Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

květen 2019

Tržní operace

Úprava obecné dokumentace

Rada guvernérů přijala 10. května 2019 obecné zásady ECB/2019/11, kterými se mění obecné zásady (EU) 2015/510 o provádění rámce měnové politiky Eurosystému, obecné zásady ECB/2019/12, kterými se mění obecné zásady (EU) 2016/65 o srážkách při ocenění uplatňovaných při provádění rámce měnové politiky Eurosystému, a obecné zásady ECB/2019/13, kterými se mění obecné zásady ECB/2014/31 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění. Tyto obecné zásady, které představují jednu z hlavních částí právního rámce pro provádění měnové politiky v eurozóně, se budou uplatňovat od 5. srpna 2019. Pozměňovací právní akty a související tisková zpráva, která změny provedené těmito pozměňovacími právními akty vysvětluje, jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Finanční stabilita a dohled

Publikace Financial Stability Review – May 2019

Rada guvernérů schválila 22. května 2019 vydání publikace „Financial Stability Review – May 2019“, která se zabývá hlavními zdroji rizika pro stabilitu finančního systému eurozóny a jeho zranitelnosti a rovněž poskytuje komplexní analýzu kapacity finančního systému eurozóny absorbovat šoky. Toto vydání obsahuje tři specializované články věnované rizikům pro finanční stabilitu vyvolaným klimatickou změnou, novým způsobům modelování rizika nákazy šířené bankovním sektorem eurozóny a způsobům, jak by mohly reakce makroobezřetnostní politiky zohledňovat změny v makroekonomických podmínkách. Zpráva bude zveřejněna na internetových stránkách ECB 29. května 2019.

Tržní infrastruktura a platební styk

Dopady digitalizace v retailových platbách na úlohu Eurosystému jako katalyzátoru

Rada guvernérů vzala 10. května 2019 na vědomí zprávu vypracovanou výborem Eurosystému/ESCB pro tržní infrastrukturu a platební systémy o dopadech digitalizace v retailových platbách na úlohu Eurosystému jako katalyzátoru a schválila její zveřejnění. Zpráva, která bude v brzké době zveřejněna na internetových stránkách ECB, obsahuje závěr, že vzhledem ke změnám, kterým čelí prostředí retailových plateb v Evropě v důsledku probíhajících technologických inovací, regulatorních reforem a rostoucí digitalizace každodenního života obyvatel, je třeba, aby se postoj Eurosystému k hodnocení těchto změn a k reakci na ně vyvíjel. Tento revidovaný postoj však neznamená jen novou roli Eurosystému, ale spíše adaptaci jeho stávající úlohy jako katalyzátoru v rámci stávajícího mandátu.

Tržní konzultace o možné iniciativě Eurosystému týkající se evropské distribuce dluhových nástrojů

Rada guvernérů schválila 22. května 2019 zahájení šestitýdenní tržní konzultace o možné iniciativě Eurosystému týkající se evropského mechanismu pro emisi a počáteční distribuci dluhových cenných papírů v Evropské unii. Veřejná konzultace zve k účasti širokou škálu zainteresovaných subjektů včetně emitentů a investorů, aby analyzovali, proč – na rozdíl od jiných měnových oblastí – v současnosti neexistuje celoevropský neutrální harmonizovaný kanál pro emisi a počáteční distribuci dluhových cenných papírů, který by pokrýval Evropskou unii jako jednotný domácí trh. Dále je jejím cílem identifikovat obchodní potenciál pro takové služby a úlohu, kterou by Eurosystém v tomto ohledu mohl sehrát. Eurosystém zváží přijaté odpovědi s cílem určit případné návazné kroky v souladu se svým mandátem, aby podpořil rozvoj služby infrastruktury finančních trhů, která by umožnila harmonizovanou emisi a distribuci dluhových nástrojů v eurech v Evropské unii. V této souvislosti Eurosystém zohlední veškeré relevantní legislativní, regulatorní a statutární faktory. Oznámení, v němž bude tržní konzultace zahájena, bude v nejbližší době zveřejněno na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k lobbování v České republice

Rada guvernérů přijala 11. dubna 2019 stanovisko CON/2019/15 na žádost ministra spravedlnosti České republiky.

Stanovisko ECB k účasti Bulharska v jednotném mechanismu pro řešení krizí

Rada guvernérů přijala 17. dubna 2019 stanovisko CON/2019/16 na žádost bulharského ministra financí.

Stanovisko ECB k bezpečnosti sítí a informačních systémů v Kyperské republice

Rada guvernérů přijala 2. května 2019 stanovisko CON/2019/17 na žádost Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας (DSA, orgán pro digitální bezpečnost) Kyperské republiky.

Stanovisko ECB k dani z finančních aktiv bank a k referenční hodnotě týkající se úrokových sazeb pro smlouvy o spotřebitelském úvěru v Rumunsku

Rada guvernérů přijala 10. května 2019 stanovisko CON/2019/18 na žádost Ministerul Finanțelor Publice (rumunského ministerstva financí).

Stanovisko ECB k revizi právního rámce, který upravuje portugalský systém finančního dohledu

Rada guvernérů přijala 21. května 2019 stanovisko CON/2019/19 na žádost portugalského ministra financí.

Správa a řízení

Výroční zpráva Úřadu Eurosystému pro koordinaci zadávání veřejných zakázek (EPCO) za rok 2018 a plán zadávání a pokračovaní veřejných zakázek na rok 2019

Rada guvernérů vzala 26. dubna 2019 na vědomí výroční zprávu EPCO za rok 2018 a schválila aktualizovaný plán zadávání veřejných zakázek EPCO na rok 2019. Podle zprávy dosáhnul v roce 2018 odhadovaný čistý finanční přínos pro centrální banky – členy EPCO 12,7 mil. EUR. Vzhledem ke kladným výsledkům vykázaným za uplynulé dva pětileté mandáty Rada guvernérů rozhodla zavést tuto funkci jako stálou, s možností každé zúčastněné instituce uplatnit výjimku z účasti.

Statistika

Zprávy o kvalitě statistických údajů za rok 2018

Rada guvernérů schválila 26. dubna 2019 zveřejnění zpráv o kvalitě měnové a finanční statistiky, čtvrtletních finančních účtech eurozóny a o statistikách platební bilance eurozóny a investiční pozice vůči zahraničí za rok 2018. Tyto zprávy, vypracované v těsné spolupráci s výborem pro statistiku Eurosystému/ESCB, obsahují informace o kvalitě evropských statistických informací shromažďovaných, sestavovaných a šířených ECB ve spolupráci s národními centrálními bankami zemí eurozóny a jsou součástí rámce ECB pro kvalitu statistik. Všechny tyto zprávy jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Mezinárodní a evropská spolupráce

18. meziroční přehled o mezinárodní úloze eura

Rada guvernérů schválila 22. května 2019 zveřejnění 18. meziročního přehledu o mezinárodní úloze eura, který se zabývá vývojem používání eura nerezidenty eurozóny. Přehled bude společně s tiskovou zprávou zveřejněn 13. června 2019 na internetových stránkách ECB.

Bankovní dohled

Rozhodnutí ECB o celkovém objemu ročních poplatků za dohled za rok 2019

Rada guvernérů přijala 18. dubna 2019 rozhodnutí ECB/2019/10 o celkovém objemu ročních poplatků za dohled za rok 2019. V rámci uplatňování čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) by celková částka vyměřovaných ročních poplatků za dohled měla pokrývat, avšak nepřekračovat, výdaje, které ECB vznikly v souvislosti s výkonem jejích úkolů v oblasti dohledu v daném období placení poplatku. Celková částka za rok 2019, která má být vyměřena prostřednictvím poplatků za dohled, činí 576 mil. EUR. Rozhodnutí je společně se související tiskovou zprávou k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Rozhodnutí ECB o významu dohlížených úvěrových institucí

Rada guvernérů nevznesla 18. a 30. dubna a 2. května 2019 námitky k návrhům Rady dohledu změnit status významnosti určitých dohlížených úvěrových institucí. Seznam dohlížených subjektů je pravidelně aktualizován a je k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu. Provádí se také roční přezkum významnosti úvěrových institucí a jeho výsledek je zveřejňován (viz související tisková zpráva zveřejněná 14. prosince 2018 na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu).

Aktualizovaná příručka SREP 2018 pro méně významné instituce

Rada guvernérů nevznesla 3. května 2019 námitky k návrhu Rady dohledu zveřejnit aktualizovanou příručku o metodice procesu dohledu a hodnocení orgány dohledu (SREP) pro méně významné instituce. Příručka je zveřejněna na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média