Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

януари 2019 г.

Пазарна инфраструктура и плащания

Решение относно подбора на доставчици на услуги за единния портал на пазарните инфраструктури на Евросистемата

На 23 януари 2019 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2019/2 относно подбора на доставчици на мрежови услуги за единния портал на пазарните инфраструктури на Евросистемата (ESMIG). В този правен акт се определят условията за подбор и сключване на концесионни договори. Освен това се възлага на Banca d’Italia да провежда процедурата от името на Евросистемата. Решението е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно организацията на централния регистър на банковите сметки и финансовите трансакции в Белгия

На 14 декември 2018 г. Управителният съвет прие Становище CON/2018/57 по искане на Министерството на финансите на Белгия.

Становище на ЕЦБ относно макропруденциалните инструменти в Испания

На 21 декември 2018 г. Управителният съвет прие Становище CON/2018/58 по искане на Banco de España от името на държавния секретар на Испания за икономиката и подкрепата на бизнеса.

Становище на ЕЦБ относно правната рамка за обезпечени облигации в Естония

На 3 януари 2019 г. Управителният съвет прие Становище CON/2019/1 по искане на Министерството на финансите на Естония.

Становище относно надзора на Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta върху агенциите за кредитна информация и върху платежните системи в Малта

На 21 януари 2019 г. Управителният съвет прие Становище CON/2019/2 по искане на Bank Ċentrali ta Malta/Central Bank of Malta.

Административно управление

Многостранно споразумение относно обмена на информация между ЕЦБ и органите на държавите членки на ЕИП в областта на борбата с изпирането на пари

На 9 януари 2019 г. Управителният съвет одобри включването на ЕЦБ в многостранно споразумение относно практическите условия за обмена на информация между ЕЦБ и компетентните органи на държавите членки на ЕИП за борба с изпирането на пари и с финансирането на тероризма. Споразумението беше подписано от ЕЦБ на 10 януари 2019 г. и ще бъде публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Единен Кодекс за поведение за високопоставени длъжностни лица

Единният кодекс за поведение за всички отговорни за вземането на решения лица и високопоставени длъжностни лица в ЕЦБ, който беше одобрен от Управителния съвет през декември 2018 г., влезе в сила на 1 януари 2019 г. В новия кодекс са отразени особеностите на ЕЦБ като централна банка, банков надзорен орган и институция на ЕС. Това е най-новата мярка, която ЕЦБ предприе, за да укрепи и усъвършенства допълнително своите рамки за добро управление и интегритет и да отговори на исканията на Европейския парламент и на препоръките на Европейския омбудсман. Предишните кодекси за поведение за членовете на Управителния съвет, Изпълнителния съвет и Надзорния съвет бяха отменени. Кодексът за поведение за високопоставени длъжностни лица в ЕЦБ беше публикуван на сайта на ЕЦБ на 16 януари 2019 г.

Банков надзор

Назначаване на временни управители

На 1 януари 2019 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет за назначение на трима временни управители и тричленен надзорен комитет, които да поемат управлението на Banca Carige и да заменят нейния управителен съвет.

Ръководство за оценяване на заявления за лицензи за банкова дейност

На 3 януари 2019 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да публикува консолидирано Ръководство за оценяване на заявления за лицензи за банкова дейност. Ръководството е публикувано на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

Препоръка на Европейската централна банка относно политиките за разпределяне на дивиденти

На 7 януари 2019 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет за приемане на Препоръка ЕЦБ/2019/1 относно политиките за разпределяне на дивиденти. Предложението е публикувано на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите