Menu

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2018 m. birželio mėn.

Pinigų politika

Nestandartinės pinigų politikos priemonės

2018 m. birželio 14 d. Valdančioji taryba nusprendė, kad grynieji pirkimai pagal turto pirkimo programą (TPP) bus vykdomi tokiu pačiu tempu, t. y. kas mėnesį turto bus perkama už 30 mlrd. eurų, iki 2018 m. rugsėjo pabaigos, ir paskelbė numatanti, kad po 2018 m. rugsėjo mėn., jeigu bus gauta duomenų, patvirtinančių Valdančiosios tarybos numatomą vidutinės trukmės infliacijos perspektyvą, grynieji turto pirkimai bus vykdomi už mažesnę – 15 mlrd. eurų per mėnesį – sumą iki 2018 m. gruodžio pabaigos ir po to daugiau nebebus vykdomi. Valdančioji taryba taip pat paskelbė ketinanti ir toliau vykdyti lėšų, gautų iš pagal TPP įsigytų vertybinių popierių išpirkimo, suėjus jų terminui, reinvestavimo politiką dar gana ilgą laiką po to, kai pasibaigs grynieji turto pirkimai, ir bet kokiu atveju tol, kol tai bus reikalinga siekiant užtikrinti palankias likvidumo sąlygas ir palaikyti aukštą skatinamosios pinigų politikos lygį. Daugiau informacijos apie šiuos sprendimus lėmusius motyvus galima rasti ECB interneto svetainėje paskelbtame įvadiniame pranešime ir tą dieną paskelbtame pranešime spaudai.

Rinkos operacijos

Eurais denominuotos trumpalaikės palūkanų normos (ESTER) apskaičiavimo metodika

2018 m. birželio 25 d. Valdančioji taryba patvirtino eurais denominuotos trumpalaikės palūkanų normos (angl. ESTER) – turtu neužtikrintų vienos nakties operacijų palūkanų normos, apskaičiuojamos vien pagal pinigų rinkos statistikos ataskaitų (angl. money market statistical reporting, MMSR) duomenis – apskaičiavimo metodiką. Ši norma bus pradėta skelbti 2019 m. spalio mėn. Valdančioji taryba taip pat nusprendė iki tol skelbti pagal pagrindines ESTER apskaičiavimo metodikos ypatybes parengtus istorinius kasdienės normos, apimties ir išsibarstymo duomenis. Metodika ir pranešimas spaudai apie tai paskelbti ECB interneto svetainėje.

Finansinis stabilumas ir priežiūra

Eurosistemos atsakymas ESMA dėl konsultacijų dėl pakeitimo vertybiniais popieriais sandorių skaidrumo reikalavimų

2018 m. gegužės 18 d. Valdančioji taryba patvirtino Eurosistemos atsakymą Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (angl. ESMA), paskelbusiai konsultacijas dėl pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklų registravimo paraiškoms taikytinų reikalavimų. Šiame atsakyme Eurosistema pritaria ESMA siekiui užtikrinti pakeitimo vertybiniais popieriais rinkos skaidrumą ir tam, kad itin svarbus vaidmuo didinant skaidrumą tenka pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugykloms, centralizuotai renkančioms ir kaupiančioms tokius duomenis. Eurosistemos atsakymas dėl ESMA konsultacijų paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

Atnaujinta Eurosistemos mokėjimo sistemų vertinimo metodika

2018 m. birželio 7 d. Valdančioji taryba patvirtino atnaujintą Eurosistemos mokėjimo sistemų vertinimo metodiką ir suteikė leidimą ją paskelbti ECB interneto svetainėje. 2014 m. patvirtinta metodika buvo atnaujinta atsižvelgiant į 2017 m. gruodžio mėn. įsigaliojusius naujus reikalavimus pagal atnaujintą ECB reglamentą dėl priežiūros reikalavimų sistemiškai svarbioms mokėjimo sistemoms (dar vadinamą SIPS reglamentu). Joje minimi ir Eurosistemos kibernetinio atsparumo priežiūros lūkesčiai, parengti pagal 2016 m. birželio mėn. Mokėjimo ir rinkos infrastruktūrų komiteto ir Tarptautinės vertybinių popierių komisijų organizacijos (CPMI–IOSCO) gaires dėl finansų rinkų infrastruktūrų kibernetinio atsparumo. Atnaujinta metodika paskelbta ECB interneto svetainėje.

Pakoreguota TARGET2-Securities kainodaros politika

2018 m. birželio 21 d. Valdančioji taryba patvirtino TARGET2-Securities (T2S) kainodaros politikos pataisą, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. mokestis už vienalaikį vertybinių popierių ir piniginių lėšų pervedimą (angl. DvP) didinamas nuo 15 iki 23,5 euro centų. Mokestį didinti reikia atsižvelgiant į dabartinę T2S pajamų ir išlaidų padėtį, ypač į prailgintą išlaidų susigrąžinimo laikotarpį, pakoreguotas operacijų skaičiaus ir veiklos išlaidų didėjimo prognozes ir į papildomas išlaidas, susijusias su T2S kibernetinio atsparumo stiprinimu. 2010 m. patvirtinta kainodaros struktūra ir mokestis už informavimo paslaugas nesikeičia. Daugiau informacijos apie T2S kainodaros politiką ir finansinę padėtį galima rasti ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl viešajam interesui skirtų tinklų ir informacinių sistemų saugumo sistemos sukūrimo Belgijoje

2018 m. gegužės 18 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2018/27 Belgijos finansų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl įvairių finansų teisės nuostatų Belgijoje

2018 m. birželio 8 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2018/29 Belgijos finansų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl hipotekos paskolų amortizacijos reikalavimų Švedijoje

2018 m. birželio 15 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2018/30 Švedijos finansų priežiūros institucijos Finansinspektionen prašymu.

ECB valdymas

ECB rekomendacija Europos Sąjungos Tarybai dėl Lietuvos banko išorės auditorių

2018 m. gegužės 18 d. Valdančioji taryba priėmė Rekomendaciją ECB/2018/15 Europos Sąjungos Tarybai dėl Lietuvos banko išorės auditorių. Rekomendacija paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

Statistika

Naujos ECB gairės dėl Institucijų ir susijusių įmonių duomenų registro ir iš dalies pakeistos gairės dėl pinigų ir finansų statistikos

2018 m. birželio 1 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires (ES) 2018/876 dėl Institucijų ir susijusių įmonių duomenų registro (ECB/2018/16), dar vadinamo RIAD (angl. Register of Institutions and Affiliates Data). RIAD yra bendras duomenų rinkinys, kuriame saugomi ataskaitiniai duomenys apie teisinius ir kitus statistinius institucinius vienetus. Tą pačią dieną Valdančioji taryba priėmė Gaires (ES) 2018/877, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/15 dėl pinigų ir finansų statistikos (ECB/2018/17). Naujose ECB gairėse dėl RIAD nustatomi nacionalinių centrinių bankų (NCB) įpareigojimai ECB teikti ataskaitinius duomenis apie subjektus, taip pat įpareigojimai dėl tokios informacijos tvarkymo ir kokybės valdymo. Teisinio apibrėžtumo ir aiškumo sumetimais iš ECB gairių, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/15, išbrauktos visos procedūros ir taisyklės, nurodančios, kaip NCB turi teikti reikalingus duomenis ECB per RIAD. Abejos gairės paskelbtos ECB interneto svetainėje.

ECBS statistikos komiteto metinė pažangos ataskaita apie neapibendrintų kredito duomenų rinkimą

2018 m. gegužės 23 d. Valdančioji taryba susipažino su 2017 m. pažangos ataskaita apie parengiamąsias priemones, susijusias su neapibendrintų kredito duomenų rinkimo ilgalaike sistema. Ataskaita parengta vadovaujantis Sprendimo ECB/2014/6 dėl parengiamųjų priemonių Europos centrinių bankų sistemai rinkti neapibendrintus kreditų duomenis organizavimo 3 straipsnio 2 dalimi. Ataskaitoje padaryta išvada, kad pažanga daroma ir viskas vyksta pagal planą, tad duomenų perdavimą duomenų rinkiniams AnaCredit bus galima pradėti, kada ir planuota – t. y. 2018 m. lapkričio mėn.

Tarptautinis bendradarbiavimas ir bendradarbiavimas Europoje

17-oji metinė euro tarptautinio vaidmens apžvalga

2018 m. gegužės 25 d. Valdančioji taryba patvirtino ir suteikė leidimą paskelbti 17-ąją metinę euro tarptautinio vaidmens apžvalgą. Ši apžvalga (pradėta rengti 2016 m. ir rengiama kas dvejus metus) šiais metais paskelbta kaip tarpinė versija – be specialių skyrių ar analitinių intarpų. Joje glaustai apžvelgiami ne euro zonos gyventojų euro vartojimo įpročių pokyčiai ir pateikiama atnaujintos statistinės informacijos apie pagrindinius euro tarptautinio vaidmens rodiklius, kurie, manoma, yra įdomūs visuomenei. Apžvalga paskelbta ECB interneto svetainėje.

Bankų priežiūra

EBI vidaus valdymo gairių ir bendrų ESMA ir EBI gairių dėl valdymo organo narių ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų tinkamumo vertinimo laikymasis

2018 m. gegužės 22 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti dviem Priežiūros valdybos pasiūlymams pranešti, kad ECB jo tiesiogiai prižiūrimų svarbių įstaigų atžvilgiu laikosi Europos bankininkystės institucijos (EBI) vidaus valdymo gairių (EBA/GL/2017/11) ir bendrų ESMA ir EBI gairių dėl valdymo organo narių ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų tinkamumo vertinimo (EBA/GL/2017/12). Abiejuose pranešimuose, kurių vienas adresuotas EBI, o kitas – EBI ir ESMA, paaiškinta, kad ECB laikosi gairių neviršydamas nacionalinės teisės aktuose, kuriais į nacionalinę teisę perkelta KRD IV, nustatytų ribų ir nepažeisdamas jų nuostatų. Siekdamas užtikrinti visišką atitiktį minėtoms bendroms EBI ir ESMA gairėms, ECB pakoregavo savo politiką dėl kompetencijos ir tinkamumo vertinimo ir atitinkamai atnaujino savo kompetencijos ir tinkamumo vertinimo vadovą.

EBI gairių dėl įsipareigojimų neįvykdymo tikimybės įvertinimo, nuostolio dėl įsipareigojimų neįvykdymo įvertinimo ir pozicijų, esant įsipareigojimų neįvykdymui, tvarkymo laikymasis

2018 m. birželio 20 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos pasiūlymui pranešti EBI, kad ECB jo tiesiogiai prižiūrimų svarbių įstaigų atžvilgiu ketina laikytis EBI gairių dėl įsipareigojimų neįvykdymo tikimybės įvertinimo, nuostolio dėl įsipareigojimų neįvykdymo įvertinimo ir pozicijų, esant įsipareigojimų neįvykdymui, tvarkymo (EBA/GL/2017/16) nuo jų įsigaliojimo dienos – dabartiniu EBI vertinimu jos turėtų įsigalioti 2021 m. sausio 1 d. Šios gairės – tai viena iš EBI iniciatyvų, skirtų sumažinti nepagrįstus rizikos parametrų ir nuosavų lėšų reikalavimų taikymo skirtumus, ir yra dalis EBI vykdomos platesnio masto vidaus reitingais pagrįstų metodų peržiūros.

EBI rekomendacijų dėl užsakomųjų paslaugų perdavimo debesijos paslaugų teikėjams laikymasis

2018 m. birželio 20 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos pasiūlymui pranešti EBI, kad ECB jo tiesiogiai prižiūrimų svarbių įstaigų atžvilgiu ketina nuo 2018 m. pabaigos pradėti laikytis EBI rekomendacijų dėl užsakomųjų paslaugų perdavimo debesijos paslaugų teikėjams (EBA/REC/2017/03). Šiomis kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms bei kompetentingoms institucijoms skirtomis rekomendacijomis siekiama paaiškinti, kaip, perkant paslaugas iš debesijos paslaugų teikėjų, reikėtų suprasti Europos bankininkystės priežiūros institucijų komiteto (angl. CEBS) 2006 m. paskelbtose gairėse dėl išorės paslaugų pirkimo išdėstytus principus ir išdėstyta, kaip kai kuriuos iš šių principų reikėtų taikyti.

Mažiau svarbių įstaigų SREP metodikos bukleto paskelbimas

2018 m. birželio 25 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui paskelbti mažiau svarbioms įstaigoms skirtos SREP metodikos bukletą. Šis bukletas, kuriame glaustai apžvelgiama mažiau svarbioms įstaigoms taikoma SREP metodika, bus paskelbtas bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

Kontaktai žiniasklaidai