Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Μάιος 2019

Δραστηριότητες αγορών

Επικαιροποίηση της γενικής τεκμηρίωσης

Στις 10 Μαΐου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2019/11 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 σχετικά με την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2019/12 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/65 σχετικά με τις περικοπές αποτίμησης κατά την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, καθώς και την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2019/13 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/31 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες αποτελούν σημαντικό μέρος του νομικού πλαισίου για την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής της ζώνης του ευρώ, θα τεθούν σε ισχύ από τις 5 Αυγούστου 2019. Οι τροποποιητικές νομικές πράξεις και σχετικό δελτίο Τύπου που εξηγεί τις αλλαγές που εισάγονται με τις εν λόγω πράξεις διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα και εποπτεία

Επισκόπηση της Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας - Μάιος 2019

Στις 22 Μαΐου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση της επισκόπησης με τίτλο «Financial Stability Review - May 2019», η οποία εξετάζει τις κυριότερες πηγές κινδύνων και ευπαθειών για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ζώνης του ευρώ και αναλύει διεξοδικά την ικανότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ζώνης του ευρώ να αντεπεξέρχεται σε διαταραχές. Η επισκόπηση περιλαμβάνει τρία ειδικά άρθρα που πραγματεύονται τους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα οι οποίοι απορρέουν από την κλιματική αλλαγή, τους νέους τρόπους κατασκευής υποδειγμάτων για τον κίνδυνο μετάδοσης αρνητικών επιδράσεων στον τραπεζικό τομέα της ζώνης του ευρώ, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι ενέργειες της μακροπροληπτικής πολιτικής μπορεί να λαμβάνουν υπόψη τις αλλαγές των μακροοικονομικών συνθηκών. Η επισκόπηση θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 29 Μαΐου 2019.

Υποδομές της αγοράς και πληρωμές

Επιπτώσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού των πληρωμών μικρής αξίας στον καταλυτικό ρόλο του Ευρωσυστήματος

Στις 10 Μαΐου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση της έκθεσης, η οποία καταρτίστηκε από την Επιτροπή Υποδομών Αγοράς και Πληρωμών του Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ, σχετικά με τις επιπτώσεις που ασκεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός των πληρωμών μικρής αξίας στον καταλυτικό ρόλο του Ευρωσυστήματος και ενέκρινε τη δημοσίευσή της στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έκθεσης, η οποία θα είναι σύντομα διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ, λόγω των αλλαγών που επηρεάζουν το ευρωπαϊκό τοπίο πληρωμών μικρής αξίας ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης τεχνολογικής καινοτομίας, των μεταρρυθμίσεων του κανονιστικού πλαισίου και του αυξανόμενου ψηφιακού μετασχηματισμού της καθημερινότητας των πολιτών, η θέση του Ευρωσυστήματος σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση αυτών των αλλαγών πρέπει να εξελιχθεί. Ωστόσο, αυτή η αναθεωρημένη θέση δεν συνεπάγεται έναν νέο ρόλο για το Ευρωσύστημα αλλά την προσαρμογή του καταλυτικού ρόλου που διαδραματίζει σήμερα στο πλαίσιο της υφιστάμενης εντολής του.

Διαβούλευση της αγοράς σχετικά με ενδεχόμενη πρωτοβουλία του Ευρωσυστήματος όσον αφορά την ευρωπαϊκή διάθεση χρεογράφων

Στις 22 Μαΐου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης της αγοράς διάρκειας έξι εβδομάδων σχετικά με ενδεχόμενη πρωτοβουλία του Ευρωσυστήματος όσον αφορά ευρωπαϊκό μηχανισμό για την έκδοση και αρχική διάθεση χρεογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δημόσια διαβούλευση επιδιώκει να λάβει απαντήσεις από ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων εκδοτών και επενδυτών, προκειμένου να αναλύσει για ποιον λόγο - σε αντίθεση με άλλες νομισματικές ζώνες - δεν υπάρχει σήμερα ένας πανευρωπαϊκός, ουδέτερος και εναρμονισμένος δίαυλος για την έκδοση και την αρχική διανομή χρεογράφων που να καλύπτει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ενιαία εσωτερική αγορά. Επιδιώκει επίσης να εντοπίσει ενδεχόμενη σκοπιμότητα για τέτοιες υπηρεσίες και τον ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει το Ευρωσύστημα σε μια τέτοια περίπτωση. Το Ευρωσύστημα θα εξετάσει τα ληφθέντα σχόλια, με σκοπό να καθορίσει τυχόν περαιτέρω ενέργειες σύμφωνα με την αποστολή του να στηρίξει την ανάπτυξη υπηρεσίας υποδομών της χρηματοπιστωτικής αγοράς που θα επιτρέψει την εναρμονισμένη έκδοση και διανομή χρεογράφων σε ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το Ευρωσύστημα θα λάβει υπόψη όλους τους προβληματισμούς που αφορούν το σχετικό νομικό, κανονιστικό και καταστατικό πλαίσιο. Η ανακοίνωση βάσει της οποίας θα ξεκινήσει η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης θα δημοσιευθεί προσεχώς στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τις δραστηριότητες άσκησης πιέσεων στην Τσεχική Δημοκρατία

Στις 11 Απριλίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2019/15, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Δικαιοσύνης της Τσεχικής Δημοκρατίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη συμμετοχή της Βουλγαρίας στον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης

Στις 17 Απριλίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2019/16, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών της Βουλγαρίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την ασφάλεια συστημάτων δικτύου και πληροφοριών στην Κυπριακή Δημοκρατία

Στις 2 Μαΐου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2019/17, κατόπιν αιτήματος της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τον φόρο επί των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών και τον δείκτη αναφοράς επιτοκίου για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης στη Ρουμανία

Στις 10 Μαΐου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2019/18, κατόπιν αιτήματος του Ministerul Finanțelor Publice (Υπουργείο Δημόσιων Οικονομικών της Ρουμανίας).

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την αναθεώρηση του νομικού πλαισίου του πορτογαλικού συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας

Στις 21 Μαΐου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2019/19, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών της Πορτογαλίας.

Εταιρική διακυβέρνηση

Ετήσια έκθεση 2018 της Υπηρεσίας Συντονισμού Δημόσιων Διαγωνισμών του Ευρωσυστήματος, πρόγραμμα και συνέχιση δημόσιων διαγωνισμών για το 2019

Στις 26 Απριλίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση της ετήσιας έκθεσης 2018 της Υπηρεσίας Συντονισμού Δημόσιων Διαγωνισμών του Ευρωσυστήματος (Eurosystem Procurement Coordination Office - EPCO) και ενέκρινε την επικαιροποίηση του προγράμματος δημόσιων διαγωνισμών της EPCO για το 2019. Σύμφωνα με την έκθεση, το 2018 τα εκτιμώμενα καθαρά οικονομικά οφέλη για τις κεντρικές τράπεζες - μέλη της EPCO ανήλθαν σε 12,7 εκατ. ευρώ. Δεδομένων των θετικών αποτελεσμάτων που σημειώθηκαν τις τελευταίες δύο πενταετείς θητείες, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να μονιμοποιήσει αυτήν την υπηρεσία, παρέχοντας σε κάθε συμμετέχον ίδρυμα τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί ρήτρα εξαίρεσης.

Στατιστικά στοιχεία

Εκθέσεις σχετικά με την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων – 2018

Στις 26 Απριλίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση των εκθέσεων ποιότητας του 2018 σχετικά με τις νομισματικές και χρηματοπιστωτικές στατιστικές της ζώνης του ευρώ, τους τριμηνιαίους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς σε εθνικό επίπεδο και επίπεδο ζώνης ευρώ και τις στατικές του ισοζυγίου πληρωμών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης σε εθνικό επίπεδο και επίπεδο ζώνης ευρώ. Οι εν λόγω εκθέσεις, οι οποίες καταρτίστηκαν σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή Στατιστικής του Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ, παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα των ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων που συγκεντρώνονται, καταρτίζονται και διατίθενται από την ΕΚΤ με τη συνδρομή των εθνικών κεντρικών τραπεζών της ζώνης του ευρώ. Οι εκθέσεις αυτές αποτελούν μέρος του Πλαισίου του ΕΣΚΤ για την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων. Όλες οι εκθέσεις είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Διεθνής και ευρωπαϊκή συνεργασία

Η 18η ετήσια επισκόπηση του διεθνούς ρόλου του ευρώ

Στις 22 Μαΐου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση της 18ης ετήσιας επισκόπησης του διεθνούς ρόλου του ευρώ, στην οποία εξετάζονται οι εξελίξεις σε σχέση με τη χρήση του ευρώ από κατοίκους χωρών εκτός της ζώνης του ευρώ. Η έκθεση, μαζί με δελτίο Τύπου, θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 13 Ιουνίου 2019.

Τραπεζική εποπτεία

Απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για το 2019

Στις 18 Απριλίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2019/10 σχετικά με το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για το 2019. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 (ΕΚΤ/2014/41), το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών που θα επιβληθούν θα πρέπει να καλύπτει, αλλά να μην υπερβαίνει, τις δαπάνες που βαρύνουν την ΕΚΤ σε σχέση με την άσκηση των εποπτικών της καθηκόντων την αντίστοιχη περίοδο επιβολής τέλους. Το συνολικό ποσό για το 2019 που θα επιβληθεί μέσω εποπτικών τελών ανέρχεται σε 576 εκατ. ευρώ. Η απόφαση, μαζί με σχετικό δελτίο Τύπου, είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Αποφάσεις της ΕΚΤ σχετικά με τη σημασία εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων

Στις 18 και 30 Απριλίου και στις 2 Μαΐου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε προτάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου για μεταβολή της σημασίας ορισμένων εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων. Ο κατάλογος των εποπτευόμενων οντοτήτων επικαιροποιείται τακτικά και είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία. Διενεργείται επίσης ετήσια επανεξέταση της σημασίας των πιστωτικών ιδρυμάτων, το αποτέλεσμα της οποίας δημοσιοποιείται (βλ. το σχετικό δελτίο Τύπου που δημοσιεύθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2018 στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία).

Επικαιροποίηση του εγχειριδίου SREP 2018 για τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα

Στις 3 Μαΐου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου όσον αφορά τη δημοσίευση του επικαιροποιημένου εγχειριδίου μεθοδολογίας της Διαδικασίας Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) για τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα. Το εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου