Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Mei 2019

Markttransacties

Actualisering van de Algemene Documentatie

Op 10 mei 2019 heeft de Raad van Bestuur de volgende richtsnoeren aangenomen: Richtsnoer ECB/2019/11 houdende wijziging van Richtsnoer (EU) 2015/510 betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem, Richtsnoer ECB/2019/12 houdende wijziging van Richtsnoer (EU) 2016/65 betreffende binnen het kader van de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem toegepaste surpluspercentages, en Richtsnoer ECB/2019/13 houdende wijziging van Richtsnoer ECB/2014/31 inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betreffende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand. Deze richtsnoeren, die een belangrijk deel uitmaken van het juridische kader voor de tenuitvoerlegging van het monetair beleid van het eurogebied, worden van kracht op 5 augustus 2019. De gewijzigde rechtshandelingen en een persbericht waarin de wijzigingen worden toegelicht zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Financiële stabiliteit en financieel toezicht

Financial Stability Review – mei 2019

Op 22 mei 2019 heeft de Raad van Bestuur toestemming gegeven voor de publicatie van de ‘Financial Stability Review – May 2019’, die een beoordeling bevat van de belangrijkste risicobronnen en kwetsbaarheden met betrekking tot de stabiliteit van het financiële stelsel in het eurogebied, evenals een uitgebreide analyse van het schokabsorptievermogen van het financiële stelsel in het eurogebied. Deze editie bevat drie thematische artikelen, namelijk over risico’s voor de financiële stabiliteit als gevolg van de klimaatverandering, nieuwe manieren voor de modellering van besmettingsrisico's in de banksector van het eurogebied en hoe veranderingen in het macro-economisch klimaat het macro-economisch beleid kunnen beïnvloeden. De Review wordt op 29 mei 2019 gepubliceerd op de website van de ECB.

Marktinfrastructuur en betalingsverkeer

Gevolgen van de digitalisering van retailbetalingen voor de rol van het Eurosysteem als katalysator

Op 10 mei 2019 heeft de Raad van Bestuur kennis genomen van een verslag van het Eurosysteem/ESCB-Comité voor marktinfrastructuur en betalingsverkeer over de gevolgen van de digitalisering van retailbetalingen voor de rol van het Eurosysteem als katalysator, en de publicatie ervan op de ECB-website goedgekeurd. De conclusie van dit verslag, dat binnenkort op de website van de ECB verschijnt, luidt dat, gelet op de veranderingen in het Europese retailbetalingslandschap als gevolg van de aanhoudende technologische vernieuwing, hervormingen van de regelgeving en toenemende digitalisering van het dagelijks leven, de positie van het Eurosysteem bij de beoordeling van en de reactie op deze veranderingen moet worden bijgesteld. Deze bijstelling impliceert evenwel geen nieuwe rol voor het Eurosysteem, maar veeleer de aanpassing van zijn huidige rol als katalysator, binnen het bestaande mandaat.

Marktconsultatie over een mogelijk initiatief van het Eurosysteem betreffende een Europese distributie van schuldbewijzen

Op 22 mei 2019 heeft de Raad van Bestuur ingestemd met de lancering van een zes weken durende marktconsultatie over een mogelijk initiatief van het Eurosysteem betreffende een Europees mechanisme voor de uitgifte en initiële distributie van schuldbewijzen in de Europese Unie. In de openbare raadpleging worden reacties gevraagd van een uitgebreide groep van belanghebbenden, onder wie emittenten en beleggers, om te analyseren waarom er – anders dan in andere valutagebieden – momenteel geen pan-Europees, neutraal en geharmoniseerd kanaal bestaat voor de uitgifte en initiële distributie van schuldbewijzen, dat de Europese Unie als één interne markt bestrijkt. De raadpleging is eveneens bedoeld om de potentiële businesscase voor dergelijke diensten vast te stellen evenals de rol die het Eurosysteem in dat opzicht zou kunnen spelen. Het Eurosysteem zal de reacties in overweging nemen met het oog op de vaststelling van follow-upmaatregelen in overeenstemming met zijn mandaat, teneinde de ontwikkeling van een dienstverlening op het gebied van de financiëlemarktinfrastructuur te ondersteunen die de geharmoniseerde uitgifte en distributie van in euro's luidende schuldinstrumenten in de Europese Unie mogelijk zou maken. Daarbij zal het Eurosysteem alle relevante juridische, regelgevende en wettelijke aspecten in aanmerking nemen. De nota op basis waarvan de marktconsultatie wordt gelanceerd, wordt binnenkort gepubliceerd op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

Advies van de ECB inzake lobbyen in Tsjechië

Op 11 april 2019 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de minister van Justitie van Tsjechië, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2019/15.

