Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Maj 2019

Marknadsoperationer

Uppdatering av Allmän dokumentation

Den 10 maj 2019 antog ECB-rådet riktlinje ECB/2019/11 om ändring av riktlinje (EU) 2015/510 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk, riktlinje ECB/2019/12 om ändring av riktlinje (EU) 2016/65 om de värderingsavdrag som tillämpas vid genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk och riktlinje ECB/2019/13 om ändring av riktlinje ECB/2014/31 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas. Dessa riktlinjer, som utgör en stor del av det rättsliga ramverket för genomförandet av penningpolitiken i euroområdet, kommer att gälla från den 5 augusti 2019. De ändrade rättsakterna och ett relaterat pressmeddelande som förklarar ändringarna finns på ECB:s webbplats.

Finansiell stabilitet och tillsyn

Financial Stability Review, maj 2019

Den 22 maj 2019 godkände ECB-rådet publiceringen av ”Financial Stability Review – maj 2019”, som ger en översikt över de viktigaste källorna till risk och sårbarhet för euroområdets finanssystem och ger en omfattande analys av kapaciteten i euroområdets finanssystem att absorbera chocker. Utgåvan innehåller tre särskilda artiklar om risker för den finansiella stabiliteten som beror på klimatförändringen, nya sätt att modellera risken för att problem sprids inom euroområdets banksektor och hur makrotillsynsåtgärder kan ta hänsyn till förändringar i makroekonomiska förhållanden. Översikten kommer att offentliggöras på ECB:s webbplats den 29 maj 2019.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

Hur digitalisering i massbetalningar påverkar Eurosystemets roll som katalysator

Den 10 maj 2019 tog ECB-rådet del av en rapport från Eurosystemet/ECBS:s Marknadsinfrastrukturs- och betalningskommitté om hur digitalisering i massbetalningar påverkar Eurosystemets roll som katalysator, och godkände offentliggörandet av rapporten på ECB:s webbplats. I rapporten, som inom kort publiceras på ECB:s webbplats, konstateras att mot bakgrund av de förändringar som påverkar europeiska massbetalningar genom pågående teknologisk innovation, regleringsreformer och ökad digitalisering i människors vardag, måste Eurosystemets ställning i att bedöma och besvara dessa förändringar utvecklas. Däremot betyder inte en omarbetad ställning att Eurosystemet får en ny roll, utan snarare att den nuvarande rollen som katalysator anpassas inom det befintliga mandatet.

Marknadssamråd om ett potentiellt Eurosystemsinitiativ om europeisk distribution av skuldinstrument

Den 22 maj 2019 godkände ECB-rådet lanseringen av ett sex veckor långt marknadssamråd om ett potentiellt Eurosystemsinitiativ om en europeisk mekanism för emittering och inledande distribution av skuldförbindelser i Europeiska unionen. Med det offentliga samrådet kan många olika intressenter, inbegripet emittenter och investerare, tycka till och analysera om varför – olikt andra valutaområden – det inte finns någon alleuropeisk, neutral och harmoniserad kanal för emittering och inledande distribution av skuldförbindelser omfattande hela Europeiska unionen som en enda inhemsk marknad. Det offentliga samrådet syftar också till att identifiera de potentiella affärsmässiga argumenten för sådana tjänster och vilken roll Eurosystemet skulle kunna spela. Eurosystemet kommer att beakta synpunkterna för att besluta om eventuella uppföljningsåtgärder i linje med sitt mandat i syfte att stödja utvecklingen av en tjänst i finansmarknadens infrastruktur som skulle kunna möjliggöra en harmoniserad emittering av skuldförbindelser i euro inom Europeiska unionen. Eurosystemet kommer därvid att ta hänsyn till alla relevanta rättsliga, lagstiftningsmässiga och lagstadgade synpunkter. Uppgifter om detta marknadssamråd kommer inom kort att publiceras på ECB:s webbplats.

Lagstiftning

ECB:s yttrande om lobbying i Tjeckien

Den 11 april 2019 antog ECB-rådet yttrande CON/2019/15 på begäran av den tjeckiska justitieministern.

ECB:s yttrande om Bulgariens deltagande i den gemensamma resolutionsmekanismen

Den 17 april 2019 antog ECB-rådet yttrande CON/2019/16 på begäran av Bulgariens finansminister.

ECB:s yttrande om säkerhet i nätverks- och informationssystem på Cypern

Den 2 maj 2019 antog ECB-rådet yttrande Opinion CON/2019/17 på begäran av Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας (myndigheten för digital säkerhet) i Republiken Cypern.

ECB:s yttrande om skatten på bankers finansiella tillgångar och riktvärden för räntan på konsumentkrediter i Rumänien

Den 10 maj 2019 antog ECB-rådet yttrande CON/2019/18 på begäran av Ministerul Finanțelor Publice (det rumänska finansministeriet).

ECB:s yttrande om en översyn av det portugisiska regelverket för finansiell tillsyn

Den 21 maj 2019 antog ECB-rådet yttrande CON/2019/19 på begäran av den portugisiska finansministern.

Organisationsstyrning

Eurosystemets centrala upphandlingsenhets (EPCO) årsrapport för 2018, upphandlingsplan för 2019 och fortsättning

Den 26 april 2019 tog ECB-rådet del av 2018 års årsrapport för EPCO och godkände uppdateringen av EPCO upphandlingsplan för 2019. Enligt rapporten uppgick de uppskattade finansiella nettovinsterna för centralbanksmedlemmarna i EPCO till 12,7 miljoner euro 2018. Mot bakgrund av de positiva resultaten under de senaste två femårsmandaten beslutade ECB-rådet att göra denna funktion permanent, med möjlighet för varje deltagande institut att ha en opt-out-klausul.

Statistik

2018-års rapporter om statistikkvalitet

Den 26 april 2019 godkände ECB-rådet offentliggörandet av 2018 års kvalitetsrapporter om euroområdets monetära och finansiella statistik, om euroområdets kvartalsvisa nationella finansräkenskaper, och om statistiken över euroområdets betalningsbalans och finansiella utlandsställning. I dessa rapporter, som sammanställts i nära samarbete med Eurosystemet/ECBS statistikkommitté, finns information om kvaliteten på den europeiska statistik som ECB har samlat in, sammanställt och spridit med hjälp av centralbankerna i euroområdet. Rapporterna är en del av ”ESCB Statistics Quality Framework”. Alla finns tillgängliga på ECB:s webbplats.

Internationellt och europeiskt samarbete

Den 18:e årliga översynen av eurons internationella roll

Den 22 maj 2019 godkände ECB-rådet publiceringen av den 18:e årliga översynen av eurons internationella roll. I den görs en granskning av hur euron används av invånare i länder utanför euroområdet. Rapporten och ett pressmeddelande publiceras på ECB:s webbplats den 13 juni 2019.

Banktillsyn

ECB:s beslut om det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet för 2019

Den 18 april 2019 antog ECB-rådet beslut ECB/2019/10 om det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet för 2019. I enlighet med artikel 9.2 i förordning (EU) nr 1163/2014 (ECB/2014/41), ska det totala årliga beloppet som tas ut via tillsynsavgifter täcka men inte överstiga de utgifter som ECB ådrar sig i samband med sina tillsynsutgifter under den relevanta avgiftsperioden. Det totala beloppet som ska tas ut via tillsynsavgifter för 2019 uppgår till 576 miljoner euro. Beslutet och ett pressmeddelande finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

ECB:s beslut om huruvida kreditinstitut som står under tillsyn är betydande

Den 18 april, den 30 april och den 2 maj 2019 hade ECB-rådet inga invändningar mot förslagen från tillsynsnämnden att ändra statusen för vissa kreditinstitut under tillsyn. Listan över finansinstitut under tillsyn uppdateras regelbundet och finns tillgänglig på ECB:s webbplats för banktillsyn. En årlig översyn av kreditinstitutens status genomförs också, och resultaten av den offentliggörs (se pressmeddelande som offentliggjordes på ECB:s webbplats för banktillsyn den 14 december 2018).

Uppdatering av 2018 års metodhandbok om ÖUP för mindre betydande institut

Den 3 maj 2019 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att publicera den uppdaterade metodhandboken om översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP) för mindre betydande institut. Metodhandboken är tillgänglig på ECB:s webbplats för banktillsyn.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media