Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Mai 2019

Turuoperatsioonid

Muudatused ülddokumentatsioonis

10. mail 2019 võttis EKP nõukogu vastu suunise EKP/2019/11, millega muudetakse suunist (EL) 2015/510 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta, suunise EKP/2019/12, millega muudetakse suunist (EL) 2016/65 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamisel kohaldatavate väärtuskärbete kohta, ja suunise EKP/2019/13, millega muudetakse suunist EKP/2014/31 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonidega ja tagatise kõlblikkusega. Neid suuniseid, mis moodustavad peamise osa euroala rahapoliitika rakendamise õigusraamistikust, hakatakse kohaldama alates 5. augustist 2019. Muutvad õigusaktid ja muudatusi selgitav pressiteade on kättesaadavad EKP veebilehel.

Finantsstabiilsus ja -järelevalve

Finantsstabiilsuse ülevaade – mai 2019

22. mail 2019 andis EKP nõukogu loa avaldada 2019. aasta mai finantsstabiilsuse ülevaade, milles vaadeldakse euroala finantssüsteemi stabiilsust ohustavaid ja haavatavaust suurendavaid peamisi tegureid ning analüüsitakse põhjalikult euroala finantssüsteemi suutlikkust pidada vastu majandusšokkidele. Peale selle sisaldab ülevaade kolme artiklit, milles käsitletakse kliimamuutustest tulenevaid ohte finantsstabiilsusele ja uusi võimalusi modelleerida negatiivsete mõjude euroala pangandussektorile edasikandumise riski ning arutletakse, kuidas muutused makromajandustingimustes võivad kujundada makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika meetmeid. Ülevaade avaldatakse EKP veebilehel 29. mail 2019.

Turuinfrastruktuur ja maksed

Jaemaksete digiteerimise mõju eurosüsteemi katalüütilisele rollile

10. mail 2019 tutvus EKP nõukogu eurosüsteemi/EKPSi turuinfrastruktuuri ja maksete komitee koostatud aruandega jaemaksete digiteerimise mõju kohta eurosüsteemi katalüütilisele rollile ning andis loa avaldada see EKP veebilehel. Peatselt avaldatavas aruandes leitakse, et pidevatest tehnoloogilistest uuendustest, regulatiivsetest reformidest ja inimeste argielus toimuvast üha suuremast digiteerimisest tulenevad muutused avaldavad mõju Euroopa jaemaksete sektorile ning sellega seoses tuleb läbi vaadata eurosüsteemi seisukoht nende muutuste hindamisel ja neile reageerimisel. See ei tähenda siiski, et eurosüsteem võtab endale uue rolli, pigem kohandatakse kehtivate volituste piires tema praegust rolli arengu kiirendajana.

Turukonsultatsioon eurosüsteemi võimaliku algatuse kohta seoses võlainstrumentide jaotusega Euroopa Liidus

22. mail 2019 kiitis EKP nõukogu heaks kuuenädalase turukonsultatsiooni käivitamise eurosüsteemi võimaliku algatuse kohta seoses Euroopa mehhanismiga võlainstrumentide emiteerimiseks ja esialgseks jaotuseks Euroopa Liidus. Avaliku konsultatsiooni käigus oodatakse märkusi arvukatelt sidusrühmadelt, sealhulgas emitentidelt ja investoritelt, et analüüsida, miks (erinevalt muudest valuutapiirkondadest) ei ole praegu olemas neutraalset ja ühtlustatud kogu Euroopa Liidu ühisturgu hõlmavat kanalit võlainstrumentide emiteerimiseks ja esialgseks jaotuseks. Ühtlasi soovitakse kindlaks teha, kas selliseid teenuseid on vaja, ja milline võiks sellega seoses olla eurosüsteemi roll. Eurosüsteem võtab saadud tagasisidet arvesse, et määrata oma volituste piires kindlaks järelmeetmed sellise finantsturu infrastruktuuri teenuse väljakujundamise toetuseks, mis võimaldaks eurodes nomineeritud võlainstrumentide ühtlustatud emiteerimist ja jaotust Euroopa Liidus. Seejuures võtab eurosüsteem arvesse kõiki asjakohaseid õiguslikke, regulatiivseid ja seadusandlikke kaalutlusi. Teade turukonsultatsiooni algatamise kohta avaldatakse peatselt EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus lobitöö kohta Tšehhi Vabariigis

11. aprillil 2019 võttis EKP nõukogu Tšehhi Vabariigi justiitsministri taotlusel vastu arvamuse CON/2019/15.

EKP arvamus Bulgaaria osalemise kohta ühtses kriisilahenduskorras

17. aprillil 2019 võttis EKP nõukogu Bulgaaria rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2019/16.

EKP arvamus võrgu infosüsteemide turvalisuse kohta Küprose Vabariigis

2. mail 2019 võttis EKP nõukogu Küprose Vabariigi digitaalse turvalisuse ameti taotlusel vastu arvamuse CON/2019/17.

EKP arvamus pankade finantsvara maksustamise ja tarbimislaenu lepingute intressi viitemäära kohta Rumeenias

10. mail 2019 võttis EKP nõukogu Rumeenia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2019/18.

EKP arvamus Portugali finantsjärelevalvesüsteemi õigusraamistiku läbivaatamise kohta

21. mail 2019 võttis EKP nõukogu Portugali rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2019/19.

Üldjuhtimine

Eurosüsteemi hankekoordineerimise talituse (EPCO) 2018. aasta aruanne ja 2019. aasta hankekava ning tegevuse jätkamine

26. aprillil 2019 tutvus EKP nõukogu EPCO 2018. aasta aruandega ja kiitis heaks EPCO 2019. aasta ajakohastatud hankekava. Aruande kohaselt moodustasid EPCO keskpankadest liikmete hinnangulised netofinantshüved 2018. aastal 12,7 miljonit eurot. Pidades silmas viimase kahe viieaastase mandaadiperioodi jooksul saadud positiivseid tulemusi, otsustas EKP nõukogu muuta selle funktsiooni alaliseks, kusjuures igal osaleval keskpangal on võimalik organisatsioonist lahkuda.

Statistika

2018. aasta aruanded statistiliste andmete kvaliteedi kohta

26. aprillil 2019 andis EKP nõukogu loa avaldada 2018. aasta aruanded euroala raha- ja finantsstatistika, euroala ja riikide finantskontode kvartaliandmete ning euroala ja riikide maksebilansside ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika kvaliteedi kohta. Aruanded on osa EKPSi statistika kvaliteediraamistikust ja need koostati tihedas koostöös eurosüsteemi/EKPSi statistikakomiteega. Aruannetes esitatakse ülevaade EKP ja euroala riikide keskpankade kogutud, koostatud ja levitatud Euroopa statistika kvaliteedist. Aruanded on kättesaadavad EKP veebilehel.

Koostöö rahvusvahelisel ja Euroopa tasandil

Kaheksateistkümnes aastaaruanne euro rahvusvahelise tähtsuse kohta

22. mail 2019 andis EKP nõukogu loa avaldada euro rahvusvahelist tähtsust käsitlev kaheksateistkümnes aastaaruanne, milles vaadeldakse muutusi euro kasutamises euroalaväliste riikide residentide poolt. Aruanne koos pressiteatega avaldatakse EKP veebilehel 13. juunil 2019.

Pangandusjärelevalve

EKP otsus iga-aastase järelevalvetasu kogusumma kohta 2019. aastal

18. aprillil 2019 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2019/10 iga-aastase järelevalvetasu kogusumma kohta 2019. aastal. Määruse (EL) nr 1163/2014 (EKP/2014/41) artikli 9 lõike 2 kohaselt peab iga-aastase järelevalvetasu kogusumma katma, kuid ei tohi ületada EKP poolt asjassepuutuval tasuperioodil järelevalveülesannete täitmisel kantud kulusid. 2019. aastal on järelevalvetasu kogusumma 576 miljonit eurot. Otsus koos sellekohase pressiteatega on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

EKP otsused järelevalve alla kuuluvate krediidiasutuste olulisuse kohta

18. ja 30. aprillil ning 2. mail 2019 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekutele teatavate järelevalvealuste krediidiasutuste staatuse muutmise kohta. Järelevalve alla kuuluvate üksuste nimekirja ajakohastatakse korrapäraselt ja see on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel. Samuti vaadatakse krediidiasutuste staatus igal aastal uuesti läbi ja tulemused avalikustatakse (vt 2018. aasta 14. detsembri pressiteade EKP pangandusjärelevalve veebilehel).

2018. aasta ajakohastatud SREPi väljaanne vähem oluliste krediidiasutuste kohta

3. mail 2019 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule avaldada vähem oluliste krediidiasutuste järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi (SREP) metoodikat käsitlev ajakohastatud väljaanne. Väljaanne on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid