Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

máj 2019

Operácie na trhu

Aktualizácia všeobecnej dokumentácie

Dňa 10. mája 2019 Rada guvernérov prijala usmernenie ECB/2019/11, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2015/510 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému, usmernenie ECB/2019/12, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2016/65 o oceňovacích zrážkach uplatňovaných pri vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému, a usmernenie ECB/2019/13, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/31 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky. Tieto usmernenia, ktoré predstavujú hlavnú súčasť právneho rámca pre vykonávanie menovej politiky eurozóny, vstúpia do platnosti 5. augusta 2019. Pozmeňujúce právne predpisy a súvisiaca tlačová správa s odôvodnením zmien, ktoré pozmeňujúce právne predpisy zavádzajú, sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Finančná stabilita a dohľad

Správa o finančnej stabilite z mája 2019

Dňa 22. mája 2019 Rada guvernérov schválila zverejnenie májového vydania správy o finančnej stabilite (Financial Stability Review – May 2019), ktorá skúma hlavné zdroje rizík a zraniteľnosti ohrozujúce stabilitu finančného systému eurozóny a obsahuje komplexnú analýzu jeho schopnosti absorbovať šoky. Súčasťou správy sú tri články venované rizikám ohrozujúcim finančnú stabilitu prameniacim z klimatických zmien, novým spôsobom modelovania rizika šírenia nepriaznivých vplyvov v rámci bankového sektora eurozóny a spôsobom zohľadňovania zmien makroekonomických podmienok v makroprudenciálnych opatreniach. Správa bude 29. mája 2019 zverejnená na internetovej stránke ECB.

Trhová infraštruktúra a platobný styk

Vplyv digitalizácie v oblasti retailových platieb na úlohu Eurosystému ako katalyzátora

Dňa 10. mája 2019 Rada guvernérov vzala na vedomie správu vypracovanú Výborom Eurosystému/ESCB pre trhovú infraštruktúru a platobný styk o vplyve digitalizácie v oblasti retailových platieb na úlohu Eurosystému ako katalyzátora a schválila jej zverejnenie na internetovej stránke ECB. Správa, ktorá bude čoskoro k dispozícii na internetovej stránke ECB, dospela k záveru, že vzhľadom na zmeny v európskom retailovom platobnom prostredí, ktoré sú dôsledkom prebiehajúcich technologických inovácií, regulačných reforiem a čoraz rozsiahlejšej digitalizácie každodenného života občanov, musí Eurosystém zmeniť spôsob, akým tieto zmeny hodnotí a reaguje na ne. Táto zmena pritom neznamená, že Eurosystém má prevziať novú úlohu, ale skôr prispôsobiť svoju súčasnú úlohu katalyzátora v rámci už existujúceho mandátu.

Konzultácia s účastníkmi trhu o možnej iniciatíve Eurosystému týkajúcej sa európskeho mechanizmu distribúcie dlhových nástrojov

Dňa 22. mája 2019 Rada guvernérov schválila otvorenie šesťtýždňovej konzultácie s účastníkmi trhu o možnej iniciatíve Eurosystému týkajúcej sa európskeho mechanizmu emisie a prvotnej distribúcie dlhových cenných papierov v Európskej únii. Verejná konzultácia sa zameriava na široký okruh zainteresovaných strán vrátane emitentov a investorov s cieľom analyzovať, prečo – na rozdiel od iných menových oblastí – v súčasnosti neexistuje celoeurópsky neutrálny a harmonizovaný kanál umožňujúci emisiu a prvotnú distribúciu dlhových cenných papierov, ktorý by pokrýval Európsku úniu ako jednotný domáci trh. Cieľom konzultácie je taktiež vyhodnotiť ekonomickú opodstatnenosť takýchto služieb a špecifikovať úlohu, ktorú by v tejto súvislosti zohrával Eurosystém. Eurosystém prijaté pripomienky zváži s cieľom stanoviť prípadné následné opatrenia, ktoré by v súlade s jeho mandátom podporili vytvorenie infraštruktúry finančného trhu umožňujúcej harmonizovanú emisiu a distribúciu dlhových nástrojov denominovaných v eurách v rámci Európskej únie. Eurosystém pritom zohľadní všetky príslušné právne, regulačné a štatutárne aspekty. Oznámenie o začiatku konzultácie bude onedlho zverejnené na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k lobingu v Českej republike

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2019/15 dňa 11. apríla 2019 na žiadosť ministra spravodlivosti Českej republiky.

Stanovisko ECB k účasti Bulharska na jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2019/16 dňa 17. apríla 2019 na žiadosť bulharského ministra financií.

Stanovisko ECB k bezpečnosti sietí a informačných systémov v Cyperskej republike

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2019/17 dňa 2. mája 2019 na žiadosť Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας (orgánu digitálnej bezpečnosti) Cyperskej republiky.

Stanovisko ECB k dani z finančných aktív bánk a k referenčnej hodnote úrokových sadzieb pre zmluvy o spotrebiteľskom úvere v Rumunsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2019/18 dňa 10. mája 2019 na žiadosť Ministerul Finanțelor Publice (rumunského ministerstva verejných financií).

Stanovisko ECB k revízii právneho rámca, ktorý upravuje portugalský systém finančného dohľadu

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2019/19 dňa 21. mája 2019 na žiadosť portugalského ministra financií.

Správa a riadenie

Výročná správa Úradu Eurosystému pre koordináciu obstarávania (Eurosystem Procurement Coordination Office – EPCO) za rok 2018 a plán a pokračovanie obstarávania na rok 2019

Dňa 26. apríla 2019 Rada guvernérov vzala na vedomie výročnú správu EPCO za rok 2018 a schválila jeho aktualizovaný plán obstarávania na rok 2019. Podľa správy dosiahli v roku 2018 odhadované čisté finančné úspory centrálnych bánk, ktoré sú členmi EPCO, hodnotu 12,7 mil. €. Vzhľadom na pozitívne výsledky zaznamenané počas predchádzajúcich dvoch päťročných funkčných období sa Rada guvernérov rozhodla zaviesť túto funkciu natrvalo, pričom každá členská inštitúcia bude mať možnosť z EPCO vystúpiť.

Štatistika

Správy o kvalite štatistických údajov za rok 2018

Dňa 26. apríla 2019 Rada guvernérov schválila zverejnenie správ o kvalite menovej a finančnej štatistiky eurozóny, štvrťročných finančných účtov (na národnej úrovni a na úrovni eurozóny) a štatistiky platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície (na národnej úrovni a na úrovni eurozóny) za rok 2018. Tieto správy vypracované v úzkej spolupráci so Štatistickým výborom Eurosystému/ESCB informujú o kvalite európskych štatistických údajov, ktoré zbiera, zostavuje a šíri ECB za pomoci národných centrálnych bánk krajín eurozóny. Správy sú súčasťou rámca ESCB pre zabezpečovanie kvality štatistických údajov. Všetky správy sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Medzinárodná a európska spolupráca

Vydanie 18. výročnej správy o medzinárodnej úlohe eura

Dňa 22. mája 2019 Rada guvernérov schválila vydanie 18. výročnej správy o medzinárodnej úlohe eura, ktorá hodnotí vývoj používania eura nerezidentmi eurozóny. Správa bude spolu s tlačovou správou zverejnená 13. júna 2019 na internetovej stránke ECB.

Bankový dohľad

Rozhodnutie ECB o celkovej výške ročných poplatkov za dohľad za rok 2019

Dňa 18. apríla 2019 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2019/10 o celkovej výške ročných poplatkov za dohľad za rok 2019. V súlade s článkom 9 ods. 2 nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) by mala celková výška účtovaných ročných poplatkov za dohľad pokryť, nie však prevýšiť výdavky ECB v súvislosti s jej úlohami v oblasti dohľadu v príslušnom poplatkovom období. Poplatky za dohľad za rok 2019 dosahujú celkovú výšku 576 mil. €. Rozhodnutie je spolu so súvisiacou tlačovou správou k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Rozhodnutia ECB o významnosti dohliadaných úverových inštitúcií

Dňa 18. a 30. apríla a 2. mája 2019 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhom Rady pre dohľad zmeniť úroveň významnosti určitých dohliadaných úverových inštitúcií. Zoznam dohliadaných subjektov sa pravidelne aktualizuje a je dostupný na internetovej stránke bankového dohľadu ECB. Každoročne sa tiež vykonáva prehodnocovanie významnosti úverových inštitúcií a jeho výsledky sa zverejňujú (viac informácií v súvisiacej tlačovej správe zverejnenej na internetovej stránke bankového dohľadu ECB 14. decembra 2018).

Aktualizácia príručky o metodike SREP za rok 2018 pre menej významné inštitúcie

Dňa 3. mája 2019 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad zverejniť aktualizované vydanie príručky o metodike procesu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) pre menej významné inštitúcie. Príručka je k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá