Menu

Deċiżjonijiet tal-Kunsill Governattiv tal-BĊE (minbarra d-deċiżjonijiet li jistabbilixxu r-rati tal-imgħax)

Ġunju 2018

Politika monetarja

Miżuri straordinarji tal-politika monetarja

Fl-14 ta' Ġunju 2018 il-Kunsill Governattiv iddeċieda li x-xirjiet netti taħt il-programm ta' xiri ta' assi (APP) ikomplu bir-rata ta' €30 biljun fix-xahar sal-aħħar ta' Settembru 2018 u ħabbar li antiċipa li, wara dik id-data - u bla ħsara għad-data li tikkonferma l-prospetti ta' inflazzjoni fuq perjodu ta' żmien medju tal-Kunsill Governattiv - il-pass ta' kull xahar tax-xiri ta' assi netti jitnaqqas għal €15-il biljun sal-aħħar ta' Diċembru 2018 u li x-xiri nett imbagħad jintemm. Il-Kunsill Governattiv ħabbar ukoll l-intenzjoni tiegħu li jżomm il-politika tiegħu li jerġa' jinvesti l-ħlasijiet prinċipali minn titoli li jimmaturaw mixtrija taħt l-APP għal perjodu estiż ta' żmien wara t-tmiem tax-xiri ta' assi netti, u fi kwalunkwe każ sakemm ikun meħtieġ biex iżomm kundizzjonijiet ta' likwidità favorevoli u grad abbundanti ta' akkomodazzjoni monetarja. Aktar informazzjoni dettaljata dwar l-isfond ta' dawn id-deċiżjonijiet tista' tinstab fid-dikjarazzjoni introduttorja disponibbli fuq il-websajt tal-BĊE u fl-istqarrija għall-istampa ppubblikata f'dik il-ġurnata.

Operazzjonijiet tas-suq

Metodoloġija għall-kalkolu tar-rata ta' terminu qasir tal-euro (ESTER)

Fil-25 ta' Ġunju 2018 il-Kunsill Governattiv approva l-metodoloġija għall-kalkolu tar-rata tal-euro għal żmien qasir (ESTER) – ir-rata mhux garantita matul il-lejl imsejsa kompletament fuq rappurtar statistiku tas-suq monetarju (MMSR) – li l-pubblikazzjoni tagħha ser tibda sa Ottubru 2019. Il-Kunsill Governattiv iddeċieda wkoll li jirrilaxxa, qabel dakinhar, ir-rata tad-data storika ta' kuljum, il-volum u dispersjoni tad-data bbażata fuq il-karatteristiċi metodoloġiċi ewlenin tal-ESTER. Il-metodoloġija u stqarrija għall-istampa relatata huma disponibbli fil-websajt tal-BĊE.

Stabbiltà u superviżjoni finanzjarja

Rispons tal-Eurosistema għall-konsultazzjoni tal-AETS dwar ir-rekwiżiti tat-trasparenza tat-titolizzazzjoni.

Fit-18 ta' Mejju 2018 il-Kunsill Governattiv approva t-tweġiba tal-Eurosistema għall-konsultazzjoni tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (AETS) dwar ir-rekwiżiti ta' applikazzjoni għar-repożitorji tat-titolizzazzjonijiet. Ir-rispons tal-Eurosistema jesprimi appoġġ għall-għanijiet tal-AETS dwar it-trasparenza fis-suq tat-titolizzazzjoni u r-rwol ċentrali għar-repożitorji tat-titolizzazzjoni fit-trawwim tat-trasparenza bħala kolletturi u ċentralizzaturi tad-data. Ir-rispons tal-Eurosistema għall-konsultazzjoni tal-AETS huwa disponibbli fuq il-websajt tal-BĊE.

Infrastruttura tas-suq u pagamenti

Metodoloġija tal-valutazzjoni tal-Eurosistema aġġornata għal sistemi ta' ħlas

Fis-7 ta' Ġunju 2018 il-Kunsill Governattiv approva verżjoni aġġornata tal-metodoloġija tal-valutazzjoni tal-Eurosistema għal sistemi ta' ħlas u awtorizza l-pubblikazzjoni tagħha fuq il-websajt tal-BĊE. Il-metodoloġija approvata inizjalment fl-2014 ġiet aġġornata biex tqis ir-rekwiżiti introdotti mir-Regolament tal-BĊE rivedut dwar ir-rekwiżiti ta' sorveljanza għal sistemi ta' pagamenti sistemikament importanti (jew ir-"Regolament SIPS") li daħal fis-seħħ f'Diċembru 2017. Tinkludi wkoll referenzi għall-Aspettattivi ta' Superviżjoni taċ-Ċiber Reżiljenza tal-Eurosistema, li huma bbażati fuq il-Gwida CPMI-IOSCO dwar iċ-ċiber reżiljenza għal infrastrutturi tas-suq finanzjarju ppubblikati f'Ġunju 2016. Il-metodoloġija aġġornata tinsab fil-websajt tal-BĊE.

Politika emendata tat-TARGET2-Valur tal-ipprezzar tat-Titoli

Fil-21 ta' Ġunju 2018 il-Kunsill Governattiv approva bidla fil-politika tal-ipprezzar tat-TARGET2-Securities (T2S) fejn il-ħlas għas-saldu għal istruzzjoni ta' kunsinna kontra ħlas (DvP) se jiżdied minn 15-il euro ċenteżmu għal 23.5 euro ċenteżmu mill-1 ta' Jannar 2019. Dan l-aġġustament jirrifletti d-dħul attwali u l-pożizzjoni tal-ispejjeż tat-T2S, b'mod partikolari l-estensjoni tal-perjodu tal-irkupru tal-ispejjeż, projezzjonijiet aġġornati dwar it-tkabbir fil-volumi u l-evoluzzjoni tal-ispejjeż operattivi, u spejjeż addizzjonali relatati mat-titjib taċ-ċiber reżiljenza tat-T2S. Rigward l-istruttura tal-prezzijiet approvata fl-2010 u t-tariffi għas-servizzi tal-informazzjoni, dawn jibqgħu l-istess. Aktar informazzjoni dettaljata dwar il-politika tal-prezzijiet u s-sitwazzjoni finanzjarja tat-T2S tista' tinstab fuq il-websajt tal-BĊE.

Opinjonijiet dwar il-leġiżlazzjoni

Opinjoni tal-BĊE dwar it-twaqqif ta' qafas għas-sigurtà tas-sistemi tan-network u l-informazzjoni ta' interess ġenerali fil-Belġju

Fit-18 ta’ Mejju 2018 il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2018/27 wara talba tal-Ministru tal-Finanzi Belġjan.

Opinjoni tal-BĊE dwar diversi dispożizzjonijiet tal-liġi finanzjarja fil-Belġju

Fit-8 ta' Ġunju 2018 il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2018/29 wara talba tal-Ministru tal-Finanzi Belġjan.

Opinjoni tal-BĊE dwar rekwiżiti għall-ammortizzazzjoni ta’ ipoteki fl-Isvezja

Fil-15 ta' Ġunju 2018 il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2018/30 wara talba minn Finansinspektionen (l-awtorità tas-superviżjoni finanzjarja tal-Isvezja).

Governanza korporattiva

Rakkomandazzjoni tal-BĊE lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Lietuvos bankas

Fit-18 ta' Mejju 2018 il-Kunsill Governattiv adotta r-Rakkomandazzjoni BĊE/2018/15 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni ta’ Lietuvos bankas. Ir-Rakkomandazzjoni ġiet ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u fil-websajt tal-BĊE.

Statistika

Linja ta' Gwida tal-BĊE ġdida dwar ir-Reġistru tad-Data tal-Istituzzjonijiet u Affiljati u Linja Gwida emendata dwar l-istatistika monetarja u finanzjarja

Fl-1 ta' Ġunju 2018 il-Kunsill Governattiv adotta l-Linja Gwida (UE) 2018/876 dwar ir-Reġistru tad-Data tal-Istituzzjonijiet u Affiljati (BĊE/2018/16) jew "RIAD", is-sett ta' dejta komuni ta' data ta' referenza dwar unitajiet istituzzjonali legali u oħrajn statistiċi. Fl-istess jum, il-Kunsill Governattiv adotta wkoll Linja Gwida (UE) 2018/877 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2014/15 dwar statistika monetarja u finanzjarja (BĊE/2018/17). Il-Linja Gwida l-ġdida tal-BĊE dwar ir-RIAD tipprovdi dettalji dwar l-obbligi tal-banek ċentrali nazzjonali biex jirrapportaw lill-BĊE lid-data ta' referenza dwar entitajiet kif ukoll dwar obbligi relatati mal-manutenzjoni u l-ġestjoni tal-kwalità ta' tali informazzjoni. Biex tkun żgurata ċertezza u ċarezza legali, ir-regoli u l-proċeduri kollha li jispeċifikaw kif il-BĊN jirrapportaw id-data meħtieġa lill-BĊE bl-użu tar-RIAD tħassru mil-Linja Gwida tal-BĊE li temenda l-Linja Gwida BĊE/2014/15. Iż-żewġ Linji Gwida BĊE jinsabu fil-websajt tal-BĊE.

Rapport progressiv annwali tal-Kumitat tal-Istatistika tas-SEBĊ fuq il-ġbir ta’ dejta granulari dwar il-kreditu

Fit-23 ta' Mejju 2016 il-Kunsill Governattiv ħa nota tar-rapport progressiv annwali 2017 fuq il-miżuri preparatorji għall-qafas fit-tul għall-ġbir ta’ mikrodejta dwar il-kreditu, imħejji skont l-Artikolu 3(2) tad-Deċiżjoni BĊE/2014/6 dwar l-organizzazzjoni ta’ miżuri ta’ tħejjija għall-ġbir ta’ mikrodejta dwar il-kreditu mis-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali (SEBĊ). Ir-rapport jikkonkludi li l-progress għadu għaddej u skont il-pjan, li jippermetti bidu f'waqtu għat-trażmissjoni tad-data AnaCredit skedata għal Novembru 2018.

Kooperazzjoni internazzjonali u Ewropea

Is-17-il rapport annwali fuq is-sehem internazzjonali tal-euro

Fil-25 ta’ Mejju 2018 il-Kunsill Governattiv approva s-17-il rapport annwali fuq is-sehem internazzjonali tal-euro u awtorizza l-pubblikazzjoni tiegħu fil-websajt tal-BĊE. F'konformità maċ-ċiklu biennali għall-pubblikazzjoni ta' din is-serje ta' rapporti deċiża fl-2016, il-ħarġa ta' din is-sena hija verżjoni temporanja mingħajr karatteristiċi speċjali jew kaxxi analitiċi. L-analiżi tippreżenta deskrizzjoni konċiża tal-iżviluppi fl-użu tal-euro minn residenti barra ż-żona tal-euro u tipprovdi informazzjoni statistika aġġornata dwar l-indikaturi ewlenin tal-istatus internazzjonali tal-euro meqjusa bħala ta' interess għall-pubbliku ġenerali. Ir-rapport jinsab fil-websajt tal-BĊE.

Superviżjoni bankarja

Konformità mal-Linji Gwida tal-ABE dwar il-governanza interna u l-Linji Gwida Konġunti tal-AETS u l-ABE dwar il-valutazzjoni tal-adegwatezza tal-membri tal-korp ta’ ġestjoni u tad-detenturi ewlenin tal-funzjoni

Fit-22 ta' Mejju 2018 il-Kunsill Governattiv ma oġġezzjonax għal żewġ proposti mill-Bord ta' Sorveljanza biex jinnotifika li, għall-istituzzjonijiet sinifikanti taħt is-superviżjoni diretta tiegħu, il-BĊE jikkonforma mal-Linji Gwida tal-Awtorità Bankarja Ewropea (ABE) dwar governanza interna (ABE/GL/2017/11), kif ukoll mal-Linji Gwida Konġunti tal-AETS u tal-ABE dwar il-valutazzjoni tal-adegwatezza tal-membri tal-korp ta' ġestjoni u d-detenturi ewlenin tal-funzjoni (ABE/GL/2017/12). In-notifiki – indirizzati rispettivament lill-ABE u lill-AETS u lill-ABE b'mod konġunt - jiċċaraw li l-konformità tal-BĊE għandha tiġi interpretata bħala li topera fil-limiti u mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet nazzjonali li jimplimentaw is-CRD IV. Biex tkun żgurata konformità sħiħa ma' dawn il-Linji Gwida Konġunti tal-AETS u l-ABE, il-BĊE implimenta bidliet fil-politiki tiegħu dwar valutazzjonijiet ta' kompetenza u idonjetà u aġġorna l-Gwida tiegħu għal valutazzjonijiet kompetenza u idonjetà skont dan.

Konformità mal-Linji Gwida tal-EBA dwar l-istima tal-probabbiltà ta' inadempjenza (PD), l-istima ta' telf minħabba nuqqas (LGD) u t-trattament ta' skoperturi inadempjenti

Fl-20 ta' Ġunju 2018 il-Kunsill Regolatorju ma oġġezzjonax għal proposta mill-Bord ta' Sorveljanza biex jinnotifika lill-ABE li, għall-istituzzjonijiet sinifikanti taħt is-superviżjoni diretta tiegħu, il-BĊE għandu jikkonforma mal-Linji Gwida tal-EBA dwar l-istima tal-probabbiltà ta' inadempjenza (PD), l-istima tal-inadempjenza minħabba t-telf (LGD) u t-trattament ta' skoperturi inadempjenti (ABE/GL/2017/16) mid-data li jsiru applikabbli, li bħalissa hija speċifikata mill-ABE li għandha tkun l-1 ta' Jannar 2021. Il-linji gwida huma waħda mill-inizjattivi mwettqa mill-ABE biex inaqqsu l-varjabbiltà mhux ġustifikata tal-parametri tar-riskju u r-rekwiżiti tal-fondi proprji, u huma parti minn reviżjoni usa' tal-approċċ intern ibbażat fuq klassifikazzjonijiet (IRB) li qed titwettaq mill-ABE.

Konformità mar-Rakkomandazzjonijiet tal-EBA dwar l-esternalizzazzjoni lill-fornituri tas-servizzi tal-cloud

Fl-20 ta' Ġunju 2018 il-Kunsill Governattiv ma oġġezzjonax għal proposta mill-Bord ta' Sorveljanza biex jinnotifika lill-ABE li, għall-istituzzjonijiet sinifikanti taħt is-superviżjoni diretta tiegħu, il-BĊE biħsiebu jikkonforma mar-Rakkomandazzjonijiet tal-ABE dwar l-esternalizzazzjoni lil fornituri ta' servizzi tal-cloud (ABE/REC/2017/03) sa tmiem l-2018. Dawn ir-rakkomandazzjonijiet, indirizzati lil istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment, kif ukoll lill-awtoritajiet kompetenti, jimmiraw biex jiċċaraw kif il-prinċipji tal-Linji Gwida dwar l-esternalizzazzjoni ppubblikati mill-Kumitat tas-Superviżuri Bankarji Ewropej (CEBS) fl-2006 għandhom jiġu interpretati meta esternalizzati lill-fornituri tas-servizzi tal-cloud, u jistipulaw kif uħud minn dawn il-prinċipji għandhom jiġu osservati.

Pubblikazzjoni ta' ktejjeb dwar il-metodoloġija SREP għal istituzzjonijiet inqas sinifikanti

Fil-25 ta' Ġunju 2018 il-Kunsill Governattiv ma oġġezzjonax għal proposta tal-Bord ta' Sorveljanza li jippubblika ktejjeb dwar il-metodoloġija SREP għal istituzzjoni inqas sinifikanti (LSIs). Dan il-ktejjeb, li jipprovdi ħarsa ġenerali ta' livell għoli dwar il-metodoloġija SREP għall-LSIs, se jiġi ppubblikat fi żmien debitu fil-websajt ta' superviżjoni bankarja tal-BĊE.

Kuntatti midja