Menu

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntés mellett)

2018. június

Monetáris politika

Hagyományostól eltérő monetáris politikai intézkedések

A Kormányzótanács 2018. június 14-én úgy határozott, hogy az eszközvásárlási program (APP) keretében végrehajtott nettó vásárlások jelenlegi, havi 30 milliárd eurós ütemükben folytatódnak 2018. szeptember végéig, és bejelentették, hogy a testület várakozásai szerint később annak függvényében, hogy a beérkező adatok megerősítik-e a középtávú inflációs várakozásokat, a nettó eszközvásárlás havi üteme 2018. december végéig 15 milliárd euróra csökken, azután pedig a nettó vásárlás befejeződik. A Kormányzótanács ezenkívül bejelentette, hogy szándékai szerint fenntartja azt a politikáját, amelynek értelmében az APP keretében vásárolt lejáró értékpapírokból származó tőketörlesztést a nettó eszközvásárlás befejezése után hosszabb időszakon keresztül, illetve ameddig szükséges, újra befekteti annak érdekében, hogy megmaradjanak a kedvező likviditási feltételek és a meglehetősen laza monetáris politika. A döntések hátteréről további információk érhetők el az EKB honlapján szereplő bevezető nyilatkozatban, valamint az ugyanazon a napon közreadott sajtóközleményben.

Piaci műveletek

A rövid lejáratú eurokamatláb (ESTER) számításának módszertana

A Kormányzótanács 2018. június 25-én jóváhagyta a rövid lejáratú eurokamatláb (ESTER) – az egynapos fedezetlen, kizárólag pénzpiaci statisztikai adatszolgáltatáson (MMSR-en) alapuló kamatláb – számításának módszertanát. A kamatláb először 2019. októberben kerül közzétételre. A Kormányzótanács ezenkívül úgy határozott, hogy még ezen időpont előtt hosszú távú összehasonlításon alapuló napi kamatláb-, volumen- és szórásadatokat hoz nyilvánosságra az ESTER főbb módszertani jellemzői alapján. A módszertan és a kapcsolódó sajtóközlemény megtalálható az EKB honlapján.

Pénzügyi stabilitás és felügyelet

Az eurorendszer válasza az ESMA értékpapírosítási átláthatósági követelményekről szóló konzultációjára

A Kormányzótanács 2018. május 18-án jóváhagyta az eurorendszer válaszát, amelyet az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) értékpapírosítási adattárak jelentkezési követelményeiről szóló konzultációjára adott. Ebben az eurorendszer támogatja az ESMA-nak az értékpapírosítási piac átláthatóságára vonatkozó céljait, valamint azt, hogy az értékpapírosítási adattárak mint adatgyűjtők és adatcentralizálók központi szerepet játsszanak az átláthatóság előmozdításában. Az eurorendszernek az ESMA konzultációjára adott válasza az EKB honlapján olvasható.

Piaci infrastruktúra és fizetésforgalom

Az eurorendszer fizetési rendszerekre vonatkozó aktualizált értékelési módszertana

A Kormányzótanács 2018. június 7-én jóváhagyta az eurorendszer fizetési rendszerekre vonatkozó aktualizált értékelési módszertanát, és engedélyezte az EKB honlapján való közzétételét. Az eredetileg 2014-ben jóváhagyott módszertan frissítésével figyelembe vesszük a 2017 decemberében hatályba lépett, rendszerszempontból jelentős fizetési rendszerekre vonatkozó felvigyázási követelményekről szóló átdolgozott EKB-rendeletben (más néven „SIPS rendeletben”) bevezetett követelményeket. A módszertan az eurorendszer kibertámadásokkal szembeni ellenállóképességére vonatkozó felvigyázási elvárásokra is kitér, amelyek a pénzügyi piaci infrastruktúra kiberrezilienciájáról szóló, 2016 júniusában közzétett CPMI–IOSCO útmutatáson alapulnak. Az aktualizált módszertan az EKB honlapján olvasható.

Módosított TARGET2-Securities árazási elvek

A Kormányzótanács 2018. június 21-én jóváhagyta a TARGET2-Securities (T2S) árazási elveinek módosítását, amelynek révén a szállítás fizetés ellenében (DvP) típusú megbízások kiegyenlítési díja 2019. január 1-jétől 15 eurocentről 23,5 eurocentre emelkedik. Ez a korrekció a T2S jelenlegi bevételi és költségpozícióját tükrözi, különös tekintettel a költségmegtérülési időszak meghosszabbítására, a volumennövekedére és a működési költségek alakulására vonatkozó aktualizált prognózisokra, valamint a T2S kiberrezilienciáját fokozó többletköltségekre. A 2010-ben jóváhagyott árazási struktúra és az informatikai szolgáltatások díjai nem változtak. Az árazási politikával és a T2S pénzügyi helyzetével kapcsolatos bővebb információk az EKB honlapján olvashatók.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye a belga közérdekű hálózati és információs rendszerek biztonságát szolgáló keretrendszer kialakításáról

A Kormányzótanács 2018. május 18-án elfogadta a CON/2018/27 véleményt, amelyet a belga pénzügyminiszter felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye különféle belga pénzügyjogi rendelkezésekről

A Kormányzótanács 2018. június 8-án elfogadta a CON/2018/29 véleményt, amelyet a belga pénzügyminiszter felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a svéd jelzáloghitelek amortizációjára vonatkozó követelményekről

A Kormányzótanács 2018. június 15-én elfogadta a CON/2018/30 véleményt, amelyet a Finansinspektionen (svéd pénzügyi felügyelet) kérésére adott ki.

Szervezetirányítás

Az EKB-nak a Lietuvos bankas külső könyvvizsgálóiról szóló ajánlása az Európai Unió Tanácsa számára

A Kormányzótanács 2018. május 18-án elfogadta az Európai Unió Tanácsának címzett EKB/2018/15 ajánlást, amely a Lietuvos bankas külső könyvvizsgálóiról szól. Az ajánlás az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB honlapján jelent meg.

Statisztika

Az EKB intézmények és leányvállalatok adatainak adatbázisáról szóló új iránymutatása, valamint a monetáris és pénzügyi statisztikákról szóló módosított iránymutatása

A Kormányzótanács 2018. június 1-jén (EU) 2018/876 számmal iránymutatást fogadott el az intézmények és leányvállalatok adatainak adatbázisáról vagy „RIAD”-ról (EKB/2018/16), a jogi és egyéb statisztikai gazdasági egységek referenciaadatainak közös adatállományáról. Továbbá a Kormányzótanács ugyanezen a napon elfogadta a monetáris és pénzügyi statisztikákról szóló EKB/2014/15 iránymutatás módosításáról szóló (EU) 2018/877 iránymutatást (EKB/2018/17) is. Az EKB RIAD-ról szóló új iránymutatása részletezi a nemzeti központi bankok (NKB-k) kötelezettségeit, amelyek értelmében referenciaadatokat kell szolgáltatniuk az EKB-nak a szervezetekről, valamint az ilyen információk karbantartásával és adatminőség-kezelésével összefüggő kötelezettségekre is kitér. A jogbiztonság és az egyértelműség jegyében valamennyi arra vonatkozó szabályt és eljárást töröltek az EKB/2014/15 iránymutatást módosító EKB-iránymutatásból, hogy az NKB-knak hogyan kell a RIAD-dal az EKB-nak adatot szolgáltatniuk a szükséges információkról. Mindkét iránymutatás elérhető az EKB honlapján.

A KBER Statisztikai Bizottságának éves státuszjelentése a részletes bontású (granuláris) hiteladatok gyűjtéséről

2018. május 23-án a Kormányzótanács említést tett a részletes bontású hitelezési adatgyűjtésre vonatkozó hosszú távú rendszer előkészítő intézkedéseiről írott 2017. évi státuszjelentésről, amelyet a részletesebb hitelezési adatoknak a Központi Bankok Európai Rendszere (KBER) által történő gyűjtéséhez szükséges előkészítő intézkedések megszervezéséről szóló EKB/2014/6 határozat 3. cikke 2. bekezdésének megfelelően dolgoztak ki. A jelentés megállapítja, hogy a tervek szerint folyamatosan haladnak, így a 2018. novemberre tervezett AnaCredit adattovábbítás időben elindulhat.

Nemzetközi és európai szintű együttműködés

Az euro nemzetközi szerepének 17. éves áttekintése

2018. május 25-én a Kormányzótanács jóváhagyta az euro nemzetközi szerepének 17. éves áttekintését, és engedélyezte a jelentés publikálását. Mivel 2016-ban a jelentéssorozat kétévenkénti publikálását határoztuk el, az idei szám köztes verzió, amely nem tartalmaz szakértői cikkeket és elemző keretes írásokat. A jelentésben tömören áttekintjük az euroövezeten kívüli rezidensek eurohasználatában megfigyelhető tendenciákat. Emellett aktualizált, közérdekű statisztikai adatokat is közlünk az euro nemzetközi státuszára vonatkozó főbb mutatókról. A jelentés az EKB honlapján megtekinthető.

Bankfelügyelet

Az EBH belső irányítással kapcsolatos iránymutatásának és a vezetői testületi tagok és a legfontosabb tisztségviselők alkalmasságának értékeléséről szóló közös ESMA–EBH-iránymutatásnak való megfelelés

A Kormányzótanács 2018. május 22-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület két javaslata ellen, amelyek szerint értesítést kell küldeni arról, hogy az EKB a közvetlen felügyelete alá tartozó jelentős hitelintézetek esetében megfelel az Európai Bankhatóság (EBH) belső irányításról szóló iránymutatásának (EBA/GL/2017/11), valamint az ESMA és az EBH vezetői testületi tagok és a legfontosabb tisztségviselők alkalmasságának értékeléséről szóló közös iránymutatásának (EBA/GL/2017/12). Az EBH-nak, valamint az ESMA-nak és az EBH-nak közösen megküldött értesítések pontosítják, hogy az EKB megfelelését úgy kell értelmezni, hogy az a CRD IV-et végrehajtó nemzeti rendelkezések keretein belül és sérelme nélkül működik. Az EKB az ESMA és az EBH közös iránymutatásának való megfelelés érdekében változtatott az alkalmassági értékelésekkel kapcsolatos irányelvein, és ennek megfelelően aktualizálta az alkalmassági és szakmai megbízhatósági értékelésekről szóló útmutatóját.

A nemteljesítési valószínűség (PD) becsléséről, a nemteljesítő kitettségekre vonatkozó veszteségráta (LGD) becsléséről és a nemteljesítő kitettségek kezeléséről szóló EBH-iránymutatásnak való megfelelés

A Kormányzótanács 2018. június 20-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy értesítsék az EBH-t arról, hogy az EKB a közvetlen felügyelete alá tartozó jelentős hitelintézetek esetében meg fog felelni a nemteljesítési valószínűség (PD) becsléséről, a nemteljesítő kitettségekre vonatkozó veszteségráta (LGD) becsléséről és a nemteljesítő kitettségek kezeléséről szóló EBH-iránymutatásoknak (EBA/GL/2017/16). A megfelelés az iránymutatások hatályba lépésének napjától érvényes, amelyet az EBH jelenleg 2021. január 1-jére tűzött ki. Az iránymutatások az EBH azon kezdeményezései közé tartoznak, amelyekkel csökkenteni kívánja a kockázati paraméterek és szavatolótőke-követelmények indokolatlan változékonyságát, és amelyek részei a belső minősítésen alapuló (IRB) módszer EBH általi szélesebb körű felülvizsgálatának.

A felhőszolgáltatóknak történő kiszervezésről szóló EBH-ajánlásoknak való megfelelés

A Kormányzótanács 2018. június 20-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy értesítsék az EBH-t arról, hogy az EKB-nak a közvetlen felügyelete alá tartozó jelentős hitelintézetek esetében 2018 végére szándékában áll megfelelni az EBH felhőszolgáltatóknak történő kiszervezésről szóló ajánlásainak (EBA/REC/2017/03). A hitelintézeteknek, befektetési vállalkozásoknak, valamint az illetékes hatóságoknak szóló ajánlások pontosítani kívánják, hogy az Európai Bankfelügyelők Bizottsága (CEBS) által 2006-ban publikált kiszervezésről szóló iránymutatás alapelveit hogyan kell értelmezni a felhőszolgáltatóknak történő kiszervezéskor, és rögzíti, hogyan kell bizonyos alapelveknek megfelelni.

A kevésbé jelentős hitelintézetek SREP-módszertanáról szóló kézikönyv kiadása

A Kormányzótanács 2018. június 25-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy közzétegye a kevésbé jelentős hitelintézetek (LSI-k) SREP-módszertanáról szóló kézikönyvet. A makroszintű képet adó kézikönyv hamarosan elérhető lesz az EKB bankfelügyeleti honlapján.

Médiakapcsolatok