Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Maj 2019

Tržne operacije

Sprememba Splošne dokumentacije

Svet ECB je 10. maja 2019 sprejel Smernico ECB/2019/11 o spremembi Smernice (EU) 2015/510 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema, Smernico ECB/2019/12 o spremembi Smernice (EU) 2016/65 o odbitkih pri vrednotenju, ki se uporabljajo pri izvajanju okvira denarne politike Eurosistema, in Smernico ECB/2019/13 o spremembi Smernice ECB/2014/31 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja. Spremenjene smernice, ki sestavljajo pomemben del pravnega okvira za izvajanje denarne politike v euroobmočju, se bodo uporabljale od 5. avgusta 2019 dalje. Spremenjeni pravni akti in sporočilo za javnost s pojasnilom sprememb, ki jih uvajajo omenjeni pravni akti, so na voljo na spletnem mestu ECB.

Finančna stabilnost in nadzor

Pregled finančne stabilnosti, maj 2019

Svet ECB je 22. maja 2019 odobril objavo pregleda finančne stabilnosti (Financial Stability Review – May 2018). Publikacija proučuje glavne vire tveganj za stabilnost finančnega sistema v euroobmočju in njegove ranljive točke ter celovito analizira sposobnost finančnega sistema v euroobmočju, da absorbira šoke. V tej številki so trije tematski članki: tveganja za finančno stabilnost, ki izhajajo iz podnebnih sprememb, novi načini modeliranja tveganja okužbe, ki se širi v bančnem sektorju euroobmočja, ter upoštevanje sprememb v makroekonomskem okolju pri odzivih makrobonitetne politike. Publikacija bo 29. maja 2019 objavljena na spletnem mestu ECB.

Tržna infrastruktura in plačila

Posledice digitalizacije na področju plačil malih vrednosti za Eurosistem v vlogi pospeševalca

Svet ECB se je 10. maja 2019 seznanil s poročilom, ki ga je pripravil Odbor Eurosistema/ESCB za tržno infrastrukturo in plačila, in sicer o posledicah digitalizacije na področju plačil malih vrednosti za Eurosistem v vlogi pospeševalca. Odobril je tudi objavo poročila na spletnem mestu ECB. Poročilo, ki bo kmalu na voljo, zaključuje, da se mora zaradi sprememb, ki vplivajo na evropska plačila malih vrednosti in so posledica sedanjih tehnoloških inovacij, regulativnih reform in vse večje digitalizacije vsakdanjega življenja prebivalcev, pristop Eurosistema k ocenjevanju teh sprememb in odzivanju nanje nadalje razviti. Novi pristop pa ne pomeni, da bo imel Eurosistem novo vlogo, ampak da bo v okviru obstoječih nalog in pristojnosti prilagodil svojo vlogo pospeševalca.

Posvetovanje s tržnimi udeleženci o morebitni pobudi Eurosistema glede evropske prodaje dolžniških instrumentov

Svet ECB je 22. maja 2019 odobril šesttedensko posvetovanje s tržnimi udeleženci o morebitni pobudi Eurosistema glede evropskega mehanizma za izdajo in prvo prodajo dolžniških vrednostnih papirjev v Evropski uniji. V javnem posvetovanju se bodo zbirali odzivi širokega spektra deležnikov, od izdajateljev do vlagateljev, da bi analizirali, zakaj – za razliko od drugih valutnih območij – trenutno ne obstaja vseevropski, nevtralen in harmoniziran kanal za izdajo in prvo prodajo dolžniških vrednostnih papirjev v Evropski uniji kot enotnem domačem trgu. Obenem je cilj ugotoviti, ali obstaja potreba po takšnih storitvah in kakšna bi bila pri tem vloga Eurosistema. Eurosistem bo ocenil prejete povratne informacije ter določil morebitne nadaljnje ukrepe v skladu z nalogami in pristojnostmi, da podpira razvoj infrastrukture finančnega trga, ki bi omogočila harmonizirano izdajanje in prodajo dolžniških instrumentov v eurih v Evropski uniji. Pri tem bo Eurosistem upošteval vse relevantne pravne, regulativne in zakonske vidike. Obvestilo o začetku posvetovanja s tržnimi udeleženci bo kmalu objavljeno na spletnem mestu ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o lobiranju na Češkem

Svet ECB je 11. aprila 2019 Mnenje CON/2019/15 sprejel na zahtevo češkega ministra za pravosodje.

Mnenje ECB o sodelovanju Bolgarije v enotnem mehanizmu za reševanje

Svet ECB je 17. aprila 2019 Mnenje CON/2019/16 sprejel na zahtevo bolgarskega ministra za finance.

Mnenje ECB o varnosti omrežij in informacijskih sistemov na Cipru

Svet ECB je 2. maja 2019 Mnenje CON/2019/17 sprejel na zahtevo ciprskega organa za digitalno varnost.

Mnenje ECB o davku na finančna sredstva bank in referenčni obrestni meri za potrošniške kreditne pogodbe v Romuniji

Svet ECB je 10. maja 2019 Mnenje CON/2019/18 sprejel na zahtevo romunskega ministrstva za javne finance.

Mnenje ECB o reviziji pravnega okvira, ki ureja portugalski sistem finančnega nadzora

Svet ECB je 21. maja 2019 Mnenje CON/2019/19 sprejel na zahtevo portugalskega ministra za finance.

Upravljanje in vodenje

Letno poročilo 2018, načrt naročanja 2019 in prihodnje delovanje Urada Eurosistema za usklajevanje naročil (EPCO)

Svet ECB se je 26. aprila 2019 seznanil z letnim poročilom EPCO 2018 in odobril dopolnitev načrta naročanja za leto 2019. Po ugotovitvah poročila so ocenjene neto finančne koristi, ki so jih leta 2018 uživale centralne banke članice EPCO, znašale 12,7 milijona EUR. Zaradi pozitivnih rezultatov v zadnjih dveh petletnih mandatih je Svet ECB sklenil, da bo ta funkcija postala stalna, pri čemer ima vsaka sodelujoča institucija možnost, da uporabi klavzulo o nesodelovanju.

Statistika

Poročila o kakovosti statističnih podatkov 2018

Svet ECB je 26. aprila 2019 odobril objavo poročil o kakovosti za leto 2018, ki obravnavajo denarno in finančno statistiko euroobmočja, četrtletne finančne račune za posamezne države in celotno euroobmočje ter plačilno bilanco in stanje mednarodnih naložb za posamezne države in celotno euroobmočje. Poročila, pripravljena v tesnem sodelovanju z Odborom Eurosistema/ESCB za statistiko, dajejo informacije o kakovosti evropskih statističnih podatkov, ki jih zbira, ureja in razširja ECB ob pomoči nacionalnih centralnih bank euroobmočja. Poročila sodijo v okvir ESCB o kakovosti statistike. Vsa so na voljo na spletnem mestu ECB.

Mednarodno in evropsko sodelovanje

Osemnajsti letni pregled mednarodne vloge eura

Svet ECB je 22. maja 2019 odobril objavo 18. letnega pregleda mednarodne vloge eura, ki proučuje, kako so euro uporabljali nerezidenti euroobmočja. Poročilo bo skupaj s sporočilom za javnost 13. junija 2019 objavljeno na spletnem mestu ECB.

Bančni nadzor

Sklep ECB o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2019

Svet ECB je 18. aprila 2019 sprejel Sklep ECB/2019/10 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2019. V skladu s členom 9(2) Uredbe (EU) št. 1163/2014 (ECB/2014/41) naj bi skupni znesek letnih nadomestil za nadzor, ki se zaračunajo bankam, kril izdatke ECB v zvezi z nadzorniškimi nalogami v danem obdobju zaračunavanja nadomestila, vendar pa teh izdatkov ne sme presegati. Skupni znesek, ki se bo v letu 2019 zaračunal prek nadomestil za nadzor, znaša 576 milijonov EUR. Sklep je skupaj s sporočilom za javnost objavljen na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Sklepi ECB o pomembnosti nadzorovanih kreditnih institucij

Svet ECB 18. in 30. aprila ter 2. maja 2019 ni ugovarjal predlogom Nadzornega odbora, da spremeni status pomembnosti nekaterih nadzorovanih kreditnih institucij. Seznam nadzorovanih subjektov se redno posodablja in je objavljen na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru. Vsako leto se izvede tudi letni pregled pomembnosti kreditnih institucij in se objavi rezultat pregleda (glej sporočilo za javnost, ki je bilo 14. decembra 2018 objavljeno na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru).

Dopolnjen priročnik o metodologiji SREP 2018 za manj pomembne institucije

Svet ECB 3. maja 2019 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da objavi dopolnjen priročnik o metodologiji v procesu nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) za manj pomembne institucije. Priročnik je objavljen na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije