Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Februari 2018

Markttransacties

Update van de lijst van referentiewisselkoersen van de euro

Op 26 januari 2018 heeft de Raad van Bestuur besloten de IJslandse króna weer op te nemen op de lijst van valuta's waarvoor de ECB dagelijks referentiewisselkoersen van de euro publiceert. De publicatie ten aanzien van deze valuta was in december 2008 opgeschort vanwege het ontbreken van een betrouwbare door de markt bepaalde wisselkoers na de invoering van kapitaalbeperkingen door de IJslandse autoriteiten. Door de opheffing van deze kapitaalbeperkingen in maart 2017 en de terugkeer van een betrouwbare door de markt bepaalde wisselkoers is deze heropname op de lijst, die vanaf 1 februari 2018 plaatsvindt, gerechtvaardigd. De referentiewisselkoersen, die zijn gebaseerd op een periodieke samenwerkingsprocedure tussen centrale banken in geheel Europa die over het algemeen elke werkdag plaatsvindt om 14.15 uur Midden-Europese tijd, worden gewoonlijk dagelijks geüpdatet, rond 16.00 uur Midden-Europese tijd.

Jaarlijkse herziening van erkende niet-gereguleerde markten, van emittenten die als multilaterale ontwikkelingsbank of internationale organisatie worden geclassificeerd en van emittenten in haircutcategorie II die als agency worden geclassifieerd

Op 26 januari 2018 heeft de Raad van Bestuur de volgende lijsten nader bekeken: 1) de lijst van erkende niet-gereguleerde markten voor activa die in aanmerking komen als onderpand voor monetairbeleidstransacties van het Eurosysteem, 2) de lijst van emittenten die als multilaterale ontwikkelingsbank of internationale organisatie worden geclassificeerd, en 3) de lijst van emittenten in haircutcategorie II die als agency worden geclassificeerd. De eerste twee lijsten zijn onveranderd gebleven. Wat betreft de derde lijst (de lijst van emittenten in haircutcategorie II die als agency worden geclassificeerd), zijn daarop de Caisse des Dépôts et Consignations en de Nederlandse Waterschapsbank opgenomen, terwijl de Cassa Depositi e Prestiti daarvan is verwijderd aangezien deze niet langer voldoet aan bepaalde door de ECB vastgestelde kwantitatieve drempels voor de toewijzing van de door enkele agency's in haircutcategorie II uitgegeven effecten. De lijsten, die op 1 februari 2018 dienoverkomstig zijn bijgewerkt, zijn gepubliceerd op de website van de ECB.

Veranderingen in het wettelijk kader voor de tenuitvoerlegging van het monetair beleid van het Eurosysteem

Op 7 februari 2018 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan drie richtsnoeren (en wel Richtsnoeren ECB/2018/3, ECB/2018/4 en ECB/2018/5) tot wijziging van respectievelijk het Richtsnoer betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem (ECB/2014/60), het Richtsnoer betreffende binnen het kader van de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem toegepaste surpluspercentages (ECB/2015/35) en het Richtsnoer inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betreffende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem
en de beleenbaarheid van onderpand (ECB/2014/31). Een persbericht hierover met nadere informatie over de veranderingen in deze wijzigingsrechtsinstrumenten is te vinden op de website van de ECB.

Verlenging van de kaders voor additionele kredietvorderingen

Op 9 februari 2018 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan verlenging van de kaders voor additionele kredietvorderingen ("additional credit claims" of ACC's) in hun huidige vorm tot de afloopdatum van de laatste gerichte langerlopende herfinancieringstransactie in de tweede reeks (TLTRO II), die voor 24 maart 2021 gepland staat. De ACC-kaders zijn in 2011 ingevoerd om de nationale centrale banken van het Eurosysteem in staat te stellen bepaalde kredietvorderingen die niet voldeden aan de beleenbaarheidsregels en/of de in Richtsnoer ECB/2014/60 betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem vastgelegde kredietkwaliteitsnormen, als onderpand te accepteren. Het goedkeuren van de ACC-kaders van de nationale centrale banken hangt af van de voorafgaande toestemming van de Raad van Bestuur, en is op voorwaarde dat de uit het accepteren van een ACC voortvloeiende verliezen uitsluitend worden gedragen door de nationale centrale bank die deze accepteert. Gedetailleerdere informatie over de ACC-kaders is beschikbaar op de website van de ECB.

Marktinfrastructuur en betalingsverkeer

Oprichting van een Euro Cyber Resilience Board voor pan-Europese financiële infrastructuren

Op 26 januari 2018 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de oprichting van een Euro Cyber Resilience Board (ECRB) voor pan-Europese financiële infrastructuren, die tot doel heeft de cyberweerbaarheid van financiëlemarktinfrastructuren en hun essentiële serviceproviders, en van de bredere financiële sector van de EU, te verbeteren. In de ECRB, die wordt voorgezeten door een lid van de Directie van de ECB, komen vertegenwoordigers samen van 1) pan-Europese financiëlemarktinfrastructuren en hun essentiële serviceproviders, 2) de belangrijkste Eurosysteem-toezichthouders van pan-Europese financiëlemarktinfrastructuren (d.w.z. zeven nationale centrale banken en de ECB), en 3) op roulatiebasis, drie andere nationale centrale banken die deel uitmaken van het ESCB. De Europese Commissie, het Europees Agentschap voor Netwerk- en Informatiebeveiliging, de Europese Bankautoriteit, het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme, de Europese Autoriteit Effecten en Markten, Europol, en het Directoraat-Generaal Informatiesystemen van de ECB worden uitgenodigd als waarnemers. Algemene informatie over de ECRB zullen worden verstrekt op de website van de ECB.

Goedkeuring van nieuwe indirecte koppelingen tussen effectenafwikkelingssystemen

Op 1 februari 2018 heeft de Raad van Bestuur negen nieuwe indirecte koppelingen vanuit Clearstream Banking AG Frankfurt CBF-CREATION, Clearstream Banking S.A. Luxembourg (CBL) en LuxCSD naar Euroclear France, Euroclear Nederland en Monte Titoli via CBF-system, en ook via CBL voor de koppelingen vanuit CBF-CREATION, goedgekeurd als in aanmerking komend voor gebruik bij krediettransacties van het Eurosysteem. De lijst van goedgekeurde koppelingen die te vinden is op de website van de ECB zal worden bijgewerkt wanneer de nieuwe indirecte koppelingen eenmaal operationeel geworden zijn.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake de organisatie van een centraal aanspreekpunt van bankrekeningen en financiële contracten in België

Op 26 januari 2018 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Belgische ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2018/4.

ECB-advies inzake essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten in Slovenië

Op 31 januari 2018 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Sloveense ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2018/5.

ECB-advies inzake financieringsbronnen en governance van de Malta Financial Services Authority

Op 6 februari 2018 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Central Bank of Malta, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2018/6.

ECB-advies inzake de betrouwbaarheid van kredietinstellingen betreffende fondsen die afkomstig zijn van financiële vennootschappen in Hongarije

Op 6 februari 2018 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Magyar Nemzeti Bank, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2018/7.

ECB-advies inzake de terugkeer van financiële tegoeden naar de Republiek van Slovenië uit aangewezen belastingparadijzen

Op 14 februari 2018 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Nationale Vergadering van de Republiek Slovenië, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2018/8.

ECB-advies inzake aanvullende macroprudentiële instrumenten voor hypotheken op niet-zakelijk onroerend goed in Luxemburg

Op 19 februari 2018 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Luxemburgse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2018/9.

ECB-advies inzake de toedeling van nieuwe taken betreffende afwikkelingsvergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties aan de Central Bank of Cyprus

Op 14 februari 2018 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het ministerie van Financiën van de Republiek Cyprus, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2018/10.

ECB-advies inzake de toedeling van nieuwe taken betreffende afwikkelingsvergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties aan de Bank of Greece

Op 15 februari 2018 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Griekse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2018/11.

Corporate governance

Aanbeveling van de ECB aan de Raad van de Europese Unie inzake de externe accountants van de Oesterreichische Nationalbank

Op 26 januari 2018 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Aanbeveling ECB/2018/1 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Oesterreichische Nationalbank. De Aanbeveling is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Jaarstukken van de ECB over 2017

Op 21 februari 2018 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de gecontroleerde jaarrekening van de ECB voor het boekjaar 2017. De Jaarstukken zijn, samen met een persbericht erover, op 22 februari 2018 gepubliceerd op de website van de ECB. Het Managementverslag over 2017 is gepubliceerd als onderdeel van de Jaarstukken van de ECB.

Statistieken

ECB-Verordening voor wat betreft statistische rapportagevereisten voor pensioenfondsen

Op 26 januari 2018 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Verordening ECB/2018/2 voorwat betreft statistische rapportagevereisten voor pensioenfondsen. Deze Verordening, die volgt op een openbare raadpleging van de ECB, op een uitgebreid proces waarbij stakeholders zijn geraadpleegd en op regelingen met andere organen (bijv. EIOPA) om de rapportagelast van de sector tot een minimum te beperken, is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Dialoog tussen het Comité Statistieken van het Eurosysteem/ESCB en de banksector over statistische aangelegenheden

Op 31 januari 2018 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het opzetten van jaarlijks te houden vergaderingen om de bespreking van statistische aangelegenheden tussen de leden van het Comité Statistieken van het Eurosysteem/ESCB en vertegenwoordigers van de banksector mogelijk te maken. Aangezien projecten om statistieken van het ESCB te ontwikkelen of te verbeteren over een langere termijn lopen en een aanzienlijke invloed hebben op de partijen in de financiële sector die aan rapportageverplichtingen moeten voldoen, is de verwachting dat deze vergaderingen een regelmatige uitwisseling van informatie over lopende initiatieven en de daaraan ten grondslag liggende beleidsoverwegingen mogelijk zullen maken, en een positievere interactie met de rapporterende banken zullen helpen bewerkstelligen. De eerste vergadering wordt voorzien voor maart 2018. Nadere informatie over deze vergaderingen zal worden verstrekt op de website van de ECB.

Bankentoezicht

Uitvoering van de EU-brede stresstest van 2018 samen met de Europese Bankautoriteit (EBA)

Op 31 januari heeft de ECB bekendgemaakt dat zij 37 banken in het eurogebied, die samen goed zijn voor 70% van de totale bankactiva in het eurogebied, wil onderzoeken als onderdeel van de EU-brede stresstest van 2018 die samen met de Europese Bankautoriteit zal worden uitgevoerd. Deze EU-brede stresstest zal worden uitgevoerd overeenkomstig de door de EBA ontwikkelde methodologie, templates en scenario's, en de uitkomsten ten aanzien van individuele banken zullen naar verwachting uiterlijk 2 november 2018 worden gepubliceerd. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB.

Naleving van de EBA-richtsnoeren betreffende openbaarmakingsvereisten met betrekking tot de overgangsbepalingen ten aanzien van IFRS 9

Op 7 februari 2018 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de EBA ervan op de hoogte te stellen dat de ECB wat betreft de belangrijke instellingen die onder haar toezicht staan voornemens is zich te houden aan de EBA-richtsnoeren betreffende de uniforme openbaarmaking uit hoofde van artikel 473 bis van Verordening (EU) nr. 575/2013 [de Verordening kapitaalvereisten] met betrekking tot de overgangsbepalingen om de impact van de toepassing van IFRS 9 op het eigen vermogen te beperken (EBA/GL/2018/01). Deze richtsnoeren, die vanaf 20 maart 2018 van kracht zullen zijn, volgen de door het Bazels Comité voor Bankentoezicht voorgestelde openbaarmakingsverplichtingen teneinde rekening te houden met de impact van overgangsregelingen voor IFRS 9 op kapitaal- en hefboomratio's, om op die manier de publicatieverplichtingen van de CRR (de Verordening kapitaalvereisten) uit te voeren op een wijze die in overeenstemming is met internationale normen.

Gids inzake de beoordeling van vergunningaanvragen en gids inzake de beoordeling van vergunningaanvragen voor fintechkredietinstellingen

Op 8 februari 2018 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om over te gaan tot publicatie van de gids inzake de beoordeling van vergunningaanvragen en de gids inzake de beoordeling van vergunningaanvragen voor fintechkredietinstellingen, beide zoals gewijzigd na de erover gehouden openbare raadpleging. De gidsen zijn, samen met een feedbackdocument over de openbare raadpleging, binnenkort beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB.

Besluit tot het instellen van een moratorium voor ABLV Bank

Op 19 februari 2018 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om een moratorium in te stellen voor ABLV Bank op grond waarvan het ABLV Bank tijdelijk en tot nader order verboden is betalingen te verrichten ten aanzien van haar financiële verplichtingen. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media