Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

svibanj 2019.

Tržišne operacije

Posuvremenjivanje Opće dokumentacije

Upravno vijeće donijelo je 10. svibnja 2019. Smjernicu ESB/2019/11 o izmjeni Smjernice (EU) 2015/510 o provedbi monetarne politike Eurosustava, Smjernicu ESB/2019/12 o izmjeni Smjernice (EU) 2016/65 o korektivnim faktorima koji se primjenjuju u provedbi okvira monetarne politike Eurosustava i Smjernicu ESB/2019/13 o izmjeni Smjernice ESB/2014/31 o dodatnim privremenim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja. Te smjernice, koje su velik dio pravnog okvira za provedbu monetarne politike europodručja, primjenjivat će se od 5. kolovoza 2019. Pravni akti o izmjenama i povezana priopćenja za javnost u kojima se izmjene objašnjavaju mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Financijska stabilnost i nadzor

Pregled financijske stabilnosti, svibanj 2019.

Upravno vijeće odobrilo je 22. svibnja 2019. objavu novog Pregleda financijske stabilnosti (Financial Stability Review – May 2019), u kojem se razmatraju glavni izvori rizika za stabilnost financijskog sustava europodručja i njegove ranjivosti te iznosi cjelovita analiza sposobnosti financijskog sustava europodručja da apsorbira šokove. Novi broj sadržava tri tematska članka o rizicima za financijsku stabilnost koji proizlaze iz klimatskih promjena, o novim načinima modeliranja rizika širenja zaraze u bankarskom sektoru europodručja i o tome kako se u odgovorima makrobonitetne politike mogu uzeti u obzir izmijenjeni makroekonomski uvjeti. Pregled financijske stabilnosti objavit će se 29. svibnja 2019. na mrežnim stranicama ESB-a.

Tržišna infrastruktura i platni promet

Implikacije digitalizacije plaćanja malih vrijednosti na ulogu Eurosustava kao katalizatora

Upravno vijeće primilo je 10. svibnja 2019. na znanje izvješće Odbora za tržišnu infrastrukturu i platni promet Eurosustava/ESSB-a o implikacijama digitalizacije plaćanja malih vrijednosti na ulogu Eurosustava kao katalizatora i odobrilo njegovu objavu na mrežnim stranicama ESB-a. Zaključak je izvješća, koje će se uskoro moći pronaći na mrežnim stranicama ESB-a, da se, s obzirom na promjene u plaćanjima malih vrijednosti u Europi zbog stalnih tehnoloških inovacija, regulatorne reforme i sve veću digitalizaciju svakodnevice, stajalište Eurosustava u ocjeni tih promjena i odgovoru na njih mora razvijati. Međutim, revidirano stajalište ne znači da će Eurosustav imati novu ulogu, već da će prilagoditi sadašnju ulogu katalizatora u okvirima svojeg mandata.

Savjetovanje s tržištem o mogućoj inicijativi Eurosustava povezanoj s europskom distribucijom dužničkih instrumenata

Upravno vijeće odobrilo je 22. svibnja 2019. pokretanje šestotjednog savjetovanja s tržištem o mogućoj inicijativi Eurosustava povezanoj s europskim mehanizmom izdavanja i primarne distribucije dužničkih vrijednosnih papira u Europskoj uniji. U sklopu javnog savjetovanja zatražit će se komentari velike skupine dionika, uključujući izdavatelje i ulagače, kako bi se analiziralo zašto, za razliku od drugih valutnih područja, ne postoji paneuropski, neutralan i usklađen kanal izdavanja i primarne distribucije dužničkih instrumenata koji bi pokrivao Europsku uniju kao jedinstveno domaće tržište. Osim toga, cilj je utvrditi mogući poslovni razlog za takve usluge i ulogu koju bi Eurosustav mogao imati s tim u vezi. Eurosustav će razmotriti primljene komentare kako bi utvrdio moguće daljnje aktivnosti u skladu sa svojom zadaćom podupiranja razvoja usluge infrastrukture financijskog tržišta koja bi omogućila usklađeno izdavanje i distribuciju dužničkih instrumenata nominiranih u eurima u Europskoj uniji. Eurosustav će pritom uzeti u obzir sve relevantne pravne, regulatorne i zakonske razloge. Obavijest o pokretanju savjetovanja uskoro će biti objavljena na mrežnim stranicama ESB-a.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o lobiranju u Češkoj Republici

Na zahtjev češkog ministra pravosuđa Upravno vijeće donijelo je 11. travnja 2019. Mišljenje CON/2019/15.

Mišljenje ESB-a o sudjelovanju Bugarske u jedinstvenom sanacijskom mehanizmu

Na zahtjev bugarskog ministra financija Upravno vijeće donijelo je 17. travnja 2019. Mišljenje CON/2019/16.

Mišljenje ESB-a o sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava u Republici Cipru

Na zahtjev tijela za digitalnu sigurnost (Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας) Republike Cipra Upravno vijeće donijelo je 2. svibnja 2019. Mišljenje CON/2019/17.

Mišljenje ESB-a o porezu na financijsku imovinu banaka i referentnoj kamatnoj stopi za ugovore o potrošačkim kreditima u Rumunjskoj

Na zahtjev rumunjskog ministarstva javnih financija (Ministerul Finanțelor Publice) Upravno vijeće donijelo je 10. svibnja 2019. Mišljenje CON/2019/18.

Mišljenje ESB-a o reviziji pravnog okvira portugalskog financijskog nadzornog sustava

Na zahtjev portugalskog ministra financija Upravno vijeće donijelo je 21. svibnja 2019. Mišljenje CON/2019/19.

Upravljanje

Godišnje izvješće Ureda Eurosustava za usklađivanje nabave (EPCO) za 2018., plan nabave za 2019. i daljnji rad

Upravno vijeće primilo je 26. travnja 2019. na znanje godišnje izvješće EPCO-a za 2018. i odobrilo posuvremenjeni plan nabave EPCO-a za 2019. Prema izvješću procijenjena neto financijska dobit središnjih banaka članica EPCO-a u 2018. iznosi 12,7 mil. EUR. S obzirom na pozitivne rezultate ostvarene u prethodna dva petogodišnja mandata Upravno vijeće odlučilo je pretvoriti EPCO u stalnu funkciju, pri čemu svaka institucija sudionica može odlučiti da neće sudjelovati u daljnjem radu.

Statistika

Izvješća o kvaliteti statističkih podataka za 2018.

Upravno vijeće odobrilo je 26. travnja 2019. objavu izvješća za 2018. o kvaliteti monetarnih i financijskih statističkih podataka europodručja, o tromjesečnim financijskim izvještajima za pojedinačne države i europodručje te o platnoj bilanci i stanju međunarodnih ulaganja pojedinačnih država i europodručja. Ta izvješća, koja su sastavljena u bliskoj suradnji s Odborom za statistiku Eurosustava/ESSB-a, sadržavaju informacije o kvaliteti europskih statističkih podataka koje je ESB prikupio, sastavio i diseminirao uz pomoć nacionalnih središnjih banaka europodručja i usklađena su s Okvirom ESSB-a za kvalitetu statističkih podataka. Izvješća se mogu pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Međunarodna i europska suradnja

Osamnaesti godišnji pregled međunarodne uloge eura

Upravno vijeće odobrilo je 22. svibnja 2019. objavu 18. godišnjeg pregleda međunarodne uloge eura, u kojem se govori o tome kako su nerezidenti europodručja upotrebljavali euro. Izvješće, zajedno s priopćenjem za javnost, objavit će se na mrežnim stranicama ESB-a 13. lipnja 2019.

Nadzor banaka

Odluka ESB-a o ukupnom iznosu godišnjih naknada za nadzor za 2019.

Upravno vijeće donijelo je 18. travnja 2019. Odluku ESB/2019/10 o ukupnom iznosu godišnjih naknada za nadzor za 2019. U skladu s člankom 9. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1163/2014 (ESB/2014/41), ukupan iznos koji ESB ubire pokriva, ali ne premašuje rashode ESB-a povezane s nadzornim zadaćama u razdoblju za koje se plaća naknada. Ukupan iznos godišnjih naknada za nadzor za 2019. iznosi 576 mil. EUR. Odluka i povezano priopćenje za javnost mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

Odluke ESB-a o značajnosti nadziranih kreditnih institucija

Upravno vijeće 18. i 30. travnja te 2. svibnja 2019. nije imalo prigovor na prijedloge Nadzornog odbora o promijeni statusa značajnosti određenih nadziranih kreditnih institucija. Popis nadziranih subjekata redovito se posuvremenjuje i može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka. Također se provodi godišnje preispitivanje značajnosti kreditnih institucija, a ishod preispitivanja objavljuje se (vidi povezano priopćenje za javnost objavljeno 14. prosinca 2018. na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka).

Posuvremenjena brošura o metodologiji SREP-a u 2018. za manje značajne institucije

Upravno vijeće nije 3. svibnja 2019. imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se odobri posuvremenjena brošura o metodologiji postupka nadzorne provjere i ocjene (SREP) za manje značajne institucije. Brošura se može pronaći na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije