Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Mai 2019

Operațiuni de piață

Actualizarea Documentației generale

La data de 10 mai 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea BCE/2019/11 de modificare a Orientării (UE) 2015/510 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului, Orientarea BCE/2019/12 de modificare a Orientării (UE) 2016/65 privind marjele de ajustare a valorii aplicate pentru punerea în aplicare a cadrului politicii monetare a Eurosistemului și Orientarea BCE/2019/13 de modificare a Orientării BCE/2014/31 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului. Aceste orientări, care constituie o parte importantă a cadrului juridic pentru punerea în aplicare a politicii monetare în zona euro, se vor aplica începând cu data de 5 august 2019. Actele juridice de modificare și un comunicat de presă pe această temă, în care sunt explicate modificările introduse de acestea, sunt disponibile pe website-ul BCE.

Supraveghere și stabilitate financiară

Raportul Financial Stability Review – May 2019

La data de 22 mai 2019, Consiliul guvernatorilor a autorizat publicarea raportului Financial Stability Review – May 2019, care examinează principalele surse de risc și de vulnerabilitate la adresa stabilității sistemului financiar din zona euro și include o analiză cuprinzătoare a capacității acestuia de a absorbi șocurile. Această ediție cuprinde trei articole de fond dedicate riscurilor la adresa stabilității financiare generate de schimbările climatice, noilor modalități de modelare a propagării riscurilor de contagiune la nivelul sectorului bancar al zonei euro și modului în care răspunsurile politicii macroprudențiale ar putea ține cont de modificările condițiilor macroeconomice. Raportul va fi publicat pe website-ul BCE la data de 29 mai 2019.

Infrastructura pieței și plăți

Implicațiile digitalizării plăților de mică valoare pentru rolul de catalizator al Eurosistemului

La data de 10 mai 2019, Consiliul guvernatorilor a luat notă de un raport, întocmit de Comitetul pentru infrastructura pieței și plăți al Eurosistemului/SEBC, privind implicațiile digitalizării plăților de mică valoare pentru rolul de catalizator al Eurosistemului și a aprobat publicarea acestuia pe website-ul BCE. Raportul, care va fi disponibil în curând pe website-ul BCE, concluzionează că, având în vedere schimbările care afectează contextul european al plăților de mică valoare ca urmare a actualelor inovații tehnologice, a reformelor în domeniul reglementării și a digitalizării crescânde a vieții zilnice a cetățenilor, poziția Eurosistemului în ceea ce privește evaluarea și răspunsul la aceste schimbări trebuie să evolueze. Totuși, această poziție revizuită nu presupune atribuirea unui nou rol Eurosistemului, ci mai degrabă adaptarea actualului său rol de catalizator în cadrul mandatului existent.

Consultarea pieței cu privire la o posibilă inițiativă a Eurosistemului referitoare la distribuția europeană a instrumentelor de natura datoriei

La data de 22 mai 2019, Consiliul guvernatorilor a aprobat lansarea unei consultări a pieței, cu durata de șase săptămâni, cu privire la o posibilă inițiativă a Eurosistemului referitoare la mecanismul european de emitere și distribuție inițială a titlurilor de natura datoriei în Uniunea Europeană. Consultarea publică solicită reacții din partea unei mari varietăți de părți interesate, inclusiv emitenți și investitori, pentru a analiza motivele pentru care, spre deosebire de alte zone monetare, nu există, în prezent, niciun canal paneuropean, neutru și armonizat pentru emiterea și distribuția inițială a titlurilor de natura datoriei, care să acopere Uniunea Europeană ca piață internă unică. De asemenea, consultarea vizează identificarea posibilelor argumente economice pentru aceste servicii și a rolului pe care Eurosistemul l-ar putea deține în această privință. Eurosistemul va analiza reacțiile primite, în vederea stabilirii măsurilor de adoptat în urma acestora, în concordanță cu mandatul său de sprijinire a dezvoltării unui serviciu de infrastructură a pieței financiare care să permite emiterea și distribuția armonizată a instrumentelor de natura datoriei în euro în Uniunea Europeană. În acest sens, Eurosistemul va avea în vedere toate considerentele juridice, de reglementare și statutare relevante. Nota pe baza căreia va fi lansată consultarea va fi publicată în scurt timp pe website-ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la activitățile de lobby în Republica Cehă

La data de 11 aprilie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2019/15, la solicitarea ministrului justiției din Republica Cehă.

Avizul BCE cu privire la participarea Bulgariei la mecanismul unic de rezoluție

La data de 17 aprilie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2019/16, la solicitarea ministrului finanțelor din Bulgaria.

Avizul BCE cu privire la securitatea rețelelor și a sistemelor informatice în Republica CipruLa data de 2 mai 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2019/17, la solicitarea Autorității de securitate digitală (Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας) a Republicii Cipru.

Avizul BCE cu privire la taxa pe activele financiare ale băncilor și cu privire la indicele de referință al ratei dobânzii pentru contractele de credit pentru consumatori în România

La data de 10 mai 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2019/18, la solicitarea Ministerului Finanțelor Publice din România.

Avizul BCE cu privire la revizuirea cadrului juridic al sistemului portughez de supraveghere financiară

La data de 21 mai 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2019/19, la solicitarea ministrului finanțelor din Portugalia.

Guvernanță corporativă

Raportul anual 2018 al Biroului de coordonare a achizițiilor al Eurosistemului, planul de achiziții 2019 al acestuia și continuarea acestei funcții

La data de 26 aprilie 2019, Consiliul guvernatorilor a luat notă de raportul anual 2018 al Biroului de coordonare a achizițiilor (Procurement Coordination Office – EPCO) al Eurosistemului și a aprobat planul de achiziții actualizat pentru 2019 al acestuia. Potrivit raportului, în anul 2018 beneficiile financiare nete estimate pentru băncile centrale membre ale EPCO s-au cifrat la 12,7 milioane EUR. Având în vedere rezultatele pozitive înregistrate pe parcursul ultimelor două mandate de cinci ani, Consiliul guvernatorilor a decis să permanentizeze această funcție, fiecare instituție participantă având posibilitatea de a utiliza o clauză de neparticipare.

Statistică

Rapoarte privind calitatea datelor statistice în anul 2018

La data de 26 aprilie 2019, Consiliul guvernatorilor a aprobat publicarea rapoartelor privind calitatea datelor statistice monetare și financiare din zona euro în anul 2018, conturile financiare trimestriale naționale și ale zonei euro, precum și statisticile naționale și ale zonei euro referitoare la balanța de plăți și poziția investițională internațională. Aceste rapoarte, întocmite în strânsă cooperare cu Comitetul de statistică al Eurosistemului/SEBC, furnizează informații privind calitatea statisticilor europene colectate, compilate și diseminate de BCE cu asistența băncilor centrale naționale din zona euro și sunt parte a Cadrului privind calitatea statisticilor al SEBC. Toate acestea sunt disponibile pe website-ul BCE.

Cooperarea la nivel internațional și european

Cel de-al 18-lea studiu anual privind rolul internațional al euro

La data de 22 mai 2019, Consiliul guvernatorilor a autorizat publicarea celui de-al 18-lea studiu anual privind rolul internațional al euro (The international role of the euro), care analizează evoluția utilizării euro de către rezidenți din afara zonei euro. Raportul, însoțit de un comunicat de presă, va fi publicat pe website-ul BCE la data de 13 iunie 2019.

Supraveghere bancară

Decizia BCE privind valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru 2019

La data de 18 aprilie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2019/10 privind valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru 2019. În aplicarea articolului 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41), valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere ce urmează a fi percepute ar trebui să acopere, fără să depășească, cheltuielile suportate de BCE în legătură cu atribuțiile sale de supraveghere în perioada de taxare relevantă. Valoarea totală pentru anul 2019 care urmează a fi percepută prin intermediul taxelor de supraveghere se ridică la 576 de milioane EUR. Decizia, însoțită de un comunicat de presă pe această temă, este disponibilă pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Deciziile BCE privind caracterul semnificativ al instituțiilor de credit supravegheate

La datele de 18 și 30 aprilie și 2 mai 2019, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerile Consiliului de supraveghere de modificare a caracterului semnificativ al anumitor instituții de credit supravegheate. Lista entităților supravegheate este actualizată periodic și este pusă la dispoziție pe website−ul privind supravegherea bancară al BCE. Se efectuează, de asemenea, o revizuire anuală a caracterului semnificativ al instituțiilor de credit, ale cărei rezultate sunt puse la dispoziția publicului (a se vedea comunicatul de presă pe această temă publicat pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE la data de 14 decembrie 2018).

Broșura SREP 2018 actualizată pentru instituțiile mai puțin semnificative

La data de 3 mai 2019, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a publica broșura actualizată privind metodologia procesului anual de supraveghere și evaluare (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) pentru instituțiile mai puțin semnificative. Broșura este disponibilă pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media