Menu

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

lipanj 2018.

Monetarna politika

Nestandardne mjere monetarne politike

Upravno vijeće odlučilo je 14. lipnja 2018. da će se neto kupnje u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira u sadašnjem mjesečnom iznosu od 30 mlrd. EUR nastaviti do kraja rujna 2018. i najavilo je da će se, ako novi podatci potvrde srednjoročne inflacijske izglede, u razdoblju od listopada do kraja prosinca 2018. mjesečne neto kupnje vrijednosnih papira provoditi u smanjenom iznosu od 15 mlrd. EUR te da će poslije tog razdoblja prestati. Osim toga, Upravno vijeće izrazilo je namjeru da nastavi politiku reinvestiranja glavnice dospjelih vrijednosnih papira kupljenih u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira tijekom duljeg razdoblja nakon završetka neto kupnji vrijednosnih papira, odnosno onoliko dugo koliko bude potrebno za održavanje povoljnih likvidnosnih uvjeta i visokog stupnja prilagodljivosti monetarne politike. Podrobnije informacije o razlozima za te odluke mogu se pronaći u uvodnoj izjavi dostupnoj na mrežnim stranicama ESB-a i u priopćenju za javnost koje je objavljeno tog dana.

Operacije na tržištu

Metodologija za izračun eurske kratkoročne kamatne stope (ESTER)

Upravno vijeće odobrilo je 25. lipnja 2018. metodologiju za izračun eurske kratkoročne kamatne stope (ESTER), kamatne stope na neosiguranom prekonoćnom tržištu utemeljene isključivo na statističkom izvještavanju o tržištu novca, koja će se početi objavljivati u listopadu 2019. Nadalje, Upravno vijeće odlučilo je prije toga objaviti povijesne podatke o dnevnim vrijednostima kamatne stope, obujmu transakcija te disperziji po sektorima na temelju osnovnih metodoloških značajki ESTER. Metodologija i povezano priopćenje za javnost mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Financijska stabilnost i nadzor

Odgovor Eurosustava u sklopu savjetovanja Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire (ESMA) o zahtjevima za transparentnost sekuritizacije

Upravno vijeće odobrilo je 18. svibnja 2018. odgovor Eurosustava u sklopu javnog savjetovanja Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire (ESMA) o zahtjevima povezanima s registracijom sekuritizacijskih repozitorija. U odgovoru se izražava potpora ESMA-inu cilju transparentnosti na sekuritizacijskom tržištu te ključnoj ulozi koju će u poticanju transparentnosti imati sekuritizacijski repozitoriji, koji prikupljaju i centraliziraju podatke. Odgovor Eurosustava u sklopu ESMA-ina javna savjetovanja može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Tržišna infrastruktura i platni promet

Posuvremenjena metodologija Eurosustava za ocjenu platnih sustava

Upravno vijeće odobrilo je 7. lipnja 2018. posuvremenjenu verziju metodologije Eurosustava za ocjenu platnih sustava i odobrilo njezinu objavu na mrežnim stranicama ESB-a. Metodologija, koja je prvobitno odobrena 2014., posuvremenjena je kako bi se uzeli u obzir zahtjevi iz izmijenjene uredbe ESB-a o nadzornim zahtjevima za sistemski važne platne sustave, koja je stupila na snagu u prosincu 2017. Sadržava upućivanja na Nadzorna očekivanja Eurosustava povezana s kiberotpornošću, utemeljena na uputama o kiberotpornosti namijenjenima infrastrukturama financijskih tržišta koje su u lipnju 2016. objavili Odbor za plaćanja i tržišne infrastrukture Banke za međunarodne namire i Međunarodna organizacija komisija za vrijednosne papire. Posuvremenjena metodologija može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Izmijenjena cjenovna politika u sustavu TARGET2-Securities

Upravno vijeće odobrilo je 21. lipnja 2018. izmjenu cjenovne politike u sustavu TARGET2-Securities (T2S) kojom naknada za namiru na načelu isporuke po plaćanju poskupljuje s 15 eurocenti na 23,5 eurocenti od 1. siječnja 2019. Izmjena je u skladu s trenutačnim stanjem prihoda i troškova sustava T2S, posebno s produljenjem razdoblja povrata troškova, posuvremenjenim projekcijama povezanima s rastom obujma te kretanjem operativnih troškova kao i dodatnim troškovima povezanima s poboljšanjem kiberotpornosti sustava T2S. Struktura određivanja cijena odobrena 2010. i naknade za informacijske usluge nisu promijenjeni. Podrobnije informacije o cjenovnoj politici i financijskom stanju sustava T2S mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o uspostavljanju okvira za sigurnost mrežnih i informacijskih sustava od općeg interesa u Belgiji

Upravno vijeće donijelo je 18. svibnja 2018. na zahtjev belgijskog ministra financija Mišljenje CON/2018/27.

Mišljenje ESB-a o različitim odredbama financijskog prava u Belgiji

Upravno vijeće donijelo je 8. lipnja 2018. na zahtjev belgijskog ministra financija Mišljenje CON/2018/29.

Mišljenje ESB-a o zahtjevima za otplatu hipotekarnih kredita u Švedskoj

Upravno vijeće donijelo je 15. lipnja 2018. na zahtjev švedskog tijela za financijski nadzor Finansinspektionen Mišljenje CON/2018/30.

Upravljanje

Preporuka ESB-a Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Lietuvos bankas

Upravno vijeće donijelo je 18. svibnja 2018. Preporuku ESB/2018/15 Vijeću Europske Unije o vanjskim revizorima središnje banke Lietuvos bankas. Preporuka je objavljena u Službenom listu Europske unije i na mrežnim stranicama ESB-a.

Statistika

Nova smjernica ESB-a o Registru podataka o institucijama i povezanim društvima i izmijenjena smjernica o monetarnoj i financijskoj statistici

Upravno vijeće donijelo je 1. lipnja 2018. Smjernicu (EU) 2018/876 o Registru podataka o institucijama i povezanim društvima (ESB/2018/16), odnosno RIAD-u, zajedničkom skupu referentnih podataka o pravnim i drugim statističkim institucionalnim jedinicama. Toga dana Upravno vijeće donijelo je i Smjernicu (EU) 2018/877 o izmjeni Smjernice ESB/2014/15 o monetarnoj i financijskoj statistici (ESB/2018/17). Nova Smjernica ESB-a o RIAD-u sadržava informacije o obvezama nacionalnih središnjih banaka povezanima s dostavljanjem referentnih podataka za subjekte ESB-u te obvezama povezanima s održavanjem i upravljanjem kvalitetom takvih podataka. Kako bi se osigurale pravna sigurnost i jasnoća, sva pravila i postupci kojima je uređen način na koji se nacionalne središnje banke služe RIAD-om za dostavljanje traženih podataka ESB-u izbrisani su iz Smjernice ESB-a o izmjeni Smjernice ESB/2014/15. Obje se smjernice ESB-a mogu pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Godišnje izvješće Odbora za statistiku ESSB-a o napretku u prikupljanju granularnih podataka o kreditima

Upravno je vijeće 23. svibnja 2018. primilo na znanje godišnje izvješće o napretku u provedbi pripremnih mjera potrebnih za uspostavu dugoročnog okvira za prikupljanje granularnih podataka o kreditima za 2018., koje je sastavljeno u skladu s člankom 3. stavkom 2. Odluke ESB/2014/6 o organiziranju pripremnih mjera za prikupljanje granularnih podataka o kreditima od strane Europskog sustava središnjih banaka (ESSB). U izvješću se zaključuje da se napredak nastavlja prema planu, što omogućuje pravodoban početak planiranog prijenosa podataka u skup AnaCredit u studenome 2018.

Međunarodna i europska suradnja

Sedamnaesti godišnji pregled međunarodne uloge eura

Upravno vijeće odobrilo je 25. svibnja 2018. 17. godišnji pregled međunarodne uloge eura kao i njegovu objavu. U skladu s odlukom iz 2016. o dvogodišnjem ciklusu objave izvješća, riječ je o privremenu dokumentu koji ne sadržava tematske članke ni okvire s analizama. Sadržava jezgrovit pregled kretanja povezanih s uporabom eura od strane rezidenata izvan europodručja i najnovije statističke podatke o najvažnijim pokazateljima međunarodnog položaja eura koji su od javnog interesa. Izvješće se može pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Nadzor banaka

Usklađenost s EBA-inim Smjernicama o internom upravljanju i zajedničkim ESMA-inim i EBA-inim Smjernicama za procjenu prikladnosti članova upravljačkog tijela i nositelja ključnih funkcija

Upravno vijeće 22. svibnja 2018. nije imalo prigovor na dva prijedloga Nadzornog odbora da se pošalje obavijest da će ESB u odnosu na značajne institucije pod svojim izravnim nadzorom postupati u skladu sa Smjernicama Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) o internom upravljanju (EBA/GL/2017/11) te zajedničkim ESMA-inim i EBA-inim Smjernicama za procjenu prikladnosti članova upravljačkog tijela i nositelja ključnih funkcija (EBA/GL/2017/12). Obavijesti, koje će biti upućene EBA-i odnosno ESMA-i i EBA-i, sadržavat će objašnjenje da usklađenost postupanja ESB-a s tim smjernicama znači da ESB postupa u granicama nacionalnih propisa kojima se provodi Direktiva o kapitalnim zahtjevima IV i ne dovodeći te propise u pitanje. Radi potpune usklađenosti sa zajedničkom ESMA-inom i EBA-inom smjernicom, ESB je izmijenio politiku o procjenama sposobnosti i primjerenosti te u skladu s tim izmjenama posuvremenio Vodič o procjenama sposobnosti i primjerenosti.

Usklađenost s EBA-inim Smjernicama za procjenu vjerojatnosti nastanka statusa neispunjavanja obveza (PD), procjenu gubitka zbog nastanka statusa neispunjavanja obveza (LGD) i tretman izloženosti u statusu neispunjavanja obveza

Upravno vijeće 20. lipnja 2018. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da obavijesti EBA-u da će ESB u odnosu na značajne institucije pod svojim izravnim nadzorom postupati u skladu s EBA-inim Smjernicama za procjenu nastanka statusa neispunjavanja obveza (PD), procjenu gubitka zbog nastanka statusa neispunjavanja obveza (LGD) i tretman izloženosti u statusu neispunjavanja obveza (EBA/GL/2017) od datuma koji je EBA odredila za početak njihove primjene, trenutačno 1. siječnja 2021. Smjernice su jedna od EBA-inih inicijativa za smanjenje neutemeljene promjenjivosti parametara rizika i kapitalnih zahtjeva. Izrađene su u sklopu sveobuhvatnog preispitivanja pristupa koji se temelji na internim rejting-sustavima, koji EBA provodi.

Usklađenost s EBA-inim Preporukama za eksternalizaciju pružateljima usluga računalstva u oblaku

Upravno vijeće 20. lipnja 2018. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da obavijesti EBA-u kako će postupanje ESB-a u odnosu na značajne institucije koje izravno nadzire prije kraja 2018. biti usklađeno s EBA-inim Preporukama za eksternalizaciju pružateljima usluga računalstva u oblaku (EBA/REC/2017/30). U Preporukama, koje su upućene kreditnim institucijama i investicijskim društvima te nadležnim tijelima, objašnjava se kako tumačiti načela iz smjernica o eksternalizaciji Odbora europskih nadzornih tijela za bankarstvo (CEBS) iz 2006. prilikom eksternalizacije aktivnosti pružateljima usluga u oblaku te određuje kako postupati u skladu s tim načelima.

Objava priručnika o metodologiji postupka nadzorne provjere i ocjene za manje značajne institucije

Upravno vijeće nije 25. lipnja 2018. imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se odobri priručnik o metodologiji postupka nadzorne provjere i ocjene za manje značajne institucije. Priručnik u kojem se daje opći pregled metodologije postupka nadzorne provjere i ocjene za manje značajne institucije pravodobno će se objaviti na mrežnim stranicama ESB-a o nadzora banaka.

Kontaktni podatci za medije