Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

февруари 2018 г.

Пазарни операции

Актуализация на списъка на референтните обменни курсове спрямо еврото

На 26 януари 2018 г. Управителният съвет реши да включи отново исландската крона в списъка на валутите, за които ЕЦБ публикува ежедневно референтни обменни курсове спрямо еврото. Публикуването на курс за тази валута бе прекратено през декември 2008 г. заради отсъствие на надежден пазарен обменен курс вследствие на въвеждането на капиталов контрол от исландските власти. Премахването на този контрол през март 2017 г. и възстановяването на надежден пазарен обменен курс е основание за връщането в списъка, считано от 1 февруари 2018 г. Референтните обменни курсове, които се основават на редовна процедура на съгласуване на данни между централни банки в цяла Европа, провеждана в 14:15 ч. централноевропейско време всеки работен ден, обичайно се актуализират всеки ден около 16:00 ч. централноевропейско време.

Годишен преглед на приемливите нерегулирани пазари, емитенти, които са класифицирани като многостранни банки за развитие или международни организации, и емитенти, класифицирани като агенции, в категория ІI за дисконтиране на активите

На 26 януари 2018 г. Управителният съвет преразгледа i) списъка на приемливите нерегулирани пазари на активи, допустими като обезпечение в операциите по паричната политика на Евросистемата, ii) списъка на емитентите, класифицирани като многостранни банки за развитие или международни организации, и iii) списъка на емитентите, класифицирани като агенции, в категория ІІ за дисконтиране на активите. Първите два списъка остават без промяна. Що се отнася до третия списък (емитенти, класифицирани като агенции в категория II за дисконтиране на активите), включени бяха Caisse des Dépôts et Consignations и Nederlandse Waterschapsbank, а Cassa Depositi e Prestiti беше изключена, тъй като вече не изпълнява определени количествени прагове, определени от ЕЦБ, за причисляване на ценните книжа, емитирани от определени институции, в категория ІІ за дисконтиране на активи. Списъците, които бяха съответно актуализирани на 1 февруари 2018 г., са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Изменения на правната рамка за провеждане на паричната политика на Евросистемата

На 7 февруари 2018 г. Управителният съвет прие три насоки (Насоки ЕЦБ/2018/3, ЕЦБ/2018/4 и ЕЦБ/2018/5), с които се изменят съответно Насоките относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2014/60), Насоките относно дисконтиранията при оценяването при прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2015/35) и Насоките относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения (ЕЦБ/2014/31). Прессъобщение по темата с подробна информация за промените, въведени с тези изменящи правни актове, е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Удължаване на действието на рамките за допълнителни вземания по кредити

На 9 февруари 2018 г. Управителният съвет одобри удължаването на действието на рамките за допълнителни вземания по кредити в сегашния им формат до датата на падежа на последната целева операция по дългосрочно рефинансиране от втората серия (ЦОДР ІІ) – 24 март 2021 г. Рамките за допълнителни вземания по кредити бяха въведени през 2011 г., за да дадат възможност на националните централни банки (НЦБ) от Евросистемата да приемат като обезпечение определени вземания по кредити, които не отговарят на изискванията за допустимост и/или стандартите за кредитно качество, определени в Насоки ЕЦБ/2014/60 относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата. Приемането на рамките на НЦБ за допълнителни вземания по кредити подлежи на предварително одобрение от Управителния съвет и е подчинено на условието, че загуби, произтичащи от приемането на допълнителни вземания по кредити, се поемат изцяло от приелите ги НЦБ. Подробна информация за рамките за допълнителни вземания по кредити е публикувана на уебсайта на ЕЦБ.

Пазарна инфраструктура и плащания

Създаване на Съвет за еврокиберустойчивост за общоевропейските финансови инфраструктури

На 26 януари 2018 г. Управителният съвет одобри създаването на Съвет за еврокиберустойчивост за общоевропейските финансови инфраструктури с цел да се подобри киберустойчивостта на инфраструктурите на финансовия пазар и на техните доставчици на критично важни услуги, както и на целия финансов сектор в ЕС. Съветът, който се председателства от член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ, ще се състои от представители на i) общоевропейските инфраструктури на финансовия пазар и техните доставчици на критично важни услуги, ii) водещите наблюдатели на общоевропейските финансови инфраструктури от страна на Евросистемата (т.е. седем НЦБ и ЕЦБ), и iii) три други НЦБ от ЕСЦБ на ротационен принцип. Европейската комисия, Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност, Европейският банков орган, единният надзорен механизъм, Европейският орган за ценни книжа и пазари, Европол и генерална дирекция „Информационни системи“ в ЕЦБ ще бъдат поканени като наблюдатели. Обща информация за Съвета за еврокиберустойчивост ще бъде предоставена на уебсайта на ЕЦБ.

Допустимост на нови релейни връзки между системи за сетълмент на ценни книжа

На 1 февруари 2018 г. Управителният съвет одобри като допустими за използване в кредитните операции на Евросистемата девет нови релейни връзки от Clearstream Banking AG Frankfurt CBF-CREATION, Clearstream Banking S.A. Luxembourg (CBL) и LuxCSD към Euroclear France, Euroclear Nederland и Monte Titoli през CBF-system и през CBL за връзките от CBF-CREATION. Списъкът на допустимите връзки, публикуван на уебсайта на ЕЦБ, ще бъдат актуализиран, когато новите релейни връзки влязат в експлоатация.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно организацията на централния регистър на банковите сметки и финансовите трансакции в Белгия

На 26 януари 2018 г. Управителният съвет прие Становище CON/2018/4 по искане на Министерството на финансите на Белгия.

Становище на ЕЦБ относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти в Словения

На 31 януари 2018 г. Управителният съвет прие Становище CON/2018/5 по искане на Министерството на финансите на Словения.

Становище на ЕЦБ относно източниците на финансиране и управлението на Малтийския орган за финансови услуги

На 6 февруари 2018 г. Управителният съвет прие Становище CON/2018/6 по искане на Bank Ċentrali ta Malta/Central Bank of Malta.

Становище на ЕЦБ относно зависимостта на кредитните институции от средства, произхождащи от финансови предприятия в Унгария

На 6 февруари 2018 г. Управителният съвет прие Становище CON/2018/7 по искане на Magyar Nemzeti Bank.

Становище на ЕЦБ относно връщането на парични средства на Република Словения от определени данъчни убежища

На 14 февруари 2018 г. Управителният съвет прие Становище CON/2018/8 по искане на Националното събрание на Република Словения.

Становище на ЕЦБ относно допълнителни макропруденциални инструменти за жилищни ипотеки в Люксембург

На 19 февруари 2018 г. Управителният съвет прие Становище CON/2018/9 по искане на Министерството на финансите на Люксембург.

Становище на ЕЦБ относно възлагането на Central Bank of Cyprus на нови задачи във връзка с обменните такси за платежни операции, свързани с карти

На 14 февруари 2018 г. Управителният съвет прие Становище CON/2018/10 по искане на Министерството на финансите на Република Кипър.

Становище на ЕЦБ относно възлагането на Bank of Greece на нови задачи във връзка с обменните такси за платежни операции, свързани с карти

На 15 февруари 2018 г. Управителният съвет прие Становище CON/2018/11 по искане на Министерството на финансите на Гърция.

Административно управление

Препоръка на ЕЦБ до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Oesterreichische Nationalbank

На 26 януари 2018 г. Управителният съвет прие Препоръка ЕЦБ/2018/1 до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Oesterreichische Nationalbank. Препоръката е публикувана в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Годишен отчет на ЕЦБ 2017

На 21 февруари 2018 г. Управителният съвет одобри одитирания финансов отчет на ЕЦБ за финансовата 2017 година. Годишният отчет, както и прессъобщение по темата, са публикувани на уебсайта на ЕЦБ на 22 февруари 2018 г. Докладът на ръководството за 2017 година е публикуван като част от годишния отчет на ЕЦБ.

