Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Styczeń 2019

Infrastruktura rynku i płatności

Decyzja w sprawie wyboru dostawców usług sieciowych jednolitego punktu dostępu do infrastruktur rynkowych Eurosystemu

23 stycznia 2019 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2019/2 w sprawie wyboru dostawców usług sieciowych jednolitego punktu dostępu do infrastruktur rynkowych Eurosystemu (Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway, ESMIG). Określa ona warunki wyboru dostawców i przyznania koncesji. Daje także Banca d’Italia mandat do przeprowadzenia tej procedury w imieniu Eurosystemu. Decyzja jest dostępna na stronie internetowej EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie organizacji funkcjonowania centralnego rejestru rachunków bankowych i transakcji finansowych w Belgii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/57 w dniu 14 grudnia 2018 na wniosek belgijskiego Ministerstwa Finansów.

Opinia EBC w sprawie narzędzi makroostrożnościowych w Hiszpanii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/58 w dniu 21 grudnia 2018 na wniosek Banco de España złożony w imieniu hiszpańskiego Sekretarza Stanu ds. Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorstw.

Opinia EBC w sprawie ram prawnych dotyczących zabezpieczonych obligacji w Estonii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2019/1 w dniu 3 stycznia 2019 na wniosek estońskiego Ministerstwa Finansów.

Opinia EBC w sprawie nadzoru Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta nad agencjami informacji kredytowej i usługami płatniczymi na Malcie

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2019/2 w dniu 21 stycznia 2019 na wniosek banku centralnego Malty.

Zarządzanie wewnętrzne

Wielostronne porozumienie w sprawie wymiany informacji między EBC a organami państw członkowskich EOG odpowiedzialnymi za przeciwdziałanie praniu pieniędzy

9 stycznia 2019 Rada Prezesów zatwierdziła przystąpienie EBC do wielostronnego porozumienia w sprawie praktycznych zasad wymiany informacji między EBC a organami państw członkowskich EOG odpowiedzialnymi za przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Porozumienie zostało podpisane przez EBC 10 stycznia 2019 i będzie opublikowane na jego stronie internetowej.

Kodeks postępowania dla osób pełniących wysokie funkcje w EBC

1 stycznia 2019 wszedł w życie jednolity kodeks postępowania dla wszystkich członków organów decyzyjnych i osób pełniących wysokie funkcje w EBC, zatwierdzony przez Radę Prezesów w grudniu 2018. Nowy kodeks uwzględnia specyfikę EBC jako banku centralnego, organu nadzoru bankowego i instytucji unijnej. Jest to najnowszy środek wprowadzony przez EBC w celu dalszego umocnienia i doprecyzowania zasad dobrego zarządzania i rzetelności zawodowej, będący odpowiedzią na wnioski Parlamentu Europejskiego i zalecenia Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Poprzednie kodeksy postępowania dla członków Rady Prezesów, Zarządu i Rady ds. Nadzoru zostały uchylone. Kodeks postępowania dla osób pełniących wysokie funkcje w EBC został opublikowany na stronie internetowej EBC 16 stycznia 2019.

Nadzór bankowy

Powołanie tymczasowych administratorów

1 stycznia 2019 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o powołanie trzech tymczasowych administratorów i trzyosobowego komitetu nadzorczego do kierowania Banca Carige w miejsce jego zarządu.

Przewodnik do oceny wniosków o licencję

3 stycznia 2019 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o opublikowanie skonsolidowanego przewodnika do oceny wniosków o licencję. Przewodnik jest dostępny na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Zalecenie EBC/2019/1 w sprawie zasad wypłaty dywidend

7 stycznia 2019 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o przyjęcie zalecenia EBC/2019/1 w sprawie zasad wypłaty dywidend. Zalecenie jest dostępne na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami