Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Januari 2019

Marknadsinfrastruktur och betalningar

Beslut om urval av tjänsteleverantörer för Eurosystemets gemensamma portal till marknadsinfrastruktur (Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway – ESMIG)

Den 23 januari 2019 antog ECB-rådet beslut ECB/2019/2 val av tjänsteleverantörer för ESMIG. I denna rättsakt läggs villkoren för urval och tilldelning för beviljande av en koncession fast och Banca d’Italia ges mandat att genomföra förfarandet på uppdrag av Eurosystemet. Beslutet finns på ECB:s webbplats.

Lagstiftning

ECB:s yttrande om hur det centrala registret över bankkonton och finansiella transaktioner i Belgien organiseras

Den 14 december 2018 antog ECB-rådet yttrande CON/2018/57 på begäran av finansministeriet i Belgien.

ECB:s yttrande om makrotillsynsverktyg i Spanien

Den 21 december 2018 antog ECB-rådet yttrande CON/2018/58 på begäran av Banco de España, som företrädde statssekreteraren för ekonomi och företagsstöd.

ECB:s yttrande om det rättsliga ramverket för säkerställda obligationer i Estland

Den 3 januari 2019 antog ECB-rådet yttrande CON/2019/1 på begäran av finansministeriet i Estland.

ECB:s yttrande om den tillsyn Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta utövar över kreditupplysningsföretag och dess övervakning av betaltjänster

Den 21 januari 2019 antog ECB-rådet yttrande CON/2019/2 på begäran av Central Bank of Malta.

Organisationsstyrning

Multilateralt avtal om informationsutbyte mellan ECB och de nationella myndigheterna med ansvar för att bekämpa penningtvätt i EES-länderna

Den 9 januari 2019 godkände ECB-rådet att ECB ingår ett multilateralt avtal om de praktiska modaliteterna för informationsutbyte mellan ECB och EES-medlemsstaternas behöriga myndigheter som bekämpar penningtvätt och finansiering av terrorism (AML/CFT). Avtalet undertecknades av ECB den 10 januari 2019 och kommer att publiceras på ECB:s webbplats.

Uppförandekod för ECB-personal i ledande ställning

Den gemensamma uppförandekoden för samtliga ECB-beslutsfattare och -personal i ledande ställning, som godkändes av ECB-rådet i december 2018, trädde i kraft den 1 januari 2019. Den nya koden beaktar ECB:s särställning som centralbank, banktillsynsmyndighet och EU-institution. Det är den senaste åtgärden från ECB för att ytterligare stärka och förbättra ramarna för god ledning och integritetsmekanismer och svarar på begäranden från Europaparlamentet och rekommendationer från den europeiska ombudsmannen. Den tidigare uppförandekodexen för ECB-rådets medlemmar, direktionen och tillsynsnämnden har upphävts. Uppförandekodexen för ECB-personal i ledande ställning publicerades på ECB:s webbplats den 16 januari 2019.

Banktillsyn

Tillsättning av temporära administratörer

Den 1 januari 2019 hade ECB-rådet inga invändningar mot förslaget från tillsynsnämnden att tillsätta tre temporära administratörer samt en tillsynskommitté med tre medlemmar för att överta ledningen för Banca Carige och ersätta dess styrelse.

Vägledning vid bedömning av tillståndsansökningar

Den 3 januari 2019 hade ECB-rådet inga invändningar mot förslaget från tillsynsnämnden att publicera en konsoliderad vägledning för bedömning av tillståndsansökningar. Vägledningen finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Europeiska centralbankens rekommendation om utdelningsregler

Den 7 januari 2019 hade ECB-rådet inga invändningar mot förslaget från tillsynsnämnden om att anta rekommendation ECB/2019/1 om utdelningsregler. Rekommendationen finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media