Menu

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

červen 2018

Měnová politika

Mimořádná opatření měnové politiky

Rada guvernérů rozhodla 14. června 2018, že čisté nákupy v rámci programu nákupu aktiv (APP) ve stávajícím měsíčním objemu 30 mld. EUR budou pokračovat do konce září 2018, a oznámila, že očekává, že po tomto datu a podle toho, zda přicházející údaje potvrdí střednědobý inflační výhled Rady guvernérů, se měsíční objem čistých nákupů aktiv sníží na 15 mld. EUR až do konce prosince 2018 a že následně čisté nákupy skončí. Rada guvernérů rovněž oznámila, že hodlá zachovat svou politiku reinvestování jistiny ze splatných cenných papírů zakoupených v rámci programu APP po delší dobu po skončení čistých nákupů aktiv a v každém případě tak dlouho, jak to bude nezbytné pro zachování příznivých podmínek likvidity a výrazné míry měnové akomodace. Podrobnější informace o důvodech těchto rozhodnutí jsou k dispozici v úvodním slově, které je k dispozici na internetových stránkách ECB, a v tiskové zprávě, která byla zveřejněna téhož dne.

Tržní operace

Metodika výpočtu eurové krátkodobé sazby (ESTER)

Rada guvernérů schválila 25. června 2018 metodiku výpočtu eurové krátkodobé sazby (ESTER) – jednodenní nezajištěné sazby založené výlučně na vykazování statistických údajů peněžního trhu (MMSR). Zveřejňování sazby bude zahájeno do října 2019. Rada guvernérů rovněž rozhodla do té doby zveřejňovat historickou jednodenní sazbu a údaje o objemu a rozptylu na základě hlavních metodických parametrů sazby ESTER. Metodika a související tisková zpráva jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Finanční stabilita a dohled

Odpověď Eurosystému na konzultaci orgánu ESMA o požadavcích na transparentnost sekuritizace

Rada guvernérů schválila 18. května 2018 odpověď Eurosystému na veřejnou konzultaci Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) o požadavcích, které musí splňovat žadatelé o status registrů sekuritizací. Odpověď Eurosystému vyjadřuje podporu cílům orgánu ESMA v oblasti transparentnosti na trhu sekuritizací a ústřední úlohy registrů sekuritizací jako shromažďovatelů a centrálních uchovatelů údajů při prosazování transparentnosti. Odpověď Eurosystému je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Tržní infrastruktura a platební styk

Aktualizovaná metodika Eurosystému pro hodnocení platebních systémů

Rada guvernérů schválila 7. června 2018 aktualizované znění metodiky Eurosystému pro hodnocení platebních systémů a její zveřejnění na internetových stránkách ECB. Metodika, původně schválena v roce 2014, byla aktualizována, aby zohledňovala požadavky zavedené revidovaným nařízením ECB o požadavcích v oblasti dohledu nad systémově významnými platebními systémy (nařízení o SIPS), které vstoupilo v platnost v prosinci 2017. Rovněž obsahuje odkazy na očekávání dohledu Eurosystému v oblasti kybernetické odolnosti, která jsou založena na pokynech CPMI-IOSCO ke kybernetické odolnosti pro infrastruktury finančních trhů zveřejněných v červnu 2016. Aktualizovaná metodika je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Upravená cenová politika systému TARGET2-Securities

Rada guvernérů schválila 21. června 2018 změnu cenové politiky systému TARGET2-Securities (T2S), kterou se poplatek za vypořádání pokynu k dodání proti zaplacení (DvP) zvyšuje od 1. ledna 2019 z 15 eurocentů na 23,5 eurocentu. Tato úprava odráží stávající situaci výnosů a nákladů systému T2S, zejména prodloužení doby návratnosti nákladů, aktualizované projekce růstu objemu a vývoj provozních nákladů a dalších nákladů souvisejících s posílením kybernetické odolnosti systému T2S. Pokud jde o cenovou strukturu schválenou v roce 2010 a poplatky za informační služby, tyto zůstávají beze změny. Podrobnější informace o cenové politice a finanční situaci systému T2S jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k zavedení rámce pro bezpečnost sítí a informačních systémů veřejného zájmu v Belgii

Rada guvernérů přijala 18. května 2018 stanovisko CON/2018/27 na žádost belgického ministra financí.

Stanovisko ECB k různým ustanovením finančního práva v Belgii

Rada guvernérů přijala 8. června 2018 stanovisko CON/2018/29 na žádost belgického ministra financí.

Stanovisko ECB k požadavkům na umořování hypoték ve Švédsku

Rada guvernérů přijala 15. června 2018 stanovisko CON/2018/30 na žádost Finansinspektionen (švédského orgánu pro finanční dohled).

Správa a řízení

Doporučení ECB Radě Evropské unie o externím auditorovi Lietuvos bankas

Rada guvernérů přijala 18. května 2018 doporučení ECB/2018/15 Radě Evropské unie o externím auditorovi Lietuvos bankas. Doporučení bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Statistika

Nové obecné zásady ECB o rejstříku institucí a poboček a změněné obecné zásady ECB o měnové a finanční statistice

Rada guvernérů přijala 1. června 2018 obecné zásady (EU) 2018/876 o rejstříku institucí a poboček (ECB/2018/16) neboli „RIAD“, sdílený soubor referenčních údajů o právních subjektech a dalších institucionálních jednotkách. V tentýž den přijala Rada guvernérů obecné zásady (EU) 2018/877, kterými se mění obecné zásady ECB/2014/15 o měnové a finanční statistice (ECB/2018/17). Nové obecné zásady o rejstříku institucí a poboček poskytují údaje o povinnostech centrálních bank vykazovat ECB referenční údaje o subjektech i o povinnostech souvisejících se správou těchto údajů a řízením jejich kvality. Všechna pravidla a postupy určující, jak národní centrální banky vykazují požadované údaje ECB za použití RIAD, byla z obecných zásad ECB upravujících obecné zásady ECB/2014/15 vypuštěna s cílem zajistit právní jistotu a srozumitelnost. Obojí obecné zásady jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Výroční zpráva Výboru pro statistiku ESCB o pokroku v oblasti shromažďování podrobných údajů o úvěrech

Rada guvernérů vzala 23. května 2018 na vědomí výroční zprávu za rok 2017 o pokroku na přípravných opatřeních týkajících se dlouhodobého rámce pro shromažďování podrobných údajů o úvěrech. Zpráva vznikla v souladu se čl. 3 odst. 2 rozhodnutí ECB/2014/6 o organizaci přípravných opatření pro shromažďování podrobných údajů o úvěrech Evropským systémem centrálních bank (ESCB). Zpráva konstatuje, že pokroku je nadále dosahováno a probíhá podle plánu, což umožňuje včasné zahájení přenosu dat AnaCredit naplánované na listopad 2018.

Spolupráce na mezinárodní a evropské úrovni

17. roční přehled o mezinárodní úloze eura

Rada guvernérů schválila 25. května 2018 17. roční přehled o mezinárodní úloze eura a jeho zveřejnění. V souladu s dvouletým cyklem zveřejňování této série zpráv schváleným v roce 2016 je letošní přehled prozatímní znění bez zvláštních témat nebo analytických částí. Zpráva představuje stručný přehled vývoje používání eura nerezidenty eurozóny. Současně obsahuje aktualizované statistické údaje o hlavních ukazatelích mezinárodního postavení eura, které by mohly veřejnost zajímat. Zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Bankovní dohled

Dodržování obecných pokynů EBA k vnitřnímu systému správy a řízení a společných obecných pokynů ESMA a EBA k posuzování vhodnosti členů řídícího orgánu a osob v klíčových funkcích

Rada guvernérů nevznesla 22. května 2018 námitky vůči dvěma návrhům Rady dohledu vydat oznámení, že v případě významných institucí, které podléhají přímému dohledu ECB, se ECB řídí obecnými pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) k vnitřnímu systému správy a řízení (EBA/GL/2017/11) i společnými obecnými pokyny ESMA a EBA k posuzování vhodnosti členů řídícího orgánu a osob v klíčových funkcích (EBA/GL/2017/12). Oznámení určená EBA a společně EBA a ESMA objasňují, že dodržování ze strany ECB je třeba vykládat tak, že působí v mezích vnitrostátních ustanovení provádějících CRD IV, aniž jsou tím dotčena. K zajištění dodržování těchto společných obecných pokynů ESMA a EBA v plném rozsahu provedla ECB změny ve svých politikách týkajících se hodnocení způsobilosti a bezúhonnosti a odpovídajícím způsobem aktualizovala své pokyny k hodnocení způsobilosti a bezúhonnosti.

Dodržování obecných pokynů EBA o odhadu pravděpodobnosti selhání (PD), odhadu ztrátovosti ze selhání (LGD) a zacházení s expozicemi v selhání

Rada guvernérů nevznesla 20. června 2018 námitky vůči návrhu Rady dohledu oznámit orgánu EBA, že v případě významných institucí, které podléhají přímému dohledu ECB, se bude ECB řídit obecnými pokyny EBA o odhadu pravděpodobnosti selhání (PD), odhadu ztrátovosti ze selhání (LGD) a zacházení s expozicemi v selhání (EBA/GL/2017/16), a to od data, kdy se stanou použitelnými, jež EBA nyní stanovila na 1. ledna 2021. Obecné pokyny jsou jednou z iniciativ orgánu EBA zaměřených na snížení neopodstatněné proměnlivosti rizikových parametrů a požadavků na vlastní zdroje a jsou součástí jeho širšího přezkumu přístupu založeného na vnitřním ratingovém systému bank (IRB).

Dodržování doporučení EBA o externím zajištění cloudových služeb

Rada guvernérů nevznesla 20. června 2018 námitky vůči návrhu Rady dohledu oznámit orgánu EBA, že v případě významných institucí, které podléhají přímému dohledu ECB, se ECB hodlá do konce roku 2018 řídit doporučeními EBA o externím zajištění cloudových služeb (EBA/REC/2017/03). Cílem těchto doporučení určených úvěrovým institucím a investičním podnikům i příslušným orgánům je vyjasnit, jak by pokyny ohledně externího zajištění činností zveřejněné v roce 2006 Výborem evropských orgánů bankovního dohledu (CEBS) měly být vykládány v případě externího zajištění cloudových služeb, a stanovit, jak by určité zásady měly být dodržovány.

Zveřejnění příručky o metodice SREP pro méně významné instituce

Rada guvernérů nevznesla 25. června 2018 námitky k návrhu Rady dohledu zveřejnit příručku o metodice SREP pro méně významné instituce. Tato příručka, která obsahuje celkový přehled o metodice SREP pro méně významné instituce, bude včas zveřejněna na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Kontakty pro média