Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Kesäkuu 2018

Rahapolitiikka

Epätavanomaiset rahapoliittiset toimet

EKP:n neuvosto päätti 14.6.2018 jatkaa omaisuuserien osto-ohjelmassa nykyisiä 30 miljardin euron suuruisia kuukausittaisia ostoja syyskuun 2018 loppuun saakka. Se ilmoitti myös ennakoivansa, että jos tulevat tiedot vahvistavat sen keskipitkän aikavälin inflaatio-odotukset, omaisuuseräostojen määrää vähennetään syyskuun jälkeen siten, että ostoja tehdään joulukuun 2018 loppuun asti 15 miljardilla eurolla kuukaudessa, minkä jälkeen ne päättyvät. EKP:n neuvosto ilmoitti myös aikovansa jatkaa ohjelmassa ostettujen omaisuuserien erääntyessä takaisin maksettavan pääoman sijoittamista uudelleen vielä pidemmän aikaa ostojen päättymisen jälkeen ja joka tapauksessa niin kauan kuin on tarpeen suotuisan likviditeettitilanteen ja vahvasti kasvua tukevan rahapolitiikan ylläpitämiseksi. Yksityiskohtaisempaa tietoa näiden päätösten taustoista on rahapolitiikkakokouksen jälkeen pidetyn lehdistötilaisuuden alustuspuheenvuorossa ja samana päivänä julkaistussa lehdistötiedotteessa, jotka molemmat ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Markkinaoperaatiot

Uuden ESTER-koron laskentamenetelmä

EKP:n neuvosto hyväksyi 25.6.2018 ESTER-koron (euro short-term rate) eli vakuudettomien euromääräisten yön yli ‑markkinoiden uuden koron laskentamenetelmän. Korko perustuu kokonaan rahamarkkinatilastoasetuksen nojalla kerättyihin tietoihin, ja sitä aletaan julkaista 1.10.2019 mennessä. EKP:n neuvosto päätti myös, että ennen julkaisemisen aloittamista julkistetaan historiatietojen perusteella taannehtiva päivittäinen korko (ns. pre-ESTER) sekä transaktiovolyymia ja korkohajontaa koskevat tiedot, jotka lasketaan samoilla menetelmillä kuin ESTER. Menetelmäkuvaus ja sitä koskeva lehdistötiedote ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Rahoitusjärjestelmän vakaus ja valvonta

Eurojärjestelmän vastaus ESMAn järjestämään kuulemiseen arvopaperistamismarkkinoiden läpinäkyvyysvaatimuksista

EKP:n neuvosto hyväksyi 18.5.2018 eurojärjestelmän vastauksen Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) järjestämään kuulemiseen arvopaperistamisrekisteriksi rekisteröitymistä koskeville hakemuksille asetettavista vaatimuksista. Eurojärjestelmä antoi vastauksessaan tukensa ESMAn asettamille läpinäkyvyystavoitteille ja katsoi tietoja keräävien ja niitä keskitetysti säilyttävien arvopaperirekisterien lisäävän merkittävästi arvopaperistamismarkkinoiden läpinäkyvyyttä. Eurojärjestelmän vastaus on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Markkinainfrastruktuuri ja maksut

Eurojärjestelmän tarkistetut maksujärjestelmien arviointimenetelmät

EKP:n neuvosto hyväksyi 7.6.2018 eurojärjestelmän päivitetyt maksujärjestelmien arviointimenetelmät ja niiden julkaisemisen EKP:n verkkosivuilla. Alun perin vuonna 2014 hyväksyttyjen menetelmien päivityksessä on otettu huomioon joulukuussa 2017 voimaan tulleet muutokset systeemisesti merkittäviä maksujärjestelmiä koskevista yleisvalvontavaatimuksista annettuun EKP:n asetukseen (SIPS-asetukseen). Päivitetyssä versiossa on myös viittauksia kyberresilienssiä koskeviin eurojärjestelmän yleisvalvontaodotuksiin, jotka perustuvat maksu- ja markkinainfrastruktuurikomitean ja kansainvälisen arvopaperimarkkinavalvojien järjestön (IOSCO) kesäkuussa 2016 julkaisemaan rahoitusmarkkinainfrastruktuurien kyberresilienssiä koskevaan ohjeistukseen (Guidance on cyber resilience for financial market infrastructures). Menetelmäpäivitys on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Muutos T2S-järjestelmän hinnoitteluperiaatteisiin

EKP:n neuvosto hyväksyi 21.6.2018 muutoksen TARGET2-Securities-järjestelmän (T2S) hinnoitteluperiaatteisiin: toimitus maksua vastaan ‑tapaa käytettäessä selvitysmaksu nousee 15 sentistä 23,5 senttiin 1.1.2019. Muutoksessa on otettu huomioon T2S-järjestelmän tämänhetkinen tulo-kustannussuhde ja etenkin kustannusvastaavuuden saavuttamisjakson pidentäminen, päivitetyt arviot volyymien kasvusta ja toimintakustannusten kehityksestä sekä T2S-järjestelmän kyberresilienssin tehostamisen aiheuttamat lisäkustannukset. Vuonna 2010 hyväksytyt hinnoitteluperusteet ja tietopalvelumaksut pysyvät sen sijaan ennallaan. Tarkempaa tietoa T2S-järjestelmän hinnoitteluperiaatteista ja taloudellisesta tilanteesta on EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto yleishyödyllisten verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistamista koskevista puitteista Belgiassa

EKP:n neuvosto antoi 18.5.2018 Belgian valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2018/27.

EKP:n lausunto rahoitusoikeuden alaan kuuluvista useista säännöksistä Belgiassa

EKP:n neuvosto antoi 8.6.2018 Belgian valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2018/29.

EKP:n lausunto asuntolainan takaisinmaksua koskevista vaatimuksista Ruotsissa

EKP:n neuvosto antoi 15.6.2018 Ruotsin finanssivalvontaviranomaisen pyynnöstä lausunnon CON/2018/30.

Hallinto ja valvonta

EKP:n suositus Euroopan unionin neuvostolle Liettuan keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 18.5.2018 Euroopan unionin neuvostolle suosituksen Lietuvos bankasin ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2018/15). Suositus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Tilastot

EKP:n uudet suuntaviivat yhteisötietorekisteristä ja muutetut suuntaviivat raha- ja rahoituslaitostilastoista

EKP:n neuvosto antoi 1.6.2018 suuntaviivat (EU) 2018/876 yhteisötietorekisteristä (EKP/2018/16). Yhteisötietorekisteri (Register of Institutions and Affiliates Data, RIAD) on yhteinen tietoaineisto, johon kootaan oikeudellisia ja muita tilastollisia institutionaalisia yksiköitä koskevat viitetiedot. RIAD-rekisteriä koskevissa suuntaviivoissa kansalliset keskuspankit velvoitetaan ilmoittamaan EKP:lle yhteisöjen viitetiedot sekä huolehtimaan niiden ylläpidosta ja laadunvarmistuksesta. EKP:n neuvosto antoi 1.6.2018 myös muutossuuntaviivat (EU) 2018/877 (EKP/2018/17), joilla raha- ja rahoitustilastoista annetuista suuntaviivoista EKP/2014/15 poistetaan oikeusvarmuuden ja selkeyden varmistamiseksi kaikki säännöt ja menettelyt siitä, miten kansalliset keskuspankit raportoivat vaaditut tiedot RIAD-rekisterin välityksellä EKP:lle. Molemmat suuntaviivat ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKPJ:n tilastokomitean vuosiraportti yksityiskohtaisten luottotietojen keruun valmisteluista

EKP:n neuvosto tutustui 23.5.2018 vuoden 2017 väliraporttiin yksityiskohtaisten luottotietojen keruun valmistelutoimien edistymisestä. Raportti on laadittu valmistelevien toimien järjestämisestä yksityiskohtaisten luottotietojen keräämiseksi Euroopan keskuspankkijärjestelmässä annetun päätöksen EKP/2014/6 artiklan 3 kohdan 2 nojalla. Raportin lopussa todetaan, että edistyminen jatkuu suunnitellusti, joten yksityiskohtaisten luottotietojen toimitus AnaCredit-tietokantaan voi alkaa marraskuussa 2018.

Kansainvälinen ja eurooppalainen yhteistyö

Euron kansainvälisen aseman tarkastelu

EKP:n neuvosto tutustui 25.5.2018 seitsemänteentoista euron kansainvälistä asemaa koskevaan vuosikatsaukseen ja hyväksyi sen julkaisemisen. Vuonna 2016 päätettiin, että täydellisiä katsauksia julkaistaan vastaisuudessa kahden vuoden välein. Tämänvuotinen katsaus onkin välikatsaus, jossa ei ole erityisaiheisiin pureutuvia artikkeleita eikä analyysikehikoita. Välikatsauksessa tarkastellaan lyhyesti, miten euron käyttö euroalueen ulkopuolella on kehittynyt. Siinä esitetään myös päivitettyjä tilastoja suuren yleisön kannalta kiintoisista euron kansainvälisen aseman indikaattoreista. Katsaus on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Pankkivalvonta

Hallintoa ja ohjausta koskevien EPV:n ohjeiden sekä johdon jäsenten ja keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden sopivuuden arviointia koskevien ESMAn ja EPV:n yhteisten ohjeiden noudattaminen

EKP:n neuvosto jätti 22.5.2018 vastustamatta valvontaelimen ehdottamia kahta ilmoitusta. Toisessa EKP ilmoittaa Euroopan pankkiviranomaiselle (EPV) noudattavansa merkittävien laitosten suoran valvonnan yhteydessä hallintoa ja ohjausta koskevia EPV:n ohjeita (EBA/GL/2017/11). Toisessa EKP ilmoittaa EPV:lle ja ESMAlle noudattavansa johdon jäsenten ja keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden sopivuuden arviointia koskevia ESMAn ja EPV:n yhteisiä ohjeita (EBA/GL/2017/12). Molemmissa ilmoituksissa täsmennetään, että EKP toimii ohjeita noudattaessaan vakavaraisuusdirektiivin kansallisten täytäntöönpanosäännösten rajoissa eikä rajoita niiden soveltamista. EKP on tarkistanut sopivuuden ja luotettavuuden arviointiperiaatteitaan ja päivittänyt sopivuuden ja luotettavuuden arviointiopastaan ESMAn ja EPV:n yhteisten ohjeiden pohjalta varmistaakseen, että ne ovat kaikilta osin ohjeiden mukaiset.

Maksukyvyttömyyden todennäköisyyden estimointia, tappio-osuuden estimointia ja maksukyvyttömien vastuiden kohtelua koskevien EPV:n ohjeiden noudattaminen

EKP:n neuvosto jätti 20.6.2018 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta ilmoittaa EPV:lle, että EKP aikoo noudattaa merkittävien laitosten suoran valvonnan yhteydessä maksukyvyttömyyden todennäköisyyden estimointia, tappio-osuuden estimointia ja maksukyvyttömien vastuiden kohtelua koskevia EPV:n ohjeita (EBA/GL/2017/16) niiden tämänhetkisestä voimaantulopäivästä eli 1.1.2021 alkaen. Ohjeet ovat yksi aloitteista, joilla EPV aikoo vähentää riskiparametrien ja omien varojen vaatimusten perusteetonta vaihtelua osana sisäisten luottoluokitusten menetelmän laajempaa tarkastelua.

Ulkoistamisesta pilvipalveluihin annettujen EPV:n suositusten noudattaminen

EKP:n neuvosto jätti 20.6.2018 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta ilmoittaa EPV:lle, että EKP aikoo alkaa noudattaa merkittävien laitosten suoran valvonnan yhteydessä EPV:n suosituksia ulkoistamisesta pilvipalveluihin (EBA/REC/2017/03) vuoden 2018 loppuun mennessä. Luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä toimivaltaisille viranomaisille osoitettujen suositusten tarkoituksena on selventää, miten Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitean (Committee of European Banking Supervisors, CEBS) vuonna 2006 julkaisemiin ulkoistamisohjeisiin sisältyviä periaatteita tulisi tulkita, kun toimintoja ulkoistetaan pilvipalvelujen tarjoajille. Lisäksi suosituksissa täsmennetään, miten joitakin CEBS:n periaatteista tulisi noudattaa.

Menetelmäkuvaus vähemmän merkittäviä laitoksia koskevasta valvojan arviointiprosessista

EKP:n neuvosto jätti 25.6.2018 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta julkaista menetelmäkuvaus vähemmän merkittäviä laitoksia koskevasta valvojan arviointiprosessista. EKP:n pankkivalvontasivuilla julkaistavassa menetelmäkuvauksessa luodaan yleiskatsaus valvojan arviointiprosessin menetelmiin.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle