Menu

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Junij 2018

Denarna politika

Nestandardni ukrepi denarne politike

Svet ECB je 14. junija 2018 sklenil, da se bodo neto nakupi v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev nadaljevali na sedanji mesečni ravni 30 milijard EUR do konca septembra 2018, in izrazil pričakovanje, da se bodo po septembru 2018 – če bodo novi podatki potrdili njegovo srednjeročno oceno – mesečni neto nakupi zmanjšali na 15 milijard EUR do konca decembra 2018, zatem pa se bodo končali. Svet ECB je sporočil tudi namero, da bo politiko ponovnega investiranja glavnic zapadlih vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev, nadaljeval daljše obdobje po koncu neto nakupov, vsekakor pa tako dolgo, kot bo potrebno, da se ohranijo ugodne likvidnostne razmere in zelo spodbujevalno naravnana denarna politika. Podrobnejše informacije o ozadju teh sklepov so v uvodni izjavi, ki je na voljo na spletnem mestu ECB, in v sporočilu za javnost, objavljenem istega dne.

Tržne operacije

Metodologija za izračun eurske kratkoročne obrestne mere (ESTER)

Svet ECB je 25. junija 2018 odobril metodologijo za izračun eurske kratkoročne obrestne mere (ESTER) – nezavarovane obrestne mere čez noč, ki v celoti temelji na statistiki denarnega trga – objavljati pa se bo začela do oktobra 2019. Svet ECB je sklenil tudi, da bo pred tem datumom objavil pretekle dnevne vrednosti obrestne mere ter podatke o številu zajetih transakcij in razpršenosti med različnimi sektorji, ki temeljijo na glavnih metodoloških značilnostih ESTER. Metodologija in s tem povezano sporočilo za javnost sta na voljo na spletnem mestu ECB.

Finančna stabilnost in nadzor

Odgovor Eurosistema v okviru posvetovanja Evropskega organa za vrednostne papirje in trge o zahtevah glede transparentnosti pri listinjenju

Svet ECB je 18. maja 2018 odobril odgovor Eurosistema v okviru posvetovanja Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) o prijavnih zahtevah za repozitorije listinjenja. Odgovor Eurosistema izraža podporo ciljem, s katerimi si organ ESMA prizadeva, da bi bil trg listinjenih vrednostnih papirjev transparenten ter da bi imeli repozitoriji listinjenja, ki bodo zbirali in centralizirali podatke, osrednjo vlogo pri spodbujanju transparentnosti. Odgovor Eurosistema v okviru posvetovanja organa ESMA je na voljo na spletnem mestu ECB.

Tržna infrastruktura in plačila

Posodobljena metodologija Eurosistema za ocenjevanje plačilnih sistemov

Svet ECB je 7. junija 2018 odobril posodobljeno različico metodologije Eurosistema za ocenjevanje plačilnih sistemov in njeno objavo na spletnem mestu ECB. Metodologija, ki je bila prvotno odobrena leta 2014, je bila posodobljena, da bi se upoštevale zahteve, ki so bile uvedene z revidirano uredbo ECB o pregledniških zahtevah za sistemsko pomembne plačilne sisteme (ali »uredba o SPPS«), ki je začela veljati decembra 2017. Sklicuje se tudi na pregledniška pričakovanja Eurosistema glede kibernetske odpornosti, ki temeljijo na navodilih o kibernetski odpornosti za infrastrukture finančnega trga, ki sta jih pripravila Odbor za plačila in tržne infrastrukture (CPMI) in Mednarodna organizacija nadzornikov trgov vrednostnih papirjev (IOSCO), objavljena pa so bila junija 2016. Posodobljena metodologija je na voljo na spletnem mestu ECB.

Spremenjena cenovna politika v sistemu TARGET2-Securities

Svet ECB je 21. junija 2018 odobril spremembo cenovne politike v sistemu TARGET2-Securities (T2S), s katero se bo s 1. januarjem 2019 nadomestilo za poravnavo po načelu dostave proti plačilu s 15 centov zvišalo na 23,5 centov. Popravek odraža sedanjo pozicijo prihodkov in stroškov v sistemu T2S, zlasti podaljšanje obdobja povračila stroškov, posodobljene napovedi o naraščanju obsega in o gibanju stroškov poslovanja ter dodatne stroške, povezane s krepitvijo kibernetske odpornosti sistema T2S. Struktura oblikovanja cen, odobrena leta 2010, in nadomestila za informacijske storitve ostajajo nespremenjeni. Podrobnejše informacije o cenovni politiki in finančnem stanju sistema T2S so objavljene na spletnem mestu ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o vzpostavitvi okvira za varnost omrežij in informacijskih sistemov splošnega pomena v Belgiji

Svet ECB je 18. maja 2018 Mnenje CON/2018/27 sprejel na zahtevo belgijskega ministra za finance.

Mnenje ECB o raznih določbah finančnega prava v Belgiji

Svet ECB je 8. junija 2018 Mnenje CON/2018/29 sprejel na zahtevo belgijskega ministra za finance.

Mnenje ECB o zahtevah za odplačevanje hipotekarnih kreditov na Švedskem

Svet ECB je 15. junija 2018 Mnenje CON/2018/30 sprejel na zahtevo Finansinspektionen (švedskega finančnega nadzornega organa).

Upravljanje in vodenje

Priporočilo ECB Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Lietuvos bankas

Svet ECB je 18. maja 2018 sprejel Priporočilo ECB/2018/15 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Lietuvos bankas. Priporočilo je objavljeno v Uradnem listu Evropske unije in na spletnem mestu ECB.

Statistika

Nova smernica ECB o registru podatkov o institucijah in povezanih družbah in spremenjena smernica o denarni in finančni statistiki

Svet ECB je 1. junija 2018 sprejel Smernico ECB (EU) 2018/876 o registru podatkov o institucijah in povezanih družbah (ECB/2018/16) oz. »RIAD«, ki je skupni niz referenčnih podatkov o pravnih in drugih statističnih institucionalnih enotah. Svet ECB je istega dne sprejel tudi Smernico ECB (EU) 2018/877 o spremembi Smernice ECB/2014/15 o denarni in finančni statistiki (ECB/2018/17). Nova smernica ECB o RIAD podrobno določa obveznosti nacionalnih centralnih bank, da ECB poročajo referenčne podatke o subjektih, ter obveznosti v zvezi z vodenjem teh informacij in upravljanjem njihove kakovosti. Zaradi pravne varnosti in jasnosti so bila vsa pravila in postopki, ki določajo, kako naj nacionalne centralne banke zahtevane podatke ECB poročajo z uporabo RIAD, izbrisana iz smernice ECB o spremembi Smernice ECB/2014/15. Obe smernici ECB sta na voljo na spletnem mestu ECB.

Letno poročilo Odbora ESCB za statistiko o napredku pri zbiranju podrobnih podatkov o kreditih

Svet ECB se je 23. maja 2018 seznanil z letnim poročilom 2017 o napredku pri pripravah na vzpostavitev dolgoročnega okvira za zbiranje podrobnih podatkov o kreditih. Poročilo je bilo pripravljeno v skladu s členom 3(2) Sklepa ECB/2014/6 o organizaciji pripravljalnih ukrepov za zbiranje podrobnih podatkov o kreditih s strani Evropskega sistema centralnih bank (ESCB). Zaključek poročila je, da projekt napreduje po načrtu, zato se bo prenos podatkov v okviru AnaCredit lahko začel pravočasno v novembru 2018.

Mednarodno in evropsko sodelovanje

Sedemnajsti letni pregled mednarodne vloge eura

Svet ECB je 25. maja 2018 potrdil 17. letni pregled mednarodne vloge eura in odobril njegovo objavo. V skladu z odločitvijo iz leta 2016, da se ta serija poročil objavlja v dvoletnem ciklu, je letošnja izdaja vmesna različica brez posebnih tematskih člankov ali analitičnih okvirjev. Pregled v zgoščeni obliki obravnava gibanja pri uporabi eura s strani nerezidentov euroobmočja ter vsebuje najnovejše statistične podatke o glavnih kazalnikih mednarodnega položaja eura, ki se zdijo zanimivi za širšo javnost. Poročilo je na voljo na spletnem mestu ECB.

Bančni nadzor

Upoštevanje smernic EBA o notranjem upravljanju ter skupnih smernic ESMA in EBA o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij

Svet ECB 22. maja 2018 ni ugovarjal dvema predlogoma Nadzornega odbora, da izda obvestilo o tem, da ECB za pomembne institucije, ki so pod njenim neposrednim nadzorom, upošteva Smernice Evropskega bančnega organa (EBA) o notranjem upravljanju (EBA/GL/2017/11) in skupne Smernice ESMA in EBA o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij (EBA/GL/2017/12). V obvestilih – ki sta naslovljeni na EBA oziroma na ESMA in EBA skupaj – je pojasnjeno, da je treba upoštevanje smernic s strani ECB razumeti znotraj okvirov in brez poseganja v nacionalne določbe, s katerimi se direktiva CRD IV prenaša v nacionalno zakonodajo. Da bi ECB zagotovila popolno skladnost s skupnimi smernicami ESMA in EBA, je spremenila svoje politike o ocenjevanju sposobnosti in primernosti ter ustrezno posodobila vodnik za ocenjevanje sposobnosti in primernosti.

Upoštevanje smernic EBA o ocenjevanju verjetnosti neplačila in izgube ob neplačilu ter o obravnavi neplačanih izpostavljenosti

Svet ECB 20. junija 2018 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da obvesti EBA o tem, da se bo ECB za pomembne institucije, ki so pod njenim neposrednim nadzorom, uskladila s Smernicami EBA o ocenjevanju verjetnosti neplačila in izgube ob neplačilu ter o obravnavi neplačanih izpostavljenosti, in sicer od datuma, ko bodo začele veljati, ki ga je EBA trenutno določil za 1. januar 2021. Smernice so ena od pobud, ki jih izvaja EBA, da bi zmanjšal neutemeljeno variabilnost parametrov tveganja in kapitalskih zahtev, in so del širšega preverjanja pristopa na podlagi notranjih bonitetnih ocen (IRB), ki ga opravlja EBA.

Upoštevanje priporočil EBA o oddajanju v zunanje izvajanje ponudnikom storitev v oblaku

Svet ECB 20. junija 2018 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da obvesti EBA o tem, da se namerava ECB za pomembne institucije, ki so pod njenim neposrednim nadzorom, do konca leta 2018 uskladiti s Priporočili EBA o oddajanju v zunanje izvajanje ponudnikom storitev v oblaku (EBA/REC/2017/03). Cilj priporočil, ki so namenjena kreditnim institucijam in investicijskim podjetjem pa tudi pristojnim organom, je pojasniti, kako naj se tolmačijo načela iz smernic o zunanjem izvajanju, ki jih je Odbor evropskih bančnih nadzornikov (CEBS) objavil leta 2006, kadar se dela oddajajo zunanjim ponudnikom storitev v oblaku, in določiti, kako naj se upoštevajo nekatera od teh načel.

Objava priročnika o metodologiji SREP za manj pomembne institucije

Svet ECB 25. junija 2018 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da objavi priročnik o metodologiji SREP za manj pomembne institucije. Priročnik, ki predstavlja splošen pregled metodologije SREP za manj pomembne institucije, bo kmalu objavljen na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Stiki za medije