Menu

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

jún 2018

Menová politika

Neštandardné opatrenie menovej politiky

Dňa 14. júna 2018 Rada guvernérov rozhodla, že v čistom nákupe aktív v rámci programu nákupu aktív bude pokračovať súčasným tempom 30 mld. € za mesiac do konca septembra 2018. Zároveň oznámila, že očakáva, že po tomto dátume sa v závislosti od nových údajov potvrdzujúcich hodnotenie Rady guvernérov týkajúce sa strednodobého výhľadu vývoja inflácie mesačné tempo čistého nákupu aktív zníži na 15 mld. € až do konca decembra 2018 a následne čistý nákup ukončí. Rada guvernérov tiež oznámila svoj zámer pokračovať v reinvestovaní istiny zo splatených cenných papierov nakúpených v rámci programu nákupu aktív aj po skončení čistého nákupu aktív, a to počas dlhšieho obdobia, v každom prípade však dovtedy, kým to bude potrebné na zachovanie priaznivého stavu likvidity a výraznej miery menovej akomodácie. Bližšie informácie o súvislostiach týchto rozhodnutí sú uvedené v úvodnom vyhlásení na internetovej stránke ECB a v tlačovej správe zverejnenej v ten istý deň.

Operácie na trhu

Metodika výpočtu krátkodobej eurovej sadzby (ESTER)

Dňa 25. júna 2018 Rada guvernérov schválila metodiku výpočtu krátkodobej eurovej sadzby (euro short-term rate – ESTER) – jednodňovej nezabezpečenej sadzby založenej výhradne na vykazovaných štatistických údajoch peňažného trhu (money market statistical reporting – MMSR) – ktorá sa začne zverejňovať do októbra 2019. Rada guvernérov sa tiež rozhodla do tej doby zverejňovať historickú jednodňovú sadzbu a údaje o objeme a rozptyle na základe hlavných metodických prvkov sadzby ESTER. Metodika a súvisiaca tlačová správa sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Finančná stabilita a dohľad

Odpoveď Eurosystému na konzultáciu ESMA o požiadavkách na transparentnosť sekuritizácie

Dňa 18. mája 2018 Rada guvernérov schválila odpoveď Eurosystému na konzultáciu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (European Securities and Markets Authority – ESMA) o požiadavkách, ktoré musia spĺňať žiadatelia o štatút registrov sekuritizácií. Eurosystém vo svojej odpovedi vyjadruje podporu cieľom ESMA v oblasti transparentnoti na trhu sekuritizácie a zásadnej úlohe registrov sekuritizácií pri zvyšovaní transparentnosti vďaka zberu a centrálnej evidencii údajov. Odpoveď Eurosystému na konzultáciu ESMA je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Trhová infraštruktúra a platobný styk

Aktualizovaná metodika Eurosystému pre hodnotenie platobných systémov

Dňa 7. júna 2018 Rada guvernérov schválila aktualizovanú verziu metodiky Eurosystému pre hodnotenie platobných systémov a jej zverejnenie na internetovej stránke ECB. Metodika, pôvodne schválená v roku 2014, bola aktualizovaná, aby zohľadňovala požiadavky zavedené revidovaným nariadením ECB o požiadavkách v oblasti dohľadu nad systémovo dôležitými platobnými systémami (nariadenie SIPS), ktoré nadobudlo účinnosť v decembri 2017. Obsahuje tiež odkazy na očakávania Eurosystému v oblasti kybernetickej odolnosti, ktoré vychádzajú z usmernenia CPMI-IOSCO o kybernetickej odolnosti pre infraštruktúry finančného trhu zverejneného v júni 2016. Aktualizovaná metodika je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Upravená cenová politika systému TARGET2-Securities

Dňa 21. júna 2018 Rada guvernérov schválila zmenu cenovej politiky systému TARGET2-Securities (T2S), na základe ktorej sa od 1. januára 2019 zvyšuje poplatok za zúčtovanie príkazu na dodávky proti platbe (DvP) z 15 na 23,5 centov. Táto úprava vychádza zo súčasného stavu výnosov a nákladov T2S, najmä z predĺženia doby návratnosti nákladov, aktualizovanej projekcie rastu objemu a vývoja prevádzkových nákladov a ďalších nákladov spojených so zvyšovaním kybernetickej odolnosti systému T2S. Pokiaľ ide o cenovú štruktúru schválenú v roku 2010 a poplatky za informačné služby, tieto zostávajú bez zmeny. Podrobnejšie informácie o cenovej politike a finančnej situácii systému T2S sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k vytvoreniu rámca pre bezpečnosť sietí a informačných systémov všeobecného záujmu v Belgicku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2018/27 dňa 18. mája 2018 na žiadosť belgického ministra financií.

Stanovisko ECB k viacerým ustanoveniam finančného práva v Belgicku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2018/29 dňa 8. júna 2018 na žiadosť belgického ministra financií.

Stanovisko ECB k požiadavkám na splácanie hypotekárnych úverov vo Švédsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2018/30 dňa 15. júna 2018 na žiadosť švédskeho úradu pre finančný dohľad (Finansinspektionen).

Správa a riadenie

Odporúčanie ECB Rade Európskej únie o externom audítorovi Lietuvos bankas

Dňa 18. mája 2018 Rada guvernérov prijala odporúčanie ECB/2018/15 Rade Európskej únie o externom audítorovi Lietuvos bankas. Odporúčanie bolo zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Štatistika

Nové usmernenie ECB o registri údajov o inštitúciách a pridružených osobách a usmernenie ECB, ktorým sa mení usmernenie o menovej a finančnej štatistike

Dňa 1. júna 2018 Rada guvernérov prijala usmernenie (EÚ) 2018/876 o registri údajov o inštitúciách a pridružených osobách (ECB/2018/16) (Register of Institutions and Affiliates Database – RIAD), zdieľanom súbore referenčných údajov o právnych subjektoch a ďalších štatistických inštitucionálnych jednotkách. V ten istý deň Rada guvernérov prijala usmernenie (EÚ) 2018/877, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/15 o menovej a finančnej štatistike (ECB/2018/17). Nové usmernenie RIAD bližšie špecifikuje vykazovacie povinnosti národných centrálnych bánk voči ECB pokiaľ ide o referenčné údaje o subjektoch a zároveň povinnosti súvisiace so správou týchto údajov a riadením ich kvality. V záujme právnej istoty a zrozumiteľnosti boli z usmernenia ECB, ktorým sa mení usmernenie ECB/2015/15, vypustené všetky pravidlá a postupy určujúce spôsob, akým národné centrálne banky vykazujú požadované údaje ECB prostredníctvom RIAD. Obe aktualizované usmernenia sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Výročná správa Štatistického výboru ESCB o zbere podrobných úverových údajov

Dňa 23. mája 2018 Rada guvernérov vzala na vedomie výročnú správu za rok 2017 o stave príprav na zavedenie dlhodobého rámca na zber podrobných úverových údajov, vypracovanú v súlade s článkom 3 ods. 2 rozhodnutia ECB/2014/6 o organizácii prípravných opatrení pre zber podrobných údajov o úveroch Európskym systémom centrálnych bánk (ESCB). Podľa správy prípravy pokračujú podľa plánu, čo umožní včasné zavedenie prenosu dát AnaCredit plánované na november 2018.

Medzinárodná a európska spolupráca

Vydanie 17. výročnej správy o medzinárodnej úlohe eura

Dňa 25. mája 2018 Rada guvernérov schválila 17. výročnú správu o medzinárodnej úlohe eura a jej zverejnenie. V súlade s dvojročným cyklom zverejňovania tejto série správ schváleným v roku 2016 je tohtoročná správa predbežnou verziou bez osobitných tém a analytických sekcií. Správa prináša stručný prehľad vývoja používania eura nerezidentmi eurozóny a obsahuje aktualizované štatistické údaje o hlavných ukazovateľoch medzinárodného postavenia eura, ktoré by mohli verejnosť zaujímať. Správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Bankový dohľad

Dodržiavanie usmernení EBA o vnútornom riadení a spoločných usmernení ESMA a EBA o posúdení vhodnosti členov riadiaceho orgánu a osôb zastávajúcich kľúčové funkcie

Dňa 22. mája 2018 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky k dvom návrhom Rady pre dohľad na vydanie oznámenia, že v prípade významných inštitúcií podliehajúcich priamemu dohľadu ECB sa ECB riadi usmerneniami Európskeho orgánu pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA) o vnútornom riadení (EBA/GL/2017/11), ako aj spoločnými usmerneniami ESMA a EBA o posúdení vhodnosti členov riadiaceho orgánu a osôb zastávajúcich kľúčové funkcie (EBA/GL/2017/12). Oznámenia, určené EBA a spoločne EBA a ESMA, objasňujú, že dodržiavanie týchto usmernení zo strany ECB je potrebné vykladať tak, že pôsobí v medziach vnútroštátnych ustanovení implementujúcich smernicu CRD IV, bez toho aby tieto boli dotknuté. V záujme dodržiavania týchto spoločných usmernení ESMA a EBA v plnom rozsahu ECB upravila svoje pravidlá hodnotenia odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti a zodpovedajúcim spôsobom aktualizovala svoje všeobecné zásady hodnotenia odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti.

Dodržiavanie usmernení EBA o odhade pravdepodobnosti zlyhania, odhade straty v prípade zlyhania a zaobchádzaní s expozíciami v stave zlyhania

Dňa 20. júna 2018 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky k návrhu Rady pre dohľad oznámiť EBA, že v prípade významných inštitúcií podliehajúcich priamemu dohľadu ECB sa ECB bude riadiť usmerneniami EBA o odhade pravdepodobnosti zlyhania (probability of default – PD), odhade straty v prípade zlyhania (loss given default – LGD) a zaobchádzaní s expozíciami v stave zlyhania (EBA/GL/2017/16) od ich vstupu do platnosti, ktorý EBA v súčasnosti stanovila na 1. januára 2021. Usmernenia sú jednou z iniciatív EBA zameraných na zníženie neopodstatnenej variability rizikových parametrov a požiadaviek na vlastné zdroje a sú súčasťou jeho širšej revízie prístupu založeného na interných ratingoch (internal ratings-based approach – IRB).

Dodržiavanie odporúčaní EBA týkajúcich sa outsourcingu poskytovateľom cloudových služieb

Dňa 20. júna 2018 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky k návrhu Rady pre dohľad oznámiť EBA, že v prípade významných inštitúcií podliehajúcich priamemu dohľadu ECB sa ECB do konca roka 2018 mieni riadiť usmerneniami EBA týkajúcimi sa outsourcingu poskytovateľom cloudových služieb (EBA/REC/2017/03). Cieľom týchto odporúčaní, určených úverovým inštitúciám, investičným spoločnostiam a zároveň príslušným orgánom, je objasniť, ako by sa zásady uvedené v usmerneniach týkajúcich sa outsourcingu vydané Výborom európskych orgánov bankového dohľadu v roku 2006 mali vykladať pri externom zabezpečovaní cloudových služieb, a zároveň určiť spôsob ich dodržiavania.

Zverejnenie príručky o metodike SREP pre menej významné inštitúcie

Dňa 25. júna 2018 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky k návrhu Rady pre dohľad zverejniť príručku o metodike SREP pre menej významné inštitúcie. Táto príručka, ktorá obsahuje základný prehľad metodiky SREP pre menej významné inštitúcie, bude onedlho zverejnená na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Kontakt pre médiá