Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2019 m. gegužės mėn.

Rinkos operacijos

Bendrųjų dokumentų atnaujinimas

2019 m. gegužės 10 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires ECB/2019/11, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo, Gaires ECB/2019/12, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2016/65 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemą įgyvendinant taikomų įvertinimų mažesne nei rinkos verte, ir Gaires ECB/2019/13, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/31 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu. Šios gairės yra svarbi euro zonos pinigų politikos įgyvendinimo teisinės sistemos dalis, jos bus taikomos nuo 2019 m. rugpjūčio 5 d. Iš dalies keičiantys teisės aktai ir susijęs pranešimas spaudai, kuriame paaiškinami šiais teisės aktais padaryti pakeitimai, paskelbti ECB interneto svetainėje.

Finansinis stabilumas ir priežiūra

Finansinio stabilumo apžvalga – 2019 m. gegužės mėn. („Financial Stability Review – May 2019“)

2019 m. gegužės 22 d. Valdančioji taryba suteikė leidimą skelbti leidinį „Finansinio stabilumo apžvalga – 2019 m. gegužės mėn.“ (angl. Financial Stability Review – May 2019). Jame apžvelgti pagrindiniai rizikos euro zonos finansų sistemos stabilumui ir jo pažeidžiamumo šaltiniai ir išsamiai išanalizuotas euro zonos finansų sistemos pajėgumas atlaikyti sukrėtimus. Apžvalgoje yra trys specialūs straipsniai apie finansinio stabilumo riziką, kylančią dėl klimato kaitos, naujus būdus, kuriais galima modeliuoti neigiamo poveikio plitimo euro zonos bankų sektoriuje riziką, ir apie tai, kaip makroprudencinės politikos priemonės gali priklausyti nuo makroekonominių sąlygų pokyčių. Apžvalga 2019 m. gegužės 29 d. bus paskelbta ECB interneto svetainėje.

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

Mažmeninių mokėjimų skaitmeninimo poveikis katalizatoriaus vaidmenį atliekančiai Eurosistemai

2019 m. gegužės 10 d. Valdančioji taryba susipažino su Eurosistemos / ECBS Rinkos infrastruktūros ir mokėjimų komiteto parengta ataskaita apie mažmeninių mokėjimų skaitmeninimo poveikį Eurosistemos atliekamam katalizatoriaus vaidmeniui ir pritarė jos paskelbimui ECB interneto svetainėje. Ataskaitoje, kuri netrukus bus paskelbta ECB interneto svetainėje, daroma išvada, kad, atsižvelgiant į Europos mažmeninių mokėjimų aplinką veikiančius pokyčius, susijusius su technologinių naujovių diegimu, reguliavimo reformomis ir didėjančiu žmonių kasdienio gyvenimo skaitmeninimu, Eurosistemos pozicija vertinant ir reaguojant į šiuos pokyčius turi keistis. Kintanti Eurosistemos pozicija nereiškia, kad Eurosistemai teks vykdyti naują funkciją, tai veikiau jos dabartinio katalizatoriaus vaidmens pritaikymas pagal dabartinius įgaliojimus.

Rinkos konsultacijos dėl galimos Eurosistemos iniciatyvos dėl skolos priemonių platinimo Europoje

2019 m. gegužės 22 d. Valdančioji taryba pritarė tam, kad būtų paskelbtos šešių savaičių trukmės rinkos konsultacijos dėl galimos Eurosistemos iniciatyvos siekiant sukurti Europos mastu veikiantį mechanizmą dėl skolos vertybinių popierių emisijos ir pirminio platinimo Europos Sąjungoje. Vykstant viešoms konsultacijoms įvairūs suinteresuotieji subjektai, įskaitant emitentus ir investuotojus, raginami pareikšti savo nuomonę, kad būtų galima analizuoti, kodėl, skirtingai nei kitose valiutų zonose, šiuo metu nėra jokio europinio, neutralaus ir suderinto skolos vertybinių popierių išleidimo ir pirminio platinimo kanalo, kuris apimtų Europos Sąjungą kaip vieną vidaus rinką. Taip pat siekiama nustatyti galimą tokių paslaugų ekonominį pagrįstumą ir Eurosistemos vaidmenį šioje srityje. Eurosistema išnagrinės gautus atsiliepimus, siekdama pagal savo turimus įgaliojimus nustatyti galimus tolesnius veiksmus, kad palaikytų finansų rinkos infrastruktūros paslaugų plėtrą, kuri sudarytų sąlygas suderintai išleisti ir platinti eurais išreikštas skolos priemones Europos Sąjungoje. Eurosistema atsižvelgs į visas svarbias teisines, reguliavimo ir įstatymines nuostatas. Pranešimas, kuriuo pradedamos rinkos konsultacijos, bus netrukus paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl lobistinės veiklos Čekijoje

2019 m. balandžio 11 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2019/15 Čekijos teisingumo ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl Bulgarijos dalyvavimo bendrame pertvarkymo mechanizme

2019 m. balandžio 17 d. Valdančioji taryba Bulgarijos finansų ministro prašymu priėmė Nuomonę CON/2019/16.

ECB nuomonė dėl tinklų ir informacinių sistemų saugumo Kipre

2019 m. gegužės 2 d. Valdančioji taryba priėmė nuomonę CON/2019/17 Kipro skaitmeninio saugumo institucijos (Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας) prašymu.

ECB nuomonė dėl bankų finansinio turto mokesčio ir vartojimo kredito sutartims taikomos lyginamosios palūkanų normos Rumunijoje

2019 m. gegužės 10 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2019/18 Rumunijos viešųjų finansų ministerijos (Ministerul Finanțelor Publice) prašymu.

ECB nuomonė dėl Portugalijos finansų priežiūros sistemos teisinio reglamentavimo peržiūros

2019 m. gegužės 21 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2019/19 Portugalijos finansų ministro prašymu.

ECB valdymas

Eurosistemos viešųjų pirkimų koordinavimo tarnybos (angl. Eurosystem Procurement Coordination Office, EPCO) 2018 metų ataskaita, 2019 metų viešųjų pirkimų planas ir veiklos tęsimas

2019 m. balandžio 26 d. Valdančioji taryba susipažino su EPCO 2018 metų ataskaita ir patvirtino atnaujintą EPCO 2019 metų viešųjų pirkimų planą. Remiantis ataskaita, apskaičiuota grynoji finansinė nauda EPCO nariams centriniams bankams 2018 m. sudarė 12,7 mln. eurų. Atsižvelgdama į teigiamus rezultatus, užfiksuotus per praėjusias dvi penkerių metų kadencijas, Valdančioji taryba nusprendė padaryti šią tarnybą nuolatinę ir suteikti kiekvienai dalyvaujančiai institucijai galimybę pasinaudoti atsisakymo dalyvauti nuostata.

Statistika

2018 m. statistinių duomenų kokybės ataskaitos

2019 m. balandžio 26 d. Valdančioji taryba pritarė tam, kad būtų paskelbtos 2018 m. euro zonos pinigų ir finansų statistikos, euro zonos ir nacionalinių ketvirtinių finansinių sąskaitų bei euro zonos ir nacionalinių mokėjimų balanso ir tarptautinių investicijų balanso statistikos kokybės ataskaitos. Šiose ataskaitose, parengtose glaudžiai bendradarbiaujant su Eurosistemos ir ECBS Statistikos komitetu, skelbiama informacija apie Europos statistikos, kurią renka, tvarko ir platina ECB, padedamas euro zonos nacionalinių centrinių bankų, ir kuri yra ECBS statistikos kokybės sistemos dalis, kokybę. Ataskaitos paskelbtos ECB interneto svetainėje.

Tarptautinis ir Europos bendradarbiavimas

Aštuonioliktoji metinė euro tarptautinio vaidmens apžvalga

2019 m. gegužės 22 d. Valdančioji taryba suteikė leidimą skelbti aštuonioliktąją metinę euro tarptautinio vaidmens apžvalgą. Joje nagrinėjamos euro naudojimo, kalbant apie ne euro zonos rezidentus, tendencijos. Ataskaita ir atitinkamas pranešimas spaudai bus paskelbti ECB interneto svetainėje 2019 m. birželio 13 d.

Bankų priežiūra

ECB sprendimas dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos už 2019 m.

2019 m. balandžio 18 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2019/10 dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos už 2019 m. Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) 9 straipsnio 2 dalimi, visa surinktinų metinių priežiūros mokesčių suma turėtų padengti ECB išlaidas, patirtas vykdant su priežiūra susijusius uždavinius atitinkamu mokestiniu laikotarpiu, bet jų neviršyti. Visa 2019 m. surinktinų priežiūros mokesčių suma sudaro 576 mln. eurų. Sprendimas ir pranešimas spaudai apie tai paskelbti bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

ECB sprendimai dėl prižiūrimų kredito įstaigų svarbos

2019 m. balandžio 18 ir 30 d. ir gegužės 2 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos pasiūlymams pakeisti tam tikrų prižiūrimų kredito įstaigų svarbos statusą. Reguliariai atnaujinamas prižiūrimų įstaigų sąrašas skelbiamas bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje. Taip pat atliekama metinė kredito įstaigų svarbos statuso peržiūra, o jos rezultatai skelbiami viešai (žr. 2018 m. gruodžio 14 d. bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje paskelbtą pranešimą spaudai).

Atnaujintas 2018 m. mažiau svarbioms įstaigoms skirtos SREP metodikos bukletas

2019 m. gegužės 3 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui paskelbti mažiau svarbioms įstaigoms skirtos priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) metodikos bukletą. Bukletas paskelbtas bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai