Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

januari 2019

Marktinfrastructuur en betalingsverkeer

Besluit inzake de selectie van netwerkdienstverleners voor de Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway (ESMIG)

Op 23 januari 2019 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2019/2 inzake de selectie van netwerkdienstverleners voor ESMIG. In deze rechtshandeling zijn de selectie- en toewijzingscriteria voor de gunning van een concessie vastgelegd en wordt aan de Banca d’Italia het mandaat verleend de procedure namens het Eurosysteem uit te voeren. Het Besluit is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies betreffende de werking van het centrale aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten in België

Op 14 december 2018 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Belgische ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2018/57.

ECB-Advies inzake macroprudentiële instrumenten in Spanje

Op 21 december 2018 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Banco de España namens de Spaanse staatssecretaris voor Economie en Bedrijfsondersteuning, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2018/58.

ECB-Advies inzake het juridische kader voor gedekte obligaties in Estland

Op 3 januari 2019 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Estse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2019/1.

ECB-Advies inzake het door de Central Bank of Malta uitgeoefende toezicht op kredietregistratiebureaus en oversight op betalingsdiensten in Malta

Op 21 januari 2019 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Central Bank of Malta, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2019/2.

Corporate governance

Multilaterale overeenkomst inzake informatie-uitwisseling tussen de ECB en de autoriteiten van de EER-landen die met de bestrijding van witwassen zijn belast

Op 9 januari 2019 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de toetreding van de ECB tot een multilaterale overeenkomst inzake de praktische regelingen voor de uitwisseling van informatie tussen de ECB en de bevoegde autoriteiten van de EER-landen die met de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering zijn belast. De overeenkomst is op 10 januari 2019 door de ECB getekend en wordt gepubliceerd op de website van de ECB.

Eén gedragscode voor hoge ECB-functionarissen

De gezamenlijke gedragscode voor alle beslissers en hoge functionarissen binnen de ECB is door de Raad van Bestuur in december 2018 goedgekeurd en op 1 januari 2019 van kracht geworden. In de nieuwe gedragscode wordt rekening gehouden met de specifieke situatie van de ECB als centrale bank, bankentoezichthouder en EU-instelling. Dit is de meest recente maatregel in het kader van de verdere verbetering en verfijning van de ECB-kaders voor goed bestuur en integriteit. De ECB geeft hiermee gevolg aan verzoeken van het Europees Parlement en aanbevelingen van de Europese Ombudsman. De eerdere, afzonderlijke gedragscodes voor de leden van de Raad van Bestuur, de Directie en de Raad van Toezicht zijn niet langer van kracht. De gedragscode voor hoge functionarissen van de ECB is op 16 januari 2019 op de website van de ECB gepubliceerd.

Bankentoezicht

Benoeming van tijdelijke bewindvoerders

Op 1 januari 2019 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om bij Banca Carige drie tijdelijke bewindvoerders en een toezichtscomité van drie leden aan te stellen om de leiding van de bank op zich te nemen en haar raad van bestuur te vervangen.

Gids inzake de beoordeling van vergunningaanvragen

Op 3 januari 2019 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Bestuur om een geconsolideerde Gids inzake de beoordeling van vergunningaanvragen te publiceren. De Gids is beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB.

Aanbeveling van de Europese Centrale Bank betreffende dividenduitkeringsbeleid

Op 7 januari 2019 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om Aanbeveling ECB/2019/1 betreffende dividenduitkeringsbeleid goed te keuren. De aanbeveling is beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media