Menu

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Juni 2018

Penningpolitik

Extraordinära penningpolitiska åtgärder

Den 14 juni 2018 beslutade ECB-rådet att nettoköpen inom ramen för programmet för köp av tillgångar (APP) skulle fortsätta i den nuvarande månatliga takten på 30 miljarder euro fram till slutet av september 2018. Mot bakgrund av inkommande uppgifter som bekräftat inflationsprognosen på medellång sikt förväntas nettotillgångsköpen därefter reduceras till 15 miljarder euro i månaden fram till slutet av december 2018, för att sedan upphöra. ECB-rådet meddelade även sin avsikt att upprätthålla policyn om att återinvestera kapitalbeloppen från värdepapper som förvärvats inom ramen för APP-programmet under en längre tid efter det att nettotillgångsköpen har upphört, och i vilket fall som helst så länge det är nödvändigt för att upprätthålla gynnsamma likviditetsvillkor och en väsentlig grad av ackommoderande penningpolitik. Mer information om bakgrunden till dessa beslut finns i inledningsanförandet på ECB:s webbplats samt i pressmeddelandet som publicerades samma dag.

Marknadsoperationer

Metod för att beräkna kortfristiga räntor i euro (Ester)

Den 25 juni 2018 godkände ECB-rådet metoden för att beräkna kortfristiga räntor i euro (Ester). Denna dagslåneränta utan säkerhet baseras helt på förordningen om penningmarknadsstatistik (MMSR – Money market statistical reporting) och offentliggörandet kommer att ske från och med oktober 2019. ECB-rådet beslutade även att dessförinnan offentliggöra historisk dagskurs, volym och spridningsdata baserat på Esters främsta metodologiska särdrag. Metoden och ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats.

Finansiell stabilitet och tillsyn

Eurosystemets svar till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) samråd om tydlighetskrav för värdepapperisering

Den 18 maj 2018 godkände ECB-rådet Eurosystemets svar till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) samråd om ansökningskrav för värdepapperiseringsregister. I Eurosystemets svar uttrycks stöd för Esmas mål gällande tydlighet inom värdepapperisering och den viktiga roll som värdepapperiseringsregister spelar för att främja transparens vad gäller både insamling och centralisering av uppgifter. Eurosystemets svar till Esmas samråd finns på ECB:s webbplats.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

Uppdatering av Eurosystemets bedömningsmetod för betalningssystem

Den 7 juni 2018 godkände ECB-rådet en uppdaterad version av Eurosystemets bedömningsmetod för betalningssystem samt godkände publiceringen av denna på ECB:s webbplats. Den metod som ursprungligen godkändes 2014 har uppdaterats för att beakta de krav som infördes genom den reviderade ECB-förordningen om krav på övervakning av systemviktiga betalningssystem (Sips-förordningen) som trädde i kraft i december 2017. Den innehåller även hänvisningar till Eurosystemets tillsynsförväntningar i fråga om cyberresiliens som baseras på CPMI-IOSCO:s vägledning om cyberresiliens för finansiella marknadsstrukturer, vilken offentliggjordes i juni 2016. Den uppdaterade metoden finns tillgänglig på ECB:s webbplats.

Ändrad prispolicy för Target2-Securities

Den 21 juni 2018 godkände ECB-rådet en ändring av prispolicyn för Target2-Securities (T2S) som innebär att avvecklingsavgiften för en instruktion om leverans mot betalning ökar från 15 eurocent till 23,5 eurocent från och med den 1 januari 2019. Denna justering återspeglar T2S nuvarande intäkts- och kostnadsposition, framför allt den förlängda kostnadstäckningsperioden, de uppdaterade prognoserna om ökade volymer och driftskostnadernas utveckling samt ytterligare kostnader för att stärka T2S cyberresiliens. Prissättningsstrukturen som godkändes 2010 och avgifterna för informationstjänster förblir oförändrade. Ytterligare information om prispolicyn och den finansiella situationen för T2S finns på ECB:s webbplats.

Råd om lagstiftning

ECB:s yttrande om att inrätta ett ramverk för nätverks- och datasäkerhet avseende system av allmänt intresse i Belgien

Den 18 maj 2018 antog ECB-rådet yttrande CON/2018/27 på begäran av den belgiska finansministern.

ECB-yttrande om olika finansrättsliga bestämmelser i Belgien

Den 8 juni 2018 antog ECB-rådet yttrande CON/2018/29 på begäran av den belgiska finansministern.

ECB:s yttrande om amorteringskrav för bolån i Sverige

Den 15 juni 2018 antog ECB-rådet yttrande CON/2018/30 på begäran av Finansinspektionen.

Organisationsstyrning

ECB:s rekommendation till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Lietuvos bankas

Den 18 maj 2018 antog ECB-rådet rekommendation ECB/2018/15 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Lietuvos bankas. Rekommendationen har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats.

Statistik

Ny ECB-riktlinje om RIAD-data och ändring av riktlinje om monetär och finansiell statistik

Den 1 juni 2018 antog ECB-rådet Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2018/876 om RIAD-data (ECB/2018/16) (Register of Institutions and Affiliates Database), det gemensamma datasetet med referensuppgifter om juridiska och andra statistiska institutionella enheter. Samma dag antog ECB-rådet även Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2018/877 om ändring av riktlinje ECB/2014/15 om monetär och finansiell statistik (ECB/2018/17). I ECB:s nya riktlinje om RIAD-data anges närmare information om nationella centralbankers skyldigheter att rapportera referensuppgifter om enheter till ECB samt om skyldigheter avseende underhåll och kvalitetssäkring av sådan information. För att säkerställa rättssäkerhet och klarhet har alla regler och förfaranden som rör nationella centralbankers rapportering av de begärda uppgifterna till ECB med hjälp av RIAD tagits bort från ECB:s riktlinje om ändring av riktlinje ECB/2014/15. Båda ECB-riktlinjerna finns på ECB:s webbplats.

ECBS statistikkommittés årliga lägesrapport om insamling av detaljerad data om krediter

Den 23 maj 2018 tog ECB-rådet del av den årliga lägesrapporten för 2017 om förberedande åtgärder för den långsiktiga ramen för insamling av detaljerad data om krediter. Denna rapport har utarbetats i enlighet med artikel 3.2 i beslut ECB/2014/6 om förberedande åtgärder för Europeiska centralbankssystemets insamling av detaljerad data om krediter. I rapporten konstateras att utvecklingen fortskrider enligt plan, vilket ger god tid att påbörja dataöverföringen till AnaCredit som är planerad till november 2018.

Internationellt och europeiskt samarbete

Den sjuttonde årliga översynen av eurons internationella roll

Den 25 maj 2018 godkände ECB-rådet den sjuttonde årliga översynen av eurons internationella roll samt publiceringen av denna. I linje med den tvååriga publiceringscykel för rapporten som fastställdes 2016, är det här årets utgåva en interimsversion utan specialartiklar eller analysrutor. I översynen presenteras en kortfattad överblick över hur euroanvändningen har utvecklats bland hemmahörande utanför euroområdet samt uppdaterad statistik om huvudindikatorer för eurons internationella status som kan vara av intresse för allmänheten. Rapporten finns på ECB:s webbplats.

Banktillsyn

Efterlevnad av EBA:s riktlinjer för intern styrning samt Esmas och EBA:s gemensamma riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare

Den 22 maj 2018 hade ECB-rådet inga invändningar mot två förslag från tillsynsnämnden att meddela att ECB följer Europeiska bankmyndighetens (EBA) riktlinjer för intern styrning (EBA/GL/2017/11) samt Esmas och EBA:s gemensamma riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare (EBA/GL/2017/12) för betydande institut som står under ECB:s direkta tillsyn. Meddelandena, som riktas till EBA respektive Esma och EBA, förtydligar att denna efterlevnad kan tolkas som att ECB agerar inom ramen för CRD IV och utan att det påverkar tillämpningen av nationella bestämmelser varigenom CRD IV har införts. För att säkerställa att de gemensamma riktlinjerna från Esma och EBA efterlevs till fullo har ECB genomfört ändringar i sin policy för lämplighetsbedömningar och uppdaterat sin vägledning för lämplighetsbedömningar därefter.

Efterlevnad av EBA:s riktlinjer för PD-skattning (sannolikhet för fallissemang), LGD-skattning (förlust vid fallissemang) och hantering av fallerade exponeringar

Den 20 juni 2018 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att meddela EBA att ECB kommer att följa EBA:s riktlinjer för PD-skattning, LGD-skattning och hantering av fallerade exponeringar (EBA/GL/2017/16) från och med det datum de börjar tillämpas – vilket EBA i nuläget har fastställt till den 1 januari 2021 – för betydande institut som står under ECB:s direkta tillsyn. Riktlinjerna är ett av de initiativ som EBA har tagit för att minska omotiverade variationer av riskparametrar och kapitalbaskrav, och är en del av en bredare översyn av internmetoden (IRB) som genomförs av EBA.

Efterlevnad av EBA:s rekommendationer om utkontraktering till molntjänstleverantörer

Den 20 juni 2018 hade ECB-rådet inga invändningar mot förslaget från tillsynsnämnden att meddela EBA att ECB kommer att följa EBA:s rekommendationer om utkontraktering till molntjänstleverantörer (EBA/REC/2017/03) före utgången av 2018, för betydande institut som står under ECB:s direkta tillsyn. Dessa rekommendationer, som riktar sig såväl till kreditinstitut och värdepappersföretag som till behöriga myndigheter, har till syfte att tydliggöra hur principerna i riktlinjerna om utkontraktering, som publicerades av Kommittén för europeiska banktillsynsmyndigheter 2006, ska tolkas vid utkontraktering till molntjänstleverantörer, samt att föreskriva hur vissa av dessa principer ska följas.

Publicering av metodhandboken om översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP) för mindre betydande institut

Den 25 juni 2018 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att publicera metodhandboken om ÖUP för mindre betydande institut. Metodhandboken ger en detaljerad översikt över ÖUP-metoden för mindre betydande institut och kommer att publiceras på ECB:s webbplats för banktillsyn vid en senare tidpunkt.

Kontakt för media