SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Februar 2018

Markedsoperationer

Ajourføring af listen over euroreferencekurser

Den 26. januar 2018 besluttede ECB's styrelsesråd, at islandske kroner igen skulle medtages på listen over valutaer, som ECB offentliggør daglige euroreferencekurser for. Rapporteringen af denne valuta blev indstillet i december 2008, fordi der ikke fandtes en pålidelig markedsbestemt kurs, efter at de islandske myndigheder havde indført kapitalkontrol. Med ophævelsen af denne kontrol i marts 2017 og tilbagevenden til en pålidelig markedsbestemt kurs er der grundlag for at medtage denne valuta på listen fra og med 1. februar 2018. Euroreferencekurserne, som er baseret på en regelmæssig koncertationsprocedure mellem centralbanker i hele Europa, der normalt finder sted alle arbejdsdage kl. 14.15 CET, ajourføres normalt hver dag omkring kl. 16.00 CET.

Årlig gennemgang af acceptable ikke-regulerede markeder, udstedere klassificeret som multilaterale udviklingsbanker eller internationale organisationer og udstedere klassificeret som agencies i haircutkategori II

Den 26. januar 2018 gennemgik Styrelsesrådet i) listen over acceptable ikke-regulerede markeder for aktiver, der er godkendt som sikkerhed i Eurosystemets pengepolitiske operationer, ii) listen over udstedere klassificeret som multilaterale udviklingsbanker og internationale organisationer og iii) listen over udstedere klassificeret som agencies i haircutkategori II. De to første lister er uændrede. På den tredje liste (udstedere klassificeret som agencies i haircutkategori II) er Caisse des Dépôts et Consignations og Nederlandse Waterschapsbank medtaget, mens Cassa Depositi e Prestiti er blevet fjernet, da den ikke længere opfylder visse kvantitative grænser, som ECB har opstillet for placeringen af værdipapirer udstedt af visse agencies i haircutkategori II. Listerne, som blev ajourført i overensstemmelse hermed 1. februar 2018, er offentliggjort på ECB's websted.

Ændring af det retlige grundlag for gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitik

Den 7. februar 2018 vedtog Styrelsesrådet tre retningslinjer (retningslinje ECB/2018/3, ECB/2018/4 og ECB/2018/5) om ændring af henholdsvis retningslinje om gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2014/60), retningslinje om anvendelsen af haircuts i forbindelse med gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2015/35) og retningslinje om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed (ECB/2014/31). En pressemeddelelse herom med detaljerede oplysninger om de ændringer, der er indført i disse ændringsretsakter, findes på ECB's websted.

Forlængelse af rammerne for de yderligere gældsfordringer

Den 9. februar 2018 godkendte Styrelsesrådet forlængelsen af rammerne for de yderligere gældsfordringer i deres nuværende format indtil udløbsdatoen for den sidste målrettede langfristede markedsoperation i den anden serie (TLTRO II), der er fastsat til 24. marts 2021. Rammerne for de yderligere gældsfordringer blev indført i 2011 for at give de nationale centralbanker i Eurosystemet mulighed for at acceptere visse gældsfordringer som sikkerhed, som ikke overholdt reglerne for belånbarhed og/eller kreditkvalitetsstandarderne i henhold til retningslinje ECB/2014/60 om gennemførelse af Eurosystemets pengepolitiske ramme. De nationale centralbankers accept af rammerne for yderligere gældsfordringer kræver Styrelsesrådets forudgående godkendelse og er underlagt den betingelse, at tab som følge af accept af en ramme for yderligere gældsfordringer alene bæres af den nationale centralbank, som har accepteret den. Mere detaljerede oplysninger om rammerne for yderligere gældsfordringer findes på ECB's websted.

Markedsinfrastruktur og betalinger

Oprettelse af et euro-cyberrobusthedsnævn for paneuropæiske finansielle infrastrukturer

Den 26. januar 2018 godkendte Styrelsesrådet oprettelsen af et euro-cyberrobusthedsnævn (Euro cyber Resilience Board (ECRB)) for paneuropæiske finansielle infrastrukturer. Formålet er at styrke cyberrobustheden i finansielle markedsinfrastrukturer og kritiske serviceleverandører heraf samt hele EU's finansielle sektor. ECRB, der har et medlem af ECB's direktion i forsædet, vil bestå af repræsentanter for i) paneuropæiske finansielle markedsinfrastrukturer og kritiske serviceleverandører heraf, ii) Eurosystemets hovedansvarlige for tilsynet med paneuropæiske finansielle infrastrukturer (syv nationale centralbanker og ECB) og iii) tre andre nationale centralbanker i ESCB ifølge et rotationssystem. Europa-Kommissionen, Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed, Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Fælles Tilsynsmekanisme, Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, Europol og ECB's Generaldirektorat for Informationssystemer inviteres med som observatører. Generelle oplysninger om ECRB vil kunne findes på ECB's websted.

Godkendelse af nye indirekte link mellem værdipapirafviklingssystemer

Den 1. februar 2018 godkendte Styrelsesrådet ni nye indirekte link fra Clearstream Banking AG Frankfurt CBF-CREATION, Clearstream Banking S.A. Luxembourg (CBL) og LuxCSD til Euroclear France, Euroclear Nederland og Monte Titoli via CBF-system samt via CBL for linkene fra CBF-CREATION til anvendelse i Eurosystemets kreditoperationer. Listen over godkendte link, der findes på ECB's websted, ajourføres, når de nye indirekte link tages i brug.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om organiseringen af det centrale register for bankkonti og finansielle transaktioner i Belgien

Den 26. januar 2018 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2018/4 på anmodning af det belgiske finansministerium.

ECB's udtalelse om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer i Slovenien

Den 31. januar 2018 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2018/5 på anmodning af det slovenske finansministerium.

ECB's udtalelse om finansieringskilderne for og ledelsen af Malta Financial Services Authority

Den 6. februar 2018 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2018/6 på anmodning af Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta.

ECB's udtalelse om kreditinstitutters afhængighed af midler fra finansielle selskaber i Ungarn

Den 6. februar 2018 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2018/7 på anmodning af Magyar Nemzeti Bank.

ECB's udtalelse om tilbagelevering af økonomiske midler til Republikken Slovenien fra udpegede skattely

Den 14. februar 2018 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2018/8 på anmodning af Republikken Sloveniens Nationalforsamling.

ECB's udtalelse om yderligere værktøjer til værdipapirer med pant i boligejendom i Luxembourg

Den 19. februar 2018 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2018/9 på anmodning af det luxembourgske finansministerium.

ECB's udtalelse om overdragelse af nye opgaver vedrørende interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner til Central Bank of Cyprus

Den 14. februar 2018 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2018/10 på anmodning af det cypriotiske finansministerium.

ECB's udtalelse om overdragelse af nye opgaver vedrørende interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner til Bank of Greece

Den 15. februar 2018 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2018/11 på anmodning af det græske finansministerium.

Corporate governance

ECB's henstilling til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Oesterreichische Nationalbank

Den 26. januar 2018 vedtog Styrelsesrådet en henstilling til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Oesterreichische Nationalbank (ECB/2018/1). Henstillingen er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

ECB's årsregnskab 2017

Den 21. februar 2018 godkendte Styrelsesrådet ECB's reviderede regnskab for regnskabsåret 2017. Årsregnskabet blev offentliggjort på ECB's websted den 22. februar 2018 sammen med en pressemeddelelse. Ledelsens beretning for regnskabsåret 2017 blev offentliggjort som en del af ECB's årsregnskab.

Statistik

ECB's forordning om statistiske rapporteringskrav for pensionskasser

Den 26. januar 2018 vedtog Styrelsesrådet forordning ECB/2018/2 om statistiske rapporteringskrav for pensionskasser. Denne forordning, der følger efter ECB's offentlige høring og en omfattende høring af interessenter samt arrangementer med andre organer (fx EIOPA) med det formål at minimere rapporteringsbyrden for branchen, blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

Dialog mellem Eurosystemets/ESCB's Statistiske Komité og banksektoren om statistiske spørgsmål

Den 31. januar 2018 godkendte Styrelsesrådet indførelsen af årlige møder for at fremme drøftelser af statiske spørgsmål mellem medlemmerne af Eurosystemets/ESCB's Statistiske Komité og repræsentanter for banksektoren. Da projekter med henblik på at udvikle eller forbedre ESCB-statistikker har et mellemlangt sigte og betydelige konsekvenser for de dele af den finansielle sektor, som er omfattet af rapporteringsforpligtelser, forventes disse møder at give mulighed for regelmæssig udveksling af oplysninger om aktuelle initiativer og de politiske bevæggrunde herfor og bidrage til et mere positivt samspil med rapporterende banker. Det første møde forventes at finde sted i marts 2018. Mere detaljerede oplysninger om disse møder vil kunne findes på ECB's websted.

Banktilsyn

Gennemførelse af den EU-dækkende stresstest 2018 sammen med Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Den 31. januar 2018 meddelte ECB, at den vil undersøge 37 banker i euroområdet, der repræsenterer 70 pct. af alle bankaktiver i euroområdet, som et led i den EU-dækkende stresstest 2018, der gennemføres sammen med Den Europæiske Banktilsynsmyndighed. Stresstesten gennemføres efter EBA's metode, formularer og scenarier, og resultaterne for de enkelte banker forventes offentliggjort senest 2. november 2018. Der findes en pressemeddelelse om dette på ECB Banktilsyns websted.

Efterlevelse af EBA's retningslinjer om offentliggørelseskrav i forbindelse med IFRS 9's overgangsordninger

Den 7. februar 2018 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at underrette EBA om, at ECB, hvad angår signifikante institutter under dens tilsyn, vil efterleve EBA's retningslinjer om ensartet offentliggørelse af oplysninger i henhold til artikel 473a i forordning (EU) nr. 575/2013 (kapitalkravsforordningen (CRR)) hvad angår overgangsordninger til begrænsning af den virkning, som indførelsen af IFRS 9 har på kapitalgrundlag (EBA/GL/2018/01). Retningslinjerne, som vil gælde fra 20. marts 2018, følger de offentliggørelseskrav, der er foreslået af Baselkomiteen for Banktilsyn, for at tage højde for den virkning, som overgangsordninger for IFRS 9 har på kapitalprocenter og gearingsgrad, med henblik på at gennemføre CRR's offentliggørelseskrav på en måde, der er i overensstemmelse med internationale standarder.

Vejledning i vurdering af licensansøgninger og vejledning i vurdering af licensansøgninger fra fintech-kreditinstitutter

Den 8. februar 2018 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at offentliggøre vejledningen i vurdering af licensansøgninger og vejledningen i vurdering af licensansøgninger fra fintech-kreditinstitutter, begge som ændret efter den offentlige høring herom. Vejledningerne vil snart være at finde på ECB’s banktilsynswebsted sammen med en redegørelse for resultatet af den offentlige høring.

Beslutning om at pålægge ABLV Bank et moratorium

Den 19. februar 2018 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at pålægge ABLV Bank et moratorium, hvorved denne bank midlertidigt, indtil videre, har forbud mod at foretage betalinger på sine finansielle passiver. Der findes en pressemeddelelse om dette på ECB’s banktilsynswebsted.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt