Menu

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

юни 2018 г.

Парична политика

Нестандартни мерки по паричната политика

На 14 юни 2018 г. Управителният съвет взе решение нетните покупки по програмата за закупуване на активи да продължат със сегашния си месечен темп от 30 млрд. евро до края на септември 2018 г. и съобщи, че очаква след тази дата – и в зависимост от това дали постъпващите данни потвърждават средносрочните очаквания на Управителния съвет за инфлацията – месечният темп на нетните покупки на активи да бъде намален до 15 млрд. евро, те да продължат до края на декември 2018 г. и тогава да приключат. Управителният съвет също така обяви намерението си да поддържа политиката си на реинвестиране на погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по програмата за закупуване на активи, за продължителен период от време след приключване на нетните покупки на активи и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо за поддържането на благоприятни условия на ликвидност и значителна степен на парично стимулиране. По-подробна информация за основанията за тези решения е налична във встъпителното изявление, публикувано на уебсайта на ЕЦБ, и в публикуваното на същата дата прессъобщение.

Пазарни операции

Методология за изчисляване на краткосрочния лихвен процент по транзакции в евро (ESTER)

На 25 юни 2018 г. Управителният съвет одобри методологията за изчисляване на краткосрочния лихвен процент по транзакции в евро (ESTER) – лихвен процент по необезпечените овърнайт сделки, който се основава изцяло на статистическата отчетност за паричните пазари. Публикуването му ще започне до октомври 2019 г. Управителният съвет реши също така дотогава да публикува ретроспективен дневен лихвен процент и данни за обема и дисперсията въз основа на главните методологически характеристики на ESTER. Методологията и прессъобщение по темата са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Финансова стабилност и надзор

Коментар на Евросистемата по консултацията на ЕОЦКП относно изискванията за прозрачност при секюритизация

На 18 май 2018 г. Управителният съвет одобри отговора на Евросистемата на консултацията относно изискванията за кандидатстване за регистри на секюритизации, обявена от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП). В коментара на Евросистемата се изразява подкрепа за целите на ЕОЦКП, свързани с прозрачност на пазара на секюритизации и с решаващата роля на регистрите на секюритизации, които събират и централизират данните, за засилване на прозрачността. Отговорът на Евросистемата на консултацията на ЕОЦКП е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Пазарна инфраструктура и плащания

Актуализирана методология на Евросистемата за оценка на платежните системи

На 7 юни 2018 г. Управителният съвет одобри актуализирана версия на методологията на Евросистемата за оценка на платежните системи и публикуването ѝ на уебсайта на ЕЦБ. Първоначално приета през 2014 г., методологията е актуализирана с отчитане на изискванията, въведени чрез преработения регламент на ЕЦБ относно надзорните изисквания за системно важните платежни системи, който влезе в сила през декември 2017 г. В нея са включени и препратки към надзорните очаквания на Евросистемата за киберустойчивост, които се основават на публикуваните през юни 2016 г. Насоки на Комитета за плащания и пазарна инфраструктура и Международната организация на комисиите за ценни книжа относно кибесустойчивостта на инфраструктурите на финансовия пазар. Актуализираната методология е публикувана на уебсайта на ЕЦБ.

Изменение в политиката на ценообразуване за TARGET2-Securities

На 21 юни 2018 г. Управителният съвет одобри изменение в политиката за ценообразуване за TARGET2-Securities (T2S), според което таксата за изпълнение на нареждания за сетълмент на база доставка срещу плащане (DVP) ще се увеличи от 15 евроцента на 23,5 евроцента, считано от 1 януари 2019 г. В корекцията са взети предвид текущите приходи и разходи в T2S, по-специално удължаването на срока за възстановяване на разходите, актуализираните прогнози за нарастването на обема и за развитието на оперативните разходи, както и допълнителните разходи, свързани със засилването на киберустойчивостта на T2S. Непроменени остават одобрената през 2010 г. структура на ценообразуването и таксите за информационни услуги. Повече информация за политиката на ценообразуване и финансовото състояние на T2S е налична на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно създаването на рамка за сигурността на мрежовите и информационните системи от общ интерес в Белгия

На 18 май 2018 г. Управителният съвет прие Становище CON/2018/27 по искане на министъра на финансите на Белгия.

Становище на ЕЦБ относно някои финансовоправни разпоредби в Белгия

На 8 юни 2018 г. Управителният съвет прие Становище CON/2018/29 по искане на министъра на финансите на Белгия.

Становище на ЕЦБ относно условията за погасяване на ипотечните кредити в Швеция

На 15 юни 2018 г. Управителният съвет прие Становище CON/2018/30 по искане на Finansinspektionen (Службата за финансов надзор в Швеция).

Административно управление

Препоръка на ЕЦБ до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Lietuvos bankas

На 18 май 2018 г. Управителният съвет прие Препоръка ЕЦБ/2018/15 до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Lietuvos bankas. Препоръката е публикувана в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Статистика

Нови Насоки на ЕЦБ относно регистъра на данни за институциите и филиалите и изменени Насоки относно паричната и финансовата статистика

На 1 юни 2018 г. Управителният съвет прие Насоки (ЕС) 2018/876 относно регистъра на данни за институциите и филиалите (RIAD) (ЕЦБ/2018/16) – общ набор от референтни данни за юридически и други статистически институционални единици. На същата дата Управителният съвет прие и Насоки (ЕС) 2018/877 за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/15 относно паричната и финансовата статистика (ЕЦБ/2018/17). Новите насоки на ЕЦБ относно RIAD съдържат подробности за задълженията на националните централни банки (НЦБ) да докладват на ЕЦБ референтни данни за субектите, както и за задълженията, свързани с поддръжката и управлението на качеството на тази информация. За да се осигури правна сигурност и яснота, всички правила и процедури, които уточняват как НЦБ докладват на ЕЦБ необходимите данни посредством RIAD, са премахнати от насоките на ЕЦБ за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/15. Двете Насоки на ЕЦБ са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Годишен доклад на Комитета по статистика на ЕСЦБ за напредъка по събирането на подробни данни за кредити

На 23 май 2018 г. Управителният съвет взе под внимание годишния доклад за 2017 г. за напредъка при подготвителните мерки за дългосрочната рамка за събирането на подробни данни за кредити, изготвена съгласно член 3, параграф 2 от Решение EЦБ/2014/6 относно организирането на подготвителни мерки за събирането на подробни данни за кредити от Европейската система на централните банки (ЕСЦБ). Заключението на доклада е, че напредъкът продължава по план, като позволява предаването на данни в AnaCredit, насрочено за ноември 2018 г., да започне навреме.

Международно и европейско сътрудничество

Седемнадесети годишен преглед на международната роля на еврото

На 25 май 2018 г. Управителният съвет одобри седемнадесетия годишен преглед на международната роля на еврото и разреши публикуването му. Според двугодишния цикъл на публикуване на тази поредица доклади, за което бе взето решение през 2016 г., тазгодишното издание е междинна версия без специални акценти и аналитични карета. Прегледът представя в сбит вид динамиката в използването на еврото от нерезиденти на еврозоната, като същевременно предоставя актуализирана статистическа информация за основните показатели за международния статут на еврото, за която се счита, че представлява интерес за широката общественост. Докладът е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Банков надзор

Съответствие с Насоките на ЕБО относно вътрешното управление и Съвместните насоки на ЕОЦКП и ЕБО относно оценката на пригодността на членовете на ръководния орган и лицата, заемащи ключови позиции

На 22 май 2018 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу две предложения на Надзорния съвет да изпрати уведомление, че за значимите институции под неин пряк надзор ЕЦБ изпълнява Насоките на Европейския банков орган (ЕБО) относно вътрешното управление (EBA/GL/2017/11), както и Съвместните насоки на ЕОЦКП и ЕБО за пригодността на членовете на управителния орган и лицата, заемащи ключови позиции (EBA/GL/2017/12). В уведомленията, чиито адресати са съответно ЕБО и съвместно ЕОЦКП и ЕБО, се пояснява, че изпълнението от страна на ЕЦБ следва да се разглежда в рамките на националните разпоредби за прилагане на ДКИ ІV и без те да се засягат. За да осигури пълно съответствие със Съвместните насоки на ЕОЦКП и ЕБО, ЕЦБ въведе промени в политиките си за оценка за надеждност и пригодност и актуализира съответно Ръководството за оценките за надеждност и пригодност.

Съответствие с Насоките на ЕБО относно оценка на вероятността от неизпълнение (PD), оценка на загубата при неизпълнение (LGD) и третирането на експозиции в неизпълнение

На 20 юни 2018 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложение на Надзорния съвет да уведоми ЕБО, че за значимите институции под неин пряк надзор ЕЦБ ще изпълнява Насоките на ЕБО относно оценка на вероятността от неизпълнение (PD), оценка на загубата при неизпълнение (LGD) и третирането на експозиции в неизпълнение (EBA/GL/2017/16) от датата, в която те стават приложими – определена в момента от ЕБО на 1 януари 2021 г. Насоките са част от предприетите от ЕБО инициативи за намаляване на неоправданото вариране на параметрите на риска и изискванията за собствени средства и представляват елемент от провеждания от ЕБО по-широк преглед на вътрешнорейтинговия подход (ВРП).

Съответствие с Препоръките на ЕБО относно възлагането на подизпълнители на услуги в облак

На 20 юни 2018 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да уведоми ЕБО, че по отношение на значимите институции под нейния пряк надзор ЕЦБ възнамерява да изпълни до края на 2018 г. Препоръките на ЕБО относно възлагането на подизпълнители на услуги в облак (EBA/REC/2017/03). Тези препоръки, адресирани до кредитните институции и инвестиционните посредници, както и до компетентните органи, имат за цел да изяснят как принципите от Насоките относно възлагането на подизпълнители, публикувани от Комитета на европейските банкови надзорни органи (CEBS) през 2006 г., следва да се тълкуват при възлагане на подизпълнители на услуги в облак, и определя как да се спазват някои от тези принципи.

Публикуване на брошура за методологията за ПНПО за по-малко значимите институции

На 25 юни 2018 г. Управителният съвет не предяви възражение срещу предложение на Надзорния съвет да публикува брошурата за методологията за ПНПО за по-малко значимите институции. Брошурата, която представя обзор на методологията за ПНПО за по-малко значимите институции, ще бъде публикувана своевременно на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

Данни за контакт за медиите