Advies van de ECB inzake deelname van Bulgarije aan het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme

Op 17 april 2019 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Bulgaarse minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2019/16.

Advies van de ECB inzake de veiligheid van netwerk- en informatiesystemen in Cyprus

Op 2 mei 2019 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας (de Cypriotische autoriteit digitale beveiliging) zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2019/17.

Advies van de ECB inzake de belasting op de financiële activa van banken en de referentierente voor consumentenkredietovereenkomsten in Roemenië

Op 10 mei 2019 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Ministerul Finanțelor Publice (het Roemeense ministerie van Overheidsfinanciën), zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2019/18.

Advies van de ECB inzake de wijziging van het juridische kader van het Portugese systeem van financieel toezicht

Op 21 mei 2019 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Portugese minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2019/19.

Corporate governance

Jaarverslag 2018, aanbestedingsplan 2019 en voortzetting van het Coördinatiecomité voor aanbestedingen van het Eurosysteem (Eurosystem Procurement Coordination Office – EPCO)

Op 26 april 2019 heeft de Raad van Bestuur kennis genomen van het jaarverslag 2018 van EPCO en het geactualiseerd aanbestedingsplan 2019 van EPCO goedgekeurd. Volgens het verslag beliepen de financiële nettovoordelen voor de centralebankleden van EPCO in 2018 naar schatting € 12,7 miljoen. Gelet op de positieve resultaten die tijdens de afgelopen twee mandaten van vijf jaar werden geboekt, besloot de Raad van Bestuur deze functie te bestendigen, waarbij elke deelnemende instelling de mogelijkheid krijgt om gebruik te maken van een uitstapclausule.

Statistieken

Rapporten 2018 inzake de kwaliteit van statistische gegevens

Op 26 april 2019 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de publicatie van de kwaliteitsverslagen 2018 over monetaire en financiële statistieken voor het eurogebied, over nationale financiële kwartaalrekeningen en financiële kwartaalrekeningen van het eurogebied, alsook over statistieken betreffende de betalingsbalans en de internationale investeringspositie voor het eurogebied en op nationaal niveau. Deze verslagen, die werden opgesteld in nauwe samenwerking met het Comité statistieken van het Eurosysteem/ESCB, verschaffen informatie over de kwaliteit van de Europese statistieken die de ECB in samenwerking met de nationale centrale banken van het eurogebied verzamelt, samenstelt en verspreidt en die beantwoorden aan het kwaliteitskader voor ESCB-statistieken. Alle verslagen zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Internationale en Europese samenwerking

Achttiende jaaroverzicht van de internationale rol van de euro

Op 22 mei 2019 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de publicatie van het achttiende jaaroverzicht van de internationale rol van de euro. Hierin worden de ontwikkelingen in het gebruik van de euro door niet-ingezetenen van het eurogebied onderzocht. Het overzicht en het bijbehorende persbericht worden op 13 juni 2019 gepubliceerd op de website van de ECB.

Bankentoezicht

Besluit van de ECB betreffende het totale bedrag van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht voor 2019

Op 18 april 2019 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2019/10 betreffende het totale bedrag van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht voor 2019. In overeenstemming met artikel 9, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41), moet het totale bedrag van de jaarlijkse vergoedingen voor toezicht de uitgaven van de ECB in verband met haar toezichttaken in de betrokken vergoedingsperiode dekken, maar niet te boven gaan. Het totale via de toezichtsvergoedingen in rekening te brengen bedrag voor 2019 beloopt € 576 miljoen. Het besluit en een persbericht hierover zijn beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB.

Besluiten van de ECB betreffende de significantie van onder toezicht staande kredietinstellingen

Op 18 en 30 april, evenals op 2 mei 2019 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen voorstellen van de Raad van Toezicht om de significantiestatus van bepaalde onder toezicht staande kredietinstellingen te wijzigen. De lijst van onder toezicht staande entiteiten wordt regelmatig bijgewerkt en is beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB. Daarnaast wordt een jaarlijkse toetsing van de significantie van kredietinstellingen uitgevoerd en worden de uitkomsten daarvan gepubliceerd (zie het persbericht van 14 december 2018 daarover op de website van het bankentoezicht van de ECB).

Bijgewerkt SREP-boekje van 2018 voor minder belangrijke instellingen

Op 3 mei 2019 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om het bijgewerkte boekje betreffende de methodiek inzake de procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) voor minder belangrijke instellingen te publiceren. Het boekje is beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media