Menu

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Czerwiec 2018

Polityka pieniężna

Niestandardowe środki polityki pieniężnej

14 czerwca 2018 Rada Prezesów zdecydowała, że zakupy netto w ramach programu skupu aktywów (APP) będą kontynuowane na obecnym poziomie 30 mld euro miesięcznie do końca września 2018, oraz ogłosiła, że na następny okres przewiduje, że do końca grudnia 2018 – o ile przyjęte przez nią średniookresowe perspektywy inflacji znajdą potwierdzenie w aktualnych danych – zakupy te będą prowadzone na obniżonym poziomie 15 mld euro miesięcznie, po czym zostaną zakończone. Rada Prezesów podała również, że zamierza utrzymać dotychczasową politykę reinwestowania spłat kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP przez dłuższy czas po zakończeniu zakupów aktywów netto, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do utrzymania korzystnych warunków płynnościowych i zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej. Więcej informacji na temat przesłanek tych decyzji można znaleźć w oświadczeniu wstępnym na stronie internetowej EBC oraz w komunikacie prasowym opublikowanym tego samego dnia.

Operacje rynkowe

Metodologia obliczania krótkoterminowej stopy procentowej dla euro (ESTER)

25 czerwca 2018 Rada Prezesów zatwierdziła metodologię obliczania indeksu ESTER – niezabezpieczonej stopy overnight opartej wyłącznie na sprawozdaniach statystycznych dotyczących rynku pieniężnego. Indeks ten będzie publikowany od października 2019. Zanim to nastąpi, Rada Prezesów postanowiła także udostępnić dane historyczne o dziennych stawkach, wolumenie i rozrzucie oparte na podstawowych założeniach metodologii ESTER. Opis tej metodologii oraz komunikat prasowy na ten temat są dostępne na stronie internetowej EBC.

Stabilność finansowa i nadzór finansowy

Odpowiedź Eurosystemu na konsultacje ESMA w sprawie wymogów dotyczących przejrzystości sekurytyzacji

18 maja 2018 Rada Prezesów zatwierdziła odpowiedź Eurosystemu na konsultacje Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) w sprawie wymogów, jakie muszą spełniać podmioty wnioskujące o status repozytorium sekurytyzacji. W odpowiedzi tej Eurosystem wyraża poparcie dla dążenia ESMA do przejrzystości rynku sekurytyzacji oraz dla zasadniczej roli, jaką odgrywają w tym zakresie repozytoria sekurytyzacji jako podmioty zbierające i centralizujące dane. Odpowiedź Eurosystemu na konsultacje ESMA jest dostępna na stronie internetowej EBC.

Infrastruktura rynku i płatności

Aktualizacja metodologii oceny systemów płatności stosowanej przez Eurosystem

7 czerwca 2018 Rada Prezesów zatwierdziła zaktualizowaną wersję metodologii Eurosystemu stosowanej do oceny systemów płatności i jej publikację na stronie internetowej EBC. Aktualizacja tej metodologii, pierwotnie zatwierdzonej w 2014 roku, ma na celu uwzględnienie warunków wprowadzonych w znowelizowanym rozporządzeniu EBC w sprawie wymogów nadzorczych w odniesieniu do systemów płatności o znaczeniu systemowym, które weszło w życie w grudniu 2017. Odnosi się także do oczekiwań nadzorczych Eurosystemu dotyczących odporności cybernetycznej, które są oparte na opublikowanych w czerwcu 2016 wytycznych Komitetu ds. Płatności i Infrastruktur Rynku (CPMI) oraz Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) w sprawie cyberodporności infrastruktur rynku finansowego. Zaktualizowana metodologia jest dostępna na stronie internetowej EBC.

Zmienione zasady ustalania opłat w systemie TARGET2Securities

21 czerwca 2018 Rada Prezesów zatwierdziła zmianę zasad ustalania opłat w systemie TARGET2‑Securities (T2S): od 1 stycznia 2019 opłata za rozliczenie instrukcji rozrachunku dla dostawy za płatność (DvP) wzrośnie z 15 do 23,5 eurocentów. Zmiana ta odzwierciedla aktualny stosunek przychodów T2S do jego kosztów, w szczególności wydłużenie okresu na odzyskanie poniesionych kosztów, zaktualizowane prognozy wzrostu wolumenu i kształtowania się kosztów operacyjnych, a także dodatkowe koszty związane ze wzmocnieniem cyberodporności T2S. Struktura opłat zatwierdzona w roku 2010 i opłaty za usługi informatyczne pozostają bez zmian. Więcej informacji na temat zasad ustalania opłat i sytuacji finansowej T2S można znaleźć na stronie internetowej EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie ustanowienia ram bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych działających w interesie ogólnym w Belgii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/27 w dniu 18 maja 2018 na wniosek ministra finansów Belgii.

Opinia EBC w sprawie niektórych przepisów prawa finansowego w Belgii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/29 w dniu 8 czerwca 2018 na wniosek ministra finansów Belgii.

Opinia EBC w sprawie wymogów dotyczących amortyzacji kredytów hipotecznych w Szwecji

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/30 w dniu 15 czerwca 2018 na wniosek szwedzkiego organu nadzoru finansowego (Finansinspektionen).

Zarządzanie wewnętrzne

Zalecenie EBC udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Lietuvos bankas

18 maja 2018 Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2018/15 udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Lietuvos bankas. Zostało ono opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i na stronie internetowej EBC.

Statystyka

Nowe wytyczne EBC w sprawie Rejestru Danych Instytucji i Podmiotów Powiązanych oraz zmienione wytyczne w sprawie statystyki monetarnej i finansowej

1 czerwca 2018 Rada Prezesów przyjęła wytyczne (UE) 2018/876 w sprawie Rejestru Danych Instytucji i Podmiotów Powiązanych (EBC/2018/16), w skrócie RIAD; jest to wspólny zbiór danych referencyjnych o prawnych i innych statystycznych jednostkach instytucjonalnych. Tego samego dnia Rada Prezesów przyjęła także wytyczne (UE) 2018/877 zmieniające wytyczne EBC/2014/15 w sprawie statystyki monetarnej i finansowej (EBC/2018/17). W nowych wytycznych w sprawie RIAD przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące obowiązków krajowych banków centralnych w zakresie przekazywania do EBC danych referencyjnych na temat podmiotów, a także aktualizacji tych danych i zarządzania ich jakością. Aby zapewnić jasność i pewność prawa, w wytycznych EBC zmieniających wytyczne EBC/2014/15 usunięto wszystkie zasady i procedury określające, jak krajowe banki centralne mają przekazywać przez RIAD wymagane dane do EBC. Oba akty są dostępne na stronie internetowej EBC.

Roczne sprawozdanie Komitetu ESBC ds. Statystyki z postępów w zbieraniu danych granularnych o kredytach

23 maja 2018 Rada Prezesów zapoznała się ze sprawozdaniem za rok 2017 z postępów w przygotowaniach do ustanowienia długoterminowych ram prawnych zbierania danych granularnych o kredytach; sprawozdanie to zostało sporządzone na podstawie art. 3 ust. 2 decyzji EBC/2014/6 w sprawie organizacji środków przygotowawczych do zbierania danych granularnych dotyczących kredytów przez Europejski System Banków Centralnych. Stwierdzono, że przygotowania posuwają się naprzód zgodnie z planem, co pozwoli rozpocząć przekazywanie danych w ramach AnaCredit w przewidzianym terminie (listopad 2018).

Współpraca międzynarodowa i europejska

17. roczny przegląd międzynarodowej roli euro

25 maja 2018 Rada Prezesów zatwierdziła 17. roczny przegląd międzynarodowej roli euro i wyraziła zgodę na jego publikację. Zgodnie z decyzją z 2016 roku przegląd ma być publikowany w cyklu dwuletnim, więc tegoroczne wydanie to wersja skrócona, nie zawierająca artykułów tematycznych ani ramek z informacjami analitycznymi. Przedstawia ona zwięzły opis tendencji w używaniu euro przez nierezydentów strefy euro oraz zaktualizowane informacje statystyczne o głównych wskaźnikach międzynarodowego statusu euro, które mogą zainteresować opinię publiczną. Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Nadzór bankowy

Przestrzeganie wytycznych EUNB w sprawie zarządzania wewnętrznego oraz wspólnych wytycznych ESMA i EUNB w sprawie oceny kwalifikacji członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje

22 maja 2018 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec dwóch wniosków Rady ds. Nadzoru o powiadomienie, odpowiednio, Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) oraz EUNB i ESMA łącznie, że w odniesieniu do nadzorowanych przez siebie bezpośrednio instytucji istotnych EBC przestrzega wytycznych EUNB w sprawie zarządzania wewnętrznego (EBA/GL/2017/11) oraz wspólnych wytycznych EUNB i ESMA w sprawie oceny kwalifikacji członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje (EBA/GL/2017/12). W powiadomieniach tych EBC wyjaśnia, że przez „przestrzeganie” należy rozumieć działanie w granicach krajowych przepisów wdrażających dyrektywę CRD IV i bez uszczerbku dla tych przepisów. Aby zapewnić pełną zgodność ze wspólnymi wytycznymi EUNB i ESMA, EBC wprowadził zmiany w zasadach oceny kompetencji i reputacji oraz zaktualizował odnośny przewodnik.

Przestrzeganie wytycznych EUNB dotyczących szacowania prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania i straty z tytułu niewykonania zobowiązania oraz postępowania z ekspozycjami cechującymi się niewykonaniem zobowiązania

20 czerwca 2018 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o powiadomienie EUNB, że w odniesieniu do nadzorowanych przez siebie bezpośrednio instytucji istotnych EBC będzie przestrzegać wytycznych dotyczących szacowania wartości PD, szacowania wartości LGD oraz postępowania z ekspozycjami cechującymi się niewykonaniem zobowiązania (EBA/GL/2017/16) od dnia wejścia ich w życie, wyznaczonego obecnie przez EUNB na 1 stycznia 2021. Wytyczne te stanowią jedną z inicjatyw EUNB na rzecz zmniejszenia nieuzasadnionej zmienności parametrów ryzyka i wymogów w zakresie funduszy własnych i są częścią szerzej zakrojonego przeglądu metody ratingów wewnętrznych, prowadzonego obecnie przez EUNB.

Przestrzeganie zaleceń EUNB dotyczących zlecania zadań dostawcom usług w chmurze

20 czerwca 2018 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o powiadomienie EUNB, że w odniesieniu do nadzorowanych przez siebie bezpośrednio instytucji istotnych EBC zamierza do końca 2018 zacząć przestrzegać jego zaleceń dotyczących zlecania zadań dostawcom usług w chmurze (EBA/REC/2017/03). Zalecenia te, skierowane do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz do właściwych organów, mają na celu wyjaśnienie, jak przy zlecaniu zadań dostawcom usług w chmurze należy interpretować zasady określone w wytycznych Komitetu Europejskich Organów Nadzoru Bankowego (CEBS) z 2006 roku dotyczących outsourcingu, oraz wskazanie, w jaki sposób stosować niektóre z tych zasad.

Publikacja podręcznika metodologii SREP dla instytucji mniej istotnych

25 czerwca 2018 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o publikację podręcznika metodologii SREP dla instytucji mniej istotnych. Podręcznik, przedstawiający ogólny opis tej metodologii, zostanie opublikowany na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu w późniejszym terminie.

Kontakt z mediami