Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Január 2019

Trhová infraštruktúra a platobný styk

Rozhodnutie o výbere poskytovateľov sieťových služieb pripojenia k jednotnému portálu trhovej infraštruktúry Eurosystému

Dňa 23. januára 2019 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2019/2 o výbere poskytovateľov sieťových služieb pripojenia k jednotnému portálu trhovej infraštruktúry Eurosystému (Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway – ESMIG). Tento právny predpis stanovuje výberové kritériá a podmienky udeľovania koncesií. Zároveň splnomocňuje Banca d’Italia vykonávať všetky súvisiace kroky v mene Eurosystému. Rozhodnutie je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k organizácii fungovania centrálneho registra bankových účtov a finančných transakcií v Belgicku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2018/57 dňa 14. decembra 2018 na žiadosť belgického ministerstva financií.

Stanovisko ECB k makroprudenciálnym nástrojom v Španielsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2018/58 dňa 21. decembra 2018 na žiadosť Banco de España v mene španielskej štátnej tajomníčky pre hospodárske záležitosti a podporu podnikania.

Stanovisko ECB k právnemu rámcu pre kryté dlhopisy v Estónsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2019/1 dňa 3. januára 2019 na žiadosť estónskeho ministerstva financií.

Stanovisko ECB k dohľadu Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta nad agentúrami úverových referencií a nad platobnými službami na Malte

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2019/2 dňa 21. januára 2019 na žiadosť Bank Centrali ta’ Malta/Central Bank of Malta.

Správa a riadenie

Multilaterálna dohoda o výmene informácií medzi ECB a orgánmi členských štátov EHP pre boj proti praniu špinavých peňazí

Dňa 9. januára 2019 Rada guvernérov schválila pristúpenie ECB k multilaterálnej dohode o praktických podmienkach výmeny informácií medzi ECB a príslušnými orgánmi členských štátov EHP poverenými bojom proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. ECB dohodu podpísala 10. januára 2019 a jej znenie bude zverejnené na internetovej stránke ECB.

Jednotný kódex správania vysokopostavených úradníkov ECB

Jednotný kódex správania platný pre všetkých členov rozhodovacích orgánov a vysokopostavených úradníkov ECB, ktorý schválila Rada guvernérov v decembri 2018, nadobudol účinnosť 1. januára 2019. Nový kódex zohľadňuje špecifiká ECB ako centrálnej banky, orgánu bankového dohľadu a inštitúcie Európskej únie. Ide o najnovšie opatrenie ECB v rámci upevňovania a zdokonaľovania jej rámca riadenia a integrity, ktoré bolo prijaté na základe žiadostí Európskeho parlamentu a odporúčaní Európskeho ombudsmana. Predchádzajúce kódexy správania členov Rady guvernérov, Výkonnej rady a Rady pre dohľad boli zrušené. Kódex správania vysokopostavených úradníkov ECB bol 16. januára 2019 zverejnený na internetovej stránke ECB.

Bankový dohľad

Vymenovanie dočasných správcov

Dňa 1. januára 2019 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad vymenovať troch dočasných správcov a trojčlenný kontrolný výbor na prevzatie vedenia Banca Carige a nahradenie jej predstavenstva.

Všeobecné zásady hodnotenia žiadostí o udelenie licencie

Dňa 3. januára 2019 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad zverejniť konsolidované znenie všeobecných zásad hodnotenia žiadostí o udelenie licencie. Všeobecné zásady sú k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Odporúčanie Európskej centrálnej banky o prístupe k rozdeľovaniu dividend

Dňa 7. januára 2019 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad prijať odporúčanie ECB/2019/1 o prístupe k rozdeľovaniu dividend. Odporúčanie je k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá