Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2019. gada maijs

Tirgus operācijas

Aktualizēta "Vispārējā dokumentācija"

Padome 2019. gada 10. maijā pieņēma Pamatnostādni ECB/2019/11, ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2015/510 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu, Pamatnostādni ECB/2019/12, ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2016/65 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanā piemērotajiem novērtējuma diskontiem, kā arī Pamatnostādni ECB/2019/13, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2014/31 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību. Šīs pamatnostādnes, kas veido euro zonas monetārās politikas īstenošanas tiesiskā regulējuma būtisku daļu, būs piemērojamas no 2019. gada 5. augusta. Grozītie tiesību akti un attiecīgais paziņojums presei ar informāciju par šajos grozītajos tiesību aktos veiktajām pārmaiņām pieejams ECB interneta vietnē.

Finanšu stabilitāte un uzraudzība

2019. gada maija "Finanšu Stabilitātes Pārskats"

Padome 2019. gada 22. maijā atļāva publicēt 2019. gada maija "Finanšu Stabilitātes Pārskatu", kurā aplūkoti galvenie euro zonas finanšu sistēmas stabilitātes risku un ievainojamības avoti un sniegta visaptveroša analīze par euro zonas finanšu sistēmas spēju absorbēt šokus. Šajā izdevumā iekļauti trīs īpaši raksti, kuros aplūkoti finanšu stabilitātes riski, ko izraisa klimata pārmaiņas, jauni veidi, kā modelēt risku, ka negatīvā ietekme varētu izplatīties euro zonas valstu banku sektorā un veidi, kā makroprudenciālās politikas atbildes pasākumos varētu tikt ņemtas vērā makroekonomisko apstākļu pārmaiņas. Šis pārskats tiks publicēts ECB interneta vietnē 2019. gada 29. maijā.

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

Neliela apjoma maksājumu digitalizācijas ietekme uz Eurosistēmas katalizatora lomu

Padome 2019. gada 10. maijā pieņēma zināšanai Eurosistēmas/ECBS Tirgus infrastruktūras un maksājumu komitejas sagatavotu ziņojumu par neliela apjoma maksājumu digitalizācijas ietekmi uz Eurosistēmas katalizatora lomu, kā arī apstiprināja ziņojuma publicēšanu ECB interneta vietnē. Ziņojumā, kas drīzumā būs pieejams ECB interneta vietnē, secināts, ka, ņemot vērā pārmaiņas, kas tehnoloģisko jauninājumu, likumdošanas reformu un iedzīvotāju ikdienas dzīves pastiprinātas digitalizācijas rezultātā ietekmē Eiropas neliela apjoma maksājumu vidi, nepieciešams mainīt Eurosistēmas nostāju, vērtējot šīs pārmaiņas un reaģējot uz tām. Tomēr šāda mainīta nostāja nozīmē nevis jaunu Eurosistēmas lomu, bet gan drīzāk pašreizējās katalizatora lomas pielāgošanu esošo pilnvaru ietvaros.

Tirgus apspriešana par iespējamo Eurosistēmas iniciatīvu attiecībā uz Eiropas Parāda vērtspapīru sadali

Padome 2019. gada 22. maijā apstiprināja sešu nedēļu ilgas tirgus apspriešanas uzsākšanu par iespējamo Eurosistēmas iniciatīvu attiecībā uz Eiropas mehānismu parāda vērtspapīru emisijai un sadalei Eiropas Savienībā. Sabiedriskās apspriešanas laikā plašs ieinteresēto personu loks, t.sk. emitenti un investori, tiek aicināti paust viedokli, analizējot, kāpēc, pretēji citām valūtas savienībām, pašlaik nepastāv neitrāls un saskaņots visas Eiropas kanāls parāda vērtspapīru emisijai un sākotnējai sadalei, kas aptvertu Eiropas Savienību kā vienotu iekšējo tirgu. Apspriešanas mērķis ir arī identificēt šādu pakalpojumu potenciālas ieviešanas nepieciešamību un lomu, kāda šajā sakarā varētu būt Eurosistēmai. Eurosistēma izskatīs saņemtos komentārus, lai noteiktu jebkādus turpmākus pasākumus saskaņā ar tās pilnvarām veicināt finanšu tirgus infrastruktūras pakalpojumu attīstību, kas ļautu Eiropas Savienībā veikt saskaņotu euro denominētu parāda vērtspapīru emisiju un sadali. Šādi rīkojoties Eurosistēma ņems vērā visus attiecīgos juridiskos, regulatīvos un likumos paredzētos apsvērumus. Paziņojums par tirgus apspriešanas sākumu drīzumā tiks publicēts ECB interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par lobēšanu Čehijas Republikā

Padome 2019. gada 11. aprīlī pieņēma Atzinumu CON/2019/15 pēc Čehijas Republikas tieslietu ministra lūguma.

ECB atzinums par Bulgārijas piedalīšanos Vienotajā noregulējuma mehānismā

Padome 2019. gada 17. aprīlī pieņēma Atzinumu CON/2019/16 pēc Bulgārijas finanšu ministra lūguma.

ECB atzinums par tīkla un informācijas sistēmu drošību Kipras Republikā

Padome 2019. gada 2. maijā pieņēma Atzinumu CON/2019/17 pēc Kipras Republikas Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας (DSA, Digitālās drošības iestādes) lūguma.

ECB atzinums par banku finanšu aktīvu nodokli un patēriņa kredīta līgumu atsauces procentu likmi Rumānijā

Padome 2019. gada 10. maijā pieņēma Atzinumu CON/2019/18 pēc Ministerul Finanțelor Publice (Rumānijas Valsts finanšu ministrijas) lūguma.

ECB atzinums par Portugāles finanšu uzraudzības sistēmas tiesiskā regulējuma pārskatīšanu

Padome 2019. gada 21. maijā pieņēma Atzinumu CON/2019/19 pēc Portugāles finanšu ministra lūguma.

Korporatīvā vadība

Eurosistēmas Iepirkumu koordinēšanas biroja (EPCO) 2018. gada pārskats un 2019. gada iepirkumu plāns un turpmāka darbība

Padome 2019. gada 26. aprīlī pieņēma zināšanai EPCO 2018. gada pārskatu un apstiprināja aktualizēto EPCO 2019. gada iepirkumu plānu. Saskaņā ar pārskatu tiek lēsts, ka 2018. gadā EPCO centrālo banku locekļu tīrais finansiālais ieguvums veidoja 12.7 milj. euro. Ņemot vērā iepriekšējo divu piecu gadu pilnvaru termiņu laikā sasniegtos pozitīvos rezultātus, Padome pieņēma lēmumu piešķirt šai funkcijai pastāvīgu statusu, ļaujot katrai iesaistītajai iestādei izmantot tiesības tai nepievienoties.

Statistika

Ziņojumi par 2018. gada statistikas datu kvalitāti

Padome 2019. gada 26. aprīlī apstiprināja publicēšanai ziņojumus par 2018. gada euro zonas monetārās un finanšu statistikas datu kvalitāti, par euro zonas un valstu finanšu kontu ceturkšņa datiem un euro zonas un valstu maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistiku. Šie pārskati, kas sagatavoti ciešā sadarbībā ar Eurosistēmas/ECBS Statistikas komiteju, sniedz informāciju par Eiropas statistikas, ko ar nacionālo centrālo banku palīdzību savākusi, apkopojusi un izplatījusi ECB, kvalitāti, un tie ir sagatavoti atbilstoši ECBS statistisko datu kvalitātes sistēmai. Tie visi pieejami ECB interneta vietnē.

Sadarbība starptautiskajā un Eiropas līmenī

18. gada pārskats par euro starptautisko lomu

Padome 2019. gada 22. maijā deva atļauju publicēt 18. gada pārskatu par euro starptautisko lomu, kurā aplūkotas norises saistībā ar ārpus euro zonas esošo valstu rezidentu darījumiem ar euro. Pārskats kopā ar paziņojumu presei 2019. gada 13. jūnijā tiks publicēts ECB interneta vietnē.

Banku uzraudzība

ECB lēmums par 2019. gada uzraudzības maksu kopējo summu

Padome 2019. gada 18. aprīlī pieņēma Lēmumu ECB/2019/10 par 2019. gada uzraudzības maksu kopējo summu. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1163/2014 9. panta 2. punktu (ECB/2014/41), gada uzraudzības maksu kopējai iekasējamai summai jāsedz izdevumi, kas ECB radušies saistībā ar uzraudzības uzdevumiem attiecīgajā uzraudzības maksas periodā, bet tā šos izdevumus nepārsniedz. Kopējā iekasējamā uzraudzības maksu summa 2019. gadā ir 576 milj. euro. Lēmums kopā ar attiecīgo paziņojumu presei pieejams ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

ECB lēmumi par uzraudzīto kredītiestāžu nozīmīgumu

Padome 2019. gada 18. un 30.aprīlī un 2. maijā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumiem attiecībā uz dažu uzraudzīto kredītiestāžu nozīmīguma statusa maiņu. Uzraudzīto iestāžu saraksts tiek regulāri atjaunināts un ir pieejams ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē. Tiek veikta arī ikgadēja kredītiestāžu nozīmīguma pārskatīšana, un tās rezultāts tiek publiskots (sk. 2018. gada 14. decembra attiecīgo paziņojumu presei ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē).

Aktualizēta 2018. gada SREP brošūra mazāk nozīmīgajām iestādēm

Padome 2019. gada 3. maijā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu publicēt brošūru par uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa (SREP) metodoloģiju mazāk nozīmīgajām iestādēm (MNI). Brošūra pieejama ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem