SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Maj 2019

Markedsoperationer

Opdatering af ECB’s dokumentationsgrundlag

Den 10. maj 2019 vedtog Styrelsesrådet retningslinje ECB/2019/11 om ændring af retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme, retningslinje ECB/2019/12 om ændring af retningslinje (EU) 2016/65 om anvendelsen af haircuts i forbindelse med gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme og retningslinje ECB/2019/13 om ændring af retningslinje ECB/2014/31 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed. Retningslinjerne, som udgør en væsentlig del af de retlige rammer for gennemførelsen af pengepolitikken i euroområdet, træder i kraft 5. august 2019. Ændringsretsakterne og en pressemeddelelse i forbindelse hermed, som gennemgår de ændringer, som ændringsretsakterne medfører, findes på ECB's websted.

Finansiel stabilitet og finansielt tilsyn

Financial Stability Review May 2019

Den 22. maj 2019 gav Styrelsesrådet tilladelse til at offentliggøre "Financial Stability Review – May 2019". I publikationen gennemgås de væsentligste risikokilder og kilder til sårbarhed, for så vidt angår stabiliteten i det finansielle system i euroområdet, og der foretages en grundig analyse af kapaciteten i det finansielle system i euroområdet til at modstå stød. Denne udgave indeholder tre artikler, som omhandler risici i tilknytning til finansiel stabilitet, som stammer fra klimaforandringer, nye måder at modellere risikoen for smittespredning gennem banksektoren i euroområdet, og hvordan ændringer i de makroøkonomiske forhold kan påvirke de makroprudentielle politiske tiltag. Financial Stability Review offentliggøres på ECB's websted den 29. maj 2019.

Markedsinfrastruktur og betalinger

Konsekvenser af digitaliseringen inden for detailbetalinger for Eurosystemets rolle som katalysator

Den 10. maj 2019 tog Styrelsesrådet en rapport til efterretning, som Eurosystem-/ESCB-komiteen for Markedsinfrastruktur og Betalinger havde udarbejdet, og godkendte offentliggørelsen af den på ECB's websted. Rapporten, der vil være at finde på ECB's websted inden længe, konkluderer, at det i lyset af de ændringer, som påvirker detailbetalingsområdet i Europa som følge af den igangværende teknologiske innovation, lovgivningsmæssige reformer og en øget digitalisering af folks hverdag, er nødvendigt, at Eurosystemet videreudvikler sit standpunkt med hensyn til at vurdere og reagere på disse ændringer. Dette ændrede standpunkt indebærer dog ikke, at Eurosystemet må påtage sig en ny rolle, men snarere at Eurosystemet må tilpasse sin nuværende rolle som katalysator inden for det nuværende mandat.

Markedshøring om et potentielt eurosysteminitiativ vedrørende en europæisk fordeling af gældsinstrumenter

Den 22. maj 2019 godkendte Styrelsesrådet, at der blev iværksat en markedshøring af seks ugers varighed om et potentielt eurosysteminitiativ vedrørende en europæisk mekanisme til udstedelse og første fordeling af gældsinstrumenter i Den Europæiske Union. En lang række interessenter, herunder udstedere og investorer, opfordres til at deltage i den offentlige høring med det formål at analysere, hvorfor der – i modsætning til andre valutaområder – ikke findes en fælleseuropæisk, neutral og harmoniseret kanal til udstedelse og første fordeling af gældsinstrumenter, som dækker Den Europæiske Union i dens egenskab af samlet indenlandsk marked. Sigtet med høringen er også at identificere en eventuel forretningsmæssig begrundelse for sådanne tjenesteydelser samt Eurosystemets mulige rolle i den forbindelse. Eurosystemet tager højde for modtaget feedback ved fastsættelsen af eventuelle opfølgningstiltag i overensstemmelse med dets mandat til at understøtte udviklingen af en finansiel markedsinfrastrukturservice, som vil kunne muliggøre en harmoniseret udstedelse og fordeling af eurodenominerede gældsinstrumenter i Den Europæiske Union. Eurosystemet tager i denne forbindelse højde for alle relevante retlige, lovgivnings- og vedtægtsmæssige betragtninger. Meddelelsen, som udgør grundlaget for iværksættelsen af markedshøringen, bliver offentliggjort på ECB's websted inden længe.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om lobbyisme i Den Tjekkiske Republik

Den 11. april 2019 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2019/15 på anmodning af den tjekkiske justitsminister.

ECB's udtalelse om Bulgariens deltagelse i den fælles afviklingsmekanisme

Den 17. april 2019 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2019/16 på anmodning af den bulgarske finansminister.

ECB's udtalelse om net- og informationssikkerhed i Cypern

Den 2. maj 2019 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2019/17 på anmodning af Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας (DSA, Digital Security Authority) i Cypern.

ECB's udtalelse om skatten på bankers finansielle aktiver og rentebenchmarket for forbrugerkreditaftaler i Rumænien

Den 10. maj 2019 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2019/18 på anmodning af Ministerul Finanțelor Publice (det rumænske ministerium for offentlige finanser).

ECB's udtalelse om revisionen af de retlige rammer for det portugisiske finansielle tilsynssystem

Den 21. maj 2019 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2019/19 på anmodning af den portugisiske finansminister.

Corporate governance

Årsberetning for 2018 og indkøbsplan for 2019 fra Eurosystemets kontor til koordinering af indkøb (EPCO) samt fortsættelse af EPCO

Den 26. april 2019 tog Styrelsesrådet EPCO's årsberetning for 2018 til efterretning og godkendte EPCO's opdaterede indkøbsplan for 2019. I henhold til rapporten var den estimerede økonomiske nettofortjeneste for EPCO's centralbankmedlemmer på 12,7 mio. euro i 2018. Som følge af de positive resultater i de seneste to femårsmandater besluttede Styrelsesrådet at gøre EPCO permanent. De enkelte deltagende institutioner får dog mulighed for at gøre brug af en opt-out klausul.

Statistik

2018-rapporter om kvaliteten af de statistiske data

Den 26. april 2019 godkendte Styrelsesrådet offentliggørelsen af 2018-rapporterne om kvaliteten af den monetære og finansielle statistik for euroområdet, om euroområdets og de nationale kvartalsvise finansielle konti samt om euroområdets og de nationale betalingsbalancestatistikker og statistikker over kapitalbalancen over for udlandet. I rapporterne, der blev udarbejdet i tæt samarbejde med Eurosystemets/ESCB's Statistikkomite, oplyses der om kvaliteten af de europæiske statistikker, som indsamles, udarbejdes og formidles af ECB med assistance fra de nationale centralbanker i euroområdet. Rapporterne er en del af ESCB Statistics Quality Framework. De findes alle på ECB's websted.

Internationalt og europæisk samarbejde

Den 18. årlige gennemgang af euroens internationale rolle

Den 22. maj 2019 godkendte Styrelsesrådet offentliggørelsen af den 18. årlige gennemgang af euroens internationale rolle. I rapporten gennemgås udviklingen i euroens anvendelse blandt residenter uden for euroområdet. Rapporten offentliggøres sammen med en pressemeddelelse på ECB's websted 13. juni 2019.

Banktilsyn

ECB's afgørelse om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2019

Den 18. april 2019 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2019/10 om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2019. Under anvendelse af artikel 9, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) skal det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer, der opkræves, dække, men ikke overstige, de udgifter, som ECB har afholdt i forbindelse med sine tilsynsopgaver i den pågældende gebyrperiode. Det samlede beløb for 2019, som skal opkræves via tilsynsgebyrerne, udgør 576 mio. euro. Afgørelsen og en pressemeddelelse herom findes på ECB's banktilsynswebsted.

ECB's afgørelser om signifikansen af kreditinstitutter under tilsyn

Den 18. og 30. april samt den 2. maj 2019 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at ændre signifikansstatus for visse kreditinstitutter under tilsyn. Fortegnelsen over enheder under tilsyn, der findes på ECB's banktilsynswebsted, opdateres regelmæssigt. Hvert år foretages der også en gennemgang af kreditinstitutternes signifikans og resultatet heraf offentliggøres (se pressemeddelelsen herom, som blev offentliggjort på ECB's banktilsynswebsted 14. december 2018).

Opdatering af SREP-brochuren 2018 for mindre signifikante institutter

Den 3. maj 2019 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at offentliggøre den opdaterede brochure om metoden bag tilsynskontrol- og vurderingsprocessen (SREP) for mindre signifikante institutter. Brochuren er offentliggjort på ECB's banktilsynswebsted.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt