prezesów zapoznała się z raportem opracowanym przez Komitet Eurosystemu/ESBC ds. Płatności i Infrastruktury Rynku, dotyczącym skutków cyfryzacji płatności detalicznych dla funkcji Eurosystemu jako katalizatora, i zatwierdziła jego publikację na stronie internetowej EBC. W raporcie – który wkrótce ukaże się na tej stronie – stwierdzono, że w obliczu zmian, jakie dokonują się w obszarze płatności detalicznych w Europie wskutek ciągłych innowacji technicznych, reform regulacyjnych i rosnącej cyfryzacji codziennego życia, należy zrewidować podejście Eurosystemu do oceny tych zmian i reagowania na nie. Nie oznacza to jednak wyznaczenia Eurosystemowi nowej funkcji, lecz dostosowanie jego istniejącej funkcji katalizatora, w granicach obecnych kompetencji.

Konsultacje rynkowe na temat potencjalnej inicjatywy Eurosystemu dotyczącej europejskiego mechanizmu dystrybucji instrumentów dłużnych

22 maja 2019 Rada Prezesów zatwierdziła rozpoczęcie sześciotygodniowych konsultacji rynkowych na temat potencjalnej inicjatywy Eurosystemu dotyczącej europejskiego mechanizmu emisji i pierwotnej dystrybucji instrumentów dłużnych w Unii Europejskiej. Przedmiotem konsultacji będzie wezwanie szerokiego grona interesariuszy, w tym emitentów i inwestorów, do rozważenia, dlaczego – w przeciwieństwie do innych obszarów walutowych – nie ma obecnie ogólnoeuropejskiego, neutralnego i zharmonizowanego kanału emisji i pierwotnej dystrybucji dłużnych papierów wartościowych, który obejmowałby Unię Europejską jako jednolity rynek wewnętrzny. Ich celem będzie też identyfikacja potencjalnego uzasadnienia biznesowego dla takich usług oraz określenie, jaką rolę w tym względzie mógłby odegrać Eurosystem. Eurosystem przeanalizuje otrzymane odpowiedzi, by na ich podstawie określić, jakie działania może podjąć w ramach swoich kompetencji, aby wesprzeć rozwój takiej usługi w obrębie infrastruktury rynku finansowego, która umożliwiłaby zharmonizowaną emisję i dystrybucję w Unii Europejskiej instrumentów dłużnych nominowanych w euro. Weźmie przy tym pod uwagę odpowiednie uwarunkowania prawne, regulacyjne i legislacyjne. Nota w sprawie rozpoczęcia konsultacji rynkowych ukaże się wkrótce na stronie internetowej EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie działalności lobbingowej w Republice Czeskiej

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2019/15 w dniu 11 kwietnia 2019 na wniosek Ministra Finansów Republiki Czeskiej.

Opinia EBC w sprawie uczestnictwa Bułgarii w jednolitym mechanizmie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2019/16 w dniu 17 kwietnia 2019 na wniosek Ministra Finansów Bułgarii.

Opinia EBC w sprawie bezpieczeństwa systemów sieciowych i informatycznych w Republice Cypryjskiej

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2019/17 w dniu 2 maja 2019 na wniosek Urzędu ds. Bezpieczeństwa Cyfrowego (Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας) Republiki Cypryjskiej.

Opinia EBC w sprawie podatku od aktywów finansowych banków oraz wskaźników referencyjnych stóp procentowych stosowanych do umów o kredyt konsumencki w Rumunii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2019/18 w dniu 10 maja 2019 na wniosek Ministerstwa Finansów Publicznych (Ministerul Finanțelor Publice) Rumunii.

Opinia EBC w sprawie zmiany przepisów dotyczących portugalskiego systemu nadzoru finansowego

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2019/19 w dniu 21 maja 2019 na wniosek Ministra Finansów Portugalii.

Zarządzanie wewnętrzne

Raport roczny Biura Koordynacji Zamówień Eurosystemu (EPCO) za rok 2018 oraz plan i kontynuacja zamówień na rok 2019

26 kwietnia 2019 Rada Prezesów zapoznała się z raportem rocznym EPCO za rok 2018 i zatwierdziła zaktualizowany plan zamówień EPCO na rok 2019. W raporcie oszacowano, że korzyści finansowe netto, jakie banki centralne odniosły w 2018 z tytułu uczestnictwa w EPCO, wyniosły 12,7 mln euro. W świetle pozytywnych wyników za dwie ubiegłe pięcioletnie kadencje EPCO Rada Prezesów postanowiła nadać mu status stały, przy czym każda należąca do niego instytucja będzie mieć możliwość rezygnacji z udziału.

Statystyka

Raporty na temat jakości danych statystycznych za rok 2018

26 kwietnia 2019 Rada Prezesów zatwierdziła publikację raportów na temat jakości: statystyk monetarnych i finansowych strefy euro, kwartalnych rachunków finansowych na poziomie strefy euro i krajowym oraz statystyk bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej na poziomie strefy euro i krajowym, za rok 2018. Raporty te, sporządzone w ścisłej współpracy z Komitetem Eurosystemu/ESBC ds. Statystyki, przedstawiają informacje o jakości europejskich statystyk gromadzonych, opracowywanych i rozpowszechnianych przez EBC z pomocą krajowych banków centralnych ze strefy euro; wpisują się w ramowe zasady ESBC dotyczące jakości statystyk. Wszystkie są dostępne na stronie internetowej EBC.

Współpraca międzynarodowa i europejska

18. roczny przegląd międzynarodowej roli euro

22 maja 2019 Rada Prezesów zatwierdziła publikację 18. wydania rocznego raportu The international role of the euro, przedstawiającego tendencje w używaniu euro przez nierezydentów strefy euro. Raport wraz z komunikatem prasowym zostanie opublikowany na stronie internetowej EBC 13 czerwca 2019.

Nadzór bankowy

Decyzja EBC w sprawie całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za rok 2019

18 kwietnia 2019 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2019/10 w sprawie całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za rok 2019. Całkowita kwota rocznych opłat nadzorczych nakładanych zgodnie z art. 9 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1163/2014 (EBC/2014/41) powinna pokrywać koszty poniesione przez EBC w okresie objętym opłatą w związku z wykonywaniem zadań nadzorczych, lecz nie może przekraczać tych kosztów. Łączna kwota do pobrania w opłatach nadzorczych w roku 2019 wynosi 576 mln euro. Decyzja wraz z komunikatem prasowym jest dostępna na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Decyzje EBC w sprawie istotności nadzorowanych instytucji kredytowych

18 i 30 kwietnia oraz 2 maja 2019 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosków Rady ds. Nadzoru o zmianę statusu istotności niektórych nadzorowanych instytucji kredytowych. Lista nadzorowanych podmiotów jest regularnie aktualizowana i ogłaszana na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu. Co roku przeprowadzany jest także przegląd istotności instytucji kredytowych, którego wyniki są podawane do wiadomości publicznej (zob. komunikat prasowy opublikowany 14 grudnia 2018 na stronie nadzoru bankowego EBC).

Podręcznik metodologii SREP dla instytucji mniej istotnych – aktualizacja 2018

3 maja 2019 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o publikację zaktualizowanego podręcznika metodologii SREP (procesu przeglądu i oceny nadzorczej) dla instytucji mniej istotnych. Podręcznik jest dostępny na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami