Menu

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Juni 2018

Pengepolitik

Ekstraordinære pengepolitiske foranstaltninger

Den 14. juni 2018 besluttede Styrelsesrådet, at nettoopkøbene inden for opkøbsprogrammet (APP) fortsætter på det nuværende månedlige niveau på 30 mia. euro indtil udgangen af september 2018. Styrelsesrådet meddelte endvidere, at det forventer, at de månedlige nettoopkøb efter denne dato – og med forbehold for nye data, som bekræfter Styrelsesrådets inflationsudsigter på mellemlangt sigt – vil blive reduceret til 15 mia. euro indtil udgangen af december 2018, hvorefter nettoopkøbene vil ophøre. Styrelsesrådet meddelte også, at det har til hensigt at fastholde politikken med at geninvestere afdragene på hovedstolen fra værdipapirer opkøbt inden for APP, efterhånden som de forfalder, i en længere periode efter afslutningen af nettoopkøbene af værdipapirer, og i hvert fald så længe det er nødvendigt for at fastholde gunstige likviditetsforhold og en meget lempelig pengepolitik. Nærmere oplysninger om baggrunden for disse beslutninger kan findes i de indledende bemærkninger til pressekonferencen og i pressemeddelelsen, som begge blev offentliggjort på ECB's websted samme dag.

Markedsoperationer

Metode til beregning af den korte eurorente (ESTER)

Den 25. juni 2018 godkendte Styrelsesrådet metoden til beregning af den korte eurorente (ESTER) – den usikrede dag til dag-rente, som udelukkende er baseret på indberetning af pengemarkedsstatistik – og som vil blive offentliggjort fra og med oktober 2019. Styrelsesrådet besluttede også – inden da – at offentliggøre historiske daglige data om renter, volumen og spredning baseret på de vigtigste metodiske aspekter ved ESTER. Metoden og en pressemeddelelse herom findes på ECB's websted.

Finansiel stabilitet og finansielt tilsyn

Eurosystemets svar på ESMA's høring om gennemsigtighedskrav i forbindelse med securitisering

Den 18. maj 2018 godkendte Styrelsesrådet Eurosystemets svar på Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndigheds (ESMA's) høring om krav til anmodninger om registrering som securitiseringsregister. Eurosystemets svar udtrykker støtte til ESMA's mål om at øge gennemsigtigheden på securitiseringsmarkedet og derved give securitiseringsregistrene, hvor dataene indsamles og centraliseres, en central rolle. Eurosystemets svar på ESMA's høring er offentliggjort på ECB’s websted.

Markedsinfrastruktur og betalinger

Opdatering af Eurosystemets vurderingsmetode til betalingssystemer

Den 7. juni 2018 godkendte Styrelsesrådet en opdateret version af Eurosystemets vurderingsmetode til betalingssystemer og gav tilladelse til, at den blev offentliggjort på ECB's websted. Metoden, der først blev godkendt i 2014, er blevet opdateret, således at den tager hensyn til de krav, der blev indført med ECB's ændrede forordning om overvågningskrav for systemisk vigtige betalingssystemer (eller "SIPS-forordningen), der trådte i kraft i december 2017. Den indeholder også henvisninger til Eurosystemets forventninger til overvågningen af cyberrobusthed, der er baseret på CPMI-IOSCO-vejledningen om cyberrobusthed for markedsinfrastrukturer, som blev offentliggjort i juni 2016. Den opdaterede metode findes på ECB's websted.

Ændret prispolitik for Target2-Securities

Den 21. juni 2018 godkendte Styrelsesrådet en ændring af Target2-Securities (T2S) prispolitik, som indebærer, at afviklingsgebyret for levering mod betaling (Delivery versus – Payment – DvP) stiger fra 15 eurocent til 23,5 eurocent pr. instruktion fra 1. januar 2019. Justeringen skyldes T2S nuværende indtægts- og omkostningssituation, navnlig den forlængede periode for omkostningsdækning, opdaterede fremskrivninger af den mængdemæssige vækst og udviklingen i driftsomkostninger samt yderligere omkostninger i forbindelse med styrkelsen af T2S cyberrobusthed. Hvad angår den prisstruktur, der blev godkendt i 2010, og priserne for informationstjenester, bliver disse ikke ændret. Yderligere information om prispolitikken og T2S' finansielle stilling findes på ECB's websted.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om oprettelsen af rammer for sikkerheden af generelle net- og informationssystemer i Belgien

Den 18. maj 2018 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2018/27 på anmodning af den belgiske finansminister.

ECB's udtalelse om visse finansretlige bestemmelser i Belgien

Den 8. juni 2018 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2018/29 på anmodning af den belgiske finansminister.

ECB's udtalelse om krav til amortisering af realkreditlån i Sverige

Den 15. juni 2018 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2018/30 på anmodning af Finansinspektionen (det svenske finanstilsyn).

Corporate governance

ECB's henstilling til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Lietuvos bankas

Den 18. maj 2018 vedtog Styrelsesrådet en henstilling til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Lietuvos bankas (ECB/2018/15). Henstillingen er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

Statistik

ECB's nye retningslinje om registeret for data om institutter og tilknyttede enheder og den ændrede retningslinje om monetær og finansiel statistik

Den 1. juni 2018 vedtog Styrelsesrådet retningslinje (EU) 2018/876 om registeret for data om institutter og tilknyttede enheder (RIAD) (ECB/2018/16), der er et delt datasæt for referencedata over juridiske og andre statistiske institutionelle enheder. Samme dag vedtog Styrelsesrådet også retningslinje (EU) 2018/877 om ændring af retningslinje ECB/2014/15 om monetær og finansiel statistik (ECB/2018/17). ECB's nye retningslinje om RIAD indeholder nærmere oplysninger om de nationale centralbankers forpligtelser for så vidt angår indberetning af referencedata til ECB om enheder samt forpligtelser i relation til vedligeholdelse og forvaltning af datakvalitet af disse oplysninger. For at sikre retssikkerheden og retlig klarhed er alle regler og procedurer for, hvordan de nationale centralbanker indberetter de krævede data til ECB ved hjælp af RIAD, blevet slettet fra ECB's retningslinje om ændring af retningslinje ECB/2014/15. Begge retningslinjer findes på ECB's websted.

ESCB's statistikkomites årlige fremskridtsrapport om indsamlingen af granulære data om kreditter

Den 23. maj 2018 tog Styrelsesrådet den årlige fremskridtsrapport for 2017 om de forberedende foranstaltninger til de langsigtede rammer for indsamling af granulære data om kreditter, som blev udarbejdet i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i afgørelse ECB/2014/6 om Det Europæiske System af Centralbankers (ESCB's) tilrettelæggelse af de forberedende foranstaltninger til indsamlingen af granulære data om kreditter. Rapporten konkluderer, at der løbende sker fremskridt, og at de sker planmæssigt, hvilket vil muliggøre en rettidig start på overførslen af AnaCredit-data, som er planlagt til november 2018.

Internationalt og europæisk samarbejde

Den 17. årlige gennemgang af euroens internationale rolle

Den 25. maj 2018 godkendte Styrelsesrådet den 17. årlige gennemgang af euroens internationale rolle og gav tilladelse til, at rapporten blev offentliggjort. I overensstemmelse med den toårige cyklus for offentliggørelsen af disse rapporter, der blev besluttet i 2016, er dette års rapport en interimsrapport uden specialartikler eller tekstbokse med nærmere analyser. Gennemgangen giver et kortfattet overblik over den udvikling, der er sket i brugen af euro hos residenter uden for euroområdet. Rapporten indeholder desuden opdateret statistisk information om de vigtigste indikatorer for euroens internationale status, som anses for at være af interesse for den brede offentlighed. Rapporten er tilgængelig på ECB's websted.

Banktilsyn

Efterlevelse af EBA's retningslinjer vedrørende intern ledelse og fælles ESMA- og EBA-retningslinjer for vurdering af egnetheden af medlemmer af ledelsesorganet og personer med nøglefunktioner

Den 22. maj 2018 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod to forslag om underretning stillet af Tilsynsrådet, i henhold til hvilke, ECB – for så vidt angår de signifikante institutter under ECB's direkte tilsyn – efterlever Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds (EBA's) retningslinjer vedrørende intern ledelse (EBA/GL/2017/11), samt de fælles ESMA- og EBA-retningslinjer for vurdering af egnetheden af medlemmer af ledelsesorganet og personer med nøglefunktioner (EBA/GL/2017/12). Af underretningerne – der er stilet til henholdsvis EBA og ESMA og EBA i fællesskab – fremgår det nærmere, at ECB's efterlevelse skal forstås således, at ECB opererer inden for grænserne af – og uden at berøre – de nationale bestemmelser, der gennemfører CRD IV. For at sikre fuldstændig efterlevelse af disse fælles ESMA- og EBA-retningslinjer, har ECB ændret sin politik vedrørende vurdering af egnethed og hæderlighed og opdateret sin vejledning på området (Guide to fit and proper assessments) i overensstemmelse hermed.

Efterlevelse af EBA's retningslinjer for estimering af sandsynligheden for misligholdelse (PD), estimering af tab givet misligholdelse (LGD) og behandling af misligholdte eksponeringer

Den 20. juni 2018 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at underrette EBA om, at ECB – for så vidt angår de signifikante institutter under ECB's direkte tilsyn – agter at efterleve EBA's retningslinjer for estimering af sandsynligheden for misligholdelse (PD), estimering af tab givet misligholdelse (LGD) og behandling af misligholdte eksponeringer (EBA/GL/2017/16) fra den dato, retningslinjerne træder i kraft, hvilket EBA i øjeblikket har fastsat til 1. januar 2021. Retningslinjerne er et af de initiativer, som EBA har taget for at reducere en ubegrundet variabilitet i risikoparametre og kapitalgrundlagskrav, og er en del af en bredere gennemgang af den interne ratingbaserede metode (IRB-metoden), som EBA er i færd med.

Efterlevelse af EBA's henstillinger om outsourcing til cloudserviceudbydere

Den 20. juni 2018 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at underrette EBA om, at ECB – for så vidt angår de signifikante institutter under ECB's direkte tilsyn – agter at efterleve EBA's henstillinger om outsourcing til cloudserviceudbydere (EBA/REC/2017/03) inden udgangen af 2018. Henstillingerne, der er rettet til kreditinstitutter og investeringsselskaber samt kompetente myndigheder, har til formål at præcisere, hvordan principperne i retningslinjerne for outsourcing, der blev offentliggjort af Det Europæiske Banktilsynsudvalgs (CEBS) i 2006, bør finde anvendelse ved outsourcing til cloudserviceudbydere. Det fremgår desuden af henstillingerne, hvordan bestemte principper skal følges.

Offentliggørelse af metodehåndbogen om SREP for mindre signifikante institutter

Den 25. juni 2018 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at offentliggøre metodehåndbogen om tilsynskontrol- og vurderingsprocessen (Supervisory Review og Evaluation Process (SREP) for mindre signifikante institutter. Metodehåndbogen, der giver en generel oversigt over SREP-metoden for mindre signifikante institutter, bliver offentliggjort på et senere tidspunkt på ECB's banktilsynswebsted.

Medie- og pressehenvendelser