Menu

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2018. gada jūnijs

Monetārā politika

Nestandarta monetārās politikas pasākumi

Padome 2018. gada 14. jūnijā pieņēma lēmumu turpināt neto iegādes aktīvu iegādes programmas (AIP) ietvaros līdz 2018. gada septembra beigām, saglabājot pašreizējo mēneša apjomu 30 mljrd. euro, un paziņoja, ka pēc šā datuma tiek sagaidīts, ka, ja saņemtie dati joprojām apstiprinās Padomes vidējā termiņa inflācijas perspektīvu, neto aktīvu iegāžu mēneša apjoms līdz 2018. gada decembra beigām tiks samazināts līdz 15 mljrd. euro un pēc tam neto aktīvu iegādes tiks pārtrauktas. Padome arī paziņoja par lēmumu turpināt atkārtoti investēt AIP ietvaros iegādāto vērtspapīru, kuriem pienācis dzēšanas termiņš, pamatsummas maksājumus ilgāku laiku pēc neto aktīvu iegāžu pārtraukšanas un jebkurā gadījumā tik ilgi, kamēr tas būs nepieciešams, lai uzturētu labvēlīgus likviditātes apstākļus un būtisku stimulējošas monetārās politikas pasākumu apjomu. Detalizētāka informācija par šo lēmumu pamatojumu atrodama ievadrunā, kas pieejama ECB interneta vietnē, kā arī attiecīgajā dienā publicētajā paziņojumā presei.

Tirgus operācijas

Euro īstermiņa procentu likmes (ESTER) aprēķināšanas metodoloģija

Padome 2018. gada 25. jūnijā apstiprināja euro īstermiņa procentu likmes (ESTER) – nenodrošinātas darījumu uz nakti procentu likmes, kas balstās tikai uz naudas tirgus statistikas pārskatiem (MMSR), – aprēķināšanas metodoloģiju. Šī likme tiks publicēta sākot no 2019. gada oktobra. Padome arī pieņēma lēmumu pirms tam paziņot vēsturisko dienas likmju, apjoma un dispersijas datus, pamatojoties uz ESTER būtiskākajām metodoloģijas iezīmēm. Metodoloģija kopā ar attiecīgo paziņojumu presei pieejama ECB interneta vietnē.

Finanšu stabilitāte un uzraudzība

Eurosistēmas atbilde uz EVTI rīkoto apspriešanu par vērtspapīrošanas caurredzamības prasībām

Padome 2018. gada 18. maijā apstiprināja Eurosistēmas atbildi uz Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) rīkoto apspriešanu saistībā ar pieteikšanās prasībām vērtspapīrošanas reģistriem. Eurosistēmas atbildē pausts atbalsts EVTI mērķim nodrošināt vērtspapīrošanas tirgus caurredzamību un piešķirt būtisku lomu vērtspapīrošanas reģistriem kā datu vācējiem un centralizētas apstrādes veicējiem, lai uzlabotu caurredzamību. Eurosistēmas atbilde uz EVTI rīkoto apspriešanos pieejama ECB interneta vietnē.

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

Aktualizēta Eurosistēmas maksājumu sistēmu novērtēšanas metodoloģija

Padome 2018. gada 7. jūnijā apstiprināja aktualizētu Eurosistēmas maksājumu sistēmu novērtēšanas metodoloģiju un deva atļauju to publicēt ECB interneta vietnē. Šī metodoloģija, kas sākotnēji tika apstiprināta 2014. gadā, aktualizēta, ņemot vērā prasības, ko nosaka pārskatītā ECB Regula par sistēmiski nozīmīgu maksājumu sistēmu pārraudzību (SNMS regula), kas stājās spēkā 2017. gada decembrī. Tajā ietvertas arī atsauces uz Eurosistēmas noturības pret kiberuzbrukumiem pārraudzības gaidām, kas balstītas uz 2016. gada jūnijā publicētajiem CPMI-IOSCO norādījumiem par finanšu tirgus infrastruktūru noturību pret kiberuzbrukumiem. Aktualizētā metodoloģija pieejama ECB interneta vietnē.

Veikti TARGET2 vērtspapīriem cenu politikas grozījumi

Padome 2018. gada 21. jūnijā apstiprināja TARGET2 vērtspapīriem (T2V) cenu politikas pārmaiņas, saskaņā ar kurām piegādes pret samaksu (DvP) norēķinu rīkojumu cena no 2019. gada 1. janvāra palielināsies no 15 euro centiem līdz 23.5 euro centiem. Šī korekcija atspoguļo šābrīža T2V ieņēmumu un izmaksu pozīciju, īpaši garāku izmaksu atgūšanas periodu, aktualizētās iespēju aplēses par apjoma kāpumu un darbības izmaksu attīstību, kā arī papildu izmaksas, kas saistītas ar T2V noturības pret kiberuzbrukumiem uzlabošanu. 2010. gadā apstiprinātā cenu noteikšanas struktūra un maksa par informācijas pakalpojumiem netiek mainīta. Sīkāka informācija par cenu politiku un T2V finansiālo stāvokli atrodama ECB interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par regulējuma izveidi tīkla un vispārējas intereses informācijas sistēmu drošībai Beļģijā

Padome 2018. gada 18. maijā pieņēma Atzinumu CON/2018/27 pēc Beļģijas finanšu ministra lūguma.

ECB atzinums par dažām finanšu tiesību aktu normām Beļģijā

Padome 2018. gada 8. jūnijā pieņēma Atzinumu CON/2018/29 pēc Beļģijas finanšu ministra lūguma.

ECB atzinums par hipotēku amortizācijas prasībām Zviedrijā

Padome 2018. gada 15. jūnijā pieņēma Atzinumu CON/2018/30 pēc Zviedrijas finanšu uzraudzības iestādes Finansinspektionen lūguma.

Korporatīvā vadība

ECB Ieteikums Eiropas Savienības Padomei par Lietuvos bankas ārējiem revidentiem

Padome 2018. gada 18. maijā pieņēma Ieteikumu ECB/2018/15 Eiropas Savienības Padomei par Lietuvos bankas ārējiem revidentiem. Ieteikums publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta vietnē.

Statistiska

Pieņemta jauna ECB pamatnostādne par Iestāžu un filiāļu datu reģistru un veikti grozījumi pamatnostādnē par monetāro un finanšu statistiku

Padome 2018. gada 1. jūnijā apstiprināja Pamatnostādni (ES) 2018/876 par Iestāžu un filiāļu datu reģistru (ECB/2018/16) jeb RIAD – vienotu datu kopumu juridisko vienību un citu statistikas vajadzībām atbilstošo institucionālo vienību atsauces datiem. Padome tajā pašā dienā pieņēma Pamatnostādni (ES) 2018/877, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2014/15 par monetāro un finanšu statistiku (ECB/2018/17). Jaunā ECB pamatnostādne par RIAD sniedz informāciju par nacionālo centrālo banku (NCB) pienākumiem sniegt ECB atsauces datus par struktūrām, kā arī par pienākumiem, kas saistīti ar šādas informācijas uzturēšanu un kvalitātes pārvaldību. Lai nodrošinātu juridisko noteiktību un skaidrību, no ECB pamatnostādnes, ar ko groza pamatnostādni ECB/2014/15, svītrotas visas normas un procedūras, kurās izklāstīts, kā NCB sniedz nepieciešamos datus ECB, izmantojot RIAD. Abas ECB pamatnostādnes pieejamas ECB interneta vietnē.

ECBS Statistikas komitejas gada progresa ziņojums par kredītu mikrodatu vākšanu

Padome 2018. gada 23. maijā pieņēma zināšanai 2017. gada progresa ziņojumu par kredītu mikrodatu vākšanas ilgtermiņa sistēmas sagatavošanas pasākumiem, kas sagatavots saskaņā ar Lēmuma ECB/2014/6 par sagatavošanās pasākumu organizēšanu kredītu mikrodatu vākšanai, ko veic Eiropas Centrālo banku sistēma (ECBS), 3. panta 2. punktu. Ziņojumā secināts, ka progress turpinās saskaņā ar plānu, ļaujot laikus uzsākt AnaCredit datu nosūtīšanu, kas paredzēta 2018. gada novembrī.

Starptautiskā un Eiropas līmeņa sadarbība

17. gada pārskats par euro starptautisko lomu

Padome 2018. gada 25. maijā apstiprināja 17. gada pārskatu par euro starptautisko lomu un deva atļauju to publicēt. Saskaņā ar 2016. gadā pieņemto lēmumu par šīs pārskatu sērijas publicēšanu reizi divos gados šā gada publikācija ir starpposma ziņojums bez specifiskām tēmām vai analītiskiem ielikumiem. Pārskatā sniegts īss kopsavilkums par norisēm saistībā ar ārpus euro zonas esošo valstu rezidentu darījumiem ar euro un sniegta aktualizēta statistiskā informācija par euro starptautiskā statusa galvenajiem rādītajiem, kas saistoša plašai sabiedrībai. Pārskats pieejams ECB interneta vietnē.

Banku uzraudzība

Atbilstība EBI Pamatnostādnēm par iekšējo pārvaldību un EVTI un EBI kopējām Pamatnostādnēm par vadības struktūras locekļu un peronu, kuras pilda pamatfunkcijas, piemērotības novērtēšanu

Padome 2018. gada 22. maijā neiebilda pret Uzraudzības valdes diviem priekšlikumiem paziņot, ka attiecībā uz nozīmīgajām iestādēm, kas atrodas tās tiešā uzraudzībā, ECB nodrošina atbilstību EBI Pamatnostādnēm par iekšējo pārvaldību (EBA/GL/2017/11), kā arī ar EVTI un EBI kopējām Pamatnostādnēm par vadības struktūras locekļu un peronu, kuras pilda pamatfunkcijas, piemērotības novērtēšanu (EBA/GL/2017/12). Paziņojumos, kas adresēti attiecīgi EBI un kopīgi EVTI un EBI, skaidrots, ka ECB atbilstības nodrošināšana jāinterpretē kā darbība saskaņā ar noteikumiem, ar kuriem valstu tiesību aktos tiek ieviestas CRD IV prasības, un neierobežojot tos. Lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību šīm EVTI un EBI kopējām pamatnostādnēm, ECB veikusi savas atbilstības un piemērotības novērtējuma politikas pārmaiņas un atbilstoši aktualizējusi norādījumus par atbilstības un piemērotības novērtējumu.

Atbilstība EBI Pamatnostādnēm par saistību neizpildes varbūtības (PD) un saistību nepildīšanas zaudējumu (LGD) aplēsēm un apstrādi attiecībā uz riska darījumiem, kam iestājusies saistību neizpilde

Padome 2018. gada 20. jūnijā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu paziņot EBI, ka attiecībā uz nozīmīgajām iestādēm, kas atrodas tās tiešā uzraudzībā, ECB nodrošina atbilstību EBI Pamatnostādnēm par saistību neizpildes varbūtības (PD) un saistību nepildīšanas zaudējumu (LGD) aplēsēm un apstrādi attiecībā uz riska darījumiem, kam iestājusies saistību neizpilde (EBA/GL/2017/16), sākot no to spēkā stāšanās dienas, ko šobrīd EBI norādījusi 2021. gada 1. janvārī. Šīs pamatnostādnes ir viena no EBI īstenotajām iniciatīvām, lai samazinātu riska parametru un pašu kapitāla prasību nepamatotu mainīgumu un veido daļu no plašākas uz iekšējiem reitingiem balstītās pieejas pārskatīšanas, ko veic EBI.

Atbilstība EBI Ieteikumiem mākoņpakalpojumu izmantošanai

Padome 2018. gada 20. jūnijā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu paziņot EBI, ka attiecībā uz nozīmīgajām iestādēm, kas atrodas tās tiešā uzraudzībā, ECB plāno nodrošināt atbilstību EBI Ieteikumiem mākoņpakalpojumu izmantošanai (EBA/REC/2017/03) līdz 2018. gada beigām. Šo ieteikumu, kas adresēti kredītiestādēm un ieguldījumu sabiedrībām, kā arī kompetentajām iestādēm, mērķis ir skaidrot, kā interpretējami pamatnostādņu par ārpakalpojumu izmantošanu, ko 2006. gadā publicēja Eiropas Banku uzraugu komiteja (CEBS), principi, izmantojot mākoņpakalpojumus, kā arī noteikt, kā jāievēro daži no šiem principiem.

Publicēta brošūra par SREP metodoloģiju mazāk nozīmīgajām iestādēm

Padome 2018. gada 25. jūnijā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu publicēt brošūru par SREP metodoloģiju mazāk nozīmīgajām iestādēm (MNI). Šī brošūra, kurā sniegts vispārīgs pārskats par SREP metodoloģiju MNI, drīzumā tiks publicēta ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

Kontaktinformācija presei