Статистика

Регламент на ЕЦБ относно изискванията за статистическа отчетност за пенсионни фондове

На 26 януари 2018 г. Управителният съвет прие Регламент ЕЦБ/2018/2 относно изискванията за статистическа отчетност за пенсионни фондове. Този регламент, който бе приет след проведена от ЕЦБ публична консултация и задълбочен процес на консултация със заинтересованите страни и споразумения с други органи (напр. Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) с цел да се сведе до минимум бремето на отчетността за сектора, е публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Диалог по статистически въпроси между Комитета по статистика на Евросистемата/ЕСЦБ и банковия сектор

На 31 януари 2018 г. Управителният съвет одобри провеждането на годишни срещи за улесняване на обсъждането на статистически въпроси между членовете на Комитета по статистика на Евросистемата/ЕСЦБ (STC) и представители на банковия сектор. Тъй като проектите за развитие или усъвършенстване на статистиката на ЕСЦБ се простират отвъд средносрочния хоризонт и имат значително въздействие върху членовете на финансовия сектор, които имат задължения за отчетност, се очаква тези срещи да дадат възможност за редовен обмен на информация по текущи инициативи и за основанията за тях в политиките, както и да осигурят по-положително взаимодействие с предоставящите информация банки. Очаква се първата среща да се проведе през март 2018 г. Подробна информация за тези срещи ще бъде предоставена на уебсайта на ЕЦБ.

Банков надзор

Провеждане на стрес тест в целия ЕС през 2018 г. съвместно с Европейския банков орган (ЕБО)

На 31 януари 2018 г. ЕЦБ обяви, че ще подложи на проверка 37 банки в еврозоната, чийто дял в общия размер на банковите активи в еврозоната е 70%, в рамките на стрес теста за целия ЕС през 2018 г., който ще се проведе съвместно с Европейския банков орган (ЕБО). Стрес тестът за целия ЕС ще се проведе по методологията, образците и сценариите на ЕБО, като се очаква резултатите за отделните банки да бъдат публикувани до 2 ноември 2018 г. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

Съответствие с Насоките на ЕБО относно изискванията за оповестяване във връзка с преходните разпоредби по МСФО 9

На 7 февруари 2018 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да уведоми ЕБО че, за значимите институции под нейния надзор, ЕЦБ възнамерява да изпълнява Насоките на ЕБО относно единното оповестяване по член 473а от Регламент (ЕС) № 575/2013 (Регламент за капиталовите изисквания – РКИ) що се отнася до преходния период за редуциране на въздействието от въвеждането на МСФО 9 върху собствения капитал (EBA/GL/2018/01). Тези насоки, които влизат в действие от 20 март 2018 г., следват изискванията за оповестяване, предложени от Базелския комитет за банков надзор, като вземат предвид въздействието на преходните разпоредби в МСФО 9 относно капиталовото съотношение и коефициента на ливъридж, с оглед на това да се приложат изискванията на РКИ за оповестяване по начин, съгласуван с международните стандарти.

Ръководство за оценка на заявленията за лицензиране и ръководство за оценка на заявленията за лицензиране на FinTech кредитни институции

На 8 февруари 2018 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да публикува ръководство за оценка на заявленията за лицензиране и ръководство за оценка на заявленията за лицензиране на FinTech кредитни институции, като и двете ръководства са изменени след публична консултация. Ръководствата заедно с обобщение на коментарите от публичната консултация ще бъдат публикувани скоро на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

Решение за налагане на мораториум на ABLV Bank

На 19 февруари 2018 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложение на Надзорния съвет за налагане на мораториум на ABLV Bank, според който временно и, докато не бъде съобщено друго, на ABLV Bank се забранява да извършва плащания по финансовите си пасиви. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите