Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2018 m. vasario mėn.

Rinkos operacijos

Orientacinių euro ir užsienio valiutų santykių sąrašo atnaujinimas

2018 m. sausio 26 d. Valdančioji taryba nusprendė vėl įtraukti Islandijos kroną į kiekvieną dieną ECB skelbiamų orientacinių euro ir užsienio valiutų santykių sąrašą. 2008 m. gruodžio mėn. euro ir Islandijos kronos santykio skelbimas buvo nutrauktas, kadangi nebuvo patikimo rinkos kurso Islandijos valdžios institucijoms pradėjus taikyti kapitalo kontrolės priemones. 2017 m. kovo mėn. panaikinus kapitalo kontrolės priemones ir vėl atsiradus patikimam šios valiutos rinkos kursui, ji vėl buvo įtraukta į sąrašą 2018 m. vasario 1 d. Orientaciniai euro ir užsienio valiutų kursai paprastai atnaujinami kasdien apie 16.00 val. Vidurio Europos laiku (CET) po reguliariai atliekamo suderinimo su Europos centriniais bankais, kuri paprastai vyksta kiekvieną darbo dieną 14.15 val. Vidurio Europos laiku.

Priimtinų nereguliuojamų rinkų, emitentų, klasifikuojamų kaip daugiašaliai plėtros bankai arba tarptautinės organizacijos, ir emitentų, klasifikuojamų kaip agentūros, priskirtos prie II-os įvertinimo mažesne nei rinkos verte kategorijos, metinė peržiūra

2018 m. sausio 26 d. Valdančioji taryba peržiūrėjo i) Eurosistemos pinigų politikos operacijoms įkaitu tinkamo turto priimtinų nereguliuojamų rinkų sąrašą; ii) emitentų, klasifikuojamų kaip daugiašaliai plėtros bankai ir tarptautinės organizacijos, iii) ir emitentų, klasifikuojamų, kaip agentūros, priskirtos prie II-os įvertinimo mažesne nei rinkos verte kategorijos, sąrašus. Pirmieji du sąrašai nekeičiami. Kalbant apie trečiąjį sąrašą (emitentai, klasifikuojami kaip agentūros, priskirtos prie II-os įvertinimo mažesne nei rinkos verte kategorijos), pažymėtina, kad į jį įtraukti Caisse des Dépôts et Consignations ir Nederlandse Waterschapsbank ir išbrauktas Cassa Depositi e Prestiti, kaip nebeatitinkantis tam tikrų ECB nustatytų kiekybinių kriterijų, taikomų paskirstant vertybinius popierius, išleistus agentūrų, priskirtų prie II-os įvertinimo mažesne nei rinkos verte kategorijos. 2018 m. vasario 1 d. atnaujinti sąrašai paskelbti ECB interneto svetainėje.

Eurosistemos pinigų politikos įgyvendinimo teisinių priemonių daliniai pakeitimai

2018 m. vasario 7 d. Valdančioji taryba priėmė trejas Gaires (Gaires ECB/2018/3, ECB/2018/4 ir ECB/2018/5), kuriomis iš dalies keičiamos atitinkamai Gairės dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo (ECB/2014/60), Gairės dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemą įgyvendinant taikomų įvertinimų mažesne nei rinkos verte (ECB/2015/35) ir Gairės dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu (ECB/2014/31). Pranešimas spaudai apie šiais iš dalies keičiančiais teisės aktais atliktus pakeitimus paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Papildomų kredito reikalavimų (ACC) sistemų pratęsimas

2018 m. vasario 9 d. Valdančioji taryba patvirtino dabartinio formato papildomų kredito reikalavimų sistemų pratęsimą iki antrosios serijos galutinės tikslinės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos (TITRO II) termino pabaigos, numatytos 2021 m. kovo 24 d. Papildomų kredito reikalavimų sistemos buvo įdiegtos 2011 m., kad Eurosistemai priklausantys nacionaliniai centriniai bankai galėtų kaip įkaitą priimti tam tikrus kredito reikalavimus, neatitinkančius tinkamumo taisyklių reikalavimų ir (arba) kredito kokybės standartų, nustatytų Gairėse ECB/2014/60 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo. Nacionalinių centrinių bankų papildomų kredito reikalavimų sistemų priimtinumą iš pradžių turi patvirtinti Valdančioji taryba. Be to, keliama sąlyga, kad visus nuostolius, patiriamus priėmus papildomą kredito reikalavimą, prisiima tik jį priėmęs nacionalinis centrinis bankas. Daugiau informacijos apie papildomų kredito reikalavimų sistemas paskelbta ECB interneto svetainėje.

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

Įsteigta visos Europos finansinių infrastruktūrų Euro kibernetinio atsparumo taryba

2018 m. sausio 26 d. Valdančioji taryba pritarė visos Europos finansinių infrastruktūrų Euro kibernetinio atsparumo tarybos įsteigimui. Taip bus siekiama padidinti finansų rinkų infrastruktūrų bei jų svarbiausių paslaugų teikėjų, taip pat ir ES finansų sektoriaus platesniu mastu atsparumą kibernetiniams išpuoliams. Šiai tarybai vadovaus ECB vykdomosios valdybos narys; ją sudarys i) visos Europos finansų rinkų infrastruktūrų ir jų svarbiausių paslaugų teikėjų, ii) visos Europos finansinių infrastruktūrų pagrindinės Eurosistemoje priežiūros institucijos (t. y. septynių NCB ir ECB) ir iii) dar trijų ECBS NCB (rotacijos principu) atstovai. Europos Komisija, Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra, Europos bankininkystės institucija, Bendras priežiūros mechanizmas, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, Europolas ir ECB Informacinių sistemų generalinis direktoratas bus pakviesti dalyvauti kaip stebėtojai. Bendra informacija apie naujai įsteigtą tarybą bus paskelbta ECB interneto svetainėje.

Netiesioginių naujų jungčių tarp vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų tinkamumas

2018 m. vasario 1 d. Valdančioji taryba patvirtino, kad devynios naujos jungtys iš Clearstream Banking AG Frankfurt (CBF)-CREATION, Clearstream Banking S.A. Luxembourg (CBL) ir LuxCSD į Euroclear France, Euroclear Nederland ir Monte Titoli per CBF-system ir jungtys iš CBF-CREATION per CBL gali būti naudojamos Eurosistemos kredito operacijoms vykdyti. ECB interneto svetainėje paskelbtas tinkamų jungčių sąrašas bus atnaujintas pradėjus veikti naujoms netiesioginėms jungtims.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl centrinio banko sąskaitų ir finansinių sandorių registro organizavimo Belgijoje

2018 m. sausio 26 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2018/4 Belgijos finansų ministerijos prašymu.

Nuomonė dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentų Slovėnijoje

2018 m. sausio 31 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2018/5 Slovėnijos finansų ministerijos prašymu.

Nuomonė dėl Maltos finansinių paslaugų institucijos finansavimo šaltinių ir valdymo

2018 m. vasario 6 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2018/6 Bank Čentrali ta' Malta / Central Bank of Malta prašymu.

Nuomonė dėl kredito įstaigų pasikliovimo iš finansų bendrovių gautomis lėšomis Vengrijoje.

2018 m. vasario 6 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2018/7 Magyar Nemzeti Bank prašymu.

Nuomonė dėl piniginių lėšų grąžinimo į Slovėnijos Respubliką iš mokesčių rojumi laikomų šalių

2018 m. vasario 14 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2018/8 Bulgarijos Respublikos Nacionalinės Asamblėjos prašymu.

Nuomonė dėl papildomų makroprudencinių priemonių būsto paskoloms Liuksemburge

2018 m. vasario 19 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2018/9 Liuksemburgo finansų ministerijos prašymu.

Nuomonė dėl naujų uždavinių, susijusių su tarpbankiniais mokesčiais už kortele grindžiamas mokėjimo operacijas, pavedimo Central Bank of Cyprus

2018 m. vasario 14 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2018/10 Kipro Respublikos finansų ministerijos prašymu.

Nuomonė dėl naujų uždavinių, susijusių su tarpbankiniais mokesčiais už kortele grindžiamas mokėjimo operacijas, pavedimo Central Bank of Cyprus

2018 m. vasario 15 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2018/11 Graikijos finansų ministerijos prašymu.

ECB valdymas

ECB rekomendacija Europos Sąjungos Tarybai dėl Oesterreichische Nationalbank išorės auditorių

2018 m. sausio 26 d. Valdančioji taryba priėmė Rekomendaciją ECB/2018/1, skirtą Europos Sąjungos Tarybai dėl Oesterreichische Nationalbank išorės auditorių. Rekomendacija paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

ECB 2017 metų finansinės ataskaitos

2018 m. vasario 21 d. Valdančioji taryba patvirtino audituotas ECB 2017 finansinių metų finansines ataskaitas. Metinės finansinės ataskaitos ir susijęs pranešimas spaudai paskelbti ECB interneto svetainėje 2018 m. vasario 22 d. Kartu su ECB metinėmis finansinėmis ataskaitomis paskelbta ir 2017 m. vadovybės ataskaita.

Statistika

ECB reglamentas dėl pensijų fondams taikomų statistinės atskaitomybės reikalavimų

2018 m. sausio 26 d. Valdančioji taryba priėmė Reglamentą ECB/2018/2 dėl pensijų fondams taikomų statistinės atskaitomybės reikalavimų. Minėtas reglamentas priimtas po ECB viešų konsultacijų bei išsamių konsultacijų su suinteresuotosiomis šalimis ir susitarimų su kitomis institucijomis (pvz., Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijomis, EIOPA) siekiant kuo labiau sumažinti atskaitomybės naštą. Jis paskelbtas Europos Sąjungos Oficialiajame leidinyje ir ECB svetainėje.

Dialogas tarp Eurosistemos ir ECBS statistikos komiteto ir bankų sektoriaus statistikos klausimais

2018 m. sausio 31 d. Valdančioji taryba pritarė metinių posėdžių rengimui siekiant paskatinti Eurosistemos ir ECBS statistikos komiteto (STC) narių ir bankų sektoriaus atstovų diskusijas statistikos klausimais. Kadangi projektai, skirti plėtoti ar gerinti ECBS statistikos kokybę, yra vidutinės trukmės ir darantys didelę įtaką tiems finansų sektoriaus dalyviams, kuriems taikomi atskaitomybės įsipareigojimai, tikimasi, kad šie posėdžiai padės reguliariai keistis informacija apie vykdomas iniciatyvas ir jas grindžiančias politikos priežastis ir užtikrinti sklandesnį bendravimą su atskaitingaisiais bankais. Pirmasis posėdis numatytas 2018 m. kovo mėn. Daugiau informacijos apie šiuos posėdžius bus paskelbta ECB interneto svetainėje.

Bankų priežiūra

2018 m. testavimas nepalankiausiomis sąlygomis

2018 m. sausio 31 d. ECB paskelbė, kad testavimo nepalankiausiomis sąlygomis metu Europos bankininkystės institucija (EBI) 2018 m. rengiasi įvertinti 37 euro zonos bankus, kurių turtas sudaro 70 % viso euro zonos bankų turto. Šis testavimas nepalankiausiomis sąlygomis bus vykdomas remiantis EBI metodika, formomis ir scenarijais. Konkrečių bankų testavimo rezultatai turėtų būti paskelbti 2018 m. lapkričio 2 d. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

EBI gairių dėl informacijos atskleidimo reikalavimų dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų dėl TFAS 9, laikymasis

2018 m. vasario 7 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos sprendimui informuoti EBI, kad jo tiesiogiai prižiūrimų svarbių įstaigų atveju, ECB ketina laikytis EBI gairių dėl vienodo informacijos atskleidimo pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 (Kapitalo reikalavimų reglamentas (KRR)) 473a straipsnį, atsižvelgiant į pereinamojo laikotarpio nuostatas, kuriomis siekiama sušvelninti TFAS 9 dėl nuosavų lėšų įdiegimo poveikį (EBA/GL/2018/01). Šios gairės (jos bus pradėtos taikyti 2018 m. kovo 20 d.) paremtos Bazelio bankų priežiūros komiteto pasiūlytais informacijos atskleidimo reikalavimais, kad būtų atsižvelgta į 9-ojo TFAS pereinamojo laikotarpio priemones, taikomas kapitalo ir sverto koeficientams, siekiant įgyvendinti KRR informacijos atskleidimo reikalavimus pagal tarptautinius standartus.

Paraiškų gauti licenciją vertinimo vadovas ir Finansinių technologijų kredito įstaigų paraiškų gauti licenciją vertinimo vadovas

2018 m. vasario 8 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui paskelbti po atitinkamų viešų konsultacijų iš dalies pakeistus Paraiškų gauti licenciją vertinimo vadovą ir Finansinių technologijų kredito įstaigų paraiškų gauti licenciją vertinimo vadovą. Vadovai ir viešų konsultacijų rezultatus apibendrinantis pranešimas paskelbti ECB bankų priežiūrai skirtoje interneto svetainėje.

Sprendimas paskelbti moratoriumą ABLV Bank

2018 m. vasario 19 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui paskelbti moratoriumą ABLV Bank. Jam, laikinai ir kol bus nurodyta kitaip, draudžiama atlikti bet kokius mokėjimus, susijusius su banko finansiniais įsipareigojimais. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai