Menu

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Juuni 2018

Rahapoliitika

Mittestandardsed rahapoliitilised meetmed

14. juunil 2018 otsustas EKP nõukogu jätkata varaostukava raames praegu igakuiselt 30 miljardi euro ulatuses tehtavaid netovaraoste kuni 2018. aasta septembri lõpuni. Nõukogu eeldab, et kui laekuvad andmed kinnitavad EKP nõukogu keskpika aja inflatsiooniväljavaadet, vähendatakse netovaraostude mahtu pärast 2018. aasta septembrit 15 miljardi euroni kuus kuni 2018. aasta detsembri lõpuni. Seejärel netovaraostud lõpetatakse. EKP nõukogu teatas ka kavatsusest jätkata varaostukava raames ostetud aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt laekuvate põhiosa tagasimaksete reinvesteerimist pikema aja jooksul pärast netovaraostude lõppemist ning igal juhul seni, kuni see on vajalik soodsate likviidsustingimuste ja küllaldaselt toetava rahapoliitilise kursi säilitamiseks. Üksikasjalikumat taustteavet nende otsuste kohta saab pressikonverentsil peetud sissejuhatavast kõnest ja samal päeval avaldatud pressiteatest, mis on kättesaadavad EKP veebilehel.

Turuoperatsioonid

Üleöötehingute uue intressimäära (ESTER, euro short-term rate) arvutamise metoodika

25. juunil 2018 kiitis EKP nõukogu heaks tagatiseta üleöötehingute uue intressimäära (ESTER) arvutamise metoodika. Uus intressimäär põhineb täielikult rahaturu statistikaaruandlusel ning seda hakatakse avaldama alates 2019. aasta oktoobrist. Nõukogu otsustas ka, et enne seda avaldatakse ESTERi arvutamise metoodika põhijoontele tuginevad varasemad igapäevased andmed intressimäärade, mahtude ja intressimäära erinevuste kohta. Metoodika koos sellekohase pressiteatega on kättesaadav EKP veebilehel.

Finantsstabiilsus ja -järelevalve

Eurosüsteemi vastus Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) konsultatsioonile väärtpaberistamisega seotud läbipaistvusnõuete kohta

18. mail 2018 kiitis EKP nõukogu heaks eurosüsteemi vastuse ESMA konsultatsioonile väärtpaberistamisteabe hoidlate suhtes kohaldatavate nõuete kohta. Eurosüsteemi vastuses väljendatakse poolehoidu ESMA eesmärgile väärtpaberistamisturu läbipaistvuse tagamisel ning toetatakse väärtpaberistamisteabe hoidlate kui andmekogujate ja andmete tsentraliseerijate tähtsat rolli läbipaistvuse edendamisel. Eurosüsteemi vastus ESMA konsultatsioonile on avaldatud EKP veebilehel.

Turuinfrastruktuur ja maksed

Eurosüsteem ajakohastas maksesüsteemide hindamise metoodikat

7. juunil 2018 kiitis EKP nõukogu heaks eurosüsteemi ajakohastatud metoodika maksesüsteemide hindamiseks ja andis loa avaldada see EKP veebilehel. Algselt 2014. aastal heaks kiidetud metoodikat on ajakohastatud, et võtta arvesse nõudeid, mis on kehtestatud 2017. aasta detsembris jõustunud läbivaadatud EKP määrusega süsteemselt oluliste maksesüsteemide järelevaatamise nõuete kohta. Metoodika sisaldab ka viiteid eurosüsteemi koostatud kübervastupidavusvõime järelevalvega seotud ootustele, mis põhinevad Rahvusvaheliste Arvelduste Panga maksete ja turuinfrastruktuuride komitee (CPMI) ning Rahvusvahelise Väärtpaberijärelevalve Organisatsiooni (IOSCO) koostatud ja 2016. aastal avaldatud suunistel finantsturu infrastruktuuride kübervastupidavusvõime kohta. Ajakohastatud metoodika on kättesaadav EKP veebilehel.

Muudatused TARGET2-Securities (T2S) hinnakujunduspoliitikas

21. juunil 2018 kiitis EKP nõukogu heaks muudatuse T2S hinnakujunduspoliitikas. Selle kohaselt tõstetakse makse vastu tehtava väärtpaberiülekande arveldustasu alates 2019. aasta 1. jaanuarist 15 eurosendilt 23,5 eurosendile. Muudatus kajastab T2S praegust tulu- ja kulupositsiooni (eelkõige kulude hüvitamise ajavahemiku pikendamist), mahtude kasvu ja tegevuskulude suundumusi käsitlevaid ajakohastatud prognoose ning T2S kübervastupidavusvõime parandamisega kaasnevaid täiendavaid kulutusi. Muudatused ei puuduta 2010. aastal heaks kiidetud hinnakujundusstruktuuri ning teabeteenuste tasusid. Lisateavet T2S hinnakujunduspoliitika ja finantsseisundi kohta saab EKP veebilehelt.

Õigusaktid

EKP arvamus üldist huvi pakkuvate võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse raamistiku kehtestamise kohta Belgias

18. mail 2018 võttis EKP nõukogu Belgia rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2018/27.

EKP arvamus mõnede finantsõiguse sätete kohta Belgias

8. juunil 2018 võttis EKP nõukogu Belgia rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2018/29.

EKP arvamus hüpoteegi amortiseerimise nõuete kohta Rootsis

15. juunil 2018 võttis EKP nõukogu Rootsi finantsjärelevalveasutuse taotlusel vastu arvamuse CON/2018/30.

Üldjuhtimine

EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Lietuvos bankase välisaudiitorite kohta

18. mail 2018 võttis EKP nõukogu vastu soovituse EKP/2018/15 Euroopa Liidu Nõukogule Lietuvos bankase välisaudiitorite kohta. Soovitus on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

Statistika

Uus EKP suunis asutuste ja filiaalide andmete registri kohta ja läbivaadatud suunis rahandus- ja finantsstatistika kohta

1. juunil 2018 võttis EKP nõukogu vastu suunise (EL) 2018/876 asutuste ja filiaalide andmete registri kohta (EKP/2018/16), mis kujutab endast ühist andmekogu juriidiliste isikute ja muude statistiliste institutsiooniliste üksuste viiteandmete hoidmiseks. Samal kuupäeval võttis EKP nõukogu vastu ka suunise (EL) 2018/877, millega muudetakse suunist EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta (EKP/2018/17). Uues EKP suunises asutuste ja filiaalide andmete registri kohta kirjeldatakse üksikasjalikult riikide keskpankade kohustusi EKP-le üksuste viiteandmete esitamisel ning sellise teabe haldamisel ja andmekvaliteedi tagamisel. Õiguskindluse ja selguse tagamise eesmärgil on otsustatud kustutada EKP suunisest, millega muudetakse suunist EKP/2014/15, kõik eeskirjad ja menetlused, mis käsitlevad riikide aruandlust EKP-le asutuste ja filiaalide andmete registri kaudu. Mõlemad EKP suunised on avaldatud EKP veebilehel.

EKPSi statistikakomitee iga-aastane eduaruanne granulaarsete krediidiandmete kogumise kohta

23. mail 2018 tutvus EKP nõukogu 2017. aasta eduaruandega granulaarsete krediidiandmete kogumise pikaajalise raamistiku ettevalmistavate meetmete kohta, mis koostati vastavalt otsuse EKP/2014/6 (Euroopa Keskpankade Süsteemi granulaarsete krediidiandmete kogumise ettevalmistavate meetmete korralduse kohta) artikli 3 lõikele 2. Aruandes jõutakse järeldusele, et plaanipärane tegevus edeneb ning võimaldab õigel ajal ehk 2018. aasta novembris alustada AnaCrediti raames krediidiandmete edastamist.

Koostöö rahvusvahelisel ja Euroopa tasandil

Seitsmeteistkümnes aastaaruanne euro rahvusvahelise tähtsuse kohta

25. mail 2018 kiitis EKP nõukogu heaks euro rahvusvahelist tähtsust käsitleva seitsmeteistkümnenda aastaaruande ja andis loa see avaldada. Kuna 2016. aastal tehti otsus kõnealuse aruande avaldamise kohta iga kahe aasta järel, on käesoleval aastal avaldatud üksnes aruande vaheversioon, milles puuduvad eriartiklid ja analüütilised infokastid. Vahearuandes antakse kokkuvõtlik ülevaade muutustest euro kasutamises euroalaväliste riikide residentide poolt. Samuti esitatakse üldsusele huvi pakkuvad ajakohastatud statistilised andmed euro rahvusvahelist staatust käsitlevate põhinäitajate kohta. Aruanne on kättesaadav EKP veebilehel.

Pangandusjärelevalve

EBA suunised sisejuhtimise kohta ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) ja Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) ühissuunised juhtorgani liikmete ja võtmeisikute sobivuse hindamise kohta

22. mail 2018 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu kahele ettepanekule, mille kohaselt antakse teada, et EKP järgib enda otsese järelevalve alla kuuluvate krediidiasutuste puhul EBA suuniseid sisejuhtimise kohta (EBA/GL/2017/11) ning ESMA ja EBA ühissuuniseid juhtorgani liikmete ja võtmeisikute sobivuse hindamise kohta (EBA/GL/2017/12). Kahes teadaandes, mis on suunatud vastavalt EBA-le ning ESMA-le ja EBA-le ühiselt, selgitatakse, et EKP-poolset suuniste järgimist tuleb tõlgendada tegutsemisena kapitalinõuete direktiivi kohaldavate riigisiseste õigusnormide raames, ilma et see piiraks nende rakendamist. Selleks et EKP saaks ESMA ja EBA ühissuuniseid täiel määral järgida, on ta teinud muudatusi enda kehtestatud sobivuse ja nõuetekohasuse hindamise põhimõtetes ning ajakohastanud vastavalt ka EKP juhendit sobivuse ja nõuetekohasuse hindamise kohta.

EBA suunised makseviivituse tõenäosuse hindamise, makseviivitusest tingitud kahjumäära hindamise ja makseviivituses olevate riskipositsioonide käsitlemise kohta

20. juunil 2018 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid seoses järelevalvenõukogu ettepanekuga teavitada Euroopa Pangandusjärelevalvet EKP kavatsusest järgida tema otsese järelevalve alla kuuluvate oluliste krediidiasutuste puhul EBA suuniseid makseviivituse tõenäosuse hindamise, makseviivitusest tingitud kahjumäära hindamise ja makseviivituses olevate riskipositsioonide käsitlemise kohta (EBA/GL/2017/16) alates suuniste kohaldamise alguskuupäevast (praegu EBA andmetel 1. jaanuar 2021). Kõnealused suunised on üks EBA algatusi, mille eesmärk on vähendada riskiparameetrite ja omavahendite nõuete põhjendamatut varieeruvust ning need kujutavad endast osa EBA korraldatavast sisereitingutel põhineva meetodi laiemast läbivaatamisest.

EBA soovitused tegevuse edasiandmise kohta pilveteenuse osutajatele

20. juunil 2018 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid seoses järelevalvenõukogu ettepanekuga teavitada Euroopa Pangandusjärelevalvet EKP kavatsusest järgida tema otsese järelevalve alla kuuluvate oluliste krediidiasutuste puhul EBA soovitusi tegevuse edasiandmise kohta pilveteenuse osutajatele (EBA/REC/2017/03). EKP kavatseb täita soovituses esitatud nõuded 2018. aasta lõpuks. Soovitused on suunatud krediidiasutustele ja investeerimisühingutele ning pädevatele asutustele ning nende eesmärk on selgitada, kuidas tuleks tõlgendada Euroopa Pangandusjärelevalve Komitee (CEBS) poolt 2006. aastal avaldatud tegevuse edasiandmist käsitlevate suuniste põhimõtteid tegevuse edasiandmisel pilveteenuse osutajatele, ning ette näha teatavate põhimõtete järgimise viisid.

Vähem oluliste krediidiasutuste SREPi metoodika avaldamine

25. juunil 2018 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule avaldada vähem oluliste krediidiasutuste SREPi metoodikat käsitlev väljaanne. Väljaanne, milles esitatakse vähem oluliste krediidiasutuste SREPi metoodika üldine ülevaade, avaldatakse edaspidi EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Kontaktandmed