Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Juni 2018

Monetair beleid

Buitengewone monetairbeleidsmaatregelen

Op 14 juni 2018 heeft de Raad van Bestuur besloten dat de netto-aankopen in het kader van het programma voor de aankoop van activa (APP) tegen het huidige maandelijkse bedrag van € 30 miljard zullen doorlopen tot eind september 2018, en maakte de Raad bekend te verwachten dat na die datum, op voorwaarde dat de binnenkomende gegevens de vooruitzichten van de Raad van Bestuur voor de inflatie op de middellange termijn bevestigen, het maandelijkse bedrag van de netto activa-aankopen zou worden verlaagd naar €15 miljard tot eind december 2018 en dat de netto-aankopen dan zouden worden beëindigd. De Raad van Bestuur maakte ook bekend voornemens te zijn voor langere tijd na afloop van de netto activa-aankopen door te gaan met zijn beleid op grond waarvan herinvestering plaatsvindt van de aflossingen op effecten die zijn aangekocht in het kader van het APP en die de vervaldatum hebben bereikt, en in ieder geval zo lang als noodzakelijk is om gunstige liquiditeitscondities en een ruime mate van monetaire accommodatie te handhaven. Nadere informatie over de achtergrond bij deze beslissingen kan worden gevonden in de Inleidende Verklaring die beschikbaar is op de website van de ECB en in het op die dag gepubliceerde persbericht.

Markttransacties

Methodologie voor het berekenen van de kortlopende rente voor de euro (ESTER)

Op 25 juni 2018 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de methodologie voor het berekenen van de kortlopende rente voor de euro (ESTER), de ongedekte eendaagse (overnight) rente die geheel is gebaseerd op statistische rapportage over de geldmarkten; met publicatie van deze rente zal worden begonnen in oktober 2019. De Raad van Bestuur heeft tevens besloten vóór dat tijdstip historische gegevens (gebaseerd op de belangrijkste methodologische kenmerken van ESTER) over de dagelijkse rente, volumes en de spreiding te publiceren. De methodologie en een persbericht daarover zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Financiële stabiliteit en financieel toezicht

Reactie van het Eurosysteem op de door ESMA gehouden raadpleging over transparantievereisten inzake securitisaties

Op 18 mei 2018 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de reactie van het Eurosysteem op de door de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) gehouden raadpleging over aanvraagvereisten voor securitisatiegegevensbewaarders. In de reactie van het Eurosysteem wordt steun uitgesproken voor de doelstellingen van ESMA voor transparantie op de securitisatiemarkt en voor een sleutelrol voor securitisatiegegevensbewaarders bij het bevorderen van de transparantie als plaatsen waar gegevens worden verzameld en opgeslagen. De reactie van het Eurosysteem op de raadpleging door ESMA is beschikbaar op de website van de ECB.

Marktinfrastructuur en betalingsverkeer

Geactualiseerde beoordelingsmethodologie van het Eurosysteem voor betalingssystemen

Op 7 juni 2018 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een geactualiseerde versie van de beoordelingsmethodologie van het Eurosysteem voor betalingssystemen en aan de publicatie ervan op de website van de ECB. De oorspronkelijk in 2014 goedgekeurde methodologie is geactualiseerd om rekening te houden met de vereisten die zijn ingevoerd uit hoofde van de herziene ECB-Verordening met betrekking tot oversightvereisten voor systeemrelevante betalingssystemen (de zogeheten SIPS-Verordening), die op december 2017 van kracht is geworden. De methodologie bevat ook verwijzingen naar de Cyber Resilience Oversight Expectations (oversightverwachtingen ten aanzien van de cyberweerbaarheid) van het Eurosysteem, die zijn gebaseerd op de in juni 2016 gepubliceerde CPMI-IOSCO Guidance on cyber resilience for financial market infrastructures (leidraad van CPMI-IOSCO betreffende cyberweerbaarheid voor financiëlemarktinfrastructuren). De geactualiseerde methodologie is beschikbaar op de website van de ECB.

Wijziging in het door TARGET2-Securities gehanteerde prijsbeleid

Op 21 juni 2018 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een wijziging in het door TARGET2-Securities (T2S) gehanteerde prijsbeleid, ten gevolge waarvan per 1 januari 2019 de afwikkelingvergoeding voor een "delivery versus payment" (DVP)-opdracht zal stijgen van 15 eurocent naar 23,5 eurocent. Deze wijziging weerspiegelt de huidige inkomsten-en-kostenpositie van T2S (en dan met name de verlenging van de kostendekkingsperiode), geactualiseerde projecties van de groei van volumes en de ontwikkeling van de operationele kosten, en extra kosten in verband met de versterking van de cyberweerbaarheid van T2S. De in 2010 goedgekeurde prijsstructuur en de vergoedingen voor informatiediensten blijven onveranderd. Nadere informatie over het prijsbeleid en de financiële situatie van T2S kan worden gevonden op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake de vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang in België

Op 18 mei 2018 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Belgische minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2018/27.

ECB-Advies inzake meerdere bepalingen van financieel recht in België

Op 8 juni 2018 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Belgische minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2018/29.

ECB-Advies inzake hypotheekaflossingsbepalingen in Zweden

Op 15 juni 2018 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Finansinspektionen (de Zweedse autoriteit voor financieel toezicht), zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2018/30.

Corporate governance

ECB-Aanbeveling aan de Raad van de Europese Unie inzake de externe accountants van Lietuvos bankas

Op 18 mei 2018 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Aanbeveling ECB/2018/15 aan de Raad van de Europese Unie inzake de externe accountants van Lietuvos bankas. De Aanbeveling is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Statistieken

Nieuw ECB-Richtsnoer betreffende het gegevensregister inzake instellingen en verbonden ondernemingen en een gewijzigd Richtsnoer betreffende monetaire en financiële statistieken

Op 1 juni 2018 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Richtsnoer (EU) 2018/876 betreffende het gegevensregister inzake instellingen en verbonden ondernemingen (ECB/2018/16), ook bekend als "RIAD" (Register of Institutions and Affiliates Data), de gemeenschappelijke dataset met referentiegegevens over juridische en andere statistische institutionele eenheden. Op dezelfde dag heeft de Raad van Bestuur tevens zijn goedkeuring gehecht aan Richtsnoer ECB/2018/877 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/15 betreffende monetaire en financiële statistieken (ECB/2018/17). In het nieuwe richtsnoer van de ECB betreffende RIAD wordt nadere informatie gegeven ten aanzien van de verplichtingen van de nationale centrale banken (NCB's) om de ECB referentiegegevens te doen toekomen over eenheden, alsook ten aanzien van de verplichtingen in verband met het onderhoud en kwaliteitsbeheer van dergelijke gegevens. Om juridische zekerheid en duidelijkheid te waarborgen, zijn alle regels en procedures die specificeren hoe de NCB's met behulp van RIAD de ECB op de hoogte stellen van de vereiste gegevens, uit het ECB-Richtsnoer tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/15 verwijderd. Beide Richtsnoeren van de ECB zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Jaarlijks voortgangsverslag van het ESCB-Comité Statistieken inzake de verzameling van gedetailleerde kredietgegevens

Op 23 mei 2018 heeft de Raad van Bestuur nota genomen van het jaarlijkse voortgangsverslag van 2017 over de voorbereidende maatregelen voor het langetermijnkader voor de verzameling van gedetailleerde kredietgegevens dat is opgesteld overeenkomstig Artikel 3, lid 2, van Besluit ECB/2014/6 betreffende de organisatie van voorbereidende maatregelen voor de verzameling van gedetailleerde kredietgegevens door het Europees Stelsel van Centrale Banken. Het verslag komt tot de conclusie dat de voortgang volgens plan verder gaat en een tijdige start van de AnaCredit-gegevenstransmissie, die voor november 2018 op het programma staat, mogelijk maakt.

Internationale en Europese samenwerking

Het zeventiende jaaroverzicht van de internationale rol van de euro

Op 25 mei 2018 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het zeventiende jaaroverzicht van de internationale rol van de euro en aan de publicatie ervan op de website van de ECB. Overeenkomstig de tweejaarlijkse publicatiecyclus voor deze verslagreeks waartoe in 2016 is besloten, is de uitgave van dit jaar een tussentijdse versie zonder speciale artikelen of analytische kaders. In het verslag wordt een beknopt overzicht gegeven van de ontwikkelingen in het gebruik van de euro door niet-ingezetenen van het eurogebied, samen met geactualiseerde statistische informatie over de belangrijkste indicatoren van de internationale status van de euro die interessant worden geacht voor het grote publiek. Het verslag is beschikbaar op de website van de ECB.

Bankentoezicht

Naleving van de EBA-richtsnoeren inzake interne governance en de gezamenlijk door ESMA en EBA uitgebrachte richtsnoeren voor het beoordelen van de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan en medewerkers met een sleutelfunctie

Op 22 mei 2018 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen twee voorstellen van de Raad van Toezicht om kennis te geven dat, wat betreft de belangrijke instellingen onder haar directe toezicht, de ECB zich zal houden aan de richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) inzake interne governance (EBA/GL/2017/11) en aan de gezamenlijk door ESMA en EBA uitgebrachte richtsnoeren voor het beoordelen van de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan en medewerkers met een sleutelfunctie (EBA/GL/2017/12). In deze (aan respectievelijk de EBA en de ESMA en EBA samen gerichte) kennisgevingen wordt verduidelijkt dat de naleving door de ECB dient te worden geïnterpreteerd als van kracht binnen de beperkingen van, en zonder afbreuk te doen aan, de nationale bepalingen ter uitvoering van CRD IV. Om te zorgen voor volledige naleving van deze gezamenlijk door ESMA en EBA uitgebrachte richtsnoeren, heeft de ECB veranderingen aangebracht in haar deskundigheids- en betrouwbaarheidsbeoordelingen en haar Gids voor beoordeling van de deskundigheid en betrouwbaarheid geactualiseerd.

Naleving van de EBA-richtsnoeren inzake PD-raming, LGD-raming en de behandeling van blootstellingen ten aanzien waarvan zich een wanbetaling heeft voorgedaan

Op 20 juni 2018 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de EBA ervan op de hoogte te stellen dat de ECB, wat betreft de belangrijke instellingen onder haar directe toezicht, voornemens is zich zal houden aan de EBA-richtsnoeren inzake PD-raming, LGD-raming en de behandeling van blootstellingen ten aanzien waarvan zich een wanbetaling heeft voorgedaan (EBA/GL/2017/16) vanaf de datum dat deze van kracht worden; deze datum is momenteel door de EBA gespecificeerd als 1 januari 2021. De richtsnoeren vormen een van de door de EBA genomen initiatieven om ongerechtvaardigde variabiliteit van risicoparameters en eigenvermogensvereisten te verminderen, en maken deel uit van een bredere toetsing van de op interne ratings berustende (IRB-)benadering, die momenteel door de EBA wordt uitgevoerd.

Naleving van de EBA-aanbevelingen inzake uitbesteding aan aanbieders van clouddiensten

Op 20 juni 2018 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de EBA ervan op de hoogte te stellen dat de ECB, wat betreft de belangrijke instellingen onder haar directe toezicht, voornemens is zich vanaf eind 2018 te houden aan de EBA-aanbevelingen inzake uitbesteding aan aanbieders van clouddiensten (EBA/REC/2017/03). Deze aanbevelingen, die zijn gericht aan kredietinstellingen en beleggingsondernemingen alsook aan de bevoegde autoriteiten, streven ernaar te verduidelijken hoe de beginselen van de in 2006 door het Comité van Europese bankentoezichthouders (Committee of European Banking Supervisors - CEBS) gepubliceerde richtsnoeren inzake uitbesteding dienen te worden geïnterpreteerd wanneer uitbesteding aan aanbieders van clouddiensten plaatsvindt, en stipuleren hoe bepaalde van deze beginselen dienen te worden nagevolgd.

Publicatie van het boekje betreffende de SREP-methodiek voor minder belangrijke instellingen

Op 25 juni 2018 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om het boekje betreffende de SREP-methodologie voor minder belangrijke instellingen te publiceren. Dit boekje, waarin in grote lijnen een overzicht wordt gegeven van de SREP-methodiek voor minder belangrijke instellingen ("less significant institutions" of LSI's) zal te zijner tijd worden gepubliceerd op de website van het bankentoezicht van de ECB.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media