Menu

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Iunie 2018

Politică monetară

Măsuri neconvenționale de politică monetară

La data de 14 iunie 2018, Consiliul guvernatorilor a decis că achizițiile nete efectuate în cadrul programului de achiziționare de active (asset purchase programme – APP) vor continua în ritmul lunar actual de 30 de miliarde EUR până la sfârșitul lunii septembrie 2018 și a anunțat că anticipează, după această dată – și sub rezerva unor date noi care să confirme perspectivele inflației pe termen mediu ale Consiliului guvernatorilor –, reducerea ritmului lunar al achizițiilor nete de active la 15 miliarde EUR până la sfârșitul lunii decembrie 2018 și încetarea acestora ulterior. Consiliul guvernatorilor a anunțat, de asemenea, că intenționează să aplice în continuare politica privind reinvestirea principalului aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul programului de achiziționare de active pe o perioadă extinsă după încheierea achizițiilor nete de active și, în orice caz, atât timp cât va fi necesar pentru menținerea unor condiții favorabile de lichiditate și a unui grad amplu de acomodare monetară. Informații mai detaliate privind motivele aflate la baza acestor decizii pot fi găsite în declarația introductivă disponibilă pe website-ul BCE și în comunicatul de presă publicat în ziua respectivă.

Operațiuni de piață

Metodologia de calcul al ratei dobânzii pe termen scurt la operațiunile în euro (euro short-term rate – ESTER)

La data de 25 iunie 2018, Consiliul guvernatorilor a aprobat metodologia de calcul al ratei dobânzii pe termen scurt la operațiunile în euro (ESTER) – rata dobânzii la operațiunile de creditare overnight negarantate bazată integral pe raportările statistice referitoare la piața monetară (Money Market Statistical Reporting – MMSR), care va începe să fie publicată în luna octombrie 2019. Consiliul guvernatorilor a decis, de asemenea, să publice, între timp, date istorice privind rata zilnică, volumul și dispersia, bazate pe principalele caracteristici metodologice ale ESTER. Metodologia și un comunicat de presă pe această temă sunt disponibile pe website-ul BCE.

Supraveghere și stabilitate financiară

Răspunsul Eurosistemului la consultarea ESMA referitoare la cerințele de transparență privind securitizarea

La data de 18 mai 2018, Consiliul guvernatorilor a aprobat răspunsul Eurosistemului la consultarea organizată de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (European Securities and Markets Authority – ESMA) cu privire la cerințele referitoare la cereri pentru registrele de securitizare. În răspunsul Eurosistemului se exprimă sprijinul pentru obiectivele ESMA privind transparența pe piața securitizării și rolul fundamental deținut de registrele de securitizare în promovarea transparenței în calitatea lor de colectori și centralizatori de date. Răspunsul Eurosistemului la consultarea ESMA este disponibil pe website-ul BCE.

Infrastructura pieței și plăți

Metodologia actualizată a Eurosistemului de evaluare a sistemelor de plăți

La data de 7 iunie 2018, Consiliul guvernatorilor a aprobat o versiune actualizată a metodologiei Eurosistemului de evaluare a sistemelor de plăți și a autorizat publicarea acesteia pe website-ul BCE. Metodologia aprobată inițial în anul 2014 a fost actualizată pentru a lua în considerare cerințele introduse de Regulamentul revizuit al BCE privind cerințele de monitorizare pentru sistemele de plăți de importanță sistemică (sau „Regulamentul SIPS”), care a intrat în vigoare în decembrie 2017. Aceasta include și trimiteri la Așteptările referitoare la monitorizarea rezilienței cibernetice ale Eurosistemului, care se bazează pe Orientările CPMI-IOSCO privind reziliența cibernetică pentru infrastructurile piețelor financiare, publicate în luna iunie 2016. Metodologia actualizată este disponibilă pe website-ul BCE.

Modificarea politicii de comisionare pentru TARGET2-Securities

La data de 21 iunie 2018, Consiliul guvernatorilor a aprobat o modificare adusă politicii de comisionare pentru TARGET2-Securities (T2S), prin care comisionul de decontare pentru instrucțiunea de livrare-contra-plată se va majora de la 15 eurocenți la 23,5 eurocenți începând cu 1 ianuarie 2019. Această ajustare reflectă actuala poziție de venituri și costuri a T2S, îndeosebi extinderea perioadei de recuperare a costurilor, proiecțiile actualizate privind creșterea volumului de tranzacții și evoluția costurilor operaționale, precum și costurile suplimentare legate de optimizarea rezilienței cibernetice a T2S. În ceea ce privește structura comisioanelor aprobată în 2010 și comisioanele pentru serviciile informatice, acestea rămân nemodificate. Informații mai detaliate privind politica de comisionare și situația financiară a T2S pot fi consultate pe website-ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la instituirea unui cadru privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice de interes general în Belgia

La data de 18 mai 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2018/27, la solicitarea ministrului finanțelor din Belgia.

Avizul BCE cu privire la diferite dispoziții de drept financiar în Belgia

La data de 8 iunie 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2018/29, la solicitarea ministrului finanțelor din Belgia.

Avizul BCE cu privire la cerințele privind amortizarea ipotecilor în Suedia

La data de 15 iunie 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2018/30, la solicitarea Finansinspektionen (autoritatea de supraveghere financiară din Suedia).

Guvernanță corporativă

Recomandarea BCE către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Lietuvos bankas

La data de 18 mai 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea BCE/2018/15 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Lietuvos bankas. Recomandarea a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe website-ul BCE.

Statistică

Noua orientare a BCE privind Registrul de date privind instituțiile și companiile afiliate și orientarea modificată privind statisticile monetare și financiare

La data de 1 iunie 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea (UE) 2018/876 privind Registrul de date privind instituțiile și companiile afiliate (BCE/2018/16) sau „RIAD” (Register of Institutions and Affiliates Database), mai exact setul comun de date de referință privind unitățile juridice și alte unități instituționale statistice. La aceeași dată, Consiliul guvernatorilor a adoptat, de asemenea, Orientarea (UE) 2018/877 de modificare a Orientării BCE/2014/15 privind statisticile monetare și financiare (BCE/2018/17). Noua orientare a BCE privind RIAD oferă detalii privind obligațiile băncilor centrale naționale (BCN) în ceea ce privește raportarea datelor de referință referitoare la entități către BCE, precum și anumite obligații în ceea ce privește mentenanța și gestionarea calității acestor informații. Pentru a asigura claritatea și certitudinea juridică, toate normele și procedurile care specifică modul în care BCN raportează datele necesare către BCE utilizând RIAD au fost eliminate din Orientarea BCE de modificare a Orientării BCE/2014/15. Ambele orientări sunt disponibile pe website-ul BCE.

Raportul anual al Comitetului de statistică al SEBC privind progresele înregistrate în colectarea de date cu caracter granular cu privire la credite

La data de 23 mai 2018, Consiliul guvernatorilor a luat notă de raportul anual 2017 privind progresele înregistrate referitor la preparativele destinate cadrului pe termen lung de colectare de date cu caracter granular cu privire la credite, întocmit în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Decizia BCE/2014/6 privind organizarea măsurilor pregătitoare pentru colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite de către Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC). Raportul concluzionează că progresele înregistrate se înscriu în grafic, permițând începerea la timp a transmiterii de date pentru AnaCredit, programată pentru luna noiembrie 2018.

Cooperarea la nivel internațional și european

Cel de-al 17-lea studiu anual privind rolul internațional al euro

La data de 25 mai 2018, Consiliul guvernatorilor a aprobat cel de-al 17-lea studiu anual privind rolul internațional al euro și a autorizat publicarea acestuia. În concordanță cu ciclul bienal de publicare a acestei serii de rapoarte decis în anul 2016, ediția din acest an reprezintă o versiune intermediară, fără articole speciale sau casete analitice. Studiul oferă o prezentare concisă a evoluțiilor înregistrate în utilizarea euro de către rezidenți din afara zonei euro și furnizează informații statistice actualizate considerate de interes pentru publicul larg cu privire la indicatorii principali ai statutului internațional al euro. Raportul este disponibil pe website-ul BCE.

Supraveghere bancară

Conformitatea cu Ghidul ABE privind guvernanța internă și Ghidul comun al ESMA și ABE privind evaluarea adecvării membrilor organului de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie

La data de 22 mai 2018, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la două propuneri ale Consiliului de supraveghere de a notifica faptul că, în ceea ce privește instituțiile semnificative aflate sub supravegherea sa directă, BCE se conformează următoarelor ghiduri ale Autorității bancare europene (ABE): Ghidul privind guvernanța internă (EBA/GL/2017/11) și Ghidul comun al ESMA și ABE privind evaluarea adecvării membrilor organului de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie (EBA/GL/2017/12). Notificările – adresate ABE și, respectiv, ESMA și ABE în comun – clarifică faptul că această conformare trebuie interpretată ca funcționând în limitele dispozițiilor naționale care implementează CRD IV și fără a le aduce atingere. Pentru a asigura conformitatea deplină cu Ghidul comun al ESMA și ABE, BCE a adus modificări politicilor sale privind evaluările competenței și onorabilității și a actualizat propriul Ghid privind evaluările competenței și onorabilității în consecință.

Conformitatea cu Ghidul ABE privind estimarea probabilității de nerambursare, a pierderii în caz de nerambursare și tratamentul expunerilor în stare de nerambursare

La data de 20 iunie 2018, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a notifica ABE cu privire la faptul că, în ceea ce privește instituțiile semnificative aflate sub supravegherea sa directă, BCE va respecta Ghidul ABE privind estimarea probabilității de nerambursare, a pierderii în caz de nerambursare și tratamentul expunerilor în stare de nerambursare (EBA/GL/2017/16) începând cu data la care acesta devine aplicabil, stabilită actualmente de ABE la 1 ianuarie 2021. Ghidul reprezintă una dintre inițiativele ABE de reducere a variabilității nejustificate a parametrilor de risc și a cerințelor privind fondurile proprii și se înscrie într-o revizuire mai amplă a abordării bazate pe ratinguri interne efectuată în prezent de ABE.

Conformitatea cu Recomandările ABE privind externalizarea către furnizori de servicii de tip cloud

La data de 20 iunie 2018, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a notifica ABE referitor la faptul că, în ceea ce privește instituțiile semnificative aflate sub supravegherea sa directă, BCE intenționează să se conformeze Recomandărilor ABE privind externalizarea către furnizori de servicii de tip cloud (EBA/REC/2017/03) până la sfârșitul anului 2018. Aceste recomandări, adresate instituțiilor de credit și firmelor de investiții, precum și autorităților competente, vizează clarificarea modului în care principiile enunțate în Ghidul privind externalizarea, publicat de Comitetul supraveghetorilor bancari europeni (Committee of European Banking Supervisors – CEBS) în anul 2006, ar trebui interpretate în cazul externalizării către furnizori de servicii de tip cloud și prevăd modalitățile prin care unele dintre aceste principii ar trebui respectate.

Publicarea broșurii privind metodologia PSE pentru instituțiile mai puțin semnificative

La data de 25 iunie 2018, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a publica broșura privind metodologia PSE pentru instituțiile mai puțin semnificative. Această broșură, care oferă o prezentare generală a metodologiei PSE pentru instituțiile mai puțin semnificative, va fi publicată în timp util pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Contacte media